Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BK3236

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
28-10-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
161443 / KG RK 09-887
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 3:268 Rv. Rechtbank staat onderhandse executieverkoop van Holiday Inn Schiphol te Lijnden toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 161443 / KG RK 09-887

Beschikking van 28 oktober 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Duitsland

AAREAL BANK AG,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wiesbaden,

verzoekster,

advocaten mrs. T.R.B. de Greve en M.G. Hepkema, beiden te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOTEL LIJNDEN B.V.,

statutair gevestigd te Zaandam en kantoorhoudende te Hoorn,

verweerster,

advocaat mr. S. Baks te Utrecht.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met 47 producties

- de fax d.d. 16 september 2009 van mr. Baks met twee bijlagen

- de mondelinge behandeling d.d. 26 oktober 2009

- de pleitnotities van mrs. De Greve en Hepkema

- de pleitaantekeningen van mr. Baks.

Ter terechtzitting zijn verschenen:

- namens verzoekster: mrs. De Greve en Hepkema voornoemd, vergezeld van P.W.H.M. [A],

- namens verweerster: mr. Baks voornoemd, zulks mede namens de belanghebbende (tweede hypotheekhouder) Heddes Bouw B.V., vergezeld van C.G.H. van Iwaarden

- mr. G.H.H.J. Jansen te Amsterdam, de notaris als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

- Melbourne Onroerende Zaken B.V., de koper van na te noemen onroerende zaak,

- mrs. A.G. Moeijes en P.J.X. Nederend, als bewindvoerders van verweerster

Mr. Baks heeft op de dag van de zitting te 11.43 uur respectievelijk 13.27 uur twee faxbrieven met bijlagen aan de rechtbank toegezonden. Mr. De Greve heeft bezwaar gemaakt tegen het door de rechtbank in behandeling nemen van deze stukken. Dit omdat hij, gezien het late tijdstip waarop ook hij deze stukken heeft ontvangen, er niet goed kennis van heeft kunnen nemen, ze niet met zijn cliënte heeft kunnen bespreken, en ook niet de tijd heeft gehad om een verweer tegen de inhoud ervan voor te bereiden. Gelet op het bepaalde in de uitspraken van de Hoge Raad van 29 november 2002, LJN AF1210, NJ 2004, 172 en 17 februari 2006, LJN AU4616, NJ 2006, 156, heeft de voorzieningenrechter bepaald dat genoemde faxbrieven in deze procedure buiten beschouwing zullen worden gelaten.

2. De beoordeling

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW om de hierna te noemen onroerende zaak ondershands te verkopen volgens de bij het verzoek gevoegde koopovereenkomst.

Mr. Baks heeft namens verweerster en Heddes Bouw B.V. verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen.

De voorzieningenrechter zal het verzoek op de hierna vermelde wijze toewijzen.

De voorzieningenrechter heeft bij dat oordeel het navolgende betrokken.

Bij exploot van 18 mei 2009 heeft verzoekster verweerster aangezegd dat zij de onroerende zaak executoriaal wil verkopen. Aldus heeft verweerster voldoende de tijd heeft gehad om, als zij onderhands had willen en kunnen verkopen, dit te doen. Noch voorafgaand aan de zitting, noch tijdens de zitting is enig ander bod op de onroerende zaak uitgebracht. Gelet ook op het door verzoekster in het geding gebracht taxatierapport van Jones Lang LaSalle Hotels, taxateurs, waarin de executiewaarde van de onroerende zaak op € 24.000.000,-- wordt gesteld, ontbreekt het reëel vooruitzicht dat bij een veiling van de onroerende zaak een hogere opbrengst zal kunnen worden verkregen dan met de tussen verzoekster en de koper gesloten koopovereenkomst (voor een bedrag van € 28.000.000,--). Dat bij een veiling van de onroerende zaak een hogere opbrengst kan worden verkregen dan de onder de hypotheek vallende vordering van verzoekster op verweerster bedraagt, is van de kant van verweerster en Heddes Bouw B.V. onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarmee lijken verweerster en Heddes Bouw B.V. ook geen belang te hebben bij een veiling in plaats van de onderhavige verkoop.

Als juist is - hetgeen overigens ter zitting niet aannemelijk is geworden - dat het feit dat er geen andere gegadigden voor de onroerende zaak zijn door verzoekster op onrechtmatige wijze is bewerkstelligd door het tijdens haar beheer van de onroerende zaak afsluiten van een niet-marktconforme huurovereenkomst voor de onroerende zaak - zoals ter zitting namens verweerster en Heddes Bouw B.V. is aangevoerd - zal dat zich dienen op te lossen in een schadeclaim van verweerster en/of Heddes Bouw B.V. jegens verzoekster. Een dergelijke omstandigheid kan echter niet aan het executierecht van verzoekster in de weg staan.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

bepaalt dat de verkoop van:

1. het perceel grond met de daarop gerealiseerde opstallen, staande en gelegen aan de Melbournestraat in het Airport Business Park Lijnden te Lijnden (gemeente Haarlemmermeer), kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10356, groot twee are zevenenzeventig centiare;

2. het perceel grond met de daarop gerealiseerde opstallen, staande en gelegen aan de Melbournestraat in het Airport Business Park Lijnden te Lijnden (gemeente Haarlemmermeer), kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10357, groot één hectare twintig are tweeënnegentig centiare;

3. het perceel grond met de zich daarop bevindende toegangsweg, opstallen en aanhorigheden, gelegen in het Airport Business Park Lijnden te Lijnden (gemeente Haarlemmermeer), plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10358, met uitzondering van dat gedeelte van het voornoemde perceel dat door de Hypotheekgever is overgedragen aan Heddes Vastgoed B.V., gevestigd te Berkhout, bij akte van levering mede op heden voor mij, notaris,

verleden, en zoals met schuine arcering en de letters A en B is aangegeven op de aan die akte van levering gehechte tekening, welke tekening eveneens aan de onderhavige akte wordt gehecht, en derhalve ter zodanige juiste grootte als zal blijken bij uitmeting door de Landmeetkundige Dienst van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

4. een perceel grond met de zich daarop bevindende toegangsweg, opstallen en aanhorigheden, gelegen in het Airport Business Park Lijnden te Lijnden (gemeente Haarlemmermeer), plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10359, met uitzondering van dat gedeelte van het voornoemde perceel dat door Hypotheekgever is overgedragen aan Heddes Vastgoed B.V., gevestigd te Berkhout, bij akte van levering mede op heden oor mij, notaris, verleden, en zoals met schuine arcering en de letters A en B is aangegeven op de aan die akte van levering gehechte tekening welke tekening eveneens aan de onderhavige akte wordt gehecht, en derhalve ter zodanige juiste grootte als zal blijken bij uitmeting door de Landmeetkundige Dienst van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

ondershands zal geschieden overeenkomstig de hierbij goedgekeurde koopovereenkomst waarvan een afschrift aan deze beschikking is gehecht,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 28 oktober 2009.?