Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BK1238

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-10-2009
Datum publicatie
27-10-2009
Zaaknummer
419635 / CV EXPL 09-3358
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Non-conformiteit. Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot (onder andere) het doen uitvoeren van reparaties aan een door eiseres van gedaagde gekochte auto, die volgens gedaagde 'tip top in orde' was, maar volgens een keuringsrapport van de ANWB diverse, ernstige gebreken vertoonde (o.a. defecte remmen, niet goed aangesloten gasleiding). De kantonrechter is van oordeel dat de geconstateerde gebreken van wezenlijke aard zijn en een normaal gebruik van de auto belemmeren. Het verweer van gedaagde dat zij eerst zelf de auto wenst te bekijken om eventuele gebreken te kunnen constateren wordt verworpen, aangezien een autohandelaar, zijnde een professionele partij, naar het oordeel van de kantonrechter wordt geacht te weten wat hij verkoopt en dus vóór verkoop al eens ‘onder de motorkap te hebben gekeken’.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 419635 / CV EXPL 09-3358

datum uitspraak: 21 oktober 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eiseres

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde mr. A.A.D. Bloemsma

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO CENTRUM NIEUW-VENNEP B.V.

te Nieuw-Vennep

gedaagde

hierna te noemen ACN

gemachtigde mr. V.H.M. Voorn (Legal Account)

De procedure

[eiseres] heeft ACN gedagvaard op 27 maart 2009. ACN heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 20 mei 2009 een comparitie van partijen gelast, welke heeft plaatsgevonden op 15 juni 2009 en waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1. [eiseres] heeft op 25 maart 2008 bij [eiseres] een auto van het merk Renault Laguna met kenteken [kenteken] (hierna: de auto) gekocht voor een bedrag van € 7.250,-. [eiseres] heeft daarbij haar oude auto ingeruild voor een bedrag van € 4.500,-.

2. Partijen hebben een koopovereenkomst en een inkoopverklaring ondertekend. De algemene voorwaarden van ACN zijn van toepassing.

3. [eiseres] heeft een exemplaar van de koopovereenkomst overgelegd waarin onder ‘Bijzonderheden’ is vermeld: zie afspraken’ Vervolgens staat er (hand)geschreven:

Afspraken:

- nw APK

- check distributie, evt. vervangen

- geen 3, maar 6 mnd garantie

- uitdeuken 3x (binnen 2 wkn)

- 3 mnd inruilgarantie

4. Op het exemplaar van de overeenkomst dat ACN heeft overgelegd, ontbreken deze afspraken. Onder ‘Bijzonderheden’ is niets ingevuld. Het kentekennummer is in het exemplaar van ACN met een ander, afwijkend handschrift geschreven.

5. Op 27 maart 2008 heeft ACN de auto aan [eiseres] geleverd.

6. Op 21 april 2008 heeft [eiseres] in een brief aan ACN onder meer geschreven:

(…) Ik ben deze dag (16 april j.l.) voor de 6e maal met een zeer slecht rijdende auto weggestuurd (…).

Ik ben tussentijds weer weggesleept, omdat de auto het weer begaf. Omdat ik met deze auto al stilstond op 27 maart, direct na aankoop, en waarmee ik zelfs die dag weer terug naar uw bedrijf in Nieuw Vennep kwam, en gezien dit probleem in twee weken al meer dan drie keer voorkwam (..) wilde ik nu gezien onze mondelinge afspraken en zoals de koopovereenkomst zegt, gebruik maken van de drie maanden omruilgarantie. (…). Ik kwam (…) nu voor de 7e keer naar uw bedrijf in Nieuw Vennep, en u ging akkoord met de omruilgarantie.

(..) Gezien alle gemaakte afspraken, welke zwart op wit staan op het koopcontract en waarvan ik per ongeluk het origineel meekreeg van Paul (i.p.v. na veel aandringen überhaupt een kopie had gekregen), beroep ik mij op mijn recht, en stel ik u middels deze aansprakelijk voor genoemde feiten.

7. In haar brief van 27 mei 2008 heeft (gemachtigde van) [eiseres] aan ACN onder meer geschreven:

(…) Cliënte heeft de auto laten keuren, zowel bij de ANWB als bij de Renault dealer. Uit beide keuringen is gebleken dat de auto in slechte staat verkeert en wel zodanig dat rijden met de auto niet verantwoord is. De dealer schatte de reparatie van de gebreken aan de auto op een bedrag van ongeveer € 4.000,- excl btw. Cliënte wil de auto laten repareren omdat zij niet kan rijden met de auto in de staat waarin hij thans verkeert. Rijden met de auto is onverantwoord.

(…) Cliënte stelt voor om de auto te laten repareren door een erkend Renault dealer, Uiteraard na rapportage aan u van de kosten van reparatie.

8. [eiseres] heeft haar auto aan een aantal mankementen bij een derde laten repareren. Dit betroffen reparaties met een totaalbedrag van € 1.031,89.

9. In het keuringsrapport van de ANWB van 2 juli 2008 dat op verzoek van [eiseres] is opgesteld staat onder meer:

- De carrosserie is plaatselijk beschadigd(…). Er is een fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig. Dit dient nader gecontroleerd en hersteld te worden.(…)

- Brandstofleiding/slang (LPG) vernieuwen en/of repareren.

- Distributieriem (…) nader controleren

- Motor olie + filter vernieuwen (…)

- LPG installatie repareren.

- Spatplaat onderzijde motor vastzetten. EGR systeem nader onderzoeken /herstellen.

- Motor uitwendig reinigen en nader controleren op olielekkage. De lekkage opheffen. Er is een fout code(s) in het motormanagement aanwezig. Dit dient nader gecontroleerd en hersteld te worden.(…)

- Band(en) achter (binnenkort) vernieuwen,(…) Achterasrubber(s) vernieuwen,(…)

- Banden bewakingssysteem herstellen (…)

- stuurbekrachtiging (valt soms uit) nader controleren,

- handrem vernieuwen en/of repareren

- Remblokken (samen met schijven vervangen) vernieuwen. (…)

- Remtangen /geleiding gangbaar maken.

De vordering

[eiseres] vordert (samengevat) veroordeling van ACN tot:

1. reparatie van de auto op basis van het keuringsrapport van de ANWB;

2. reparatie van eventuele gebreken aan de auto blijkende uit een herkeuring door de ANWB na de (eerdere) reparaties;

3. het laten uitdeuken van de auto;

4. betaling van een bedrag aan [eiseres] van € 755,51 ter zake vergoeding van reparatie aan de remmen, de keuringskosten van de ANWB, en de kosten in verband met het heen en weer rijden naar Nieuw Vennep;

5. betaling van een bedrag van € 768,00 aan [eiseres] aan buitengerechtelijke kosten.

[eiseres] stelt daartoe het volgende.

De auto beantwoordt niet aan de overeenkomst. De auto is niet deugdelijk en non- conform, temeer nu ACN aan haar expliciet heeft medegedeeld dat de auto ‘tip top in orde’ was.

Van een auto met een koopprijs van € 7.250,00 mag verwacht worden dat de auto in ieder geval technisch in orde is. Met het telkenmale uitvallen van de auto, defecte remmen, een verkeerd aangesloten gasinstallatie en de overige gebreken die door de ANWB zijn geconstateerd kan in ieder geval worden vastgesteld dat dit niet het geval is, aldus [eiseres].

ACN dient de reeds door haar gemaakte reparatiekosten te vergoeden en vervolgens de auto deugdelijk te (laten) repareren aan de hand van het ANWB rapport.

[eiseres] heeft eerder een beroep gedaan op de inruilgarantie zoals deze is opgenomen in de overeenkomst. Ondanks vele verzoeken en bezoeken aan ACN heeft zij echter geen gelijkwaardige auto aangeboden gekregen, zodat een eventuele inruil wat [eiseres] betreft een gepasseerd station is.

[eiseres] beroept zich voor wat betreft haar vordering van het (laten) uitdeuken op wanprestatie. Zij eist nakoming van deze afspraak die expliciet in het contract is vermeld.

ACN heeft [eiseres] maandenlang aan het lijntje gehouden met loze beloftes.

In totaal heeft [eiseres] sinds de aanschaf van de auto reeds tien bezoeken aan ACN gebracht, veelal op afspraak, met het verzoek de auto in te ruilen op basis van de (inruil)garantie dan wel te repareren.

[eiseres] heeft daarnaast in totaal 45 keer met ACN gebeld om een oplossing te bewerkstelligen. Dit onderbouwt [eiseres] aan de hand van haar telefoonspecificaties.

Als gevolg hiervan heeft [eiseres] schade geleden, bestaande uit onder meer de benzine kosten van het heen en weer rijden naar ACN. Deze schade is begroot op € 250,00 en dient door ACN te worden vergoed.

Het verweer

ACN betwist de vordering. Zij voert daartoe het volgende aan.

ACN betwist dat er aanvullende afspraken overeengekomen zijn. ACN verwijst naar haar exemplaar van de overeenkomst. Onjuist is dat ACN weigerachtig zou zijn om eventuele gebreken te willen repareren. [eiseres] heeft haar echter niet, althans onvoldoende in de gelegenheid gesteld om de auto te onderzoeken en zo nodig te repareren. ACN is tot voor kort bereid geweest tot eventuele reparatie van de auto en tot het gratis ter beschikking stellen van vervangend vervoer. ACN acht zich niet gehouden de reparaties die [eiseres] door een derde heeft laten uitvoeren, te vergoeden. Ook acht ACN zich niet gehouden om de kosten van het ANWB rapport aan [eiseres] te voldoen.

ACN voert aan dat het laten repareren op basis van het ANWB rapport thans niet meer mogelijk is. Desalniettemin blijft ACN bereid eventuele noodzakelijke reparaties uit te voeren.

ACN betwist gehouden te zijn de auto te laten uitdeuken, nu dit niet is overeengekomen.

Ook de overige vorderingen dienen te worden afgewezen, aldus ACN.

De beoordeling van het geschil

1. [eiseres] mocht er als consument vanuit gaan dat de auto aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dit houdt –los van eventuele aanvullende afspraken- in dat [eiseres] een auto mocht verwachten die technisch in orde is en waarmee –kort gezegd- veilig gereden kan worden.

2. [eiseres] heeft gesteld dat de auto al de dag van aankoop is uitgevallen en dat dit nadien nog herhaaldelijk is gebeurd. Ook is door [eiseres] gesteld dat de remmen defect waren, de gasleiding niet goed aangesloten was en er uit het ANWB rapport nog diverse andere mankementen zijn gebleken.

Deze stellingen zijn door ACN niet, althans onvoldoende weersproken.

Het verweer van ACN strekt ertoe dat zij eerst zelf de auto wenst te bekijken om eventuele gebreken te kunnen constateren.

3. Dit betoog treft geen doel. Een autohandelaar, zijnde een professionele partij, wordt geacht te weten wat hij verkoopt en dus vóór verkoop al eens ‘onder de motorkap te hebben gekeken’. Ofwel de gebreken waren niet aanwezig ten tijde van de verkoop (hetgeen niet door ACN is gesteld) en dan kan worden bezien of reparatie nog binnen de garantie valt, ofwel de gebreken waren wel aanwezig en dan had ACN hiervan op de hoogte moeten zijn en de auto niet voor een dergelijke prijs mogen verkopen, zeker niet met de mededeling dat de auto “tiptop in orde” was. De geconstateerde gebreken zijn naar oordeel van de kantonrechter van wezenlijke aard en belemmeren een normaal gebruik van de auto.

4. Vorengaande leidt tot de conclusie dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt en derhalve non-conform is.

5. Nu de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt, is ACN in haar verplichtingen tekortgeschoten waardoor zij schadeplichtig is geworden. De vraag die thans aan de orde is, is welke van de door [eiseres] gestelde mankementen ACN gehouden is te repareren.

6. Beide partijen hebben ter zitting aangegeven gedurende het onderhandelingstraject voorafgaande aan deze procedure het keuringsrapport van de ANWB als basis te hebben genomen. De kantonrechter acht dit een billijk uitgangspunt. Herstel van de gebreken die in het rapport van 2 juli 2008 van ANWB genoemd zijn, lijken geen overbodige luxe, maar noodzakelijk voor normaal gebruik.

7. Het betoog van ACN dat reparatie op basis van dit rapport thans niet meer mogelijk is, valt niet goed te begrijpen en zal wegens gebrek aan motivering ter zijde worden geschoven. De vordering van [eiseres] ten aanzien van de reparatie op basis van het ANWB rapport zal dan ook, inclusief herkeuring en eventuele nadere reparaties, worden toegewezen. De noodzakelijk eerder uitgevoerde reparaties aan de remmen komen ook voor rekening van ACN, nu het daartoe gevorderde bedrag naar oordeel van de kantonrechter niet onredelijk is.

8. Anders dan [eiseres] vordert zal ACN een redelijke termijn worden gegund om de auto te (laten) repareren. Vervolgens dient een herkeuring plaats te vinden binnen vijf werkdagen na afgifte van de auto na reparatie, waarna eventuele niet goed gerepareerde gebreken (die in het ANWB rapport zijn geconstateerd) wederom binnen drie werkdagen plaats dient te vinden.

9. Voor wat betreft de vordering ten aanzien van het (doen) uitdeuken van de auto, heeft [eiseres] verwezen naar de gedetailleerde afspraken op het door haar overgelegde koopcontract, welke door ACN worden betwist. Deze contracten komen voor een groot deel overeen, behalve op het punt van de door [eiseres] gestelde afspraken.

10. De gedragingen van partijen zijn in dit kader relevant. [eiseres] heeft de gedragingen en gebeurtenissen die betrekking hebben op haar pogingen de auto op basis van de omruilgarantie in te ruilen zeer gedetailleerd omschreven en vastgelegd in correspondentie richting ACN.

11. ACN heeft de door [eiseres] geschetste gang van zaken, waaruit onder meer blijkt dat ACN aanvankelijk heeft meegewerkt aan inruil van de auto, niet betwist. ACN heeft zich steeds gedragen als ware er een inruilgarantie overeengekomen. Op correspondentie waarin door [eiseres] een beroep werd gedaan op de in het koopcontract opgenomen afspraak omtrent de inruilgarantie, is door ACN niet (ontkennend) gereageerd.

12. Ditzelfde geldt ten aanzien van de afspraak aangaande het uitdeuken. [eiseres] heeft zich in correspondentie uitdrukkelijk aan de in het koopcontract opgenomen afspraak gerefereerd. In plaats van dat ACN deze afspraak (direct) heeft betwist, heeft zij [eiseres] van het kastje naar de muur gestuurd. ACN heeft immers eerst aan [eiseres] voorgehouden dat de uitdeuker even afwezig was, een volgende keer zou de uitdeuker blindedarm ontsteking hebben gehad en uiteindelijk bleek de uitdeuker in het geheel niet te bestaan.

13. Uit de gedragingen van ACN in samenhang met de gedetailleerde stellingen van [eiseres], valt naar oordeel van de kantonrechter op te maken dat de nadere afspraken wel degelijk zijn overeengekomen. Dit geldt te meer nu [eiseres] heeft gesteld dat zij per abuis het originele koopcontract heeft meegekregen –hetgeen door ACN niet is betwist.

Tegenover de gespecificeerde stellingen van [eiseres] had het op de weg van ACN gelegen ter zake gemotiveerd te reageren. Nu zij dit heeft nagelaten zal de vordering in zoverre worden toegewezen.

14. Nu is vastgesteld dat sprake is van non-conformiteit en wanprestatie ten aanzien van de afspraak tot het uitdeuken van de auto, moet worden beoordeeld of ACN (ook) aansprakelijk is voor de verdere schade die [eiseres] stelt te hebben geleden. Het betreft de kosten van de keuring, de reiskostenvergoeding naar Nieuw Vennep en de buitengerechtelijke incassokosten.

15. De kosten van het laten keuren van de auto vormen redelijke kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van de schade. Deze kosten komen daarom voor vergoeding in aanmerking. De door [eiseres] gemaakte reiskosten vloeien voort uit het eerdere wanpresteren van ACN. Als ACN immers een deugdelijke auto had geleverd, waren deze kosten niet gemaakt. De hoogte van de gevorderde reiskosten komen de kantonrechter niet onredelijk voor en zullen dus worden toegewezen.

16. De kosten verbonden aan de door [eiseres] gestelde - en door ACN niet betwiste - buitengerechtelijke werkzaamheden zijn aan te merken als redelijke kosten die voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komen, en wel voor een bedrag overeenkomstig het in rapport Voorwerk II vastgelegde geldende tarief van € 714,00.

17. De proceskosten komen voor rekening van ACN omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

1. veroordeelt ACN om binnen één week na betekening van dit vonnis de auto van [eiseres] te (laten) repareren op basis van het keuringsrapport van ANWB van 2 juli 2008 en te laten uitdeuken;

2. veroordeelt ACN - mits [eiseres] binnen vijf dagen na aflevering van de auto na de onder 1. bedoelde reparaties een herkeuring heeft laten uitvoeren- om eventuele niet goed gerepareerde of herstelde gebreken die genoemd zijn in het keuringsrapport van 2 juli 2008 alsnog binnen drie werkdagen te laten repareren.

3. veroordeelt ACN tot betaling aan [eiseres] van € 755,51 ter vergoeding van reparaties aan remmen, de kosten van de keuring en de gemaakte reiskosten naar Nieuw Vennep;

4. veroordeelt ACN tot betaling aan [eiseres] van een bedrag aan € 714,00 aan buitengerechtelijke kosten;

5. veroordeelt ACN tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 85,98

vastrecht € 208,00

salaris gemachtigde € 400,00

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M. van Wassenaer en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.