Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ3201

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
08-07-2009
Datum publicatie
21-07-2009
Zaaknummer
416908 CV EXPL 09-2450
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (artikel 25 Rv).

Gedaagde heeft bij eiseres een puzzeltocht door Amsterdam geboekt, maar is niet komen opdagen. Eiseres vordert betaling van het volledige factuurbedrag onder verwijzing naar de algemene voorwaarden, waarvan artikel 7 bepaalt dat bij annulering binnen 48 uur 100% van het factuurbedrag verschuldigd is. Gedaagde betwist de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

De kantonrechter is van oordeel dat het antwoord op de vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen in het midden kan blijven en acht de vordering toewijsbaar, nu gedaagde te kort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 150
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 416908 / CV EXPL 09-2450

datum uitspraak: 8 juli 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOP TOURS B.V.

te Amsterdam

eiseres

hierna te noemen Top Tours

gemachtigde mr. E.C.Y. Cheung

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

De procedure

Top Tours heeft [gedaagde] gedagvaard op 3 maart 2009. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft Top Tours schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

1. [gedaagde] heeft op 11 juni 2008 bij Top Tours een puzzeltocht door Amsterdam geboekt voor 11 personen, te houden op 19 juni 2008 vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur, tegen een prijs van € 23,50 exclusief BTW per persoon, vermeerderd met € 5,50 exclusief BTW per persoon voor koffie met gebak.

2. Bij e-mailbericht van 11 juni 2008 heeft Top Tours een officiële bevestiging van de boeking aan [gedaagde] gestuurd. Zij heeft daarbij onder meer het volgende opgemerkt:

“De reservering is bij deze definitief. [...] Bij deze bevestiging ga je tevens akkoord met onze algemene voorwaarden.”

3. In artikel 7 van de algemene voorwaarden staat onder meer het volgende: “ Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd. [...] binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot de uitvoering van de overeenkomst: 100%

4. Op 19 juni 2008 is [gedaagde] en haar gezelschap niet op het met Top Tours afgesproken tijdstip verschenen. Zij heeft desgevraagd telefonisch aan Top Tours doen weten, dat haar vader, voor wie de puzzeltocht als verjaardagssurprise was bestemd, onvindbaar was. Top Tours heeft [gedaagde] aangeboden de puzzeltocht op een later tijdstip in de middag te laten aanvangen. [gedaagde] heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Zij heeft aan het einde van de middag de puzzeltocht telefonisch geannuleerd.

5. Bij factuur van 28 juli 2008 heeft Top Tours een bedrag € 307,62 inclusief BTW aan [gedaagde] in rekening gebracht in verband met 11 maal het voor de puzzeltocht per persoon verschuldigde bedrag. De kosten voor koffie met gebak zijn niet berekend.

6. Op 19 september 2008 heeft [gedaagde] een bedrag van € 103,05 op de factuur in mindering betaald. Zij is, ondanks aanmaningen, niet overgegaan tot betaling van het restant van de factuur.

De vordering

Top Tours vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 307,62, vermeerderd met rente en incassokosten. Top Tours onderbouwt de vordering door te verwijzen naar artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven heeft [gedaagde] Top Tours genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Top Tours heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 37,00. Deze kosten komen in gevolge artikel 6 van de algemene voorwaarden dan wel krachtens de wet voor rekening van [gedaagde].

Voorts is [gedaagde] de wettelijke rente verschuldigd. Deze bedraagt, berekend tot 24 februari 2009, € 9,08.

Op het totaal van € 353,70 kan de betaling van 19 september 2008 in mindering strekken.

Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering betwist. Zij heeft daartoe, kort samengevat aangevoerd dat Top Tours haar niet op de algemene voorwaarden heeft gewezen en dat deze haar niet bekend waren. Het door [gedaagde] betaalde bedrag is een redelijke vergoeding voor de door Top Tours gemaakte kosten. Tevens betwist [gedaagde] de (buiten)gerechtelijke kosten. [gedaagde] heeft getracht met Top Tours te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Omdat Top Tours daaraan niet heeft willen meewerken, heeft zij zelf bewerkstelligd dat zij extra kosten heeft moeten maken voor het inschakelen van derden.

De beoordeling van het geschil

Top Tours grondt haar vordering op artikel 7 van de algemene voorwaarden. De kantonrechter begrijpt het verweer van [gedaagde] aldus dat zij betwist dat de algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Het antwoord op de vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen kan in het midden blijven. De situatie van artikel 7 van de algemene voorwaarden doet zich immers niet voor; [gedaagde] heeft de puzzeltocht niet geannuleerd. Zij en haar gezelschap is niet komen opdagen en uiteindelijk heeft zij van de puzzeltocht afgezien, na het tijdstip waarop de puzzeltocht zou plaatshebben.

De vordering van Top Tours is toewijsbaar omdat [gedaagde]s te kort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen op 11 juni 2008 gesloten overeenkomst van opdracht.

Op grond van deze overeenkomst rustte op Top Tours de verplichting om op 19 juni 2008 een puzzeltocht voor het gezelschap van [gedaagde] te organiseren. Daar tegenover bestond voor [gedaagde] de verplichting een bedrag van 11 maal € 23,50 exclusief BTW aan Top Tours te betalen.

Top Tours heeft aan haar verplichtingen voldaan door op 19 juni 2008 een gids naar de afgesproken plaats te sturen met de puzzelboekjes. Top Tours heeft aan de verdere uitvoering van de opdracht geen gevolg kunnen geven omdat het gezelschap van [gedaagde] niet is gekomen. Dat kan Top Tours niet worden aangerekend. De omstandigheid dat de jarige ten behoeve van wie [gedaagde] de puzzeltocht als surpriseparty had georganiseerd onvindbaar bleek, komt voor haar rekening en risico. [gedaagde] zal derhalve aan haar verplichting uit de overeenkomst moeten voldoen, te weten betaling van het bedrag ter hoogte van de factuur. Er is naar het oordeel van de kantonrechter geen reden het factuurbedrag te matigen, nu Top Tours voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar schade niet uitsluitend heeft bestaan uit de kosten van de gids.

[gedaagde] dient dus het na aftrek van de betaling van 19 september 2008 resterende bedrag van de factuur, te weten (€ 307,62 - € 103,05 =) € 204,57 aan Top Tours te voldoen.

Zij is ook de wettelijke rente verschuldigd, nu zij met betaling van de factuur in verzuim is gekomen.

De vordering tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten is eveneens toewijsbaar, nu de door de gemachtigde van Top Tours verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden zijn aan te merken als redelijke kosten die voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komen, en wel voor een bedrag overeenkomstig het in rapport Voorwerk II vastgelegde geldende tarief van € 37,00.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering zal worden toegewezen tot een bedrag van € 250,65 en voor het overige zal worden afgewezen.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Top Tours van € 250,65 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 204,57 vanaf 24 februari 2009 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Top Tours tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 72,25

vastrecht € 90,00

salaris gemachtigde € 60,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Aardenburg en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.