Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ2905

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-07-2009
Datum publicatie
16-07-2009
Zaaknummer
158652 - KG ZA 09-326
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Deelvonnis in kort geding van 20 obligatiehouders van Erfurt am Hirschgarten BV tegen de Stichting Obligatiehouders Erfurt am Hirschgarten en het bestuur van die stichting, de Stichting Belangenbehartiging Vastgoed Obligatiehouders Nederland.

De voorzieningenrechter verbiedt laatstgenoemde om tijdens de vergadering van obligatiehouders van 20 juli a.s. bij de stemming over de conversie van de obligaties in aandelen, voor de uitslag van die stemming gebruik te maken van andere stemmen dan de ter vergadering in persoon of bij volmacht uit te brengen stemmen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 206
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2009, 757
JIN 2009/633
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 158652 / KG ZA 09-326

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 15 juli 2009, houdende mondeling vonnis

in de zaak van

1. [Eiser 1],

wonende te Bleiswijk, gemeente Lansingerland,

2. [Eiser 2],

wonende te Rijswijk,

3. [Eiser 3],

wonende te Almere,

4. [Eiser 4],

wonende te Bussum,

5. [Eiser 5],

wonende te ’s-Gravenhage,

6. [Eiseres 1],

wonende te ’s-Gravenhage,

7. [Eiseres 2],

wonende te ’s-Gravenhage,

8. [Eiser 6],

wonende te Dalfsen,

9. [Eiseres 3],

wonende te ’s-Gravenhage,

10. [Eiser 7],

wonende te Heino, gemeente Raalte,

11. [Eiser 8],

wonende te Son, gemeente Son en Breugel,

12. [Eiser 9],

wonende te Gouda,

13. [Eiseres 4],

wonende te Gouda,

14. [Eiser 10],

wonende te Asch, gemeente Buren,

15. [Eiser 11],

wonende te ’s-Gravenhage,

16. [Eiser 12],

wonende te Oisterwijk,

17. [Eiser 13],

wonende te Amsterdam,

18. [Eiser 14],

wonende te Brasschaat, België,

19. [Eiser 15],

wonende te Eersel,

20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

SLOTSOM B.V.,

statutair gevestigd te Zevenbergen, gemeente Moerdijk,

eisers,

advocaat mr. C.A.W.M. Fiscalini,

tegen

1. de stichting

STICHTING OBLIGATIEHOUDERS ERFURT AM HIRSCHGARTEN,

gevestigd te Haarlem,

2. de stichting

STICHTING BELANGENBEHARTIGING VASTGOED OBLIGATIEHOUDERS NEDERLAND,

gevestigd te Haarlem,

gedaagden,

vertegenwoordigd door J.Th. Bölger en D. Luijendijk.

Partijen zullen hierna respectievelijk eisers, SOEH en SBVN genoemd worden.

1. De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter, en mr. A.R. ten Berge, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen

- [A], namens Slotsom B.V., [eiser 14] in persoon, [eiser 3] in persoon en [eiser 1] in persoon, bijgestaan door mr. Fiscalini voornoemd

- [B] en [C], beiden bestuurder van SBVN, welke stichting bestuurder is van SOEH.

Partijen lichten hun standpunten toe aan de hand van de overgelegde pleitaantekeningen.

2. Eisers hebben bij brief van 14 juli 2009 een akte aanvulling en wijziging eis ingediend, welke als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. De voorzieningenrechter stelt vast dat eisers hun gewijzigde eis handhaven, met dien verstande dat de eiser sub 17, [eiser 13], anders dan uit de eiswijziging zou kunnen volgen, naar mr. Fiscalini uitdrukkelijk verklaart, nog steeds een van de eisers is.

3. De voorzieningenrechter overweegt dat het bestuur van SOEH en SBVN een vergadering van obligatiehouders van Erfurt am Hirschgarten B.V. heeft geconvoceerd voor maandag 20 juli 2009, met als agendapunt 10. Voorstel tot conversie van obligaties in (certificaten van) aandelen en bespreking van bijkomende voorwaarden. Voorts is in de brief van 2 juli 2009, waarin het bestuur de obligatiehouders uitnodigt voor de betreffende vergadering, onder meer als volgt vermeld: (…) Als Stichtingsbestuur zullen wij in de periode tot 20 juli zoveel mogelijk onderliggende stukken hieromtrent laten opstellen ter informatie en beoordeling van de obligatiehouders (…) Ook de Uitgevende Instelling werkt er aan U voor deze datum zoveel mogelijk informatie te verstrekken, indien enigszins mogelijk in de vorm van een informatiebijeenkomst dan wel schriftelijk gezien de tijdsdruk. (…)Toelichting op de agendapunten, en eventuele overige stukken volgen. (…)

4. In de tweede termijn blijven partijen bij de eerder door hen ingenomen standpunten. De zitting is voor korte tijd geschorst voor beraad. Gelet op het spoedeisende karakter van de zaak en de omstandigheid dat de vergadering van obligatiehouders op korte termijn, te weten op 20 juli 2009, zal plaatsvinden heeft de voorzieningenrechter een deelvonnis gewezen ten aanzien van het onderdeel van de vordering voor zover luidende:

a. gedaagden te verbieden bij de obligatiehoudersvergadering die gehouden wordt als gevolg van het in deze te wijzen vonnis, dan wel als gevolg van de door gedaagden gedane convocatie voor een vergadering op 20 juli 2009, gebruik te maken van de instemmingsverklaring van obligatiehouders met het voorstel tot conversie voor zover die instemming verleend is door de obligatiehouders in reactie op de brief van 4 juni 2009, nu die instemming verkregen is door oneigenlijke dreiging met verloren gaan van de investering indien niet binnen vijf dagen instemmend zou worden gereageerd en ook bij het aldus trachten te verkrijgen van die instemming geheel en ten onrechte voorbij gegaan is aan de verplichting voor gedaagde sub 1 als Trustee om de besluitvorming over dergelijk voorstel te laten plaatsvinden in een vergadering waarin tenminste tweederde van de obligatiehouders aanwezig is en alsdan met gekwalificeerde meerderheid moet

worden beslist over een voorstel als dit, dat de rechten van de obligatiehouders in vergaande en absolute zin doet wijzigen.

5. De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

Genoemde brief van 4 juni 2009 luidt als volgt:

Wat is het doel van Erfurt am Hirschgarten B.V.?

Het veilig stellen van uw ingelegde vermogen. Gezien de huidige financiële markten is

het niet mogelijk om het project in Erfurt te realiseren op basis van een hypotheek in

combinatie met een obligatielening.

De enorme tijdsdruk wordt uitgeoefend door de huurder Casa Reha. Er is een

aaneenschakeling van transacties die voor eind juni 2009 moeten plaatsvinden om zowel

aan de voorwaarden van deze huurder als ook aan die van de bank te kunnen voldoen.

De huurder, die de huurovereenkomst al diverse keren heeft verlengd, stelt dat voor eind

juni 2009 de bouwer definitief met de bouw van Erfurt moet zijn begonnen.

Dit kan alleen als zowel de financiering en daarmee ook de koop is geëffectueerd.

De bank heeft als één van de voorwaarden voor de financiering gesteld dat de

obligatielening moet worden omgezet in aandelen(kapitaal) om de vermogenspositie van

Erfurt am Hirschgarten BV te versterken. Zonder deze conversie is er geen financiering

voor de koop en de bouw.

Na uitvoerig overleg met het Bestuur van de Stichting hebben wij u het voorstel op 26

mei toegezonden om u in de gelegenheid te stellen uw medewerking te verlenen aan een

conversie. Gezien de tijdsdruk kan het Stichtingsbestuur gebruik maken van art. 8, lid 3

van de Trustakte, maar wil dat niet zonder eerst een indruk te krijgen van uw standpunt

over het voorstel tot conversie.

Wat gebeurt er als er geen conversie plaats vindt?

1) De bank trekt de toegezegde hypotheek in.

2) De huurder tekent geen huurovereenkomst.

3) De bank van de verkoper zal overgaan tot een executie-veiling van het projekt.

4) De waarde van het half gereed zijnde project bedraagt nagenoeg nihil.

Het is in uw belang dat de conversie plaatsvindt en wij verzoeken u, nogmaals, uw

standpunt per omgaande aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groeten,

Amsterdam, 4juni 2009

Erfurt am Hirschgarten B.V

J.W. Lemmens

In de uitnodigingsbrief van 2 juli 2009 is over de stemming over agendapunt 10 als volgt vermeld:

Inzake de stemming over punt 10 van de agenda, zullen de obligatiehouders die niet op de

vergadering aanwezig zijn en geen volmacht hebben gestuurd, maar wel reeds kenbaar hebben gemaakt dat zij voor conversie zijn van hun obligatie(s) in (certificaten van) aandelen, geacht worden voor dit voorstel te stemmen en zodanig worden meegeteld bij de vaststelling van stemmings uitslag.

Met deze gang van zaken bestaat een reële dreiging van een inbreuk op de rechten van de obligatiehouders. Door obligatiehouders kan uitsluitend geldig gestemd worden als zij in persoon op de vergadering aanwezig zijn, dan wel doordat obligatiehouders een deugdelijke volmacht, conform het aan de uitnodiging aangehechte formulier, hebben verleend. Nu niet is geregeld dat nog een derde mogelijkheid bestaat om rechtsgeldig een stem uit te brengen, is de in de brief aangekondigde wijze van het laten meetellen van stemmen niet in overeenstemming met het recht. Het hiervoor onder 4. vermelde gevraagde verbod zal als hierna in het dictum vermeld gericht tegen SBVN worden toegewezen.

6. De voorzieningenrechter houdt zijn beslissing op de overige vorderingen aan tot 29 juli 2009, op welke datum vonnis zal worden gewezen.

7. De uitspraak

8. verbiedt SBVN bij de obligatiehoudersvergadering op 20 juli 2009 gebruik te maken van de instemmingsverklaring van obligatiehouders met het voorstel tot

conversie voor zover die instemming verleend is door de obligatiehouders in reactie op de brief van 4 juni 2009,

9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

10. houdt iedere verdere beslissing aan tot 29 juli 2009.

Waarvan proces-verbaal,