Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ2323

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
10-06-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
415694/CV EXPL 09-2081
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop van slaapkamermeubelen. Klachten: kleurverschil, gebrek aan sloten en hout dat blijvend afgeeft aan de kleding en beddegoed.

Ter zake van het kleurverschil is de kantonrechter van oordeel dat de koper kon verwachten dat de kleur niet geheel zou overeenstemmen met de kleur uit de showroom. Het kleurverschil kan niet als een afwijking van het overeengekomene worden beschouwd.

Het gebrek aan de sloten is niet zo ernstig dat dit ontbinding van de koopovereenkomsten met haar rechtsgevolgen rechtvaardigt. Herstel en/of vervanging van de sloten is immers mogelijk.

Ter zake van het afgeven is de kantonrechter van oordeel dat sprake is van een afwijking van het overeengekomene.

Uit de vaststaande feiten blijkt dat die afwijking zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard. Dat brengt op grond van het bepaalde bij artikel 7:18 BW met zich dat wordt vermoed dat de meubels bij aflevering niet aan de overeenkomst hebben beantwoord, nu voorts gesteld noch gebleken is dat de aard van de meubels of de aard van de afwijking zich tegen dit vermoeden verzet.

De verkoper heeft het recht dat vermoeden te weerleggen. Zij heeft echter, mede gelet op het feit dat zij over het afgeven bij het sluiten van de overeenkomst geen mededelingen heeft gedaan, onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld om haar te kunnen toelaten tot tegenbewijs. De koper heeft terecht de overeenkomst ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 415694/CV EXPL 09-2081

datum uitspraak: 10 juni 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde mr. D.E. Lof

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Convite Holding B.V., handelend onder de naam Garantie Meubel

te Nieuwerkerk aan den IJssel, kantoor houdende te Mijdrecht

gedaagde partij

hierna te noemen Convite Holding

procederend bij Directie Garantie Meubel

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken:

- de dagvaarding van 16 februari 2009, met producties,

- de conclusie van antwoord, met producties,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe¬zen en op 18 maart 2009 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 13 mei 2009 gehouden comparitie van partijen en de met het oog op die zitting door de gemachtigde van [eiseres] aan de kantonrechter en de wederpartij gezonden foto’s.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. [eiseres] heeft bij Convite Holding slaapkamermeubels gekocht bestaande uit een

3-deurskast, een ledikant en twee nachtkastjes voor een totaalbedrag van €2.500,00.

b. [eiseres] heeft het aankoopbedrag van €2.500,00 volledig voldaan.

c. De meubels zijn op 18 augustus 2008 en 22 augustus 2008 bij [eiseres] afgeleverd en gemonteerd.

d. [eiseres] heeft diverse malen telefonisch geklaagd bij Convite Holding over door haar gestelde gebreken aan de meubelen. Het ging daarbij met name over het afgeven van de kast en gebreken aan de twee sloten van de kast.

e. Op 29 september 2008 heeft de fabrikant van de meubels de kastdeuren afgesteld, plakbandresten verwijderd en schroeven, die bij de montage waren vergeten, aangebracht.

f. Op 21 oktober 2008 is vervolgens één van de sloten van de kast door de fabrikant vervangen.

g. Bij brief van 11 november 2008 heeft [eiseres] het volgende aan Convite Holding geschreven:

“(…)

Op 18 augustus 2008 is het ledikant afgeleverd.

De kast volgde 22 augustus.

Vanaf dat moment beginnen de problemen; de kleuren van de bij mij afgeleverde meubels komen namelijk absoluut niet overeen met de kleuren van dezelfde meubels zoals ik die in uw winkel aantrof.

(…)

Bijkomend probleem is dat de meubels enorm afgeven.

Gevolg daarvan is dat mijn kleding en mijn matrassen op verschillende plaatsen is verkleurd en daadoor deels onherstelbaar beschadigd.

(…)

Inmiddels is het half november 2008 en ben ik dus al 3 maanden bezig om gehoor te vinden voor mijn probleem.

Voor mij is de maat vol.

Middels deze aangetekende brief geef ik u 2 weken de gelegenheid om met mij in contact te treden en met een voor mij bevredigend voorstel te komen.

(…)”

h. Bij brief van 15 januari 2009 heeft de gemachtigde van [eiseres] namens haar de overeenkomst ontbonden en aanspraak gemaakt op schadevergoeding ter hoogte van de koopprijs, zijnde €2.500,00, alsmede de kosten van juridische bijstand, tot dat moment begroot op €300,00.

De vordering

[eiseres] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht zal verklaren dat de koopovereenkomst tussen partijen is ontbonden;

2. Convite Holding zal veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan [eiseres] ter hoogte van de kostprijs van de meubels, vermeerderd met de door [eiseres] gemaakte juridische kosten, in totaal begroot op €3.500,00;

3. Convite Holding zal veroordelen om de aan [eiseres] geleverde meubels, voor rekening van Convite Holding, weg te halen en mee te nemen;

4. Convite Holding zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

[eiseres] heeft het volgende aan haar vordering ten grond¬slag gelegd:

De kleur van de meubels komt niet overeen met de kleur van de meubels die [eiseres] in de winkel van Convite Holding had uitgekozen. Nu een andere kleur, lichter en doffer, is geleverd past de kleur van de meubels niet meer bij de overige kleuren van de slaapkamer.

Ook heeft [eiseres] klachten over de kwaliteit van de sloten van de geleverde kast, aangezien beide sloten na korte tijd kapot gingen.

Bovendien bleken de geleverde meubelen bij ingebruikname en ook nu nog ernstig af te geven, met name op kleding in de kast en op het matras.

De meubels hebben niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik.

Bij brief van 15 januari 2009 heeft [eiseres] aan Convite Holding schriftelijk te kennen

gegeven dat zij de koopovereenkomst ontbindt.

Het verweer

Convite Holding heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

1. De onderhavige overeenkomst betreft een consumentenkoop. Op grond van het bepaalde bij artikel 7:18 BW wordt vermoed dat de meubels bij aflevering niet aan de overeenkomst hebben beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

2. De kern van het geschil spitst zich daarom toe op de vraag of sprake is van een dusdanige afwijking van het overeengekomene dat ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is. Er zal allereerst moeten worden beoordeeld of sprake is van een afwijking.

3. Met betrekking tot de door [eiseres] gestelde afwijkingen heeft Convite Holding het volgende aangevoerd: er bestaat altijd kans op kleurverschil, omdat het gaat om een natuurproduct. Voor de meubelen van [eiseres] is gebruik gemaakt van dezelfde producten als de meubelen in de showroom. [eiseres] heeft gekozen voor onbewerkt hout. Dit betekent dat het hout zich moet aanpassen aan de temperatuur en de vochtigheid in de slaapkamer. Het hout zal dan gaan werken en vocht afgeven is daarbij een van de mogelijke consequenties. Ook is er met onbewerkt hout vaak sprake van houtstof. Een van de sloten is gerepareerd, van het andere slot is Convite Holding niet op de hoogte gesteld.

4. Ter zake van het kleurverschil is de kantonrechter van oordeel dat [eiseres] kon verwachten dat de kleur niet geheel zou overeenstemmen met de kleur uit de showroom. Het gaat immers om onbewerkt hout. [eiseres] heeft voorts niet betwist dat voor de slaapkamermeubels dezelfde producten zijn gebruikt als voor de meubels in de showroom. Nu vast staat dat dezelfde producten zijn gebruikt kan het gestelde kleurverschil niet als een afwijking van het overeengekomene worden beschouwd.

5. Met betrekking tot de sloten van de kast is de kantonrechter van oordeel dat die niet aan de overeenkomst beantwoorden. Het verweer dat Convite Holding hier niet van op de hoogte was kan niet slagen, nu uit de door Convite Holding overgelegde klachtenformulieren is gebleken dat [eiseres] die klacht heeft gemeld. Deze tekortkoming is echter niet zo ernstig dat zij ontbinding van de koopovereenkomsten met haar rechtsgevolgen rechtvaardigt. Herstel en/of vervanging van de sloten is immers mogelijk.

6. Over het afgeven van het hout op het matras en de kleding overweegt de kantonrechter het volgende. Convite Holding heeft aangevoerd dat het gaat om een natuurproduct dat kan afgeven. Convite Holding heeft ook aangevoerd dat de slaapkamermeubels in de winkel niet afgeven en dat aan [eiseres] niet is medegedeeld dat het hout kan afgeven. Het had echter wel op de weg van Convite Holding gelegen om [eiseres] daarvan op de hoogte te stellen. [eiseres] kon immers niet weten dat het hout ook na een jaar gebruik nog zou afgeven. Bovendien mag van een slaapkamerkast, met daarin duidelijk zichtbaar een hangrek voor kleding, verwacht worden dat daarin kleding kan worden opgeborgen, zonder dat die kleding extra beschermd moet worden.

7. Convite Holding heeft niet aangevoerd dat het afgeven van de meubels is te wijten aan omstandigheden die voor rekening en risico van [eiseres] komen. Ook heeft Convite Holding niet aangevoerd dat het gebruikelijk is dat hout ook na een jaar nog afgeeft. Nu Convite Holding dat alles niet heeft aangevoerd en [eiseres] heeft gesteld dat de kast en het bed nog steeds afgeven is de kantonrechter van oordeel dat sprake is van een afwijking van het overeengekomene.

8. Uit de vaststaande feiten blijkt dat die afwijking zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard. Dat brengt op grond van het bepaalde bij artikel 7:18 BW met zich dat wordt vermoed dat de meubels bij aflevering niet aan de overeenkomst hebben beantwoord, nu voorts gesteld noch gebleken is dat de aard van de meubels of de aard van de afwijking zich tegen dit vermoeden verzet.

9. Convite Holding heeft het recht dat vermoeden te weerleggen. Zij heeft echter, mede gelet op het feit dat zij over het afgeven bij het sluiten van de overeenkomst geen mededelingen heeft gedaan, onvoldoende concrete feiten en./of omstandigheden gesteld om haar te kunnen toelaten tot tegenbewijs.

10. De kantonrechter moet er daarom vanuit gaan dat de meubels niet aan de overeenkomst hebben beantwoord. Deze tekortkoming kan aan Convite Holding worden toegerekend. Het verweer van Convite Holding dat [eiseres] akkoord is gegaan met de oplossing van het probleem maakt dit niet anders. Voor Convite Holding moest immers duidelijk zijn dat de problemen niet waren opgelost. In de omschrijving van de klachten staat niet dat het probleem is opgelost. Daarin staat immers “misschien bewerken met blauwe doek.” Convite Holding mocht er derhalve niet op vertrouwen dat het probleem was opgelost.

11. Nu de slaapkamermeubels niet aan de overeenkomst beantwoorden en Convite Holding ook na de mogelijkheid tot herstel de gebreken niet heeft verholpen heeft [eiseres] terecht de koopovereenkomst ontbonden.

12. De kantonrechter begrijpt de vordering tot vergoeding van de kosten van de juridische bijstand aldus dat een vergoeding wordt gevorderd wegens buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking in overeenstemming met de op grond van het rapport Voorwerk II gehanteerde tarieven. Toegewezen wordt daarom €357,00 inclusief omzetbelasting.

13. Convite Holding zal worden veroordeeld om de aan [eiseres] geleverde meubels voor rekening van Convite Holding weg te halen en mee te nemen.

14. De proceskosten komen voor rekening van Convite Holding omdat deze grotendeels in het ongelijk wordt gesteld. De vordering tot veroordeling in de nakosten zal worden afgewezen nu daarvoor een andere procedure bestaat.

Beslissing

De kantonrechter:

Verklaart voor recht dat de tussen partijen bestaande koopovereenkomst is ontbonden.

Veroordeelt Convite Holding om aan [eiseres] €2.500,00 te betalen als schadevergoeding ter hoogte van de kostprijs van de meubels.

Veroordeelt Convite Holding om aan [eiseres] €357,00 te betalen als vergoeding voor de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

Veroordeelt Convite Holding om de aan [eiseres] geleverde meubels voor rekening van Convite Holding weg te halen en mee te nemen.

Veroordeelt Convite Holding in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op €293,98 aan verschotten en €300,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voor¬raad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.