Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ2318

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
421451 - BM VERZ 09-1463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag executeur testamentair en testamentaire bewindvoerder. Kantonrechter ontslaat de executeur en benoemt een ander, maar wijsrt het verzoek om ontslag van de bewindvoerder af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer 421451/BM VERZ 09-1463

datum uitspraak 20 mei 2009

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

De procedure

Op 21 april 2009 is een verzoek met bijlagen ontvangen van:

[verzoekster]

wonende te [woonplaats],

verzoekster

hierna te noemen [verzoekster]

Het verzoek strekt tot:

a. ontslag van [XXX] als testamentair bewindvoerder over de goederen van verzoekster en

b. ontslag van [XXX] als executeur testamentair

(hierna te noemen: [XXX]).

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 13 mei 2009. De griffier heeft aantekeningen gemaakt.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. Op 14 januari 2009 is te Amsterdam overleden: [YYY], de moeder van [verzoekster], hierna te noemen de erflaatster.

b. Bij testament van 4 december 2008 heeft de erflaatster:

- [verzoekster] tot haar enige en algehele erfgename benoemd,

- hetgeen [verzoekster] uit de nalatenschap verkrijgt onder bewind gesteld,

- [XXX] tot bewindvoerder benoemd en

- [XXX] eveneens tot executeur benoemd.

c. De erflaatster is in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met [ZZZ] (de vader van [verzoekster]), welk huwelijk is ontbonden door inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlemmermeer.

d. Voor haar overlijden was de erflaatster betrokken in een bij de rechtbank Haarlem aanhangige procedure over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Deze procedure is nog niet afgerond.

e. Het testament van de erflaatster bevat onder meer de volgende bepalingen:

“IV. Bewind

(…)

9. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om bij afzonderlijke akte een opvolger met geheel gelijke bevoegdheden te benoemen, voorzover door mij niet in de opvolging is voorzien.

VI. Beheersexecuteur

(…)

12. Informatieplicht

De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van haar taak geven.

(…)

14. Einde taak

De taak van de executeur eindigt:

(…)

d. door ontslag dat de kantonrechter haar met ingang van een bepaalde dag verleent.

Het ontslag wordt haar verleend (…) hetzij om gewichtige redenen (…).”

De grondslag van het verzoek

[verzoekster] heeft het volgende aan haar verzoek ten grondslag gelegd:

[verzoekster] wenst de verdelingsprocedure te staken en in onderling overleg met haar vader tot een regeling te komen. [verzoekster] wordt door [XXX] niet in de procedure gekend. [XXX] heeft de procedure bij de rechtbank voortgezet en informeert [verzoekster] op geen enkele wijze over het verloop van die procedure. Dit maakt dat er een onnodig conflict ontstaat tussen [verzoekster] en haar vader.

[verzoekster] verzoekt in plaats van [XXX] notaris mr. T.W. van Grafhorst tot bewindvoerder en executeur te benoemen.

Het verweer

[XXX] heeft zich akkoord verklaard met de benoeming van een andere bewindvoerder in haar plaats en heeft het verzoek voor het overige gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

Ontslag huidige bewindvoerder en benoeming opvolgend bewindvoerder

1. Nu [XXX] zich akkoord heeft verklaard met de benoeming van een andere bewindvoerder in haar plaats en het testament ook de mogelijkheid open laat voor een opvolgende bewindvoerder, ligt dit verzoek in zoverre voor toewijzing gereed.

2. Tegen de door [verzoekster] voorgestelde bewindvoerder zijn geen relevante bezwaren aangevoerd. De kantonrechter zal daarom de door [verzoekster] voorgestelde notaris, die zich bereid heeft verklaard deze functie op zich te nemen, tot opvolgend bewindvoerder benoemen.

Ontslag huidige executeur en benoeming opvolgende executeur

3. Zoals uit het testament blijkt kan [XXX] als executeur slechts worden ontslagen op grond van gewichtige redenen.

4. De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende gebleken is van de aanwezigheid van gewichtige redenen. Het feit dat [verzoekster] volgens haar stelling verstoken blijft van informatie over de afwikkeling van de boedelverdeling, is onvoldoende om tot ontslag van [XXX] als executeur over te gaan. Hetzelfde geldt voor het feit dat, zoals [verzoekster] ook heeft gesteld, er sprake zou zijn van een conflict tussen haar en haar vader ten gevolge van de opstelling van [XXX] in de procedure rond de verdeling. Naar het oordeel van de kantonrechter lost het probleem van de informatievoorziening zich voldoende op door de benoeming van een opvolgende bewindvoerder die in die hoedanigheid bij/in de verdelingsprocedure zal moeten worden betrokken. De rol van de bewindvoerder in die procedure staat los van de taken van de executeur met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap.

5. Naar het oordeel van de kantonrechter is, mede gelet op de wens van de erflaatster om [XXX] als executeur te benoemen, onvoldoende gebleken van gewichtige redenen die de conclusie zouden rechtvaardigen dat [XXX] haar taken als executeur niet naar behoren verricht en/of zal verrichten.

6. Dit verzoek zal daarom worden afgewezen.

Slotsom

7. De kantonrechter zal een opvolgende bewindvoerder benoemen en het verzoek voor het overige afwijzen.

Beslissing

De kantonrechter:

Ontslaat [XXX] als bewindvoerder.

Benoemt tot opvolgend bewindvoerder:

notaris mr. T.W. van Grafhorst

Smit Boeser Van Grafhorst Notarissen

Julianastraat 1

2012 ER Haarlem

Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven en ondertekend door mr. F.J.P. Veenhof, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.

U kunt binnen drie maanden na de hiervoor vermelde uitspraakdatum tegen deze beslissing in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat.