Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI9651

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-06-2009
Datum publicatie
24-06-2009
Zaaknummer
423180-VV EXPL 09-117
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering in kort geding tot wedertewerkstelling en doorbetaling salaris na ontslag op staande voet wegens valsheid in geschrifte.

De vordering wordt afgewezen, nu naar het oordeel van de kantonrechter de door werkgever aangevoerde feiten en omstandigheden voldoende grond vormen voor een serieus vermoeden dat werkneemster zich aan het opzettelijk onjuist invullen van de tijdregistratieformulieren heeft schuldig gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0481
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 423180/ VV EXPL 09-117

datum uitspraak: 16 juni 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eiseres

hierna te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. M. Raaijmakers

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALPHA FLIGHT SERVICES BV

te Boesingheliede,

gedaagde

hierna te noemen: Alpha

gemachtigde: mr. R.B.M. van Poorten.

De procedure

[eiseres] heeft Alpha op 20 mei 2009 gedagvaard. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 2 juni 2009, waarbij de gemachtigde van Alpha zich heeft bediend van pleitnotities. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Alpha heeft nog stukken in het geding gebracht.

De feiten

a. [eiseres], 43 jaar oud, is sinds 11 januari 1993 in dienst bij (de rechtsvoorgangster van) Alpha, laatstelijk in de functie van procescoördinator op de afdeling Bond Stores, tegen een salaris van bruto € 2.324,35 per maand, exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.

b. Alpha exploiteert een cateringbedrijf dat diensten verleent aan luchtvaartmaatschappijen op Schiphol en onder meer de maaltijden verzorgt voor vliegtuigpassagiers.

c. Iedere medewerker van Alpha heeft een eigen toegangspasje, dat toegang geeft tot het bedrijfsterrein via elektronisch afgesloten deuren. Het toegangspasje wordt daarnaast gebruikt om in- en uit te klokken en registreert de aan- en afwezigheid van de betrokken medewerker. Op basis van dit tijdregistratiesysteem wordt het salaris van de betrokken werknemer uitgerekend. Gewerkte overuren tussen maandag 7.00 uur en vrijdag 22.00 uur worden tegen 125% uitbetaald, gewerkte overuren tussen vrijdag 22.00 uur en zaterdag 22.00 uur worden tegen 150% uitbetaald en gewerkte overuren tussen zaterdag 22.00 en maandag 7.00 uur, alsmede op roostervrije (feest-)dagen worden tegen 200% uitbetaald.

d. Bij Alpha zijn de procescoördinatoren verantwoordelijk voor het coördineren van de door hun medewerkers uit te voeren werkzaamheden. Een procescoördinator ontvangt twee keer per week, op maandag en donderdag, van de afdeling Human Resources de in- en uitkloktijden en het rooster van de procescoördinator zelf en van zijn medewerkers over de daaraan voorafgaande dagen. De procescoördinator is bevoegd om deze tijdregistratieformulieren te controleren en zonodig handmatig te corrigeren. Op basis van de gecorrigeerde lijsten worden het salaris, de overuren en de onregelmatigheidstoeslag van de procescoördinator en van de medewerkers uitbetaald, vakantierechten bijgewerkt en de ziektedagen geregistreerd.

e. Voor de beveiliging van haar bedrijfspand maakt Alpha gebruik van een videocamerasysteem. Er zijn in totaal zestien videocamera’s geplaatst. Bij alle in- en uitgangen en bij de parkeerplaatsen op het bedrijfsterrein staat een camera. De videocamera’s leggen de aankomst en het vertrek van bezoekers van Alpha vast. De beelden worden gedurende een beperkte tijd bewaard.

f. Op 11 maart 2009 is [eiseres] op staande voet ontslagen. In de brief van 12 maart 2009 die naar aanleiding van het ontslag op staande voet door Alpha aan [eiseres] is verzonden staat – onder meer- het volgende:

“Op dinsdag 10 maart 2009 heeft u met uw leidinggevende [XXX] (…), en [YYY] (…) een gesprek gehad over het handmatig aanpassen van uw eigen aanwezigheidstijden.

In dit gesprek heeft de heer [XXX] u geconfronteerd met de verdenking dat u gedurende het 1e kwartaal van 2009 de aanwezigheidsregistratieformulieren meerdere keren aantoonbaar in strijd met de waarheid en dus valselijk hebt ingevuld. Op 10 januari 2009,

8 februari 2009 en op 1 maart 2009 hebt u, voorafgaand aan uw vertrek, niet uitgeklokt, hoewel dat voor iedere Alpha-medewerker gebruikelijk en verplicht is. U hebt de aanwezigheidsregistratieformulieren nadien handmatig ingevuld en gecorrigeerd, (…), maar u hebt van die bevoegdheid misbruik gemaakt door met betrekking tot u zelf andere (latere) vertrektijden in te vullen dan de (vroegere) tijdstippen waarop u het Alpha terrein op voornoemde dagen daadwerkelijk hebt verlaten. Dit heeft Alpha aan de hand van de camerabeelden van het videobeveiligingssysteem kunnen vaststellen.

(…)

Op woensdag 11 maart 2009 bent u in aanwezigheid van de heren [YYY] en [XXX] met de camerabeelden van het videobeveiligingssysteem geconfronteerd, waarna u hebt toegegeven dat u op voornoemde dagen inderdaad te vroeg naar huis bent gegaan en dat u de aanwezigheidsregistratieformulieren bewust onjuist en valselijk hebt ingevuld en handmatig hebt gecorrigeerd met het oogmerk om dat (telkens) te vroeg naar huis gaan te maskeren. Wij hebben u er op gewezen dat controle van de aanwezigheidsregistratieformulieren uit 2008 heeft uitgewezen dat de aanwezigheidstijden in 2008 veelvuldig en dus structureel zijn aangepast. Wij zijn van oordeel dat u Alpha hiermee dringende redenen hebt gegeven voor een ontslag op staande voet (…)”

De vordering

[eiseres] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van Alpha tot wedertewerkstelling van [eiseres] en betaling van het achterstallige salaris vanaf maart 2009 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, te vermeerderen met de wettelijke rente. Daarnaast vordert [eiseres] betaling van

€ 700,00 aan buitengerechtelijke kosten.

[eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat het aan haar gegeven ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven. Zij voert onder meer aan dat zij ruim zestien jaar bij Alpha heeft gewerkt en altijd naar volle tevredenheid heeft gefunctioneerd. Zij heeft nooit bewust de urenregistratie vervalst en heeft geen misbruik gemaakt van haar bevoegdheden. Het klopt dat zij wel eens haar toegangspasje is vergeten mee te nemen en dat zij ook wel eens is vergeten in- en/of uit te klokken, maar in de betreffende gevallen heeft zij de registratieformulieren achteraf handmatig en naar waarheid ingevuld. Zij heeft nooit erkend dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Voorts stelt [eiseres] dat gelet op het lange dienstverband een alternatieve maatregel, zoals een waarschuwing of een schorsing, op zijn plaats zou zijn geweest en het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd was.

Het verweer

Alpha betwist de vordering en voert daartoe onder meer het volgende aan. Op 5 maart 2009 heeft Alpha een bespreking gevoerd met enige medewerkers over de noodzaak van kostenreductie en efficiency binnen het bedrijf. Tijdens dit gesprek is aan de orde gekomen dat [eiseres] veelvuldig in de weekeinden te vroeg naar huis gaat en dat zij op de dagen dat zij eerder naar huis gaat overuren laat registreren. Alpha heeft naar aanleiding van deze opmerkingen een onderzoek ingesteld. Alpha heeft de tijdregistratieformulieren uit 2008 gecontroleerd. Daarbij heeft zij geconstateerd dat [eiseres] in 2008 23 keer haar werktijden handmatig heeft aangepast. De tijdregistratieformulieren uit 2009 zijn eveneens gecontroleerd. [eiseres] heeft in 2009 haar werktijden 7 keer handmatig aangepast; te weten op 4 januari 2009, 10 januari 2009, 13 januari 2009, 14 januari 2009, 25 januari 2009, 8 februari 2009 en 1 maart 2009. Vervolgens heeft Alpha de videobeelden die met de zestien beveiligingscamera’s op voornoemde dagen zijn opgenomen bekeken en geconstateerd dat [eiseres] op 4 januari 2009 niet heeft gewerkt en dat [eiseres] op 10 januari 2009, 25 januari 2009, 8 februari 2009 en 1 maart 2009 het bedrijfsterrein heeft verlaten op een eerder tijdstip dan in de tijdregistratieformulieren handmatig is aangegeven. Op 10 en

11 maart 2009 is [eiseres] geconfronteerd met voornoemde resultaten. Zij heeft op

11 maart 2009 erkend dat zij de tijdregistratieformulieren opzettelijk onjuist heeft ingevuld met het oogmerk om haar vroegtijdig vertrek te maskeren en uitbetaling van een hoger salaris te ontvangen. [eiseres] heeft een leidinggevende positie. Zij heeft valsheid in geschrifte gepleegd en heeft haar bevoegdheden misbruikt. Dit levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

De beoordeling

1. De vordering komt slechts voor toewijzing in aanmerking als aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting is gewettigd, dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure, het ontslag op staande voet geen stand zal houden.

2. Alpha heeft gesteld dat [eiseres] opzettelijk haar tijdregistratieformulieren onjuist heeft ingevuld met het oogmerk om haar vertrek vroegtijdig te maskeren en uitkering van een hoger salaris te ontvangen. Meer in het bijzonder heeft Alpha gesteld dat [eiseres] de tijdregistratieformulieren van 4 januari 2009, 10 januari 2009, 25 januari 2009,

8 februari 2009 en 1 maart 2009 opzettelijk onjuist heeft ingevuld. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat op het tijdregistratieformulier van 4 januari 2009 handmatig is vermeld dat [eiseres] die betreffende zondag van 06.00 uur tot 16.00 uur heeft gewerkt. Vier medewerkers van Alpha hebben echter de videobeelden die op deze dag zijn opgenomen met de onder e van de feiten genoemde camera’s bestudeerd en hebben [eiseres] op deze dag op geen van de beelden gezien. Alpha heeft voorts de in- en uitlogdata van de computer opgevraagd. Uit die data is, aldus Alpha, gebleken dat [eiseres] haar computer die dag niet heeft gebruikt, zodat volgens Alpha moet worden geconstateerd dat [eiseres] die dag niet heeft gewerkt. Met betrekking tot de andere dagen heeft Alpha gesteld dat [eiseres] telkens handmatig heeft vermeld dat zij op deze dagen tot het einde van de dag heeft gewerkt, maar dat voornoemde vier medewerkers van Alpha op de videobeelden hebben gezien dat [eiseres] op die dagen het bedrijfsterrein telkens al rond het middaguur heeft verlaten. Zij hebben haar niet zien terugkeren. Alpha heeft ook voor deze dagen de in- en uitlogdata van de computer opgevraagd. Uit die data is gebleken dat [eiseres] op deze dagen na het middaguur haar computer niet heeft gebruikt, zodat, aldus nog steeds Alpha, geconstateerd moet worden dat [eiseres] op deze dagen niet tot het einde van de dag heeft gewerkt.

3. [eiseres] heeft gesteld dat zij op 4 januari 2009 wèl heeft gewerkt. Zij heeft die dag met acht personen, waaronder een zekere [ZZZ], een vlucht gebouwd. Met betrekking tot de overige dagen heeft zij gesteld dat het klopt dat zij op deze dagen rond het middaguur het bedrijfsterrein heeft verlaten, maar dat dit telkens is gebeurd voor haar werk en dat zij op een later tijdstip op de dag op het werk is terug gekeerd.

4. De kantonrechter is van oordeel dat indien sprake is geweest van het opzettelijk invullen van onjuiste werktijden op de tijdregistratieformulieren dit een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Dit geldt te meer nu [eiseres] als procescoördinator verantwoordelijk is voor het correct invullen van voornoemde formulieren en zij als leidinggevende een voorbeeld functie voor haar medewerkers heeft.

5. Gelet op de standpunten van partijen verschillen zij van inzicht over de feitelijke toedracht met betrekking tot het invullen van de tijdregistratieformulieren. Om die toedracht vast te kunnen stellen is bewijslevering nodig, die echter niet in het kader van deze procedure kan plaatsvinden. Dit neemt niet weg dat de door Alpha aangevoerde feiten en omstandigheden voldoende grond vormen voor een serieus vermoeden dat [eiseres] zich aan het opzettelijk onjuist invullen van de tijdregistratieformulieren heeft schuldig gemaakt.

6. Het voorgaande brengt met zich dat naar het oordeel van de kantonrechter niet valt uit te sluiten dat de bodemrechter het ontslag op staande voet rechtsgeldig zal verklaren. Om die reden moet de vordering van [eiseres] worden afgewezen.

7. Hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht, behoeft geen bespreking meer, nu dit gezien hetgeen reeds is overwogen niet tot een andere beslissing kan leiden.

8. De proceskosten komen voor rekening van [eiseres], omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- weigert de gevorderde voorlopige voorziening;

- veroordeelt [eiseres] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Alpha tot en met vandaag worden begroot op € 400,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.E. Kwak en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.