Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI4369

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
19-05-2009
Zaaknummer
AWB 09/2003
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verweerder heeft geweigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het uitvoeren van een twintigtal stijgingen en landingen met een helikopter. Verweerder stelt zich - gebaseerd op een advies van de teamchef van politie - op het standpunt dat de activiteiten een gegronde vrees opleveren voor verstoring van het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven gelet op de te verwachten verkeersaantrekkende werking in combinatie met het ontbreken van benodigde politiecapaciteit. Naar voorlopig oordeel heeft verweerder zich evenwel niet kunnen baseren op dit advies.Te verwachten valt dat het besluit in bezwaar geen stand kunnen houden. Dit is evenwel geen aanleiding om de door verzoekster gevraagde - vergaande - voorziening, te weten het treffen van een voorziening als ware verzoekster in het bezit van de gevraagde verklaring van geen bezwaar, te treffen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 09 - 2003

uitspraak van de voorzieningenrechter van 29 april 2009

in de zaak van:

Flyhome B.V.,

gevestigd te Tubbergen,

verzoekster,

gemachtigde: mr. A.P. Cornelissen, advocaat te Middelharnis,

tegen:

de burgemeester van Bloemendaal,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 april 2009 heeft verweerder het verzoek van Flyhome B.V. om afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor een twintigtal landingen en stijgingen met een helikopter afgewezen.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 20 april 2009 bezwaar gemaakt. Bij brief van 20 april 2009 is tevens verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 28 april 2009, alwaar [naam] en [naam] van Flyhome B.V. zijn verschenen bijgestaan door hun gemachtigde mr. A.P. Cornelissen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. R.P. Heilig en B.T. Winkler Prins, werkzaam bij de gemeente Bloemendaal.

2. Overwegingen

2.1 Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Daarbij gaat het om een afweging van belangen van de verzoekende partij bij een onverwijlde voorziening tegen het belang dat is gemoeid met onmiddellijke uitvoering van het besluit. Voorzover deze toetsing een beoordeling van de hoofdzaak meebrengt, is dat oordeel voorlopig van aard.

2.2 Verzoekster wil op 2 mei 2009 of – als de weersomstandigheden het vliegen op deze datum niet mogelijk maken – op 4 juli 2009 tussen 10.00 uur en 19.00 uur twintig helikoptervluchten uitvoeren vanaf het weiland aan de Vogelenzangseweg 164 te Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. Het betreffen rondvluchten in het kader van een commerciële actie van een reisbureau. In totaal 60 personen zullen een rondvlucht van ca. 8 minuten maken.

2.3 Ingevolge artikel 5, zesde lid van het ‘Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen’ (hierna: Bignal) moet door de burgemeester van de gemeente waarin het terrein is gelegen, voordat het terrein als heliterrein wordt gebruikt, in verband met de openbare orde en veiligheid een verklaring van geen bezwaar zijn verleend.

2.4 De Beleidsregels helikopterlandingen en –opstijgingen Bloemendaal 2007 (hierna: de Beleidsregels), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en in werking getreden op 5 januari 2007, luiden als volgt;

1. Indien niet méér dan één maal per jaar sprake is van start of landing van een helikopter op een bepaalde plaats binnen de gemeente Bloemendaal dan wel binnen twee kilometer daarvandaan (en eveneens binnen de gemeente Bloemendaal) geeft de burgemeester in beginsel een verklaring van geen bezwaar af.

2. Indien er sprake is van helikopterstarts en – landingen die aan het gestelde onder 1 niet voldoen, geeft de burgemeester in beginsel geen verklaring van geen bezwaar af..

2.5 De burgemeester heeft onder verwijzing naar de Beleidsregels aangegeven dat nu er sprake is van meer dan één start of landing in beginsel geen verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven. Zij heeft evenwel onderzocht of er aanleiding is om van deze Beleidsregels af te wijken. Zij heeft daartoe advies gevraagd aan de teamchef van politie van basisteam Duinrand, politieregio Kennmerland en aan de inspecteur-preventie van de Brandweer Kennemerland. Gelet op het advies van de politie van 8 april 2009 concludeert zij dat de activiteiten een gegronde vrees opleveren voor verstoring van het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven. Verweerder heeft daarom de verklaring van geen bezwaar geweigerd

2.6 In bovengenoemd advies van 8 april 2009 geeft de teamchef van politie aan dat hij een aanzienlijke toeloop van publiek verwacht, zeker nu beide data in een schoolvakantie vallen. Hij verwacht dan ook dat parkeer- en verkeersregelende maatregelen noodzakelijk zijn en dat derhalve politie-inzet nodig is om de openbare orde en veiligheid bij het landingsterrein en in Vogelenzang te handhaven. Nu de beschikbare politiecapaciteit in de regio Kennemerland voor 2009 al is gereserveerd aan de hand van de regionale evenementenkalander voor 2009 en de onderhavige rondvluchten daar van geen deel uitmaken, is voor deze activiteit geen capaciteit beschikbaar. Bovendien geeft hij aan dat ook het basisteam Duinrand zelf op deze data geen capaciteit beschikbaar hebben zonder dat de uitvoering van de primaire processen in gevaar komt. Tenzij de handhaving van de openbare orde en veiligheid rond het landingsterrein en in Vogelenzang op andere wijze gehandhaafd kan worden, adviseert de teamchef om de verklaring van geen bezwaar niet te verlenen.

2.7 De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

2.8 Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 december 2003, LJ Nummer AO0921) kan de burgemeester bij een beslissing op grond van artikel 5, zesde lid Bignal slechts belangen meewegen die in het kader van de hem ingevolge de Gemeentewet toegekende bevoegdheid inzake handhaving van de openbare orde vallen.

2.9 Ten aanzien van de door burgemeester en wethouders van Bloemendaal opgestelde Beleidsregels constateert de voorzieningenrechter dat niet valt in te zien, althans in het geheel niet is gemotiveerd, dat overwegingen van openbare orde en veiligheid ten grondslag liggen aan de – overigens redactioneel onduidelijk – geformuleerde beleidsregels. Door het aantal vluchten aan banden te leggen wordt immers niet gegarandeerd dat aan de eisen terzake van de openbare orde en veiligheid wordt voldaan. Het enkele feit dat de beleidsregels de ruimte bieden om in individuele gevallen af te wijken, neemt deze bezwaren niet weg. Bovendien stelt de voorzieningenrechter vast dat niet het terzake bevoegde bestuursorgaan, te weten de burgemeester, de beleidsregels heeft vastgesteld, maar het college van burgemeester en wethouders.

De burgemeester heeft de beleidsregels in het bestreden besluit dan ook terecht terzijde geschoven en los hiervan getoetst of in dit individuele geval aspecten van openbare orde en veiligheid in de weg staan aan de afgifte van een verklaring van geen bezwaar.

2.10 Hoewel in het advies van de teamchef van politie het woord evenement wordt gebruik in relatie tot de uit te voeren helikopterstijgingen en – landingen, is uit het dossier en na toelichting ter zitting voldoende duidelijk geworden dat daarmee niet de term evenement is bedoeld als wordt gebruikt in de APV, maar dat bedoeld is aan te geven dat het een gebeurtenis betreft met een publieksaantrekkende werking. Voorts is de voorzieningenrechter gebleken dat verweerder zich bij de beoordeling van het verzoek heeft beperkt tot aspecten van openbare orde en veiligheid. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder dan ook een juiste wijze van toetsing gehanteerd.

2.11 Verweerder heeft de afgifte van een verklaring van geen bezwaar vervolgens afgewezen op het enkele feit dat verwacht wordt dat de verkeersaantrekkende werking groot zal zijn en dat – gelet op het feit dat tezelfdertijd evenementen in de regio plaatsvinden – geen politiecapaciteit beschikbaar is om wellicht benodigde maatregelen te treffen.

2.12 Uit de inleiding bij de – door de teamchef van politie als leidraad voor zijn advies gehanteerde - evenementenkalender 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland blijkt dat naast de reeds geplande evenementen nog ruimte is voor andere evenementen welke opgevangen kunnen worden binnen de reguliere dienst van de wijkteams, dan wel na maatwerk door de politie ook doorgang kunnen vinden. Blijkens de inleiding zou het hier om circa 400 evenementen gaan, die buiten het officiële aantal aangevraagde evenementen per jaar plaatsvinden. De voorzieningenrechter volgt verzoekster in diens betoog dat de enkele conclusie van de teamchef van politie dat gelet op de evenementenkalender geen capaciteit beschikbaar is, hetgeen leidt tot een negatief advies, niet te rijmen is met evengenoemde inleiding. Vast staat dat de politie geen contact heeft opgenomen met verzoekster om concreet te onderzoeken of mogelijke bezwaren zouden kunnen worden weggenomen waardoor geen, dan wel minder, politie-inzet nodig zou zijn. Uit het advies blijkt evenmin dat de locatie van start en landing, naar zeggen van verzoekster 250 meter vanaf en uit zicht van de openbare weg, is betrokken bij de beoordeling van de mogelijke verkeersaantrekkende werking. Ook de richting waarin gevlogen wordt is niet gevraagd en derhalve ook niet betrokken in de advisering. De voorzieningenrechter acht het voorstelbaar dat de toezegging van verzoekster dat de vluchten niet zullen plaatsvinden aan de zijde van de Vogelezangseweg waar op 2 mei 2009 een kofferbakmarkt plaatsvindt, van belang kunnen zijn bij een dergelijke beoordeling.

2.13 Gelet op het vorenstaande heeft de teamchef verzuimd het voor een zorgvuldig advies vereiste onderzoek te verrichten en kunnen, naar voorlopig oordeel, de bevindingen van de teamchef zoals ten grondslag gelegd aan het bestreden besluit, onvoldoende steun bieden voor de conclusie dat sprake is van gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Het besluit had daarom niet op het advies mogen worden gebaseerd. Gelet hierop valt naar voorlopig oordeel te verwachten dat het besluit in bezwaar geen stand zal kunnen houden.

2.14 Dit betekent echter nog niet dat de voorziening zoals gevraagd door verzoekster zal worden toegewezen. Het treffen van een voorziening als ware verzoekster in het bezit van een verklaring van geen bezwaar om op 2 mei 2009 helikoptervluchten te maken acht de voorzieningenrechter in deze een te vergaande voorziening. Zeker nu er nog de nodige onduidelijkheden bestaan over de aanpak van de mogelijk te verwachten verkeers- en met name parkeerproblemen, mede in aanmerking genomen de op die datum te houden kofferbak markt in de directe nabijheid op de Vogelenzangseweg. Eiser heeft met oog op duidelijkheid omtrent de mogelijkheid om op de alternatieve datum 4 juli 2009 de vluchten uit te voeren echter wel belang bij een snelle beslissing op haar bezwaren. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding om de termijn waarbinnen verweerder dient te beslissen op het bezwaar te stellen op vier weken na verzending van deze uitspraak.

2.15 Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat ter zitting van de zijde van verzoekster is aangegeven dat zij op zeer korte termijn een uitgewerkt verkeersplan kan aanleveren, waarin wordt voorzien in het realiseren van extra parkeerplaatsen voor mogelijke toeschouwers alsmede in parkeerwachten. Gelet op het advies van de teamchef van politie, waarin deze de mogelijkheid laat om de goede verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid ter plaatse op een andere wijze te handhaven, zou dit aanleiding kunnen zijn voor verweerder om te concluderen dat de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komt. Nu een dergelijk uitgewerkt verkeersplan nog niet beschikbaar is en verweerder hier derhalve ook nog geen inhoudelijke beoordeling van heeft kunnen maken, kan de voorzieningenrechter daar in deze stand van de procedure geen waarde aan hechten. Het staat partijen echter vrij, hetgeen de voorzieningenrechter ook van harte aanbeveelt, om met elkaar hierover in overleg te treden. Indien verzoekster tijdig op 29 mei 2009 een afdoende uitgewerkt verkeersplan indient bij verweerder, welke de opgemerkte bezwaren wegneemt – gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat verweerder zal trachten te bezien of het nog mogelijk is om alsnog een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het uitvoeren van de helikoptervluchten op 2 mei 2009.

2.16 Uit het voorgaande volgt dat een aanleiding is tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek daartoe zal derhalve op de hierna vermelde wijze worden toegewezen.

2.17 Voorts bestaat aanleiding voor een proceskostenveroordeling ten aanzien van verweerder.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1 wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe;

3.2 bepaalt dat verweerder binnen vier weken na verzending van deze uitspraak een beslissing op het bezwaar dient te nemen;

3.3 veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal in de door verzoekster gemaakte proceskosten tot een bedrag van in totaal € 644,--, welk bedrag de gemeente Bloemendaal dient te betalen aan verzoekster;

3.4 gelast dat de gemeente Bloemendaal het door verzoekster betaalde griffierecht van € 297,-- aan haar vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.E. Heyning-Huydecoper, voorzieningenrechter, en op 29 april 2009 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. Y.R. Boonstra-van Herwijnen, griffier.

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.