Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI3252

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-04-2009
Datum publicatie
07-05-2009
Zaaknummer
405782 CV EXPL 08-14393
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser vordert ontbinding van een tussen hem en gedaagde gesloten vaststellingsovereenkomst. De vordering wordt afgewezen, nu van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door gedaagde op dit moment geen sprake is. De vraag of gedaagde in verzuim is kan hiermee onbesproken blijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.405782 CV EXPL 08-14393

datum uitspraak: 22 april 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde J. West

tegen

1. ALU-LIGHT PRODUCTS BV

2. ALU-LIGHT INTERNATIONAL BV

te Hillegom

gedaagde partij

hierna te noemen Alu-Light

gemachtigde mr M.P.A. Bos

De procedure

Voor de inhoud van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stukken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- de dagvaarding van 20 november 2008, met producties,

- de conclusie van antwoord van Alu-Light, met producties,

- de conclusie van repliek van [eiser], met producties,

- de conclusie van dupliek van Alu-Light, met producties

De feiten

De tussen partijen in het kader van een tussen hen gerezen arbeidsgeschil, ten overstaan van de kantonrechter te Haarlem, op 30 september 2008 gesloten overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt:

Partijen verklaren dat zij hun geschil door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen en wel als volgt:

1. Alu-Light betaalt aan [eiser] de tegenwaarde van € 2.000,-- netto op zijn rekening

in Hong Kong, binnen zeven dagen na goedkeuring van de handleiding door

Cotton, nadat [eiser] de software handleiding voor de Access-database voor de geplaatste orders uit Nederland aan Alu-Light heeft doen toekomen en een

instructie daarover heeft gegeven op een nader te bepalen zondag in oktober 2008

in de fabriek te Qing Yuan.

2. Alu-Light betaalt aan [eiser] zijn vliegticket, de tegenwaarde van € 864,05 op de rekening in Hong Kong binnen zeven dagen na heden.

3. De bankkosten voor de overmaking van sub 1. en 2. komen voor rekening van

Alu-Light.

4. [eiser] mag gebruik maken van het retourticket naar Nederland dat geldig is tot

31 december 2008.

5. De procedure kan per heden worden doorgehaald, waarbij ieder van partijen de

eigen kosten draagt.

6. Deze vaststellingsovereenkomst geldt als finale kwijting ten opzichte van alle

Alu-Light vennootschappen.

[eiser] heeft de databasebestanden die hij nodig had voor het schrijven van de overeengekomen handleiding, op 22 oktober 2008 van Alu-Light ontvangen; op deze

zelfde dag heeft [eiser] de manual aan Cotton (de plaatselijke vestigingsmanager in China) gestuurd.

Het emailbericht van [eiser] aan Cotton van (eveneens) 22 oktober 2008 luidt als volgt:

Dear Cotton,

This evening we talked to each other about setting a date for the transfer of the database. You asked me not only to transfer the database, but also other duties. I told you that this is not what I agreed in HQ. I asked you to hand over the phone to Eric, so that we can discusses this problem. Unfortunately we couldn’t meet terms. However, I still need to transfer the database to you on Sunday. I will be on stand-by on Sunday to deliver the instruction.

Yours faithfully

M. [eiser]

De vordering

[eiser] vordert (samengevat):

1. ontbinding van de vaststellingsovereenkomst van 30 september 2008;

2. (hoofdelijke) veroordeling van Alu-Light tot betaling van € 2.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, en betaling van de proceskosten.

[eiser] stelt daartoe het volgende. Hij kan de verplichtingen uit de overeenkomst alleen met medewerking van Alu-Light realiseren. Alu-Light heeft de benodigde bestanden voor het opstellen van de software handleiding voor de Access-database voor de geplaatste orders uit Nederland (hierna: de database) zoek gemaakt, de opdracht uitgerekt en zich niet aan de afspraak gehouden om in oktober 2008 de instructie door [eiser] te laten geven.

Het verweer

Alu-Light betwist de vordering. Zij voert daartoe aan:

- Alu-Light is niet in gebreke gesteld (en dus niet in verzuim) zodat de gevorderde ontbinding moet worden afgewezen. Ook als Alu-Light wel in verzuim zou zijn, is dat verzuim gezuiverd doordat zij meermalen nakoming heeft aangeboden in de vorm van een andere instructiedag. Subsidiair voert Alu-Light aan dat haar tekortschieten de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst niet rechtvaardigt.

- Alu-Light is pas verplicht om € 2.000,-- aan [eiser] te betalen nadat Cotton de manual heeft goedgekeurd, en die goedkeuring is niet gegeven. Voor zover het uitblijven van die goedkeuring aan Cotton te verwijten valt, kan Alu-Light daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

De beoordeling van het geschil

Partijen hebben in de vaststellingsovereenkomst van 30 september 2008 (onder meer) afgesproken:

1. [eiser] schrijft een handleiding voor de database;

2. [eiser] geeft (in oktober 2008) een instructie over de handleiding in de fabriek in Qing Yuan;

3. Cotton geeft goedkeuring aan de handleiding;

4. Nadat de onder 1, 2 en 3 genoemde afspraken zijn uitgevoerd, betaalt Alu-Light

€ 2.000,-- aan [eiser].

[eiser] stelt dat Alu-Light de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk heeft gemaakt door steeds andere informatie van [eiser] te verlangen dan de afgesproken overdracht van de database ten behoeve van het warehouse, en door de afgesproken instructie in oktober 2008 onmogelijk te maken. Op deze grond vordert [eiser] ontbinding van de overeenkomst.

Voor toewijzing van de gevorderde ontbinding van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen is -onder meer- vereist dat is komen vast te staan dat Alu-Light is tekortgeschoten in haar contractuele verplichtingen ten opzichte van [eiser], en dat Alu-Light overigens in verzuim is geraakt na in gebreke te zijn gesteld. Hierover wordt het volgende overwogen.

Zoals uit de hierboven aangehaalde -en door Alu-Light inhoudelijk niet weersproken- email van [eiser] van 22 oktober 2008 blijkt, is de uitvoering van de gemaakte afspraken komen stil te liggen nadat Alu-Light andere gegevens dan de database van [eiser] verlangde. Daarnaast blijkt uit de stukken dat aan de overeenkomst geen verdere uitvoering is gegeven doordat [eiser] zich alleen voor een instructie in oktober 2008 beschikbaar hield.

Los van het feit dat van [eiser] op grond van de overeenkomst van 30 september 2008 niet

kan worden gevergd dat hij andere gegevens dat de database aan Alu-Light beschikbaar stelt, moet van [eiser] in het kader van een behoorlijke nakoming van de contractuele verplichtingen worden verlangd dat hij ten aanzien van de instructiedatum niet vasthoudt aan de enig overgebleven één of twee zondagen in oktober 2008 maar zich ook beschikbaar stelt om de afgesproken instructie op een later gelegen tijdstip te geven.

De tekst van de overeenkomst spreekt weliswaar van een “nader te bepalen zondag in oktober 2008” maar niet is gesteld of gebleken dat partijen hiermee een fatale termijn hebben

bedoeld af te spreken. Evenmin is gebleken op welke bezwaren een later door [eiser] te geven instructie zou hebben gestuit.

De stelling van [eiser] dat hij aan Alu-Light heeft meegedeeld dat hij na oktober 2008 naar Shanghai zou verhuizen, en om die reden de instructie in oktober 2008 moest plaatsvinden, is door Alu-Light gemotiveerd betwist. Aangezien [eiser] vervolgens zijn stelling niet nader heeft onderbouwd, wordt dit standpunt verworpen. Het moet er dan ook voor gehouden worden dat voor de instructie geen fatale termijn is overeengekomen, zodat onderdeel 2. van de overeenkomst nog moet worden uitgevoerd.

Uit het voorgaande volgt dat van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Alu-Light op dit moment geen sprake is, zodat geen grond bestaat voor ontbinding van de overeenkomst. De vraag of Alu-Light in verzuim is kan hiermee onbesproken blijven.

Het is thans aan [eiser] om alsnog de overeengekomen instructie in de fabriek in Qing Yuan te geven, waarna Cotton de handleiding moet goedkeuren. Hiervoor geldt overigens dat Alu-Light als contractspartij bij de vaststellingsovereenkomst de verantwoordelijkheid draagt voor de nakoming van deze verplichting die feitelijk door Cotton zal worden uitgevoerd. Dit impliceert dat Alu-Light tegenover [eiser] gehouden is om na de gegeven instructie ervoor zorg te dragen dat die goedkeuring door Cotton er komt.

Pas nadat de onder 2. en 3. genoemde prestaties zijn verricht, is Alu-Light het overeengekomen bedrag van € 2.000,-- aan [eiser] verschuldigd. De vordering van [eiser] tot betaling van € 2.000,-- is nu niet opeisbaar en kan daarom niet worden toegewezen.

Hetgeen hiervoor is overwogen leidt ertoe dat de vordering van [eiser] moet worden afgewezen.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Alu-Light tot en met vandaag worden begroot op € 300,-- aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.