Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH6255

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-02-2009
Datum publicatie
24-03-2009
Zaaknummer
154132 - KG ZA 09-62
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

BEWIJSBESLAG; ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS IN EEN CIVIELE ZAAK; KAN BIJ BEWIJSBESLAG HET INSTELLEN VAN EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING ALS DE HOOFDZAAK GELDEN?

Autoplanning verdenkt een ex-werknemer van oneerlijke concurrentie en laat conservatoir bewijsbeslag leggen op de personal computer van de ex-werknemer. Bij het verlenen van het verlof voor dit beslag heeft de voorzieningenrechter bepaald dat door Autoplanning niet zelf kennis mocht worden genomen van de inhoud van de in beslag genomen informatie. Bij het leggen van het beslag heeft de deurwaarder zich - met toestemming van de voorzieningenrechter - doen bijstaan door een onafhankelijk deskundige. Die deskundige heeft Autoplanning informatie verstrekt die hem bekend is geworden doordat hij als deskundige bij de inbeslagneming kopieën heeft gemaakt van de computergegevens en documenten van de ex-werknemer. Autoplanning dreigt in een door haar tegen de ex-werknemer aanhangig gemaakte procedure gebruik te gaan maken van die informatie. De ex-werknemer vordert in kort geding onder meer een verbod daarop en intrekking van die door Autoplanning tegen hem aanhangig gemaakte procedure. Voorts stelt de ex-werknemer dat Autoplanning de hoofdzaak niet tijdig aanhangig heeft gemaakt, nu zij binnen de daartoe door de voorzieningenrechter gestelde termijn weliswaar een vordering tot schadevergoeding tegen hem heeft ingesteld, maar geen vordering tot inzage in de beslagen bescheiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0234
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 154132 / KG ZA 09-62

Vonnis in kort geding van 27 februari 2009

in de zaak van

[Eiser],

wonende te Oostzaan,

eiser,

advocaat mr. U. Aloni te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALGEMENE LEASE MAATSCHAPPIJ AUTOPLANNING B.V.,

gevestigd te Leiderdorp,

gedaagde,

advocaat mr. J.B. de Jong,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR SCHOONEBEEK B.V.,

gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna [eiser], Autoplanning en de deurwaarder genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Autoplanning.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] is op 24 februari 1997 in dienst getreden van Autoplanning. Bij brief van 8 mei 2008 heeft Autoplanning [eiser] ontslag op staande voet aangezegd. In deze brief voert Autoplanning onder meer het volgende aan:

“(…) Cliënte heeft vastgesteld dat u, als werknemer in loondienst bij Autoplanning, rechtstreeks betrokken bent geweest bij de oprichting van Connect Autolease B.V., gevestigd te Utrecht, een vennootschap die exact dezelfde activiteiten gaat ondernemen als die van Autoplanning en daarmee ten aanzien van Autoplanning concurrerend opereert. Voorts is cliënte gebleken dat u de activiteiten van deze concurrerende vennootschap zelf verder actief ontwikkelt.

Zo stelt Autoplanning vast dat u ten behoeve van genoemde vennootschap rechtstreeks klanten van cliënte benadert, (potentiële) klanten niet doorverwijst naar Autoplanning, gebruikmakend van gegevens die u uit hoofde van uw functie bij Autoplanning verkrijgt, waaronder klanteninformatie, door cliënte bij klanten uitgebrachte offertes en een veelheid aan overige interne informatie.

Het feit dat u deze stappen onderneemt terwijl u in loondienst bent bij cliënte acht ik jegens cliënte absoluut onrechtmatig. Bovendien schendt u hiermee de geheimhoudingsverplichting zoals deze voor u geldt en onder meer voortvloeit uit de met u gesloten arbeidsovereenkomst.

(…)

Het een en ander heeft geleid tot een onherstelbare vertrouwensbreuk op grond waarvan cliënte thans niet meer kan worden verwacht het dienstverband met u in stand te houden. De feiten en omstandigheden zoals cliënte die nu heeft moeten vaststellen leveren haar een dringende reden op voor een ontslag op staande voet.(…)”.

2.2. Op 15 mei 2008 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank aan Autoplanning verlof verleend om onder [eiser] op diens woonadres conservatoir bewijsbeslag te leggen op e-mailgegevens, boekhoudgegevens, elektronische facturen/faxen, projectadministratie, klantenbestanden, bankafschriften, alsmede in- en verkoopfacturen, voor zover betrekking hebbend en verband houdend met de bedrijfsgegevens van Autoplanning. De voorzieningenrechter heeft bij het verlenen van het verlof bevolen, dat de in beslag genomen zaken ter gerechtelijke bewaring dienden te worden afgegeven aan de deurwaarder die tot bewaarder werd aangewezen. Voorts heeft de voorzieningenrechter bepaald, dat door de gerechtelijke bewaarder, al dan niet in samenwerking met de ter zake onafhankelijke deskundige, [deskundige] van Hoffmann Bedrijfsrecherche BV te Almere (hierna ook: Hoffmann Bedrijfsrecherche), dan wel een van zijn medewerkers (digitale) kopieën zouden worden gemaakt en dat de originele stukken daarna binnen zeven dagen aan [eiser] zouden worden teruggegeven, onder gerechtelijke bewaring van de kopieën, en met aantekening dat door Autoplanning niet zelf kennis mocht worden genomen van de inhoud van de in beslag genomen informatie. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak werd bepaald op acht weken na het leggen van het beslag.

2.3. Op 16 mei 2008 heeft kandidaat-deurwaarder R.J.A.A.van der Spruijt, vergezeld van een slotenmaker, een hulpofficier van justitie en een deskundige, [deskundige] van Hoffmann Bedrijfsrecherche (hierna ook: [deskundige]) de deur van de woning van [eiser] laten forceren en een drietal ordners en een personal computer in conservatoir bewijsbeslag genomen. Van de ordners en de computer zijn door de deskundige kopieën gemaakt ten kantore van de deurwaarder. De computer en de ordners zijn daarna aan [eiser] teruggegeven.

2.4. Vervolgens heeft Autoplanning bij deze rechtbank een kort geding aanhangig gemaakt waarin zij heeft gevorderd veroordeling van [eiser] om Autoplanning inzage of uittreksel te verschaffen in de zich bij de deurwaarder in gerechtelijke bewaring bevindende kopieën van de op 16 mei 2008 in zijn woning in beslag genomen zaken, voor zover het betreft:

- de onderlinge en/of rechtstreekse correspondentie (w.o. het mailverkeer) tussen [eiser], [A], [B] en Connect Autolease betreffende Autoplanning en/of relaties van Autoplanning en

- alle bedrijfsinformatie van Autoplanning zelf, hetgeen omvat klantenlijsten, prijslijsten, kostenstaten, rekenmethoden, interne memo’s en alle overige gegevens waarvan (ook achteraf) is af te leiden dat deze van Autoplanning afkomstig zijn,

door de terzake onafhankelijke deskundige, [deskundige] van Hofman Bedrijfsrecherche, dan wel een van zijn medewerkers, onderzoek te laten doen aan de in beslaggenomen zaken.

2.5. [eiser] heeft in reconventie gevorderd Autoplanning op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen binnen twee dagen na het te wijzen vonnis het conservatoir beslag op de bescheiden op te heffen en ervoor zorg te dragen dat de deurwaarder voornoemde bescheiden binnen twee dagen na het te wijzen vonnis zal hebben geretourneerd aan het woonadres van [eiser].

2.6. Bij vonnis in kort geding van 27 juni 2008 heeft de voorzieningenrechter de in conventie en in reconventie gevorderde voorzieningen geweigerd. Het gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 2 december 2008 het vonnis van de voorzieningenrechter van 27 juni 2008 bekrachtigd.

2.7. Op 28 mei 2008 heeft Autoplanning bij de kantonrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoekschrift ingediend, strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [eiser]. [eiser] heeft de kantonrechter op 25 juni 2008 eveneens verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en wel onder toekenning van een vergoeding ad

EUR149.557,-- bruto.

2.8. Bij beschikking van 10 juli 2008 heeft de kantonrechter op de onder 2.7 genoemde verzoekschriften beslist en, voor zover hier van belang, de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk ontbonden onder toekenning aan [eiser] van een vergoeding van EUR 100.000,--.

2.9. Bij dagvaarding van 11 juli 2008 heeft Autoplanning een bodemprocedure tegen [eiser] aanhangig gemaakt, waarin zij vordert [eiser] te veroordelen tot betaling aan haar van een bedrag aan schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Bij akte vermeerdering van eis d.d. 27 augustus 2008 heeft Autoplanning tevens gevorderd – kort gezegd – veroordeling van [eiser] om Autoplanning inzage, afschrift of uittreksel te verschaffen van de zich bij de deurwaarder in gerechtelijke bewaring bevindende kopieën van de op 16 mei 2008 bij [eiser] in beslaggenomen bescheiden en gegevensdragers.

2.10. Bij brief van 31 oktober 2008 heeft [deskundige] aan [C]van Autoplanning informatie verstrekt die hem bekend is geworden doordat hij als deskundige bij de onder 2.3 beschreven inbeslagneming kopieën heeft gemaakt van computergegevens en documenten van [eiser].

2.11. Op 15 januari 2009 heeft Autoplanning twee verzoekschriftprocedures tegen [eiser] aanhangig gemaakt bij de kantonrechter te Zwolle-Lelystad. Zij verzoekt daarin de kantonrechter de onder 2.8 genoemde beschikking van 10 juli 2008, alsmede een kortgedingvonnis van diezelfde datum waarbij Autoplanning is veroordeeld tot doorbetaling van het loon van [eiser], te herroepen en de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden zonder toekenning van een vergoeding aan [eiser]. De mondelinge behandeling van deze verzoeken vindt plaats op 3 maart 2009.

2.12. Bij fax van 2 februari 2009 heeft de raadsman van [eiser] de deurwaarder verzocht te bevestigen dat het beslag is vervallen en [eiser] de gelegenheid te bieden de kopieën van de beslagen stukken op te halen. De deurwaarder heeft daarop geantwoord dat hij de fax heeft doorgeleid naar zijn opdrachtgever mr. A.M. Verbrugge.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

3.1.1. primair: Autoplanning en de deurwaarder zal veroordelen de gevolgen van het ten verzoeke van Autoplanning onder [eiser] gelegde conservatoir bewijsbeslag teniet te doen,

subsidiair: het ten verzoeke van Autoplanning onder [eiser] op 16 mei 2008 gelegde conservatoir bewijsbeslag zal opheffen, althans Autoplanning en de deurwaarder zal veroordelen voornoemd beslag op te heffen en opgeheven te houden op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij daarmee in gebreke mochten blijven,

3.1.2. Autoplanning en de deurwaarder zal veroordelen om binnen 7 dagen na het te wijzen vonnis zorg te dragen voor vernietiging van alle bij de beslaglegging op 16 mei 2008 gemaakte digitale en andere kopieën van documenten, in het bijzijn van een door de voorzieningenrechter aan te wijzen onafhankelijke deskundige, op kosten van Autoplanning en de deurwaarder, en op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij daarmee in gebreke mochten blijven,

3.1.3. Autoplanning en de deurwaarder zal veroordelen ervoor zorg te dragen dat de brief van [deskundige] d.d. 31 oktober 2008 en elke andere referentie aan de inhoud van de bij de beslaglegging op 16 mei 2008 gemaakte digitale en andere kopieën van documenten niet in of buiten rechte zal worden gebruikt of verspreid door Autoplanning en de deurwaarder, daaronder begrepen alle door hen ingeschakelde hulppersonen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij daarmee in gebreke mochten blijven,

3.1.4. Autoplanning zal veroordelen de door haar bij de kantonrechter te Lelystad aangebrachte herroepingsverzoeken met zaaknummers 453801VV EXPL 09-04 en 435803 AZ VERZ 09-3 op uiterlijk 26 februari 2009 om 12:00 uur schriftelijk in te trekken en ingetrokken te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij daarmee in gebreke mocht blijven,

3.1.5. Autoplanning en de deurwaarder zal veroordelen in de kosten van dit geding, zulks hoofdelijk en elk voor het geheel.

3.2. Autoplanning en de deurwaarder voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eiser] legt aan het onder 3.1.1 en 3.1.2 gevorderde ten grondslag dat het beslag is vervallen, doordat Autoplanning de hoofdzaak niet binnen de bij het beslagverlof vermelde termijn van acht weken aanhangig heeft gemaakt. Autoplanning heeft [eiser] weliswaar binnen acht weken na beslaglegging gedagvaard in een bodemprocedure, maar die procedure kan volgens [eiser] niet worden gezien als eis in hoofdzaak ten aanzien van het onderhavige beslag, zoals bedoeld in artikel 700 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Het beslag is gelegd ter verzekering van een door Autoplanning gepretendeerd recht op inzage in gegevens en documenten van [eiser], terwijl Autoplanning bij de dagvaarding in de hiervoor bedoelde bodemprocedure een schadevordering heeft ingesteld. Pas bij vermeerdering van eis d.d. 27 augustus 2008 heeft Autoplanning inzage in de beslagen bescheiden gevorderd. Op dat moment was de termijn van acht weken al lang verstreken.

4.2. Volgens Autoplanning is met de dagvaarding van 11 juli 2008 een procedure in gang gezet waarin door een rechter ten gronde zal worden beslist over de deugdelijkheid van de vordering waarvoor het conservatoir beslag is gelegd en waarbij de ingestelde rechtsvordering strekt tot een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling. Aldus is volgens Autoplanning de bodemprocedure tijdig aanhangig gemaakt.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt dat, nu Autoplanning binnen de daarvoor gestelde termijn een procedure aanhangig heeft gemaakt, waarin het beslag kan worden getoetst en die is gericht op het verkrijgen van een voor executie vatbare titel, niet op voorhand valt uit te sluiten dat de bodemrechter van oordeel zal zijn dat Autoplanning aan het vereiste van artikel 700 lid 3 Rv. heeft voldaan.

4.4. Een afweging van de wederzijdse belangen moet er voorts toe leiden dat het beslag gehandhaafd blijft. Het in beslag genomen materiaal is gekopieerd en uitsluitend de kopieën zijn door de deurwaarder in bewaring genomen, terwijl het verlof bepaalt dat Autoplanning zelf geen kennis mag nemen van de inhoud van de in beslag genomen informatie. Onder die omstandigheden valt niet in te zien welk belang [eiser] op dit moment heeft bij opheffing van het beslag. De hinder die hij door de beslaglegging heeft ondervonden wordt door opheffing niet ongedaan gemaakt en hij wordt thans door het beslag op geen enkele wijze belemmerd. Zoals door de voorzieningenrechter in het vonnis van 27 juni 2008 al werd overwogen, kan begrip worden opgebracht voor het principiële standpunt van [eiser], maar is het aan de bodemrechter om te beslissen of de vruchten van het beslag in de bodemprocedure gebruikt mogen worden.

4.5. Het voorgaande betekent dat de vorderingen onder 3.1.1 en 3.1.2 moeten worden afgewezen.

4.6. De vordering gedaagden te veroordelen ervoor zorg te dragen dat de brief van [deskundige] van 31 oktober 2008 en andere referenties aan de inhoud van beslagen informatie niet in of buiten rechte zullen worden gebruikt is evenmin voor toewijzing vatbaar. Voor zover [eiser] er bezwaar tegen heeft dat Autoplanning die stukken in de procedures bij de kantonrechter als - in zijn visie onrechtmatig verkregen - bewijsmateriaal gebruikt, geldt dat het aan de rechter in die procedures moet worden overgelaten om dat bewijsmateriaal al dan niet toe te laten.

4.7. Tenslotte vordert [eiser] dat de voorzieningenrechter Autoplanning zal veroordelen de onder 2.11 bedoelde herroepingsverzoeken in te trekken. Het staat de voorzieningenrechter echter niet vrij Autoplanning de weg naar de rechter af te snijden, zodat ook dit onderdeel van de vordering niet kan worden toegewezen.

4.8. [eiser] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Er is geen aanleiding om ten aanzien van de deurwaarder af te wijken van de bedragen die gewoonlijk bij kostenveroordelingen worden gehanteerd. Voor zover de deurwaarder de door hem opgevoerde kosten als schadevergoeding in reconventie vordert kan die vordering niet in behandeling worden genomen, aangezien voor een vordering in reconventie de tussenkomst van een advocaat is vereist.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Autoplanning tot op heden begroot op EUR 262,-- aan verschotten en EUR 816,-- aan salaris voor de advocaat, en aan de zijde van de deurwaarder begroot op EUR 262,-- aan verschotten,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2009.?