Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH2065

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
05-02-2009
Zaaknummer
384447 - CV EXPL 08-5776
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtshulp via internet. No cure, no pay. Gedaagde, op zoek naar rechtshulp, is via het op het internet opererende Ontslagnet doorverwezen naar eiseres. Gedaagde heeft na enige contacten met eiseres de samenwerking opgezegd. Eiseres vordert betaling van een bedrag € 2.838,86 als schadevergoeding in verband met het opzeggen door gedaagde van de overeenkomst. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet is komen vast te staan dat tussen partijen een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tot stand is gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 384447 / CV EXPL 08-5776

datum uitspraak: 14 januari 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap PJ LEGAL SUPPORT BV

te Tilburg

eisende partij

hierna te noemen PJ Legal Support

gemachtigde mr. [XXX]

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde voorheen mr. L.W.J. van den Heuvel, thans mr. R.L.A.M. Oors

De procedure

PJ Legal Support heeft [gedaagde] gedagvaard op 7 mei 2008. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft PJ Legal Support schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

1. Ontslagnet is een via internet opererende organisatie van over Nederland verspreide juristen, die (veelal op basis van ‘no cure no pay’) werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

2. Medio september 2007 heeft [gedaagde] zich tot Ontslagnet gewend naar aanleiding van een door haar toenmalige werkgeefster bij de kantonrechter ingediend verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [gedaagde].

3. Op 20 september 2007 heeft mr. [YYY] namens Ontslagnet onder meer het volgende aan [gedaagde] medegedeeld:

“Uw zaak wordt nu nader beoordeeld. [...] Als uw zaak in behandeling wordt genomen, wordt een schriftelijke afspraak over het honorarium met u gemaakt.”

4. Ontslagnet heeft de zaak van [gedaagde] overgedragen aan PJ Legal Support.

5. Op 24 september 2007 heeft tussen PJ Legal Support, in de persoon van mr. [XXX] (hierna: [XXX]), en [gedaagde] een gesprek plaatsgevonden.

6. Bij e-mailbericht van 26 september 2007 heeft [gedaagde] onder meer het volgende aan [XXX] geschreven:

“Voordat er actie kan worden ondernomen, moeten wij eerst tot overeenstemming komen. Ik wil je vragen [...] mij vandaag een voorstel te doen m.b.t. de aanpak en wat mij dit gaat kosten, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar een constructie op no cure no pay basis [...].”

7. Op 3 oktober 2007 heeft tussen partijen een tweede gesprek plaatsgevonden.

8. Bij voorschotnota van 5 oktober 2007 heeft PJ Legal Support [gedaagde] een bedrag van € 1.190,00 inclusief btw in rekening gebracht.

9. Op 8 oktober 2007 heeft [gedaagde] onder meer het volgende e-mailbericht aan [XXX] gestuurd:

“Onlangs heb ik een factuur ontvangen [...] Hoe kan dit?

Zoals ik al eerder heb aangegeven, wil ik eerst duidelijke afspraken over de kosten. En deze ook zwart op wit [...] Laten we dit nu snel regelen.

Hierbij bevestig ik het gesprek van 3 oktober jl.

[...]

Met betrekking tot de kosten, is volgens mij het volgende besproken:

* vast bedrag voor het schrijven van een verweerschrift, te weten € 1000,--. Dit bedrag zou alleen in rekening gebracht worden, als het verweerschrift ook daadwerkelijk geschreven moet worden. Het verweerschrift zou pas geschreven worden, nadat onderhandeling onbevredigend is gebleken.

* 15% over de schadevergoeding die oftewel door de kantonrechter wordt vastgesteld, oftewel in onderhandeling wordt overeengekomen.”

10. Bij e-mailbericht van 16 oktober 2007 heeft [gedaagde] onder andere het volgende aan [XXX] geschreven:

“Al direct vanaf het begin heb ik erop aangedrongen, zowel schriftelijk als mondeling, eerst heldere afspraken te maken over vergoedingen alvorens enige actie werd ondernomen.

Woensdag 3 oktober hebben we de zaak doorgesproken, en afgesproken is toen dat [...] de onderhandelingspoging zou worden ondernomen voordat het verweerschrift geschreven werd. Ook zou je het besprokene t.a.v. vergoedingen de volgende dag aan mij bevestigen. Dit alles is niet gebeurd.

Maandag 8 oktober heb ik je gebeld en legde je uit dat je besloten had een andere koers te varen (eerst verweerschrift en dan eventueel een onderhandeling) Dit heb je besloten zonder overleg [...] Je zegde nogmaals toe de afspraken over vergoedingen, die ik inmiddels per e-mail naar je had toegezonden, de volgende dag te zullen bekijken en daarop te reageren. Ik heb de rest van de week niets meer vernomen [...] Maandag 15 oktober heb ik twee keer een voicemail bericht ingesproken, met het verzoek contact op te nemen. Ook daar wordt niet op gereageerd.

Om bovengenoemde redenen heb ik er niet voldoende vertrouwen meer in en moet ik helaas afzien van verdere samenwerking.”

11. Op 8 november 2007 heeft PJ Legal Support [gedaagde] een creditfactuur gezonden ten bedrage van € 1.190,00 inclusief btw en bij factuur van dezelfde datum een bedrag van € 2.838,96 inclusief btw in rekening gebracht in verband met honorarium (14 uur à € 160,00) en kantoorkosten.

12. [gedaagde] heeft de factuur van 8 november 2007 niet voldaan.

De vordering

PJ Legal Support vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van

€ 3.195,86. PJ Legal Support stelt daartoe het volgende.

PJ Legal Support heeft in opdracht en voor rekening van [gedaagde] werkzaamheden verricht, bestaande uit de uitvoerige bestudering van stukken betrekkelijk tot de ontbindingsprocedure en het voeren van persoonlijk en telefonisch overleg met [gedaagde].

Door de overeenkomst zonder gegronde reden op te zeggen, nadat zij PJ Legal Support daar eerst tijd in heeft laten investeren en haar heeft overstelpt met informatie, heeft [gedaagde] wanprestatie jegens PJ Legal Support gepleegd. [gedaagde] dient PJ Legal Support een redelijke vergoeding te betalen voor de door PJ Legal Support in de zaak geïnvesteerde tijd en werkzaamheden. Het door PJ Legal Support gedeclareerde bedrag € 2.838,86 inclusief btw betreft de daadwerkelijk bestede tijd.

Omdat [gedaagde] nalatig is gebleven met de betaling van de factuur van 8 november 2007, heeft PJ Legal Support haar vordering ter incasso uit handen moeten geven. PJ Legal Support heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van € 357,00. Deze kosten komen voor rekening van [gedaagde].

Voorts is [gedaagde] de wettelijke rente over de hoofdsom verschuldigd.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Zij voert daartoe, kort samengevat, het volgende aan.

Ontslagnet heeft op 20 september 2007 aan [gedaagde] medegedeeld, dat over het honorarium een schriftelijke afspraak zou worden gemaakt. [gedaagde] heeft [XXX] van meet af aan duidelijk gemaakt dat zij pas zou beslissen of zij met PJ Legal Support in zee wilde gaan, nadat zij een schriftelijk voorstel ten aanzien van de kosten zou hebben ontvangen. [gedaagde] heeft juist voor PJ Legal Support gekozen, omdat het voor haar, gelet op haar financiële situatie, van essentieel belang was van tevoren te weten waar zij aan toe was. [XXX] heeft diverse malen toegezegd [gedaagde] zo’n voorstel te doen toekomen, maar is die toezeggingen nimmer nagekomen. Hierdoor en door het feit dat [XXX], zonder overleg met [gedaagde] en in strijd met de afspraak van 3 oktober 2007, op eigen initiatief met het schrijven van een verweerschrift bleek te zijn aangevangen, heeft [gedaagde] het vertrouwen in PJ Legal Support verloren, zodat zij besloten heeft af te zien van de samenwerking met PJ Legal Support.

Tussen PJ Legal Support en [gedaagde] is dus geen overeenkomst tot stand gekomen, zodat [gedaagde] geen betalingsverplichtingen jegens PJ Legal Support heeft. Voor de door [XXX] in het offertestadium verrichte werkzaamheden is [gedaagde] niets verschuldigd. [gedaagde] heeft [XXX] altijd uitdrukkelijk te kennen gegeven dat die werkzaamheden niet in rekening zouden kunnen worden gebracht, indien het uiteindelijk niet tot een opdracht zou komen. Daartegen is zijdens PJ Legal Support nooit geprotesteerd.

Indien wel zou komen vast te staan dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, dan komt PJ Legal Support geen betaling toe voor de door haar verrichte werkzaamheden, omdat zij zich niet heeft gehouden aan de op 3 oktober 2006 gemaakte afspraak, dat het verweerschrift pas zou worden geschreven, nadat onderhandelingen niet tot een bevredigend resultaat hadden geleid.

Ten slotte kan de vordering niet worden toegewezen, nu deze bijna het driedubbele van de vaste vergoeding van € 1.000,00 bedraagt. Over het door PJ Legal Support gehanteerde uurtarief van € 160,00 noch over de in rekening gebrachte kantoorkosten is tussen partijen overeenstemming bereikt. Bovendien heeft PJ Legal Support een exorbitant groot aantal uren in rekening gebracht.

De beoordeling van het geschil

PJ Legal Support beroept zich erop dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, door deze zonder goede reden op te zeggen. Volgens [gedaagde] is tussen partijen nimmer een overeenkomst tot stand gekomen. Op dit punt dient derhalve als eerste te worden beslist.

Gelet op het gemotiveerde en met stukken onderbouwde verweer van [gedaagde], had het op de weg van PJ Legal Support gelegen om bij conclusie van repliek de grondslag van haar vordering nader te onderbouwen. Een schriftelijke overeenkomst is, ondanks de uitdrukkelijke wens van [gedaagde], niet tot stand gekomen. Nu PJ Legal Support betoogt dat partijen, in afwijking van de standaardprocedure, een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan, had zij dienen aan te geven wat tijdens de besprekingen met [gedaagde] aan de orde is gekomen waaruit de totstandkoming van zo’n overeenkomst kan worden afgeleid. Nu PJ Legal Support dat heeft nagelaten, heeft zij niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan. De enkele omstandigheid dat [gedaagde] in haar e-mail van 16 oktober 2007 heeft bevestigd dat partijen op 3 oktober 2007 de zaak hebben besproken kan, anders dan PJ Legal Support stelt, die conclusie niet rechtvaardigen. De tekst van dit en de overige, hiervoor genoemde e-mailberichten, wijst eerder op het tegendeel.

Daar komt nog bij dat PJ Legal Support geen bewijs heeft aangeboden van het mondeling sluiten van een overeenkomst.

Het voorgaande leidt ertoe dat aan de vordering van PJ Legal Support de grondslag ontbreekt, zodat deze zal worden afgewezen.

Hetgeen partijen voor het overige te berde hebben gebracht, behoeft in het licht van het voorgaande geen bespreking meer, nu dit niet tot een andere uitkomst kan leiden.

De proceskosten komen voor rekening van PJ Legal Support omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt PJ Legal Support tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [gedaagde] tot en met vandaag worden begroot op € 400,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Udo de Haes en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.