Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8740

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
24-12-2008
Datum publicatie
31-12-2008
Zaaknummer
404527/VV EXPL 08-286
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Werknemer ten onrechte te snel op non-actief gesteld. Reiskostenvergoeding van € 1.000,00 beschouwd als verkapt loon. Werkgever weigert ten onrechte het salaris en die reiskostenvergoeding uit te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0011
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 404527/VV EXPL 08-286

datum uitspraak: 24 december 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. A.M. Mellema

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Fast Forward Freight B.V.

te Schiphol

gedaagde partij

hierna te noemen FFF

gemachtigde mr. C. Staudt-Bos

De procedure

[eiser] heeft FFF op 20 november 2008 gedagvaard. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 december 2008, waarbij de gemachtigde van FFF zich heeft bediend van pleitnotities. Partijen hebben stukken in het geding gebracht.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. [eiser], geboren op 25 augustus 1959, is op 1 februari 2008 bij FFF in dienst getreden in de functie van Director bij de afdeling Aerospace.

b. Het laatstelijk door [eiser] genoten salaris bedraagt €8.000,00 per maand, exclusief vakantietoeslag en een reiskostenvergoeding van €1.000,00 per maand.

c. [eiser] heeft de Amerikaanse nationaliteit. Op hem is de zogenoemde “expatregeling” van toepassing, op grond waarvan hij 30% van zijn bruto salaris netto krijgt uitbetaald.

d. Voorafgaande aan zijn indiensttreding bij FFF was [eiser] werkzaam bij Nayak Aircraft Service Netherlands B.V.. Op voorstel van [XXX] (hierna: [XXX]) van FFF is [eiser] bij FFF in dienst getreden.

e. Blijkens de kennisgeving binnen de organisatie van FFF van 21 februari 2008 zou [eiser] zich specifiek concentreren op “the improvement and develoment of stores and warehousing activities”.

f. In 2007 zijn FFF en Stella Aviation Technics (hierna: Stella) een samenwerking aangegaan om het onderhoud en de logistiek voor alle luchtvaart gerelateerde bedrijven te kunnen gaan verrichten, genaamd Mainlog.

g. Met betrekking tot die samenwerking heeft [XXX] per e-mail van 9 maart 2008 het volgende aan onder anderen Stella bericht:

“If this is the “partnership” we were talking about then as far as I am concerned this is over. I do not accept to be treated like this after bringing so much business to Stella. Maybe Fred can help me to explain what is going on here, I do not see the point.

I want the Mainlog account 2007 to be settled by the end of this month.

What a way to treat a partner!”

h. Op 27 augustus 2008 heeft Ing. [YYY] (hierna: [YYY]) van Stella het volgende binnen de organisatie van Stella bekendgemaakt:

“Finally some good news: [eiser] has started as Maintenance Manager at Stella aviation technics as from 25 August.

(…)

As you are all aware, we have no time to lose to improve our operation and therefore we could manage that [eiser] would start immediately.

(…)”

i. Per e-mail bericht van 8 oktober 2008 heeft [ZZZ] (hierna: [ZZZ]) met betrekking tot [eiser] het volgende aan [XXX] geschreven:

“He was shouting in stores at DJ who then had to book holiday due to stress.

He told Jorit he was going to have me replaced.”

j. Bij brief van 8 oktober 2008 heeft [YYY] van Stella het volgende aan FFF geschreven:

“Hierbij moet ik je spijtig op de hoogte brengen dat jouw medewerker, de heer [eiser], die je uitgeleend hebt aan Stella aviation technics voor de functie van Line Maintenance Manager, zich absoluut niet loyaal opstelt ten opzichte van jou als werkgever en uitspraken doet die zowel jou als jouw bedrijf FFF als ons bedrijf Stella ernstige schade kan toebrengen.

Tijdens een vergadering die ik met hem had en waarbij ook nog een externe consultant van de Steltenberg groep aanwezig was, liet hij zich zeer laatdunkend uit over Fast Forward Freight en zijn management.

Hij vond dat FFF geleid wordt door 2 onbekwame directeurs, zijnde jijzelf en [AAA] en dat de enige persoon in het management die enig verstand had van zaken doen [BBB] was. Een andere uitspraak was dat hij vond dat Stella beter op zoek ging naar een andere logistieke partner dan FFF omdat Stella FFF absoluut niet nodig heeft om zich succesvol verder te ontwikkelen. Op de opmerking dat de combinatie

Stella-FFF een sterk concept is merkte hij op dat FFF meer profiteert van de samenwerking en meer nood heeft aan Stella dan omgekeerd. In het Mainlog concept kon zijns inziens Stella beter de leiding nemen en FFF vervangen door een meer betrouwbare partij.

Gedurende een gesprek dat ik enkele dagen voordien met hem heb gehad, had hij al eens hetzelfde verhaal verteld er nog aan toevoegend dat Peter [XXX] een drankverslaafde (“alcoholic useless to do business”) is waar niets mee aan te vangen is. Bij dit gesprek was gelukkig behalve mijzelf niemand aanwezig.

Gezien wij gezamenlijke belangen in Mainlog hebben vind ik het nodig jou hiervan op de hoogte brengen omdat dergelijke uitspraken onze bedrijven en ook onze persoonlijke naam ernstge schade kunnen berokkenen.”

k. Bij brief van 9 oktober 2008 heeft FFF het volgende aan [eiser] geschreven:

“Following your conversation with [AAA] of last Friday I am informing you that as of Friday you are exempted from carrying out your activities for Fast Forward Freight and Stella Aviation.

[AAA] explained the reasons for our decision. The last few weeks we have been confronted with very disturbing information from employees and clients on your behaviour. You have discredited your colleagues and your supervisors in a way which cannot and shall not be accepted by us.

You have referred to Peter [XXX] as “an alcoholic useless to do business” in an conversation with a client of the company. Furthermore you have stated that the managing directors of Fast Forward Freight are incompetent and you have advised this client to look for another business partner.

Also you colleagues have complained on your behaviour toward them and they feel they are treated like dirt and without respect by you.

Because of your behaviour you have insulted your supervisors and your colleagues and you have neglected your duties as an employee. We have no trust in continuing the employment agreement with you.

(…)

The employment with Fast Forward Freight shall be terminated by mutual consent as of the date you shall enter into an employment agreement with Stella. Please note that if at the end of this week you have not entered into the employment with Stella, we will have to start proceedings to terminate your employment agreement with Fast Forward Freight. (…)”

l. [eiser] is niet bij Stella in dienst getreden.

m. Per e-mail bericht van 16 oktober 2008 heeft [ZZZ] het volgende aan

[XXX] geschreven:

“Following some recent events I wanted to alert you to the fact that we are facing a lot of problems regarding the actions of [eiser]. Also to be honest I am getting very fed up with his games.

This is also causing me big headaches with the customer. For example this week I am supposed to be concentrating on the audit with [BBB] for the NWA stores, as I have done many times in the past. However meanwhile [eiser] is trying to involve the stores staff in all sorts of the processes of line maintenance and Maintrol but as nothing has been thought through by [eiser] it is all going wrong and the blame ending at myself. In turn what is then happening, the stores are de-foccussed on their main tasks as they try to help the line out or correct the problems made by [eiser]. [eiser] is thinking nothing through and purely passing all actions out to me or stores and standing back to watch as it all goes wrong.

(…)

Sorry to let of steam in this way but to be honest myself and the others have had enough of it and if it carries on in this way, then apart from the inefficiency being generated something big will go wrong due to the stress & confusion being caused by [eiser], which is not acceptable in the “safety first” & “check check, double check” environment we need to work down here.”

n. Bij brief van 17 oktober 2008 heeft FFF aan [eiser] een voorstel gedaan ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. [eiser] heeft dit voorstel niet aanvaard.

o. Onder doorzending van een aantal e-mail berichten van [eiser] heeft [ZZZ] op 6 november 2008 het volgende per e-mail aan [XXX] medegedeeld:

“If you look below you will see that [eiser] was giving replies to my email which were there to avoid giving proper responses to the accusations he made.”

De vordering

[eiser] vordert, na wijziging van zijn eis, dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, bij wijze van voorlopige voorziening, FFF zal veroordelen:

• om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis [eiser] onmiddellijk en onvoorwaardelijk weder te werk te stellen in zijn functie van Director bij de afdeling Aerospace van FFF te Schiphol met de daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, op straffe van een dwangsom van €1.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat FFF in gebreke mocht blijven aan het vonnis te voldoen;

• om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis [eiser] op passende wijze en naar genoegen van [eiser] schriftelijk te rehabiliteren in de werkomgeving van [eiser], alsmede naar externe relaties van [eiser] die op de hoogte geraakt zijn van de onterechte op non-actiefstelling van [eiser], althans op een zodanige wijze als de kantonrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, op straffe van een dwangsom van €500,00 per dag of gedeelte daarvan dat FFF in gebreke mocht blijven aan dit vonnis te voldoen;

• om binnen twee dagen betekening van dit vonnis het salaris over de maand november 2008 te betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en vermeerderd met de wettelijke rente over het salaris en de wettelijke verhoging;

• om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van €1.000,00 aan reiskosten over de maand oktober 2008 en november 2008 te betalen vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente daarover vanaf de dag van verschuldigdheid, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag waarop het bedrag is betaald;

• om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot betaling van het bedrag van €1.793,00 aan gemaakte reiskosten over de maanden juli en augustus 2008;

• het salaris en de reiskostenvergoeding over de maand november 2008 te betalen;

• de proceskosten te betalen.

[eiser] stelt daartoe het volgende.

[eiser] betwist de beschuldigingen door FFF. De beschuldigingen in de brief van 9 oktober 2008 zijn op geen enkele wijze onderbouwd.

[eiser] is ten onrechte op non-actief gesteld.

[eiser] is zeer ontdaan over de wijze waarop FFF met hem is omgesprongen. In plaats van vermeende klachten eerst te onderzoeken en [eiser] daarover te horen is [eiser] direct op non-actief gesteld en is hem te kennen gegeven dat de arbeidsrelatie zal worden verbroken.

[eiser] voelt zich ernstig in zijn eer en goede naam aangetast.

[eiser] heeft over de maand oktober 2008 zijn salaris ontvangen. Daaraan ontbreekt echter een bedrag van €1.000,00 aan reiskostenvergoeding. Deze vergoeding is verkapt loon en moet ook worden uitbetaald bij op non-actief stelling.

[eiser] heeft een spoedeisend belang bij zijn vorderingen. Door de op non-actief stelling wordt de goede naam van [eiser] in de luchtvaarthandel bezoedeld. Hoe langer hij uit de running is, hoe meer personen in de branche achter de op non-actief stelling zullen komen, hetgeen desastreus is voor de verdere carrière van [eiser] in de luchtvaarthandel.

Het verweer

FFF heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

1. Vooropgesteld wordt dat een voorlopige voorziening zoals gevraagd alleen kan worden toegewezen als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure soortgelijke vorderingen van [eiser] tot een toewijzing daarvan zal leiden. De kantonrechter is, op grond van de thans voorliggende gegevens, voorshands van oordeel dat dit deels het geval is.

Wedertewerkstelling

2. Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter is FFF te hard van stapel gelopen toen zij [eiser] op non-actief stelde. Zij is slechts afgegaan op verklaringen van andere werknemers van haar of van Stella zonder daarbij, zoals van haar als goed werkgever mag worden verwacht, er alles aan te doen om [eiser] te horen en pas na zorgvuldige afweging van de diverse standpunten tot een besluit te komen. Dit geldt temeer nu ook volgens de eigen stellingen van FFF niets valt aan te merken op de kwaliteit van zijn functie-uitoefening en het slechts gaat om het gedrag van [eiser]. In dat verband is naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter ook relevant dat [eiser] was ingezet om de problemen bij Stella op te lossen, waarvoor hij volgens FFF als “breekijzer” ook zeer geschikt was. Een dergelijke functie van [eiser] houdt het risico in dat er mogelijk uitlatingen worden gedaan die niet bij iedereen in goede aarde vallen.

3. Op grond van het vorenstaande zou er daarom alle aanleiding zijn om de vordering tot wedertewerkstelling toe te wijzen. Niettemin zal de kantonrechter dat niet doen, omdat bij afzonderlijke beschikking, die ook vandaag wordt uitgesproken, de arbeidsovereen-komst tussen partijen per 1 februari 2009 zal worden ontbonden.

4. Deze voorlopige voorziening zal daarom worden geweigerd.

Rehabilitatie

5. Door [eiser] zijn onvoldoende feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd zou zijn dat het aan FFF is te wijten dat de naam van [eiser] in de branche zou zijn beschadigd. Uit niets is gebleken dat FFF de tussen partijen gerezen problematiek naar buiten heeft gebracht. Het enkele feit dat in de branche dergelijke problematiek wel bekend wordt, brengt niet zonder meer met zich dat FFF zou moeten overgaan tot rehabilitatie.

6. Deze voorlopige voorziening zal daarom worden geweigerd.

Salaris over de maanden november en december 2008

7. Tijdens de mondelinge behandeling is door FFF naar voren gebracht dat het salaris niet is of wordt uitbetaald, omdat [eiser] op non-actief is gesteld en FFF bovendien nog een vordering op [eiser] heeft.

8. De kantonrechter verwerpt dit standpunt van FFF. Nu FFF ervoor heeft gekozen om [eiser] op non-actief te stellen, blijft op haar de verplichting rusten om het salaris door te betalen. Er is hier immers geen sprake van een ontslag op staande voet. Voorts is voor verrekening met een gestelde tegenvordering geen grondslag omdat die vordering, nog daargelaten dat zij op geen enkele wijze is onderbouwd, door [eiser] wordt betwist.

9. Deze voorlopige voorziening zal daarom worden toegewezen. Met betrekking tot het salaris over de maand november zal de gevorderde wettelijke verhoging ook worden toegewezen, omdat het aan FFF valt toe te rekenen dat het salaris niet is betaald.

Reiskostenvergoeding ad €1.000,00 per maand over de maanden oktober, november en december 2008

10. Tussen partijen is in geschil wat het karakter van deze reiskostenvergoeding is. Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat [eiser] zijn werkelijke reiskosten, behoudens het normale woon-/werkverkeer, volledig declareert en dat FFF deze kosten ook, naast de uitbetaling van €1.000,00 per maand, volledig vergoedt. FFF heeft in dat verband aangevoerd dat het bedrag van €1.000,00 is bedoeld voor uitgaven in het buitenland die niet door [eiser] worden gedeclareerd. Onvoldoende gebleken is echter dat er door [eiser] ook uitgaven worden gedaan die hij niet declareert.

11. Voorts is uit overgelegde loonspecificaties gebleken dat het bedrag van €1.000,00 daarop wordt aangeduid als “belaste onkostenvergoeding”.

12. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter daarom voorlopig van oordeel dat hier sprake is van een verkapt loon zoals door [eiser] wordt gesteld, dat moet worden uitbetaald.

13. FFF heeft ten slotte nog aangevoerd dat deze vergoeding slechts wordt betaald als door [eiser] werkzaamheden worden verricht, zodat betaling nu niet behoeft plaats te vinden omdat [eiser] op non-actief is gesteld. Voor dat standpunt van FFF is geen steun te vinden in de overgelegde stukken, waaronder de arbeidsovereenkomst. Bovendien geldt ook hier dat, nu sprake is van verkapt loon, dit normaal moet worden doorbetaald ingeval van op non-actief stelling.

14. Deze voorlopige voorziening zal daarom worden toegewezen. Nu hier sprake is van verkapt loon zal ook over deze vergoeding de wettelijke verhoging worden toegewezen, nu het aan FFF valt toe te rekenen dat de vergoeding niet is uitbetaald.

Reiskostenvergoeding juli en augustus 2008

15. Gelet op de door [eiser] overgelegde specificatie van de gemaakte kosten, heeft FFF deze vordering onvoldoende gemotiveerd weersproken. Om die reden zal ook deze voorlopige voorziening worden toegewezen.

Slotsom

16. Op grond van het vorenstaande zal FFF worden veroordeeld tot betaling van het salaris van [eiser] zoals hierboven overwogen, de reiskostenvergoeding van €1.000,00 per maand en €1.793,00 wegens reiskosten over de maanden juli en augustus 2008. Voor het overige zullen de voorlopige voorzieningen worden geweigerd.

17. De proceskosten komen voor rekening van FFF omdat deze grotendeels in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt FFF bij wijze van voorlopige voorziening:

• om aan [eiser] binnen twee dagen betekening van dit vonnis het salaris over de maand november 2008 te betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en vermeerderd met de wettelijke rente over het salaris en de wettelijke verhoging vanaf de datum waarop deze bedragen dienden te worden betaald;

• om aan [eiser] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van €1.000,00 aan reiskosten over de maanden oktober 2008 en november 2008 te betalen vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente daarover vanaf de dag van verschuldigdheid tot aan de dag waarop het bedrag is betaald;

• om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot betaling aan [eiser] van het bedrag van €1.793,00 aan gemaakte reiskosten over de maanden juli en augustus 2008;

• tot betaling aan [eiser] van het salaris en de reiskostenvergoeding over de maand december 2008.

Veroordeelt FFF tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiser] tot en met vandaag worden begroot op €238,44 aan verschotten en op €400,00 aan salaris gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Weigert de meer of anders gevorderde voorlopige voorzieningen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.