Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8064

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-12-2008
Datum publicatie
23-12-2008
Zaaknummer
zaak/rep.nr.: 402507/AO VERZ 08-767
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Door werkgever gestelde disfunctioneren van werkneemster niet onderbouwd. Niet gebleken is dat werkneemster in de gelegenheid is gesteld functioneren te verbeteren. Werkgever heeft de re-integratie van werkneemster onvoldoende bevorderd en werkneemster zonder zwaarwichtige redenen op non-actief gesteld. Verstoring van de arbeidsrelatie is aan werkgever te wijten. Toewijzing van een vergoeding van € 56.000,00 bruto met toepassing van een correctiefactor van 1,25.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0787
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 402507/ AO VERZ 08-767

datum uitspraak: 16 december 2008

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

ASICS EUROPE B.V.

te Amsterdam

verzoekster

hierna: Asics

gemachtigde: mr. E.J.M. van Diepen

tegen

[verweerster]

te [woonplaats]

verweerster

hierna: [verweerster]

gemachtigde: mr. S. van de Kam

De procedure

Op 27 oktober 2008 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Asics. [verweerster] heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 5 december 2008. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van [verweerster] heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht.

De feiten

De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen.

a. [verweerster], 42 jaar oud, is sinds 12 juli 2004 bij Asics in dienst, laatstelijk in de functie van Senior Manager Supply Chain tegen een salaris van € 6.612,65 bruto per maand exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.

b. In haar functie is [verweerster] verantwoordelijk voor de goederenstroom en opslag van de producten van Asics, sportschoenen en –kleding, van voornamelijk Azië naar Europa.

c. Medio oktober 2007 is [verweerster] arbeidsongeschikt geraakt vanwege burn-out klachten.

d. Per februari 2008 heeft Asics een interim manager aangesteld, de heer [XXX], die de functie van [verweerster] waarnam.

e. Vanaf half mei 2008 is [verweerster] voor twee halve dagen per week teruggekeerd op het werk.

f. Tijdens het gesprek op 28 augustus 2008 heeft de arbo-arts [verweerster] met ingang van 1 september 2008 voor 80 % arbeidsgeschikt verklaard.

g. Tijdens het door [verweerster] aangevraagde gesprek met Asics op 13 oktober 2008 heeft Asics [verweerster] meegedeeld het dienstverband met haar te willen beëindigen.

h. In de bevestigingsbrief van 13 oktober 2008 heeft Asics [verweerster] onder meer meegedeeld:

“We think it is better for both parties if you do not come to the office any more until a final solution has been agreed upon. We therefore release you of your duties for the company.”

Asics heeft [verweerster] die dag meteen haar laptop laten inleveren.

Het verzoek

Asics verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden.

Ter toelichting stelt Asics – samengevat – het volgende.

In de loop van 2007 werd duidelijk dat [verweerster] niet goed functioneerde. Ten onrechte maakt [verweerster] Asics nu het verwijt te weinig ondersteuning te hebben ontvangen. Asics kreeg steeds meer signalen dat [verweerster] veel te weinig delegeerde en managers die onder haar leiding stonden passeerde. Een aantal managers heeft inmiddels aangegeven niet meer met haar te kunnen samenwerken.

Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat [verweerster] haar taken niet meer aankon en arbeidsongeschikt is geworden.

Sinds het begin van de re-integratie in mei 2008 zijn er problemen ontstaan omdat [verweerster] haar herstel en re-integratie op een te geforceerde manier aanpakt en niet accepteert dat de eindverantwoordelijkheid voor haar afdeling voorlopig nog bij [XXX] ligt, zoals onder meer blijkt uit de email van [verweerster] van 29 augustus 2008 die zij de organisatie in had laten gaan. Voor Asics is het uitgesloten dat [verweerster] de huidige projecten tijdig en adequaat afwikkelt. Zij heeft [verweerster] niet op non actief gesteld, maar vrijgesteld van werkzaamheden. De verhoudingen zijn inmiddels zo geëscaleerd dat van een vruchtbare werkrelatie geen sprake meer is. Van Asics kan niet verlangd worden de arbeidsovereenkomst nog langer voort te zetten.

Asics is bereid [verweerster] een ontbindingsvergoeding te betalen.

Het verweer

[verweerster] concludeert - in tweede instantie- tot toewijzing van het verzoek, maar op andere gronden dan door Asics aangevoerd. [verweerster] verzoekt om toekenning van een vergoeding van € 97.815,26.

Ter toelichting voert [verweerster] – samengevat – het volgende aan. Zij heeft zich zeer ingespannen voor haar werk en lange werkdagen gemaakt. Dat gevoegd bij de gebrekkige ondersteuning van de kant van Asics heeft haar tol geëist. Asics heeft tijdens de ziekte van [verweerster] slechts enkele malen contact opgenomen met [verweerster], ondanks dat de arbo-arts had benadrukt dat belangstelling vanuit Asics voor de ziekte en herstel van [verweerster] van belang was. Toen in april 2008 de arbo-arts en [verweerster] hadden gesproken over de start van de re-integratie en [verweerster] daarvoor een gesprek aanvroeg met Asics, heeft Asics haar teruggestuurd naar de arbo-arts om een “minder progressief schema” op te stellen. Bij haar terugkeer op het werk bleek geen werkplek voor haar beschikbaar; haar eigen plek was ingenomen door [XXX] en zij moest genoegen nemen met een (niet eens altijd beschikbare) plek aan de conferentietafel in haar eigen werkkamer. Asics heeft [verweerster] geen duidelijkheid gegeven over volledige terugkeer in haar functie.

Niets wees erop dat Asics het dienstverband met [verweerster] wilde beëindigen. Asics heeft [verweerster] op 13 oktober 2008 niet de kans gegeven meteen een reactie geven. Er was geen sprake van een vrijstelling van werkzaamheden, het betrof wel degelijk een op non-actief stelling. Die is buitengewoon diffamerend en onnodig beschadigend, onterecht, onrechtmatig en in strijd met de op Asics rustende verplichtingen van goed werkgeverschap. De gezondheid van [verweerster] heeft daardoor opnieuw zware klappen gekregen.

Van de door Asics voor het verzoek aangevoerde redenen is geen sprake, althans zij zijn [verweerster] onbekend en [verweerster] is er dan ook nooit op aangesproken. [verweerster] heeft steeds goede beoordelingen gekregen en (variërende) bonussen ontvangen. Afgesproken was dat [verweerster] de leiding weer op zich zou nemen zodra zij voor 70 % arbeidsgeschikt zou zijn. De overeenkomst met de interim manager zou aflopen. [verweerster] bereidde met onder meer de email van 29 augustus 2008 haar terugkeer aan de leiding voor.

Pas tijdens deze procedure heeft [verweerster] van Asics vernomen dat deze vindt dat de interne verhoudingen slecht waren.

Wel is duidelijk uit de stellingname van Asics ook ter zitting, dat een goede samenwerking niet meer voor de hand ligt. Deze vertrouwensbreuk is echter veroorzaakt door Asics zelf die uiterst onzorgvuldig, onbehoorlijk en in strijd met alle beginselen van goed werkgeverschap heeft gehandeld.

De beoordeling van het verzoek

1. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

2. De stelling van Asics ter zake van het gebrekkige functioneren heeft zij onvoldoende onderbouwd. De verklaringen van twee managers van 4 december 2008 zijn daarvoor volstrekt onvoldoende. Verder blijkt uit niets dat [verweerster] op disfunctioneren is aangesproken en dat haar de kans is gegeven zich te verbeteren. Die grond kan dus het onderwerpelijke verzoek niet dragen.

3. Ter zake van de re-integratie valt niet [verweerster] maar juist Asics een verwijt te maken. [verweerster] heeft een coach en medici ingeschakeld en samen met de arbo-arts een plan opgesteld ter zake van de opbouw van de werkuren. Asics heeft de re-integratie onvoldoende bevorderd. Zij heeft slechts 3 keer contact opgenomen met [verweerster] tijdens haar ziekte en zij heeft [verweerster] teruggestuurd naar de arbo-arts zonder zelf met een plan van aanpak te komen. Ook heeft zij niet gezorgd voor een adequate werkplek voor [verweerster]; [verweerster] moest plaatsnemen aan de conferentietafel in haar eigen kamer, waar de interim manager aan haar bureau zat.

4. Vervolgens heeft Asics op 13 oktober 2008 [verweerster] overvallen met haar op non-actief stelling. Het niet toelaten tot de overeengekomen werkzaamheden zoals uit de brief van 13 oktober 2008 naar voren komt bevestigt de kwalificatie van [verweerster]; dat komt feitelijk neer op een op non-actief stelling. Dat is een voor een werknemer zo diep ingrijpende maatregel dat een werkgever daartoe slechts mag overgaan, indien hij daarvoor een zwaarwichtige reden heeft.

Van een dergelijke zwaarwichtige reden is niet, althans onvoldoende gebleken.

5. De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat Asics zich niet heeft gedragen als een goed werkgever. Dat de arbeidsrelatie verstoord is en een vruchtbare voortzetting van de samenwerking niet te verwachten valt moet Asics worden toegerekend. Er zijn daarmee voldoende gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden, zodat het verzoek in zoverre toewijsbaar is.

6. De kantonrechter is van oordeel dat [verweerster] een vergoeding naar billijkheid toekomt. Bij de vaststelling daarvan wordt rekening gehouden met hetgeen hiervoor is overwogen en beslist, maar ook met de leeftijd, kennis en ervaring van [verweerster] en haar kansen op de arbeidsmarkt. Dat resulteert, mede rekening houdend met de jaarlijkse bonussen, die een structureel karakter lijken te hebben, in een vergoeding van € 56.000,00 op basis van een correctiefactor van 1,25.

7. De kantonrechter zal Asics in de gelegenheid stellen het verzoek in te trekken.

8. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in deze beschikking is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

9. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

stelt partijen ervan in kennis voornemens te zijn de arbeidsovereenkomst tegen 1 januari 2009 te ontbinden onder toekenning van een vergoeding als hierna is vermeld;

bepaalt dat Asics de gelegenheid heeft het verzoek in te trekken door middel van een uiterlijk op 24 december 2008 te 12.00 uur ter griffie ontvangen schriftelijke mededeling met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de wederpartij;

voor het geval Asics het verzoek niet intrekt wordt alvast als volgt beslist:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tegen 1 januari 2009;

kent aan [verweerster] ten laste van Asics een vergoeding toe van € 56.000,00 bruto (zegge: zesenvijftigduizend Euro), ineens te voldoen, als aanvulling op ingevolge sociale verzekeringswetten te ontvangen uitkeringen dan wel elders te verwerven lager inkomen uit arbeid;

veroordeelt voor zover nodig Asics tot betaling van die vergoeding;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht;

voor het geval Asics het verzoek wel intrekt:

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.K. van Duren en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.