Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8058

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-12-2008
Datum publicatie
23-12-2008
Zaaknummer
405563-VV EXPL 08-290
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Op non-actiefstelling. Na intrekking van de vordering tot wedertewerkstelling, vordert eiseres in kort geding € 1.500,00 ter zake van buitengerechtelijke kosten. Toegewezen wordt een bedrag van € 690,00, nu niet is gebleken dat de overige kosten buitengerechtelijk zijn gemaakt in paats van in het (tegelijkertijd behandelde) verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 21
AR-Updates.nl 2008-0788
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 405563 / VV EXPL 08-290

datum uitspraak: 16 december 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde mr. S. van de Kam

tegen

ASICS EUROPE B.V.

te Amsterdam

gedaagde partij

hierna te noemen Asics

gemachtigde mr. E.J.M. van Diepen

De procedure

Asics is vrijwillig verschenen voor de mondelinge behandeling van de vordering in kort geding van [eiseres]. Die behandeling heeft plaatsgevonden op 5 december 2008, tegelijk met die van het verzoek van Asics tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen. Asics heeft op voorhand een conclusie van antwoord ingediend. Ter zitting heeft de gemachtigde van [eiseres] zich bediend van pleitnotities. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht.

De feiten

De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen.

a. [eiseres], 42 jaar oud, is sinds 12 juli 2004 bij Asics in dienst, laatstelijk in de functie van Senior Manager Supply Chain tegen een salaris van € 6.612,65 bruto per maand exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.

b. In haar functie is [eiseres] verantwoordelijk voor de goederenstroom en opslag van de producten van Asics, sportschoenen en –kleding, van voornamelijk Azië naar Europa.

c. Medio oktober 2007 is [eiseres] arbeidsongeschikt geraakt vanwege burn-out klachten.

d. Per februari 2008 heeft Asics een interim manager aangesteld, de heer [XXX], die de functie van [eiseres] waarnam.

e. Vanaf half mei 2008 is [eiseres] voor twee halve dagen per week teruggekeerd op het werk.

f. Tijdens het gesprek op 28 augustus 2008 heeft de arbo-arts [eiseres] met ingang van 1 september 2008 voor 80 % arbeidsgeschikt verklaard.

g. Tijdens het door [eiseres] aangevraagde gesprek met Asics op 13 oktober 2008 heeft Asics [eiseres] meegedeeld het dienstverband met haar te willen beëindigen.

h. In de bevestigingsbrief van 13 oktober 2008 heeft Asics [eiseres] onder meer meegedeeld:

We think it is better for both parties if you do not come to the office any more until a final solution has been agreed upon. We therefore release you of your duties for the company.

i. Asics heeft [eiseres] die dag meteen haar laptop laten inleveren.

j. Bij brief van haar gemachtigde van 5 november 2008 heeft [eiseres] Asics verzocht tot opheffing van de op non-actiefstelling en teruggave van de laptop over te gaan.

k. Asics heeft aangegeven hiertoe niet bereid te zijn.

De vordering

[eiseres] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat en na vermindering van eis) veroordeling van Asics tot betaling van € 1.500,00 te vermeerderen met rente.

[eiseres] stelt daartoe onder meer het volgende.

Zij heeft zich zeer ingespannen voor haar werk en lange werkdagen gemaakt. Dat gevoegd bij de gebrekkige ondersteuning van de kant van Asics heeft haar tol geëist. Asics heeft tijdens de ziekte van [eiseres] slechts enkele malen contact opgenomen met [eiseres], ondanks dat de arbo-arts had benadrukt dat belangstelling vanuit Asics voor de ziekte en herstel van [eiseres] van belang was. Toen in april 2008 de arbo-arts en [eiseres] hadden gesproken over de start van de re-integratie en [eiseres] daarvoor een gesprek aanvroeg met Asics, heeft Asics haar teruggestuurd naar de arbo-arts om een “minder progressief schema” op te stellen. Bij haar terugkeer op het werk bleek geen werkplek voor haar beschikbaar; haar eigen plek was ingenomen door [XXX] en zij moest genoegen nemen met een (niet eens altijd beschikbare) plek aan de conferentietafel in haar eigen werkkamer. Asics heeft [eiseres] geen duidelijkheid gegeven over volledige terugkeer in haar functie.

Niets wees erop dat Asics het dienstverband met [eiseres] wilde beëindigen. Asics heeft [eiseres] op 13 oktober 2008 niet de kans gegeven meteen een reactie geven. Er was geen sprake van een vrijstelling van werkzaamheden, het betrof wel degelijk een op non-actief stelling. Die is buitengewoon diffamerend en onnodig beschadigend, onterecht, onrechtmatig en in strijd met de op Asics rustende verplichtingen van goed werkgeverschap.

Asics heeft die beslissing ook nooit gemotiveerd danwel deze motivering (schriftelijk) aan [eiseres] meegedeeld. Er was daarvoor ook geen motief. [eiseres] heeft steeds goede beoordelingen ontvangen en (variërende) bonussen gekregen. De gezondheid van [eiseres] heeft door de op non-actiefstelling opnieuw zware klappen gekregen.

Tijdens de mondelinge behandeling is [eiseres] in gaan zien dat een vruchtbare voortzetting van de samenwerking niet meer verwacht mag worden. Om die reden heeft zij haar vordering ter zake van wedertewerkstelling ingetrokken.

[eiseres] vordert nog wel vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die zij heeft moeten maken ten bedrage van € 1.500,00 alsook een proceskostenveroordeling ten laste van Asics.

Het verweer

Asics betwist de vordering en voert daartoe het volgende aan. Ter toelichting stelt Asics – samengevat – het volgende.

In de loop van 2007 werd duidelijk dat [eiseres] niet goed functioneerde. Ten onrechte maakt [eiseres] Asics nu het verwijt te weinig ondersteuning te hebben ontvangen. Asics kreeg steeds meer signalen dat [eiseres] veel te weinig delegeerde en managers onder haar passeerde. Een aantal managers heeft inmiddels aangegeven niet meer met haar te kunnen samenwerken.

Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat [eiseres] haar taken niet meer aankon en arbeids¬ongeschikt is geworden.

Sinds het begin van de re-integratie in mei 2008 zijn er problemen ontstaan omdat [eiseres] haar herstel en re-integratie op een te geforceerde manier aanpakt en niet accepteert dat de eindverantwoordelijkheid voor haar afdeling voorlopig nog bij [XXX] ligt, zoals onder meer blijkt uit de email van [eiseres] van 29 augustus 2008 die zij de organisatie in had laten gaan. Voor Asics is het uitgesloten dat [eiseres] de huidige projecten tijdig en adequaat afwikkelt. Zij heeft [eiseres] op 13 oktober 2008 niet op non-actief gesteld, maar vrijgesteld van werkzaamheden. Asics heeft [eiseres] op geen enkele manier willen beschadigen, maar Asics moet naast het belang van [eiseres] ook haar eigen bedrijfsbelang in ogenschouw nemen.

De beoordeling van het geschil

1. De gevorderde voorlopige voorziening komt slechts voor toewijzing in aanmerking als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een soortgelijke vordering van [eiseres] tot een toewijzing daarvan zal leiden. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat dit het geval is.

2. Asics heeft op 13 oktober 2008 [eiseres] overvallen met haar op non-actief stelling. Het niet toelaten tot de overeengekomen werkzaamheden zoals uit de brief van 13 oktober 2008 naar voren komt bevestigt de kwalificatie van [eiseres]; dat komt feitelijk neer op een op non-actief stelling en niet op een vrijstelling van werkzaamheden, waar de instemming van twee partijen nodig is. Een op non-actiefstelling is een voor een werknemer zo diep ingrijpende maatregel dat een werkgever daartoe slechts mag overgaan, indien hij daarvoor een zwaarwichtige reden heeft.

Van een dergelijke zwaarwichtige reden is niet, althans onvoldoende gebleken.

3. [eiseres] heeft ter terechtzitting haar verzoek tot wedertewerkstelling ingetrokken omdat zij zich nu realiseert dat een vruchtbare samenwerking er niet meer in zit, maar zij verlangt nog wel vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die zij in verband met die op non actiefstelling heeft gemaakt en die meer omvatten dan werkzaamheden ter voorbereiding van de procedure.

Asics heeft tegen die kosten geen afzonderlijk verweer gevoerd.

De kantonrechter is van oordeel dat tedezer zake een bedrag van € 690,00 toewijsbaar is; voor de overige aan [eiseres] gedeclareerde kosten is niet duidelijk dat die kosten buitengerechtelijk zijn gemaakt in het kader van de wedertewerkstelling in plaats van het ontbindingsverzoek. Die zullen daarom worden afgewezen.

4. De proceskosten komen voor rekening van Asics omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Asics bij wijze van voorlopige voorziening tot betaling van € 690,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de terechtzitting zijnde 5 december 2008 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt Asics tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

vastrecht € 201,00

salaris gemachtigde € 400,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K. van Duren en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.