Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8038

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-12-2008
Datum publicatie
23-12-2008
Zaaknummer
151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

Vonnis in kort geding van 22 december 2008

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HAARLEMMERMEER,

zetelend te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

advocaat mr. S.M. van Elst,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Gedaagde 1],

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

verschenen in persoon,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641 van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HAARLEMMERMEER,

zetelend te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

advocaat mr. S.M. van Elst,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAAN KLEEF AAN B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [gedaagde 1], (indirect) bestuurder.

Partijen zullen hierna de gemeente, [gedaagde 1] en BKA genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in beide zaken

- de brief van de gemeente van 12 december 2008 met producties E1 tot en met E10

- de (gevoegde) mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een concept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan (het concept). Het gaat – samengevat – om een (beschrijving van een) bepaalde wijze van samenwerking tussen verschillende partijen die er toe moet leiden dat een ieder die kan werken daartoe ook de mogelijkheid heeft c.q. verkrijgt.

2.2. Voor het concept is het volgende logo ontworpen:

<p align="center">

logo Baan Kleef Aan

</p>

Het concept wordt sinds enige jaren door de gemeente toegepast met gebruikmaking van het logo en de naam Baan Kleef Aan.

2.3. De gemeente heeft omstreeks medio 2007 geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (onder nummer 0827918) en dat op naam van [gedaagde 1], de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd.

2.4. Partijen zijn de volgende minnelijke regeling overeengekomen, neergelegd in correspondentie tussen de advocaten van partijen:

a. Het is BKA toegestaan het concept toe te passen, maar zonder gebruikmaking van de naam Baan Kleef Aan.

b. BKA zal het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt houden.

c. De merkregistratie van het beeldmerk Baan Kleef Aan zal uiterlijk per 1 oktober 2008 zijn doorgehaald.

d. De domeinnaam www.baankleefaan.nl zal uiterlijk per 1 oktober 2008 aan de gemeente worden overgedragen.

3. Het geschil

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640

3.1. De gemeente vordert:

I. [gedaagde 1] te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis bij SIDN een verzoek in te dienen, in overeenstemming met de bij SIDN geldende regels, tot overdracht van de domeinnaam www.baankleefaan.nl aan de gemeente dan wel aan een door de gemeente aan te wijzen (rechts)persoon,

II. te bepalen dat dit vonnis op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam www.baankleefaan.nl,

met veroordeling van [gedaagde 1] in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en in de nakosten.

3.2. [gedaagde 1] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641

3.3. De gemeente vordert:

I. BKA te veroordelen om binnen twee dagen na dit vonnis ieder gebruik van de naam Baan Kleef Aan, waaronder uitdrukkelijk begrepen het gebruik van de naam als (gedeelte van een) domeinnaam, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat BKA dit verbod overtreedt,

II. BKA te veroordelen om binnen twee dagen na dit vonnis het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, in overeenstemming met de bij dat bureau geldende regels, om onmiddellijke doorhaling van het onder nummer 0827918 geregistreerde merk te verzoeken,

III. te bepalen dat het in deze zaak te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als een opdracht van BKA aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom om de onder II bedoelde merkregistratie door te halen dan wel dat de gemeente de voor de doorhaling van het merk benodigde handelingen namens en op kosten van BKA zal mogen verrichten,

met veroordeling van BKA in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en in de nakosten.

4. De beoordeling

In de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640

4.1. De gemeente heeft ter zitting bericht dat zij op 27 november 2008 van [gedaagde 1] (een afschrift van) het formulier heeft ontvangen waarmee [gedaagde 1] aan SIDN heeft verzocht de domeinnaam www.baankleefaan.nl over te dragen aan de gemeente. De gemeente heeft daarop haar vorderingen onder I en II ingetrokken, zodat de voorzieningenrechter daarop geen beslissing meer zal hoeven geven. De gemeente heeft haar vordering om [gedaagde 1] te veroordelen in de proceskosten en de nakosten gehandhaafd. De voorzieningenrechter zal daarop nader ingaan aan het slot van dit vonnis in r.o. 4.6 en 4.7.

In de zaak met zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641

4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de inhoud van de vaststellings-overeenkomst zoals weergegeven onder r.o. 2.4 tussen partijen niet in geschil is. BKA heeft ter zitting gesteld dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project. Nu BKA haar stelling echter op geen enkele wijze heeft onderbouwd en zij voorts heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn, behoudt de gemeente haar belang bij toewijzing van haar vordering onder I. Nu BKA daartegen voor het overige geen verweer heeft gevoerd, zal de voorzieningenrechter voornoemde vordering toewijzen.

4.3. Ten aanzien van het gevorderde onder II en III heeft BKA gesteld dat zij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft meegedeeld dat het beeldmerk Baan Kleef Aan kan worden overgedragen aan de gemeente. Ook deze stelling heeft BKA niet onderbouwd. Uit het door de gemeente overgelegde afschrift uit het Merkenregister blijkt dat in elk geval op 11 december 2008 het beeldmerk nog stond geregistreerd op naam van BKA. De gemeente heeft derhalve voldoende belang bij een veroordeling van BKA om het merk te laten doorhalen of, indien BKA niet (tijdig) aan die veroordeling voldoet, de bepaling dat dit vonnis op grond van artikel 3:300 BW in de plaats treedt van de opdracht van BKA aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom dan wel dat dat de gemeente de voor de doorhaling van het merk benodigde handelingen namens en op kosten van BKA zal mogen verrichten. De voorzieningenrechter zal daarom de vorderingen van de gemeente in die zin toewijzen. Gelet op het feit dat deze tijd van het jaar veel niet-werkdagen kent, zal de voorzieningenrechter echter de door de gemeente gevorderde termijnen waarbinnen BKA moet voldoen verlengen tot twee weken na betekening van het vonnis. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

Proceskosten in de zaak met zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641

4.4. BKA zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De gemeente heeft op grond van artikel 1019h Rv de werkelijk gemaakte kosten gevorderd. Nu BKA zich daartegen niet heeft verzet, nu de vorderingen van de gemeente ter handhaving van haar handelsnaamrechten zullen worden toegewezen, en de door de advocaat van de gemeente overgelegde kostenspecificatie niet onredelijk voorkomt, zal de voorzieningenrechter de proceskosten aan de zijde van de gemeente begroten als volgt, na afronding naar beneden conform haar eigen voorstel:

- vast recht EUR 254,00

- werkelijk gemaakte kosten 5.700,00

Totaal EUR 5.954,00

4.5. De voorzieningenrechter zal de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten afwijzen, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Proceskosten in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640

4.6. [gedaagde 1] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De gemeente heeft haar eis dienaangaande ter zitting verminderd in die zin dat zij niet langer de werkelijk gemaakte kosten op grond van artikel 1019h Rv vordert, maar de kosten volgens het forfaitaire liquidatietarief. Nu de gemeente reeds ter zitting is verschenen in verband met haar vordering tegen BKA (zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641), beide zaken nauw met elkaar verwant zijn, de gemeente de volledige kosten van haar advocaat reeds vergoed zal krijgen in die andere zaak en gesteld noch gebleken is dat de advocaat van de gemeente extra kosten heeft gemaakt in verband met de vordering tegen [gedaagde 1], zal de voorzieningenrechter de advocaatkosten in onderhavige zaak begroten op nihil. De totale kosten aan de zijde van de gemeente worden daarom begroot op EUR 254,00 in verband met het door de gemeente betaalde vast recht.

4.7. De voorzieningenrechter zal de vordering om [gedaagde 1] te veroordelen in de nakosten afwijzen, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640

5.1. veroordeelt [gedaagde 1] in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op EUR 254,00,

5.2. verklaart dit vonnis in deze zaak tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 151565 / KG ZA 08-641

5.4. veroordeelt BKA om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de naam Baan Kleef Aan, waaronder begrepen het gebruik van de naam als (gedeelte van een) domeinnaam, te staken en gestaakt te houden,

5.5. bepaalt dat BKA een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij handelt in strijd met het hierboven onder 5.4 bepaalde, tot een maximum van EUR 50.000,-,

5.6. veroordeelt BKA om binnen twee weken na betekening van dit vonnis het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, in overeenstemming met de bij dat bureau geldende regels, om onmiddellijke doorhaling van het onder nummer 0827918 geregistreerde merk te verzoeken,

5.7. bepaalt dat, indien BKA in gebreke blijft aan de hierboven onder 5.6 genoemde veroordeling te voldoen, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een opdracht van BKA aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom om de onder 5.6 bedoelde merkregistratie door te halen dan wel dat de gemeente de voor de doorhaling van het merk benodigde handelingen namens en op kosten van BKA zal mogen verrichten,

5.8. veroordeelt BKA in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op EUR 5.954,00,

5.9. verklaart dit vonnis in deze zaak tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2008.?