Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG6351

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-12-2008
Datum publicatie
09-12-2008
Zaaknummer
150704 - KG ZA 08-577
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Ouders autistische kinderen vorderen onbeperkte en volledige toegang tot door Aquilae beschikbaar gestelde woonruimte. Zaak is niet geschikt is om in kort geding te worden beslist, omdat te verwachten valt dat toewijzing van de vorderingen tot executiegeschillen zal leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 150704 / KG ZA 08-577

Vonnis in kort geding van 4 december 2008

in de zaak van

1. [EISER SUB 1],

in hoedanigheid van bewindvoerder van [A],

wonende te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer,

2. [EISER SUB 2],

in hoedanigheid van bewindvoerder van [A],

wonende te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer,

3. [EISER SUB 3],

in hoedanigheid van curator van [B]

wonende te Beverwijk,

4. [EISER SUB 4]

in hoedanigheid van curator van [B],

wonende te Beverwijk,

5. [EISER SUB 5],

in hoedanigheid van bewindvoerder van [C]

wonende te Egmond aan de Hoef, gemeente Bergen (NH),

6. [EISER SUB 6],

in hoedanigheid van bewindvoerder van [C]

wonende te Egmond aan de Hoef, gemeente Bergen (NH),

eisers,

advocaat mr. D.H.J. Hooreman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AQUILAE ZORGMAKELAAR B.V.,

gevestigd te Beverwijk,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. van der Staaij te Beverwijk.

Partijen zullen hierna [eisers] en Aquilae genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eisers]

- de pleitnota van Aquilae.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [A], [B] en [C] leiden ieder aan een autistische stoornis. [B] en [C] ontvangen een gering salaris voor de werkzaamheden die zij overdag onder begeleiding van deskundige zorgverleners verrichten en daarnaast ontvangen zij een wajong-uitkering. [A] ontvangt alleen een wajong-uitkering. Met ingang van 1 oktober 2006 huren zij ieder voor zich een onzelfstandige woonruimte in een pand aan de Breestraat te Beverwijk dat in beheer is bij Aquilae. Tot dit pand behoort tevens een gemeenschappelijke ruimte waar onder andere gezamenlijk gegeten kan worden. Daarnaast is ten behoeve van ieder een zorgovereenkomst met Aquilae gesloten, op grond waarvan zij begeleiding ontvangen. Aquilae verzorgt tevens de verstrekking van maaltijden.

2.2. Vanaf 2007 is bij [eisers] groeiende onvrede ontstaan over de wijze waarop Aquilae uitvoering geeft aan de huur- en zorgovereenkomsten. Ten overstaan van [D], senior rechercheur bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben [eisers] en enkele ex-medewerkers van Aquilae in dit verband verklaringen afgelegd, welke door Potman zijn vastgelegd in een op 25 maart 2007 opgemaakt proces-verbaal. Dit proces-verbaal is het Openbaar Ministerie ter hand gesteld.

2.3. [eisers] hebben Aquilae gedagvaard voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Op de op 17 juli 2008 gehouden zitting hebben partijen de volgende vaststellingsovereenkomst gesloten:

[…]

Partijen komen ter beëindiging van dit geschil het volgende overeen.

Ten aanzien van [A]

1. Gedaagde zal ervoor zorgdragen dat [A] op alle dagen van de week en op alle uren van de dag toegang heeft tot zijn eigen appartement (nummer 32 E).

2. Omtrent de toegang van [A] tot de gemeenschappelijke ruimte als in de huurovereenkomst bedoeld zullen partijen in de week van 13 augustus 2008 met elkaar in gesprek gaan, dit in het kader van het gesprek tussen partijen over een eventuele CCE voor [A]. In ieder geval totdat bedoeld gesprek heeft plaatsgevonden zal [A] geen toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimte als hiervoor bedoeld.

3. Gedurende de hiervoor bedoelde periode zal [A] wel toegang kunnen hebben tot de kamer van [C] en [C] tot de kamer van [A]. Bij die bezoeken zullen [C] en [A] geen vrouwelijke gasten mogen ontvangen.

4. Gedaagde zal de voor [A] ingekochte zorg aan hem verlenen maar kan er niet permanent op toezien dat er tijdens de hiervoor bedoelde contacten tussen [C]en [A] geen onwenselijke situaties ontstaan. Gedaagde zal zich inspannen het ontstaan daarvan te voorkomen maar kan voor wat betreft een eventueel wel ontstaan van dergelijke situaties geen aansprakelijkheden aanvaarden.

5. Gedaagde zal [A] zijn eten verstrekken conform het voor [A] geldende dieet.

6. De ouders van [A] verlenen gedaagde toestemming om te allen tijde toegang te hebben tot het appartement van [A].

Ten aanzien van [B]

7. Gedaagde zal ervoor zorgdragen dat [B] op alle dagen van de week en op alle uren van de dag toegang heeft tot zijn eigen kamer (nummer 32 D) en daarbij steeds doorgang hebben via de centrale ruimte. Tot de centrale ruimte zal [B] verder toegang hebben op de daarvoor gebruikelijke dagen en tijden.

8. Gedaagde zal de voor [B] ingekochte zorg aan hem verlenen.

9. De ouders van [B] verlenen gedaagde toestemming om te allen tijde toegang te hebben tot het appartement van [B].

Ten aanzien van [C]

10. Gedaagde zal ervoor zorgdragen dat [C] op alle dagen van de week en op alle uren van de dag toegang heeft tot zijn eigen appartement (nummer 32 B). Tot de centrale ruimte zal [C] verder toegang hebben op de daarvoor gebruikelijke dagen en tijden.

11. Gedaagde zal de voor [C] ingekochte zorg aan hem verlenen.

12. De ouders van [C] verlenen gedaagde toestemming om te allen tijde toegang te hebben tot het appartement van [C].

[…]

2.4. In augustus 2008 heeft Aquilae bij CCE een aanvraag ingediend voor ondersteuning en beeldvorming van cliënten. In vervolg hierop heeft op 15 september 2008 tussen partijen een gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van [E] en [F] van CCE en [G], GZ-psycholoog. Afgesproken is dat [G] onderzoek zal verrichten teneinde tot goede zorgplannen te kunnen komen. Partijen hebben voorts de volgende afspraken gemaakt:

- [G] krijgt van betrokkenen de ruimte voor haar onderzoek

- Partijen zien ervan af de strijd met elkaar aan te gaan

- De teamleider aan de Breestraat zal dienen als aanspreekpunt voor de ouders

- Er wordt niet via de pers en via Camperforum gecommuniceerd

- Bij conflicten wordt contact opgenomen met CCE.

2.5. Op 25 november 2008 is onder de kop “Zorgmakelaar weer voor de rechter” een artikel in Noordhollands Dagblad verschenen, waarin er melding van wordt gemaakt dat eisers de onderhavige kort geding procedure aanhangig hebben gemaakt. In dat artikel worden uitspraken van [eisers] aangehaald omtrent hun huidige grieven richting Aquilae.

3. Het geschil

3.1. [eisers] vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter Aquilae bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt om binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis

1. [A] op alle dagen en tijdstippen en zolang de huurovereenkomst voortduurt onbeperkte en volledige toegang te verschaffen tot de door hem gehuurde woonruimte, alsmede tot de centrale ruimte,

2. [B] op alle dagen en tijdstippen en zolang de huurovereenkomst voortduurt onbeperkte en volledige toegang te verschaffen tot de door hem gehuurde woonruimte, alsmede tot de centrale ruimte,

3. [C] op alle dagen en tijdstippen en zolang de huurovereenkomst voortduurt onbeperkte en volledige toegang te verschaffen tot de door hem gehuurde woonruimte, alsmede tot de centrale ruimte,

telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,00 per dag en met machtiging zich bij gebreke van de vereiste medewerking op kosten van Aquilae toegang te verschaffen, desnoods met behulp van de sterke arm van justitie;

en voorts om

4. [A], [B] en [C] conform de bestaande zorgovereenkomsten en hun dieetbehoeften te voorzien van ontbijt en diner, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,00 per dag,

een en ander met veroordeling van Aquilae in de proceskosten.

3.2. Aquilae voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eisers] stelt zich op het standpunt dat Aquilae zich niet houdt aan de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Het is verschillende malen voorgekomen dat het kantoor van Aquilae gesloten was, of dat de sleutel voor de toegang tot de woonruimten niet beschikbaar was op het moment dat een van de kinderen toegang tot zijn woonruimte vroeg. Met enige regelmaat krijgen hun kinderen niets te eten, of minimale porties die niet in overeenstemming zijn met hun dieetbehoeften. Tot op heden wordt [A] de toegang tot de centrale ruimte ontzegd. Het personeel van Aquilae heeft [C] en [A] recent in het bijzijn van de overige bewoners vernederd door te suggereren dat zij een homoseksuele relatie zouden onderhouden.

4.2. Aquilae weerspreekt de stellingen van [eisers] en stelt dat zij zich wel houdt aan de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Het is niet juist dat de kinderen van [eisers] regelmatig niets te eten krijgen. Van [eisers] en hun kinderen mag worden verwacht dat zij Aquilae ook in staat stellen de gemaakte afspraken na te komen, en dat zij daartoe tijdig aankondigen wanneer zij toegang tot het pand behoeven. Tijdens het gesprek dat partijen op 15 september 2008 hebben gevoerd is afgesproken dat [A] hangende het onderzoek van het CCE de toegang tot het centrale appartement ontzegd zou blijven. Voorts speelt de houding en het gedrag van [A] ook een rol bij het verkrijgen van die toegang. Niet juist is dat het personeel van Aquilae denigrerende opmerkingen over [A] en [C] heeft gemaakt. Ten slotte stelt Aquilae dat [eisers] zich niet aan de in vorenbedoeld gesprek gemaakte afspraken houdt door de onderhavige procedure aan te spannen, door contact met Noordhollands Dagblad op te nemen en door op camperforum over de onderhavige kwestie te communiceren.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het is begrijpelijk dat [eisers] zich pal achter hun kinderen opstellen. Iedere ouder wil zijn kind beschermen, zeker wanneer dat kind in een kwetsbare positie verkeert. Dat opgemerkt hebbende, lijkt [eisers] wel erg bovenop de situatie te zitten. De medewerkers van Aquilae worden kennelijk telkens zeer snel ter verantwoording geroepen, wanneer hun kinderen verslag van enig voorval hebben gedaan of wanneer [eisers] meent dat niet correct uitvoering wordt gegeven aan de vaststellingsovereenkomst. Gezien het feit dat partijen feitelijk vooralsnog op elkaar zijn aangewezen, en gelet op de omstandigheid dat CCE momenteel haar onderzoek naar de zorgbehoeften van de kinderen uitvoert, is het aan te bevelen dat zij, teneinde een minimaal benodigde werkzame basis te behouden, enige distantie betrachten en geen acties ondernemen die afbreuk aan die basis doen. Van beide partijen mag daarom worden verwacht dat zij zich houden aan de vaststellingsovereenkomst en aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens het overleg van 15 september 2008.

4.4. Gelet op het voorgaande en op het feit dat Aquilae ter uitvoering van de gesloten zorgovereenkomsten van tijd tot tijd grenzen zal moeten stellen aan het gedrag van de kinderen van [eisers], valt te verwachten dat bij toewijzing van de vorderingen binnen de kortste keren executiegeschillen zullen ontstaan, zoals partijen ter zitting overigens beiden hebben onderkend. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat de onderhavige zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 256 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de gevraagde voorziening worden geweigerd.

4.5. [eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Aquilae worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de voorziening,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van Aquilae tot op heden begroot op EUR 1.070,00,

5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2008.?