Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG1086

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-10-2008
Datum publicatie
21-10-2008
Zaaknummer
398020 VV EXPL 08-219
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Eiser vordert, na op non actief te zijn gesteld, in kort geding veroordeling van gedaagde, zijn werkgever, tot (onder meer) schriftelijke rehabilitatie van eiser in zijn werkomgeving. De kantonrechter overweegt dat voor een ingrijpende maatregel als een op non actief stelling een zwaarwegende redelijke grond aanwezig dient te zijn en dat deze aan de werknemer moet zijn medegedeeld. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er voor haar zwaarwegende redelijke gronden zijn voor een zodanige maatregel. Gedaagde heeft evenmin aannemelijk weten te maken dat aan eiser helder te verstaan is gegeven waarom hij op non-actief is gesteld, zodat van een duidelijk aangegeven reden niet is gebleken. De vordering tot rehabilitatie in de werkomgeving van eiser wordt toegewezen. De overige vorderingen worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0676
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 398020 / VV EXPL 08-219

datum uitspraak: 17 oktober 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. A.H.Weijts-Huiskes

tegen

TWO WAY HOLLAND B.V.

te Schiphol-Rijk

gedaagde partij

hierna te noemen Two Way Holland

gemachtigde mr. F.K. Doornbos

De procedure

[eiser] heeft Two Way Holland op 29 september 2008 gedagvaard. Two Way Holland heeft een conclusie van antwoord ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2008, waarbij de gemachtigden zich hebben bediend van pleitnotities. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht.

De feiten

a. Two Way Holland is een expeditie- en vervoersbedrijf, gespecialiseerd in weg-, lucht- en zeevervoer.

b. 85 % van de aandelen in Two Way Holland zijn sinds 2006 eigendom van Aramex International (hierna: Aramex), een beursgenoteerde onderneming in Dubai die gespecialiseerd is in koeriersdiensten.

c. De overige 15 % zijn in handen van Loose Ends B.V., waarvan [AAA] (hierna: [AAA]) enig aandeelhouder is. [AAA] is sinds oktober 2003 statutair directeur van Two Way Holland. De andere statutair bestuurders zijn [BBB] (hierna: [BBB]) en [CCC] (hierna: [CCC]).

d. [eiser] is sinds 1 april 2006 bij Two Way Holland in dienst in de functie van Director Operations tegen een loon van laatstelijk € 7.000,00 bruto per maand. In de arbeidsovereenkomst is geen concurrentiebeding opgenomen.

e. [eiser] is de rechterhand van [AAA] en lid van het managementteam van Two Way Holland.

f. Two Way Holland heeft ontdekt dat [AAA] via zijn besloten vennootschap een andere besloten vennootschap heeft opgericht met de naam Two Way Netherlands B.V.. Hij was bezig met een overname van Two Way Holland zonder medeweten, laat staan goedkeuring, van de aandeelhouder Aramex en de andere bestuurders om. [AAA] heeft het personeel op vergaande en onjuiste wijze geïnformeerd over een management buy-out (MBO).

g. De leden van het management team hebben op 10 april 2008 schriftelijk verklaard tegenover Aramex dat zij [AAA] steunden in zijn ambitie inzake de MBO.

h. Per 15 april 2008 heeft [eiser] zich bij het handelsregister van de Kamers van Koophandel laten inschrijven als director operations met volledige volmacht bij Two Way Netherlands B.V.

i. [AAA] is na een gesprek op 21 augustus 2008 met de andere bestuurders met betaald verlof gegaan. Hij is wegens een ernstige vertrouwensbreuk en wanprestatie als statutair bestuurder geschorst en per 1 november 2008 ontslagen.

j. Na het gesprek met [AAA] op 21 augustus 2008 is met [eiser] gesproken en ook hem is verzocht met betaald verlof te gaan. [eiser] heeft het gebouw daarop verlaten onder medeneming van onder meer zijn laptop.

k. Per e-mail van 22 augustus 2008 heeft [eiser] geprotesteerd tegen dat betaald verlof en zijn arbeid aangeboden. [eiser] heeft zich per 22 augustus 2008 laten uitschrijven als director operations bij Two Way Netherlands B.V.

l. Op 25 augustus 2008 heeft [eiser] zich ziek gemeld.

m. Op 25 augustus 2008 heeft de interim manager [XXX] namens het Management Team van Two Way Holland een brief de organisatie van Two Way Holland rondgestuurd waarin onder meer staat: Belangrijke mededeling aan alle medewerkers. Afgelopen vrijdag is er een mondelinge toelichting gegeven door [CCC] waarvan de inhoud jullie bekend is. De aanleiding hiervan was dat donderdag 20 augustus jl. de geplande gesprekken tussen onze moedermaatschappij Aramex en [AAA] (en in een later stadium [eiser]) hebben geleid tot een voor beide partijen onverenigbare situatie met een voorlopig vertrek van genoemde personen als gevolg. (…) Zoals ook al door [CCC] aangegeven, was één van deze beslissingen het benoemen van een interim die de belangen van het management team als ook de belangen van het bedrijf als geheel zal behartigen.

n. Two Way Holland heeft bij brief van 27 augustus 2008 van haar gemachtigde [eiser] onder meer laten weten:

You were asked to leave the company for a garden leave of several weeks in order to investigate the recent events and to come to a suitable solution. (…) The recent events have lead to concerns with the Company with respect to your loyalty and intentions. (…) It has been decided that it is not in the best interest of the Company to let you resume your work at this moment and the garden leave will remain in force till further notice. (…) You are also urgently requested to hand in or to deliver your lap top computer.

o. [eiser] heft bij brief van 2 september 2008 nogmaals om opheffing van de op non- actiefstelling gevraagd. Op 8 september 2008 heeft Two Way Holland laten weten daartoe niet te zullen overgaan.

p. De arbeidsongeschiktheid van [eiser], die niet situatief is, duurt nog voort.

q. Two Way Holland heeft [eiser] tot nu toe het volledige loon betaald.

r. Two Way Holland heeft inmiddels een verzoekschrift ingediend bij de sector kanton van deze rechtbank, met het verzoek tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

s. De mondelinge behandeling van dat verzoek is voorzien op 5 november 2008.

De vordering

[eiser] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van Two Way Holland:

a) om [eiser] onvoorwaardelijk in de gelegenheid te stellen zijn eigen functie te hervatten zodra hij volledig arbeidsgeschikt zal zijn, op verbeurte van een dwangsom;

b) om binnen 48 uur op passende wijze, naar genoegen van [eiser], [eiser] schriftelijk te rehabiliteren in de werkomgeving van [eiser] alsmede externe relaties, op verbeurte van een dwangsom;

c) om vanaf 21 augustus 2008 tot het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst de verplichtingen daaruit na te komen, waaronder betaling van het volledige loon en emolumenten;

d) om aan [eiser] te betalen € 2.500,00 te vermeerderen met btw voor buitengerechtelijke kosten.

[eiser] stelt daartoe onder meer het volgende. Two Way Holland heeft [eiser] op non actief gesteld zonder daarvoor een reden op te geven en zonder dat er een gegronde en rechtsgeldige reden voor is. [eiser] heeft steeds te goeder trouw gehandeld; hij is afgegaan op de informatie die [AAA] hem en de andere leden van het management team had gegeven. Ook de inschrijving in het handelsregister heeft hij in goed vertrouwen en op verzoek van [AAA] laten verrichten, als voorbereidingshandeling van de MBO waarvoor de onderhandelingen volgens [AAA] al vergevorderd waren en op twee manieren zouden kunnen worden uitgewerkt.

De huidige gang van zaken is zeer kwetsend en diffamerend voor [eiser]. Two Way Holland handelt in strijd met goed werkgeverschap, ook al door de functie van [eiser] door een ondergeschikte te laten waarnemen en al te communiceren dat [eiser] al vertrokken is. Nu Two Way Holland niet uit eigen beweging [eiser] zal toelaten tot zijn functie zodra [eiser] hersteld zal zijn, ziet [eiser] zich genoodzaakt deze vordering in te stellen. [eiser] heeft recht op nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder loonbetaling door Two Way Holland.

Het verweer

Two Way Holland heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil zal worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

1. De gevorderde voorlopige voorziening komt slechts voor toewijzing in aanmerking als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een soortgelijke vordering van [eiser] tot een toewijzing daarvan zal leiden. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat dit deels het geval is.

2. Het opleggen van “garden leave”, betaald verlof, tegen de wil van [eiser] komt feitelijk neer op een op non-actief stelling.

Dat is een voor een werknemer zo diep ingrijpende maatregel dat een werkgever daartoe slechts mag overgaan, indien hij daarvoor een zwaarwichtige reden heeft.

Dit brengt mee dat Two Way Holland voldoende aannemelijk dient te maken dat er voor haar zwaarwegende en aan [eiser] meegedeelde redelijke gronden zijn voor een zodanige maatregel.

3. De kantonrechter is van oordeel dat Two Way Holland daarin niet is geslaagd. In deze procedure heeft Two Way Holland niet aannemelijk weten te maken dat [eiser] helder te verstaan is gegeven waarom hij op non-actief is gesteld, noch in het gesprek op 21 augustus 2008, noch met de brief van 27 augustus 2008. Two Way Holland heeft [eiser] niet eens met zoveel worden op non-actief gesteld, en van een duidelijk aangegeven reden is weinig gebleken. In de brief van 27 augustus 2008 wordt gemeld dat het betaald verlof wordt gehandhaafd; ook daarin staat dus niets over een op non- actiefstelling. Als er zwaarwegende redenen aanwezig waren op dat moment voor de op non- actiefstelling, dan zijn die voor zover nu valt na te gaan niet aan [eiser] meegedeeld.

Door op die wijze te handelen heeft Two Way Holland naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter zich niet gedragen als een goed werkgever. Het valt aan te nemen dat de kantonrechter in een (mogelijk aan te spannen) bodemprocedure zal oordelen dat een vordering tot tewerkstelling zal toewijzen.

Vooraleerst heeft [eiser] echter bij toewijzing van zijn tewerkstelling geen spoedeisend belang, omdat hij nog arbeidsongeschikt is.

4. Wel heeft hij een voldoende spoedeisend belang bij zijn rehabilitatie. Gegeven de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden had Two Way Holland de hiervoor aangehaalde en onnodig diffamerende brief van 25 augustus 2008 niet zo de organisatie in mogen sturen. Two Way Holland zal daarom worden veroordeeld om organisatiebreed de mededeling te doen zoals hieronder vermeld.

5. Dat Two Way Holland ook aan externe relaties een dergelijke mededeling heeft gedaan is niet gebleken of aannemelijk gemaakt; de stelling van Two Way Holland dat zij de afwezigheid van [eiser] tegenover de buitenwereld heeft verklaard enkel met de mededeling dat [eiser] ziek was, heeft [eiser] onvoldoende gemotiveerd betwist.

6. De vordering ter zake van nakoming van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, omdat vast staat dat Two Way Holland [eiser] steeds het volledige loon is blijven betalen. Voor het overige heeft [eiser] zijn vordering onvoldoende gespecificeerd en onderbouwd. Dat laatste geldt ook voor de gevorderde buitengerechtelijke kosten, zodat ook dat deel van de vordering wordt afgewezen.

7. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in dit vonnis is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

8. Omdat beide partijen op enige punten in het ongelijk gesteld worden, zullen de proceskosten op de hierna te bepalen wijze worden gecompenseerd.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Two Way Holland bij wijze van voorlopige voorziening om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis binnen de werkomgeving van [eiser] bij Two Way Holland schriftelijk te rehabiliteren in die zin dat in die bekendmaking, te sturen aan alle geadresseerden van de brief van het Management Team van 25 augustus 2008, komt te staan dat in die brief ten onrechte is gemeld dat een voor Two Way Holland en [eiser] onverenigbare situatie heeft geleid tot een voorlopig vertrek van [eiser] bij Two Way Holland en Two Way Holland met die brief de indruk niet had mogen wekken dat [eiser] niet de belangen van het management team en de belangen van het bedrijf als geheel zou hebben behartigd;

- bepaalt dat Two Way Holland een dwangsom verbeurt van € 1.000,00 voor iedere dag dat deze de hiervoor gegeven beslissing niet nakomt, tot een voorlopig maximum van € 50.000;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.