Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BE9656

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-08-2008
Datum publicatie
02-09-2008
Zaaknummer
374501 CV EXPL 08-2248
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet-nakoming door leverancier van overeenkomst tot levering van telefonie- en internetdiensten. Toewijzing in reconventie van door gedaagde in conventie/eiser in reconventie geleden vermogensschade op de voet van artikel 6:96 lid 2 sub c BW ter zake van kosten ter afwering buiten rechte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 374501/ CV EXPL 08-2248

datum uitspraak: 27 augustus 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELE2 (NETHERLANDS) B.V.

te Amsterdam

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

hierna te noemen Tele2

gemachtigde mr. P.L.J.M. Guinee

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

hierna te noemen [gedaagde]

In conventie en in reconventie

De procedure

Tele2 heeft [gedaagde] op 14 februari 2008 gedagvaard en gevorderd (in conventie) conform de dagvaarding. [gedaagde] heeft geantwoord en een tegenvordering (in reconventie) ingesteld.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft Tele2 een akte inhoudende verzoek tot royement genomen. [gedaagde] heeft schriftelijk gereageerd.

De feiten

a. Tussen partijen is op 27 november 2005 een overeenkomst tot stand gekomen voor de levering van internet en telecommunicatiediensten onder de naam ‘Tele2 Digitaal Pakket’.

Het geschil

in conventie

Tele2 vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 123,46, vermeerderd met rente en veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten. Tele2 stelt daartoe dat zij uit hoofde van de overeenkomst een bedrag van € 79,90 te vermeerderen met € 6,56 aan rente van [gedaagde] te vorderen heeft en dat [gedaagde] een bedrag van € 37,00 ter vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

[gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Hetgeen hij daartoe gesteld heeft zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil worden besproken.

in reconventie

[gedaagde] vordert (samengevat) veroordeling van Tele2 tot betaling van:

- een nog openstaand en door Tele2 te betalen toegezegd bedrag van € 111,24;

- een bedrag van € 100,95 voor het gebruik van zijn prepaid mobiele telefoon;

- een bedrag van € 1.987,00 voor de noodgedwongen aan deze zaak bestede uren.

Tele2 betwist de vordering en concludeert tot afwijzing. Zij voert daartoe (slechts) het volgende aan. De vordering is niet alleen extreem hoog, maar wordt in de regel niet vergoed. Opgemerkt wordt dat [gedaagde] in persoon procedeert.

De beoordeling van het geschil

in conventie en in reconventie

1. Bij akte inhoudende verzoek tot royement heeft Tele2 ‘om haar moverende redenen’ verzocht om royement van de onderhavige procedure, naar de kantonrechter begrijpt: in conventie. [gedaagde] heeft zich hiertegen verzet. Gelet hierop kan het verzoek van Tele2, dat de kantonrechter leest als een verzoek tot doorhaling, niet worden toegewezen. De vordering van Tele2 zal worden beoordeeld en daarop zal worden beslist.

2. [gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering en [gedaagde] heeft dat verweer met stukken onderbouwd. [gedaagde] heeft onder meer gesteld dat hem op 14 augustus 2006 door ene [XXX] van Tele2 is meegedeeld dat hij het bedrag van € 79,90 niet behoefde te betalen, omdat het ‘lightpakket’ nooit heeft gefunctioneerd. Tegenover deze stellingen van [gedaagde] heeft Tele2 haar vordering niet nader onderbouwd noch heeft zij de genoemde stelling van [gedaagde] betwist, zodat van de juistheid daarvan wordt uitgegaan. Gelet hierop wordt de vordering van Tele2 afgewezen.

3. De vordering in reconventie betreft in de eerste plaats een bedrag waarvan Tele2 de betaling aan [gedaagde] heeft toegezegd. Dat dit het geval is heeft Tele2 niet weersproken, zodat het bedrag van € 111,24 toewijsbaar is.

4. De overig gevorderde bedragen betreffen kort gezegd de schade die [gedaagde] stelt te hebben geleden als gevolg van zijn vruchteloze pogingen om Tele2 zover te krijgen dat zij haar verplichtingen uit de overeenkomst na zou komen en dat Tele2 vervolgens, na herhaaldelijk telefonisch contact met en herhaalde schriftelijke berichten van [gedaagde] de door haar aan [gedaagde] gedane toezeggingen gestand zou doen.

5. Tele2 heeft niet betwist dat [gedaagde], als gevolg van de afsluiting door Tele2 van de telefoonverbinding van [gedaagde], gebruik heeft moeten maken van zijn mobiele telefoon om Tele2 te kunnen bereiken. Dat de afsluiting van de vaste telefoonverbinding onterecht was volgt in voldoende mate uit de onweersproken stellingen van [gedaagde], zodat de mobiele telefoonkosten die [gedaagde] heeft moeten maken zijn aan te merken als schade die [gedaagde] heeft geleden als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van Tele2. De hoogte van het door [gedaagde] gevorderde en gespecificeerde bedrag is door Tele2 niet betwist. Dit deel van de vordering is dus toewijsbaar, zij het dat een korting zal worden toegepast ter hoogte van de geschatte kosten die [gedaagde] niet heeft gemaakt doordat hij Tele2 niet via zijn vaste telefoonaansluiting kon bereiken. Aldus zal een bedrag van € 90,00 worden toegewezen.

6. Het derde gevorderde bedrag betreft de schade die [gedaagde], onweersproken, stelt te hebben geleden als gevolg van de tijd die hij kwijt is geweest met de onder 4 genoemde inspanningen. Het relaas van [gedaagde] hierover beslaat zes pagina’s, waarbij opgemerkt kan worden dat [gedaagde] niet in herhaling vervalt en ook niet onnodig lang van stof is. [gedaagde] heeft het gevorderde bedrag gespecificeerd aan de hand van een urenstaat en heeft daarbij de kosten gesteld op het door hem in de uitoefening van zijn bedrijf gehanteerde lage uurtarief.

7. Op grond van het bovenstaande acht de kantonrechter in voldoende mate aangetoond dat [gedaagde] schade heeft geleden doordat hij tijd heeft moeten besteden aan de meergenoemde inspanningen. De schade valt te kwalificeren als vermogensschade op de voet van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, welke schade ook door een verwerende partij kan worden gevorderd als het gaat om kosten ter afwering buiten rechte van een vordering.

8. De kantonrechter zal een redelijk voorkomend bedrag van € 350,00 toewijzen. Het meer gevorderde wordt afgewezen omdat op grond van de stellingen van [gedaagde] niet kan worden aangenomen dat, wanneer hij de betreffende tijd niet aan Tele2 had besteed, hij in die tijd inkomsten tot het opgevoerde bedrag had gehad.

9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Tele2 in conventie en in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Tele2 tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [gedaagde] tot en met vandaag worden begroot op nihil;

in reconventie:

- veroordeelt Tele2 tot betaling aan [gedaagde] van € 551,24 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 20 februari 2008 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt Tele2 tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [gedaagde] tot en met vandaag worden begroot op nihil;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. Stolp en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.