Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD3999

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-06-2008
Datum publicatie
16-06-2008
Zaaknummer
372331 CV EXPL 08-1368
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurzaak. Woonruimte. Plaatsing door huurder van schotelantenne op het dak van een appartementengebouw niet toegestaan. Evenmin wordt toegestaan dat de schotelantenne op de galerij wordt geplaatst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 372331/CV EXPL 08-1368

datum uitspraak: 11 juni 2008 (bij vervroeging)

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de Stichting Elan Wonen

te Haarlem

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

hierna te noemen Elan Wonen

gemachtigde C.H. Boeder

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. C.F.M. Raaijmakers

In conventie en in reconventie

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken:

- de dagvaarding van 28 januari 2008, met producties,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe¬zen en op 26 maart 2008 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 13 mei 2008 gehouden comparitie van partijen,

- de akte houdende wijziging van eis in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties,

- de akte houdende wijziging van eis in reconventie, met één productie.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. Elan Wonen verhuurt aan [gedaagde] de flatwoning aan het adres [adres] te [woonplaats].

b. De huurovereenkomst is gesloten op 2 januari 1990 met ingang van 1 januari 1990 met de rechtsvoorgangster van Elan Wonen, te weten: de woningbouwvereniging De Woonstede (hierna: De Woonstede).

c. Het schriftelijke huurcontract vermeldt dat op de overeenkomst het daaraan gehechte huurreglement van De Woonstede van toepassing is, welk reglement deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

d. Bij brief van 11 september 2007 heeft Elan Wonen -onder meer- het volgende aan [gedaagde] geschreven:

“Onlangs hebben wij geconstateerd dat u een schotelantenne aan het galerijhek heeft bevestigd. Volgens de algemene huurvoorwaarden is dit niet toegestaan. Met deze brief verzoek ik u de schotel onmiddellijk te verwijderen.

(…)”

In conventie

De vordering

Elan Wonen vordert dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. [gedaagde] zal verbieden om een schotelantenne op of in de algemene ruimten te plaatsen of op een wijze aan de woning te bevestigen zonder voorafgaande toestemming van Elan Wonen met veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een dwangsom, 14 dagen na betekening van het vonnis, van €30,00 per dag per keer dat [gedaagde] in strijd handelt met dit verbod met een maximum van €10.000,00, of elke andere dwangsom in goede justitie te bepalen;

b. Elan Wonen zal machtigen om een door [gedaagde], zonder toestemming van Elan Wonen geplaatste schotelantenne te verwijderen met behulp van de sterke arm van politie;

c. [gedaagde] zal veroordelen om aan Elan Wonen te betalen het restant afrekening levering en diensten van €375,45, vermeerderd met de wettelijke rente ad €9,38;

rente en kosten rechtens.

Elan Wonen heeft het volgende aan haar vordering ten grond¬slag gelegd:

Elan Wonen heeft geconstateerd dat [gedaagde] dagelijks een schotelantenne op de galerij plaatst. Dit gebruik van de galerij is in strijd met de bestemming daarvan. Bovendien veroorzaakt de schotelantenne overlast voor omwonenden en een gevaarlijke situatie in het geval van calami-teiten en is derhalve in strijd met de huurovereenkomst.

Elan Wonen heeft nimmer aan [gedaagde] toestemming verleend om het gemeenschappelijke dak te gebruiken voor een schotelantenne. Elan Wonen heeft de schotelantenne van het dak verwij-derd en aan [gedaagde] ter beschikking gesteld.

Het is verboden om het gehuurde te veranderen. Het plaatsen van een schotelantenne in de gemeenschappelijke ruimten moet daaronder worden begrepen. Gelet op het schotelbeleid dat na overleg met betrokkenen is vastgesteld is het belang van Elan Wonen bij een goed toeganke-lijke galerij groter dan het belang van [gedaagde] bij het plaatsen van een schotelantenne op de galerij.

Het plaatsen van een schotelantenne op het gemeenschappelijke dak is bovendien in strijd met het Bouwbesluit.

Er zijn tegenwoordig ook technische mogelijkheden om Arabische zenders te ontvangen via digitenne of het internet.

Elan Wonen biedt bewijs aan van haar stellingen dat aan [gedaagde] voldoende alternatieven zijn aangeboden voor een schotelantenne en dat het gevoerde schotelbeleid redelijk is.

Op 7 september 2007 heeft Elan Wonen aan [gedaagde] de afrekening voor leveringen en diensten gestuurd voor een bedrag van €375,45. Van dit bedrag heeft [gedaagde] €15,48 betaald.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [gedaagde] Elan Wonen genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Elan Wonen heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van €357,00. [gedaagde] dient deze kosten ingevolge de algemene betalingsvoorwaarden dan wel ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c BW aan Elan Wonen te voldoen.

Voorts is [gedaagde] de wettelijke rente verschuldigd geworden.

Het verweer

[gedaagde] heeft het volgende tegen de vordering aangevoerd:

Ten onrechte stelt Elan Wonen dat [gedaagde] dagelijks een schotelantenne op de galerij plaatst en dat [gedaagde] zich niet houdt aan het verzoek en de sommatie van Elan Wonen de schotelantenne niet langer daar te plaatsen.

Midden jaren negentig heeft [gedaagde] van (de rechtsvoorgangster van) Elan Wonen toestemming gekregen tot het plaatsen van een schotelantenne op het platte dak van het appartementencomplex. De plaatsing daar was noodzakelijk omdat bevestiging van de schotel aan het gebouw op een andere plaats geen goede ontvangst bood.

Omdat [gedaagde] van Elan Wonen geen toegang meer kreeg tot het dak, heeft hij een vervangende schotelantenne vastgemaakt aan het galerijhek bij zijn woning. Toen Elan Wonen [gedaagde] heeft meegedeeld dat hiervoor geen toestemming voor kon worden verleend heeft [gedaagde] deze schotel weer verwijderd. Hierna is Elan Wonen in gebreke gebleven de toezegging tot het vinden van een oplossing gestand te doen.

[gedaagde] betwist dat er na het verwijderen van de schotelantenne van het galerijhek nog sprake is geweest van plaatsing van de schotelantenne op de galerij, althans dat dit heeft plaatsgevonden in de omvang als door Elan Wonen wordt beweerd.

De vordering van €375,45 wordt in het geheel niet onderbouwd. De door Elan Wonen overgelegde brief van 4 september 2007 kan niet gezien worden als het door artikel 7:259 BW vereiste overzicht. Bovendien zijn veel huurders het niet eens met de in rekening gebrachte kosten en is inmiddels de Huurcommissie verzocht daarover uitspraak te doen.

In reconventie:

De vordering

[gedaagde] vordert dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde]:

Primair:

Elan Wonen zal veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis terug te plaatsen en aan te sluiten op het dak van het appartementencomplex Roodmus aan de [adres] te [woonplaats] de aan [gedaagde] toebehorende schotelantenne, dan wel deze aansluiting in stand te houden, dan wel [gedaagde] de gelegenheid te bieden deze in stand te (doen) houden, met veroordeling van Elan Wonen tot betaling aan [gedaagde] van een dwangsom van €30,00 per dag per keer dat Elan Wonen in strijd handelt met deze veroordeling;

Subsidiair:

[gedaagde] zal machtigen tot het (doen) terugplaatsen en gebruiken van een schotelantenne op het dak van het appartementencomplex waarvan deel uitmaakt de woning van [gedaagde] aan het adres [adres] te [woonplaats];

met veroordeling van Elan Wonen in de kosten van de procedure.

[gedaagde] heeft zijn verweer in conventie aan zijn vordering in reconventie ten grond¬slag gelegd. De kantonrechter verwijst daar kortheidshalve naar.

Het verweer

Behoudens wat zij in conventie heeft gesteld, heeft Elan Wonen het volgende tegen de vordering van [gedaagde] aangevoerd:

Elan Wonen heeft [gedaagde] voldoende in de gelegenheid gesteld om een schotelantenne op het balkon van zijn woning te plaatsen. De door [gedaagde] gewenste plaatsing op het gemeenschappelijke dak impliceert dat Elan Wonen het onderhoud van de schotel voor haar rekening moet nemen en bij storingen reparaties moet uitvoeren. Elan Wonen is namelijk de enige die toegang heeft tot het dak.

De beoordeling van het geschil

In conventie en in reconventie

1. Voor zover de over en weer ingestelde vorderingen betrekking hebben op de schotelantenne lenen zij zich voor een gezamenlijke behandeling.

2. Voor het bestaan van de door [gedaagde] gestelde toestemming van (de rechtsvoorgangster van) Elan Wonen zijn onvoldoende aanknopingspunten in de stukken aanwezig. Ook indien echter moet worden aangenomen dat die toestemming wel is verleend, dan nog heeft te gelden dat Elan Wonen die toestemming in ieder geval weer kan intrekken. De stellingen van Elan Wonen moeten in dat geval als intrekking van de toestemming worden beschouwd.

3. Door [gedaagde] wordt erkend dat hij een schotelantenne aan het galerijhek van zijn woning heeft vastgemaakt. Hij bestrijdt echter dat hij dagelijks een schotelantenne op de galerij plaatst. In dat verband is namens Elan Wonen ter zitting van 13 mei 2008 verklaard dat sedert het aanbrengen van de zaak geen schotelantenne meer aanwezig is op de galerij.

4. Elan Wonen heeft zich beroepen op volgens haar toepasselijke Algemene Huurvoorwaarden. Deze worden echter door [gedaagde] bestreden. Nu uit het door Elan Wonen overgelegde document niet blijkt van welke datum deze voorwaarden dateren en evenmin of deze voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor [gedaagde] beschikbaar waren, kan de kantonrechter er niet van uit gaan dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

5. Het vorenstaande betekent evenwel niet dat [gedaagde] dan gerechtigd is om de schotelantenne op de galerij te plaatsen. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat een galerij van een flatgebouw moet worden vrijgehouden ten behoeve van het algemeen gebruik, met name voor het gebruik door politie, brandweer en/of hulpdiensten.

6. Hoewel [gedaagde] sedert de dagvaarding zijn schotelantenne niet meer op de galerij heeft geplaatst, is de kantonrechter, gelet op de handelwijze van [gedaagde] in het verleden, van oordeel dat de vordering wel kan worden toegewezen.

7. De vordering van Elan Wonen zal op grond van het vorenstaande worden toegewezen. Het vorenstaande brengt tevens met zich dat de vordering van [gedaagde] zal moeten worden afgewezen.

In conventie voorts

8. Met betrekking tot de gevorderde betaling wegens de afrekening van levering en diensten is de kantonrechter het volgende van oordeel.

9. De kantonrechter is het met [gedaagde] eens dat deze vordering onvoldoende is onderbouwd. De brief van 4 september 2007 geeft onvoldoende inzicht. Voorts is onvoldoende gemotiveerd weersproken dat door een aantal huurders over deze afrekening een uitspraak van de Huurcommissie is verzocht. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat deze kosten thans reeds kunnen worden toegewezen. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

10. [gedaagde] zal, als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. In reconventie zullen de proceskosten aan de zijde van Elan Wonen, gelet op de samenhang tussen de beide vorderingen, worden begroot op nihil.

Beslissing

De kantonrechter:

In conventie:

Verbiedt [gedaagde] om een schotelantenne op of in de algemene ruimten te plaatsen of op een wijze aan de woning te bevestigen zonder voorafgaande toestemming van Elan Wonen met veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een dwangsom, 14 dagen na betekening van het vonnis, van €30,00 per dag per keer dat [gedaagde] in strijd handelt met dit verbod met een maximum van €10.000,00.

Machtigt Elan Wonen om een door [gedaagde], zonder toestemming van Elan Wonen geplaatste schotelantenne te verwijderen met behulp van de sterke arm van politie.

Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Elan Wonen begroot op €379,31 aan verschotten en €200,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voor¬raad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Elan Wonen begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.