Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD2448

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-05-2008
Datum publicatie
26-05-2008
Zaaknummer
369350/CV EXPL 08-291
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering van makelaar wegens verrichte werkzaamheden afgewezen, omdat makelaar de toepasselijke voorwaarden zelf niet had nageleefd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 316
Prg. 2008, 141
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 369350/CV EXPL 08-291

datum uitspraak: 7 mei 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap Magneet Makelaars BV

te Alkmaar

eisende partij

hierna te noemen Magneet Makelaars

gemachtigde mr. J.Th. van Oostrum

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. A. Hurenkamp

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken:

- de dagvaarding van 3 januari 2008, met producties,

- de conclusie van antwoord, met één productie,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe¬zen en op 5 maart 2008 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 1 april 2008 gehouden comparitie van partijen.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro¬ken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partij¬en het volgende vast:

a. [gedaagde] is voetballer bij de Alkmaarse Voetbalclub AZ (hierna:AZ).

b. In verband met zijn huisvesting is [gedaagde] via de heer [XXX] van AZ, in contact gekomen met Magneet Makelaars.

c. AZ fungeerde niet als opdrachtgever.

d. Op 27 mei 2007 heeft een gesprek tussen partijen plaatsgevonden en hebben partijen gezamenlijk in de regio rondgereden om panden te bekijken.

e. Op 30 mei 2007 heeft Magneet Makelaars [gedaagde] wederom rondgereden en hebben partijen gezamenlijk één appartement bekeken.

f. Daarna heeft Magneet Makelaars aan [gedaagde] een informatiemap met relevante documentatie ter beschikking gesteld.

g. Uiteindelijk heeft [gedaagde] zelf een appartement in [woonplaats] gekocht en Magneet Makelaars daarvan enige tijd later in kennis gesteld.

h. Bij factuur van 6 oktober 2006 heeft Magneet Makelaars €1.725,50 inclusief omzetbelasting in rekening gebracht wegens de volgende werkzaamheden:

27 mei 2006: 3 uur ad €150,00, 30 mei 2006: 4 uur ad €150,00 en in totaal 4 uur ad €100,00 wegens secretariaatswerkzaamheden en op- en uitzoekwerkzaamheden.

i. [gedaagde] heeft die factuur onbetaald gelaten.

De vordering

Magneet Makelaars vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Magneet Makelaars te betalen €1.725,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 20 oktober 2006 en met €178,50 inclusief omzetbelasting wegens buitengerechtelijke incassokosten.

Magneet Makelaars heeft het volgende aan haar vordering ten grond¬slag gelegd:

In een bespreking op 27 mei 2006 is besproken dat Magneet Makelaars zou bemiddelen en voor [gedaagde] naar geschikte huisvesting zou zoeken. Daarbij is gesproken over een courtage van 1,5% tot 1,85% nog nader tussen partijen vast te leggen.

Reeds op de dag van de bemiddelingsopdracht, 27 mei 2006, is door Magneet Makelaars een bezoek gebracht aan daarvoor in aanmerking komende panden. Op 30 mei 2006 heeft Magneet Makelaars 4 uren besteed aan het bezoeken van appartementen/penthouses. Voorts zijn er in deze periode allerlei secretariaatswerkzaamheden verricht.

Uiteindelijk heeft [gedaagde] zelf,of door tussenkomst van een andere makelaar, een apparte-ment aangekocht in [woonplaats].

Op 6 oktober 2006 heeft Magneet Makelaars aan [gedaagde] een factuur gezonden voor de door haar verrichte werkzaamheden. Het factuurbedrag bedroeg €1.725,50.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [gedaagde] Magneet Makelaars genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Magneet Makelaars heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van €178,50 inclusief omzetbelasting. [gedaagde] dient deze kosten ingevolge de algemene betalingsvoorwaarden dan wel ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c BW aan Magneet Makelaars te voldoen.

Voorts is [gedaagde] vanaf 20 oktober 2006 de wettelijke rente verschuldigd geworden.

Het verweer

[gedaagde] heeft het volgende tegen de vordering aangevoerd:

In het gesprek op 27 mei 2006 heeft Magneet Makelaars aangeboden behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een woning. In dat onderhoud is niet gesproken over een opdracht tot bemiddeling, laat staan over een daarbij behorende courtage van 1,5% tot 1,85%. Er is geen bemiddelingsopdracht verstrekt.

Voor zover al over courtage is gesproken, meent [gedaagde] dat er slechts een courtage zou zijn verschuldigd indien [gedaagde] zou overgaan tot aankoop van een woning/appartement waarbij Magneet Makelaars behulpzaam zou zijn geweest.

Partijen hebben op 27 mei 2006 gezamenlijk een aantal panden bekeken.

[gedaagde] ontkent dat Magneet Makelaars op 30 mei 2006 vier uren zou hebben besteed aan het bezoeken van appartementen/penthouses. Eveneens ontkent [gedaagde] dat Magneet Makelaars diverse secretariaats-werkzaamheden zou hebben verricht.

Als er sprake is van een overeenkomst dan had Magneet Makelaars op grond van de toepasselijke consumenten voorwaarden NVM van tevoren met [gedaagde] overleg moeten plegen over vergoeding van de gemaakte kosten en afspraken daarover schriftelijk of elektronisch moeten vastleggen. Nu Magneet Makelaars dit heeft nagelaten kan zij thans geen aanspraak maken op betaling van de factuur, terwijl de factuur bovendien niet voldoet aan het bepaalde bij artikel 8.3 van de voorwaarden.

De beoordeling van het geschil

1. [gedaagde] betwist dat hij aan Magneet Makelaars een opdracht zou hebben gegeven, met andere woorden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen.

2. Nu tussen partijen niets op schrift is gesteld, is het bestaan van de overeenkomst afhankelijk van wat partijen jegens elkaar hebben ver¬klaard en uit elkaars verklaringen en gedragin¬gen, overeen¬komstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwij¬ze mochten toekennen, hebben afgeleid.

3. Tussen partijen is komen vast te staan dat zij op 27 mei 2006 gezamenlijk de hele middag op pad zijn geweest om de regio te bekijken en dat Magneet Makelaars daarna op 30 mei 2006 [gedaagde] wederom de hele middag heeft rondgereden en dat zij gezamenlijk één appartement hebben bekeken. Voorts is komen vast te staan dat Magneet Makelaars [gedaagde] een documentatiemap ter beschikking heeft gesteld en onderzoekswerkzaamheden heeft verricht.

4. Onder deze omstandigheden had het op de weg van [gedaagde] gelegen om op enig moment tijdens zijn contacten met Magneet Makelaars haar erop te wijzen dat hij ervan uitging dat de werkzaamheden niet zouden worden berekend en/of Magneet Makelaars erop te wijzen dat zij haar werkzaamheden diende te staken omdat [gedaagde] niet bereid was daarvoor enige vergoeding te betalen. Van één of ander is niets gesteld of gebleken.

5. De kantonrechter is daarom van oordeel dat Magneet Makelaars erop mocht vertrouwen dat [gedaagde] stilzwijgend de opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een appartement heeft verstrekt.

6. Op grond van het bepaalde bij de artikelen 6 en 16 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM heeft Magneet Makelaars in beginsel recht op vergoeding van de kosten die zij ten behoeve van [gedaagde] heeft gemaakt. Door de omstandigheid dat [gedaagde] zelf erin is geslaagd een woning te vinden, moet de opdracht aan Magneet Makelaars geacht worden door [gedaagde] te zijn ingetrokken.

7. Lid 1 van artikel 16 van de genoemde voorwaarden luidt als volgt:

“Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij opdracht voor bemiddeling bij koop of huur de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast teleggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.”

8. Tussen partijen staat vast dat niets op schrift is gesteld. Voorts is gesteld noch gebleken dat Magneet Makelaars van tevoren overleg heeft gehad met [gedaagde] over de te vergoeden kosten, terwijl dit op grond van genoemd artikel wel de plicht was van Magneet Makelaars.

9. Het verweer van [gedaagde] dat Magneet Makelaars niet aan haar genoemde verplichting heeft voldaan slaagt derhalve. Dat brengt met zich dat Magneet Makelaars thans geen vergoeding van de gemaakte kosten van [gedaagde] en dus geen betaling van haar factuur kan vorderen.

10. Het vorenstaande leidt de kantonrechter tot de conclusie dat de vordering moet worden afgewezen.

11. Magneet Makelaars dient, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Magneet Makelaars in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op €300,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.