Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC5422

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-02-2008
Datum publicatie
29-02-2008
Zaaknummer
142570 - KG ZA 08-30
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Uitleg statuten stichting. De doelstelling van de Stichting Algemeen Muziekfonds biedt onvoldoende grondslag voor de opvatting van het Muziekcentrum dat de stichting geheel ten dienste staat van het Muziekcentrum en dat de financiële middelen van de stichting slechts ten goede dienen te komen aan het Muziekcentrum. Op grond van de statuten van de stichting bestaat een nauw verband tussen de stichting en het Muziekcentrum, maar dat verband gaat niet zover dat sprake is van een relatie van ondergeschiktheid van de stichting ten opzichte van het Muziekcentrum.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 285
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2008, 339
JIN 2008/188
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 142570 / KG ZA 08-30

Vonnis in kort geding van 22 februari 2008

in de zaak van

het openbaar lichaam

MUZIEKCENTRUM ZUID-KENNEMERLAND,

gevestigd te Haarlem,

eiser,

procureur mr. M.E. Biezenaar,

tegen

de stichting

STICHTING ALGEMEEN MUZIEKFONDS,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

procureur mr. E. Bongers.

Partijen zullen hierna MZK en SAM genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 19

- de brief van SAM van 7 februari 2008 met producties 1 t/m 26

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van MZK

- de pleitnota van SAM.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bij akte van 1 maart 1976 is de stichting SAM opgericht door het bestuur van de Oudercommissie van de Haarlemse Muziekschool. De Haarlemse Muziekschool is met ingang van 20 december 1977 opgegaan in het MZK, dat op die datum met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen als openbaar lichaam is opgericht. De Oudercommissie van de Haarlemse Muziekschool is bij de oprichting van het MZK opgevolgd door de Oudervereniging van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Bij akte van 29 december 1980 zijn de statuten van SAM gewijzigd. In 1997 is de Oudervereniging opgeheven.

2.2. In de statuten van SAM is onder meer het volgende bepaald:

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel om leerlingen van het “Muziekcentrum Zuid-Kennemerland”, voorheen genaamd “Haarlemse Muziekschool” en verder te noemen “MZK” en de daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de Stichting in aanmerking komende personen in staat te stellen muziekonderwijs te volgen door

a. muziekinstrumenten en/of muziekliteratuur en/of ander lesmateriaal in het algemeen tijdelijk te hunner beschikking te stellen;

b. financiële steun te verlenen bij de aanschaf van muziekinstrumenten en/of ander lesmateriaal.

Artikel 3

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, aan te wijzen door het bestuur van de Oudervereniging van het MZK, op voordracht van de stichting.

Tenminste één lid van het bestuur dient deel uit te maken van het bestuur van de Oudervereniging.

2. […]

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De benoeming in deze functies behoeft de goedkeuring van het algemeen bestuur van het MZK.

4. […]

5. De Stichting wordt bijgestaan door een lid van de directie van het MZK of haar gemachtigde, welke het recht heeft de bestuursvergaderingen bij te wonen.

Artikel 7

1. […]

2. Het bestuur biedt jaarlijks aan het bestuur van de Oudervereniging van het MZK en aan het algemeen bestuur van het MZK ter goedkeuring aan:

a. een verslag over het door haar gevoerde beleid en de door haar verrichte activiteiten;

b. de financiële rekening en verantwoording.

Artikel 8

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd en de Stichting kan worden ontbonden door een bestuursbesluit […]. Aan een dergelijk besluit dient de goedkeuring vooraf te gaan van zowel het bestuur van de Oudervereniging als van het algemeen bestuur van MZK.

2. […]

3. Wanneer de Stichting zal worden ontbonden, zal haar vermogen worden vereffend door het bestuur.

4. […]

5. Een na vereffening overblijvend liquidatiesaldo zal ofwel aan het MZK vervallen, dan wel ten goede komen aan een instelling welke een zoveel mogelijk soortgelijk doel als de SAM nastreeft, in beide gevallen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van deze statuten; uitkering van een liquidatiesaldo vindt niet plaats dan na overleg met het bestuur der Oudervereniging en het algemeen bestuur van het MZK.

Indien geen overeenstemming bereikt wordt bij dit overleg, beslist het bestuur van het MZK over dat gedeelte van de bezittingen en middelen, dat direct of indirect bekostigd is ten laste van de begroting van het MZK.

2.3. Per brief van 22 juni 2007 heeft MZK aan SAM onder meer het volgende bericht:

[…]

Wij hechten aan een goede samenwerking tussen beide instellingen.

We zien het echter ook als onze taak daadwerkelijk de rol te vervullen die aan MZK bij de oprichting van de SAM is toebedeeld en die in de statuten is vastgelegd.

Het vervullen van die rol is de afgelopen jaren gaandeweg meer in het gedrang gekomen.

Om gezamenlijk te zoeken naar een betere verstandhouding, naar wegen voor een goede samenwerking en naar een concrete invulling van de rol van het MZK wil het bestuur u graag uitnodigen om op korte termijn samen met u van gedachten te wisselen.

Aan de orde zullen komen

a. de naleving van de doelstelling

b. de benoeming van het bestuur

c. de financiële gang van zaken

[…]

2.4. SAM heeft per brief van 8 augustus 2007 aan MZK onder meer bericht als volgt.

[…].

[…] De SAM wil […] de huidige praktijk voortzetten: verhuur/verkoop van instrumenten en daarboven het vermogen dat nog beschikbaar is (“dood kapitaal”) inzetten voor ondersteuning van kleinschalige of eenmalige muziekinitiatieven waarbij bijv, (oud)-leerlingen van het MZK een rol vervullen. Deze praktijk past binnen de huidige statuten, maar we zouden het graag iets ruimhartiger geformuleerd hebben. De belangen van het muziekonderwijs worden bij statutenwijziging niet geschaad, verkort of anderszins veranderd.

In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden tot samenwerking al meermalen verkend zonder daarbij voldoende basis te vinden om uitwerking tot een kansrijke uitdaging te maken. De SAM ziet niet in hoe in de huidige onzekere periode de kans op succes wel zou bestaan. Een gesprek tussen de besturen lijkt ons op dit moment niet opportuun.

[…]

2.5. Per brief van 11 september 2007 heeft MZK gereageerd op voornoemde brief van SAM onder meer als volgt.

[…]

Overigens blijven we van mening dat u een verkeerd beeld houdt van de positie en de functie van de SAM.

De SAM is destijds opgericht met het doel geldstromen te scheiden; echter niet om als een geheel zelfstandige entiteit te fungeren. De doelstelling en de statutair vastgelegde zeggenschap van het Muziekcentrum in de SAM is daarvan een direct bewijs. Het MZK heeft er derhalve recht op en belang bij dat de SAM de functie vervult die bij haar oprichting is bepaald.

Het MZK-bestuur kan en zal daarom niet toestaan dat het bestuur van de SAM zich opstelt alsof het met het MZK niets te maken heeft.

Het bestuur van het Muziekcentrum sommeert u hierdoor dan ook om binnen veertien dagen na dagtekening een datumvoorstel voor een gezamenlijk overleg te doen, waardoor binnen afzienbare tijd tot een gesprek kan worden gekomen.

Mocht u hieraan niet voldoen, dan dwingt u het MZK-bestuur om zich te beraden op nader te nemen stappen.

[…]

De bijdrage aan de podiumklas kan gezien worden als verwoord in artikel 2 lid b. [van de statuten van SAM] en komt derhalve rechtmatig toe aan het Muziekcentrum i.c. de leerlingen van de podiumklas. Eerder stelde u overigens al tweemaal een bijdrage ten behoeve van hetzelfde doel beschikbaar.

Het bestuur verzoekt u dan ook bij deze het reeds eerder toegezegde bedrag ad. € 4.500 alsnog per omgaande over te maken.

Daarenboven verzoekt het bestuur u om ten behoeve van de revisie en aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten een bedrag beschikbaar te stellen van € 69.535,-.

[…]

2.6. Per brief van 2 oktober 2007 heeft SAM gereageerd op voornoemde brief van MZK onder meer als volgt.

[…]

Er is in de statuten geen steun voor de opvatting in uw brief van 11 september over artikel 2 van de statuten omtrent doelstelling en zeggenschap. Verder delen wij niet uw opvatting dat bij het woord muziekonderwijs steeds en uitsluitend een relatie gelegd moet worden naar de MZK. Er is meer muziekonderwijs dan de MZK.

[…]

In artikel 4 van de SAM-statuten staat (zakelijk weergegeven) dat nieuwe bestuursleden benoemd worden door het zittende bestuur. Uit zijn midden kiest het bestuur een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze benoeming (dus in een FUNKTIE binnen het bestuur) behoeft de goedkeuring van het AB MZK. Dan kan het alleen gaan om de (on)geschiktheid voor de functie. Alleen op dat punt is er een bevoegdheid aan de MZK verleend.

[…]

Artikel 7 van de SAM-statuten zegt dat het SAM-bestuur de jaarrekening vaststelt. En verder, dat het SAM-bestuur jaarlijks de vastgestelde jaarrekening en een jaarverslag ter goedkeuring aanbiedt aan het MZK-bestuur. Het artikel zegt niets over voorwaarden (bijv. accountantscontrole) die het MZK-bestuur aan de goedkeuring mag verbinden of het onthouden van goedkeuring.

[…]

3. Het geschil

3.1. MZK vordert SAM te veroordelen:

1. te handelen en zich jegens MZK te gedragen overeenkomstig de letter en de strekking van de statuten van SAM, met inachtneming van de belangen en rechten van MZK bij SAM, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 2.000,- per overtreding,

2. in de eerst komende bestuursvergadering te besluiten een bestuurslid van MZK uit te nodigen toe te treden tot het bestuur van SAM, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 2.000,- voor iedere vergadering dat die uitnodiging achterwege blijft,

3. binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis aan MZK EUR 69.535,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de vervanging van muziekinstrumenten en ander lesmateriaal, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding,

4. een accountantsverklaring te doen opstellen over de jaarstukken 2005 en 2006 en daartoe binnen veertien dagen na de betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, opdracht te verlenen aan een accountant, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 2.000,- per week dat de opdracht achterwege blijft,

5. het bedrag van EUR 4.500,- voor de Podiumklas voor het jaar 2007 te voldoen binnen veertien dagen na de betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding,

6. in de kosten van deze procedure.

3.2. MZK heeft zich op het standpunt gesteld dat SAM ten dienste staat van (de leerlingen en het muziekonderwijs van) MZK en geen zelfstandige doelstelling heeft buiten MZK. De financiële middelen van SAM dienen daarom in de visie van MZK enkel haar ten goede te komen. De oudervereniging van MZK heeft ook enkel met dat oogmerk schenkingen gedaan aan SAM. MZK acht het in strijd met de letter en de strekking van de statuten van SAM als zij op haar geld blijft zitten of spendeert aan andere doelen dan die in de statuten genoemd.

3.3. SAM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de doelstelling van SAM en de middelen die SAM ten dienste staan om die doelstelling te realiseren in het sub ?2.2 aangehaalde artikel 2 van de statuten beperkt zijn geformuleerd. Aannemelijk is, als ter zitting door SAM opgemerkt, dat met die doelstelling primair is beoogd om de ouders van kinderen die muziekonderwijs willen volgen binnen het MZK te ontlasten van de investering in de aanschaf van een muziekinstrument en kostbaar lesmateriaal zolang niet zeker is of die investering aan het kind goed is besteed, en om de drempel voor aanschaf lager te leggen wanneer de relatie tussen het kind en het instrument stand blijkt te houden. Daarbij gaat het uiteraard om instrumenten en lesmateriaal dat door leerlingen mede thuis pleegt te worden gebruikt.

Voor zover de doelstelling daarbuiten al ruimte biedt, ligt die in de bevoegdheid om ook aan anderen dan leerlingen van MZK dit type muziekinstrumenten en lesmateriaal ter beschikking te stellen of aan hen financiële steun te verlenen voor de aanschaf daarvan, maar met het doel om hen in staat te stellen muziekonderwijs te volgen. Ter zitting heeft SAM oud-leerlingen als voorbeeld genoemd.

4.2. De doelstelling biedt aldus bezien onvoldoende grondslag voor de opvatting van MZK dat SAM geheel ten dienste staat van MZK en dat de financiële middelen van SAM slechts ten goede dienen te komen aan MZK. SAM staat blijkens de doelstelling immers primair ten dienste van de leerlingen van MZK en dat slechts voor zover het betreft het aan hen ter beschikking stellen van of het verlenen van financiële steun voor de aanschaf van muziekinstrumenten of ander lesmateriaal zodat zij ten behoeve van de muzieklessen aan het MZK (ook thuis) kunnen beschikken over een eigen (dan wel gehuurd) instrument. Bestedingen als de aanschaf van een vleugel, computer- of hifi-apparatuur voor plaatsing in de muziekschool van het MZK, een financiële bijdrage aan een CD-opname, subsidiëring van het Kennemer Jeugdorkest of een bijdrage aan de Podiumklas van MZK, zoals door SAM in het verleden gedaan, zijn geen bestedingen die kunen worden gezien als het in voornoemde betekenis aan leerlingen of anderen ter beschikking stellen van muziekinstrumenten of ander lesmateriaal en, aldus bezien, geen bestedingen die kunnen worden gerelateerd aan de doelstelling van SAM.

4.3. Op grond van de statuten van SAM bestaat een nauw verband tussen SAM en MZK, maar dat verband gaat niet zover dat sprake is van een relatie van ondergeschiktheid van SAM ten opzichte van MZK. De voorzieningenrechter zal aan de hand van de in dit verband van belang zijnde bepalingen van de statuten van SAM de statutair geregelde relatie tussen SAM en MZK, in het licht van wat partijen daaromtrent hebben aangevoerd, nader concretiseren.

4.4. Artikel 4, eerste lid van de statuten brengt de zeggenschap van de (voormalige) oudervereniging van MZK binnen SAM tot uitdrukking. De statuten bieden geen steun voor de door MZK verdedigde opvatting dat zij met het opheffen van de oudervereniging MZK in de positie van de oudervereniging binnen SAM is getreden of op een daarmee vergelijkbare positie aanspraak kan maken. De belangen die de oudervereniging vertegenwoordigde, die van de ouders en de leerlingen, zijn immers niet zonder meer op één lijn te stellen met de belangen van MZK. De voorzieningenrechter acht in dit verband van betekenis dat SAM is opgericht door de oudervereniging en een doelstelling heeft meegekregen die, gegeven hetgeen hiervoor is overwogen, primair ten dienste staat van het belang van ouders en leerlingen. Door het nastreven van dat belang wordt uiteraard mede het belang van MZK gediend, omdat immers daarmee immers overwegend haar muziekonderwijs wordt gefaciliteerd, maar dat wil nog niet zeggen dat het belang van MZK centraal staat of moet staan.

4.5. Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de statuten worden bestuursleden aangewezen door de oudervereniging op voordracht van SAM. Ingevolge lid 3 behoeft de benoeming in de functies voorzitter, secretaris en penningmeester van het SAM-bestuur de goedkeuring van het algemeen bestuur van MZK. De omstandigheid dat de statuten niet voorzien in een recht van het MZK om bestuurders aan te wijzen tekent de zelfstandige positie van SAM ten opzichte van MZK. Die heeft wel een bevoegdheid om te waarborgen dat het dagelijks bestuur voldoende kwaliteit heeft, maar zal wat betreft keuzes dienaangaande beperkt zijn tot een kring van bestuurders die zij niet zelf heeft aangewezen.

Ingevolge het vijfde lid van artikel 5 wordt SAM bijgestaan door een lid van de directie van MZK of haar gemachtigde, die het recht heeft de bestuursvergaderingen van SAM bij te wonen. Hiermee is MZK invloed gegeven op de dagelijkse gang van zaken binnen SAM, maar zonder dat sprake is van directe zeggenschap.

Zeggenschap is wel neergelegd in artikel 7, waarin is bepaald dat SAM jaarlijks het jaarverslag en de financiële rekening en verantwoording ter goedkeuring aanbiedt aan (zowel de oudervereniging als aan) het algemeen bestuur van MZK. Artikel 7 voorziet daarmee in een kwaliteitswaarborg, overigens zonder dat MZK hiermee enkel met het oog op haar eigen belangen goedkeuring kan onthouden. Net als de oudervereniging zal MZK de jaarverslagen dienen te bezien in het licht van de statutaire doelstelling van SAM, de op basis van die doelstelling gegroeide praktijk, eisen van behoorlijk (financieel) beheer en hetgeen in concrete omstandigheden redelijk en billijk is.

Verder is van belang dat een statutenwijziging op grond van artikel 8, eerste lid goedkeuring behoeft van zowel het bestuur van de oudervereniging als van het algemeen bestuur van MZK. SAM zal dus niet zonder MZK tot aanpassing van de statuten kunnen overgaan.

Voor de financiële relatie is tenslotte van betekenis dat uit art 8 lid 5 volgt dat het MZK in geval van liquidatie van SAM enkel aanspraak heeft op dat deel van het liquidatiesaldo dat direct of indirect is bekostigd ten laste van haar begrotingen.

4.6. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de thans geldende statuten van SAM geen steun bieden voor de opvatting van SAM dat zij haar financiële middelen ruimer kan besteden dan enkel voor het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten of ander lesmateriaal aan leerlingen van MZK of anderen, zoals het subsidiëren van muzikale initiatieven in het muziekonderwijs in Zuid-Kennermerland in het algemeen.

De statuten bieden echter evenmin steun aan de opvatting van MZK dat het binnen SAM opgebouwde vermogen te haren behoeve wordt aangehouden en, hoe ook ontstaan, uiteindelijk aan haar ten goede dient te komen.

Ook de opvatting dat SAM slechts een afhankelijke positie heeft ten opzichte van (het algemeen bestuur van) MZK is onhoudbaar. SAM is een zelfstandige rechtspersoon met statutair geregelde zelfstandige bevoegdheden van het bestuur. De omstandigheid dat de oudervereniging is opgeheven heeft daarin geen verandering gebracht.

De consequenties voor de vorderingen van MZK

4.7. De vordering van MZK om SAM te veroordelen om zich – kort gezegd – te gedragen overeenkomstig de statuten van SAM is te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te komen en zal daarom worden afgewezen. De vraag of een besteding door SAM is te relateren aan de statutair omschreven doelstelling van SAM kan slechts in concreto worden beantwoord. Het is in voorkomend geval allereerst aan het bestuur van SAM om een beslissing te nemen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van een bepaalde uitgave. Mocht MZK vervolgens menen dat die uitgave niet is te relateren aan de statutaire doelomschrijving van SAM, dan kan zij zich desgewenst beroepen op de nietigheid van het besluit van SAM.

4.8. De statuten van SAM bieden geen grondslag voor een verplichting van SAM om een bestuurslid van MZK uit te nodigen toe te treden tot het bestuur van SAM. De vordering van MZK om SAM daartoe te veroordelen zal daarom eveneens worden afgewezen.

Zoals overwogen onder ?4.4 bieden de statuten geen steun voor de opvatting dat MZK met het opheffen van de oudervereniging in de positie van de oudervereniging is getreden of op die positie aanspraak heeft. Ook overigens is op grond van de statuten geen sprake van een dusdanige zeggenschapsverhouding van MZK ten opzichte van SAM, dat haar op grond daarvan een plaats in het SAM-bestuur dient toe te komen.

Gelet op de reeds sinds geruime tijd bestaande situatie dat de in de statuten aan de oudervereniging toebedeelde rol in het SAM-bestuur niet wordt vervuld, rust op het bestuur van SAM overigens wél de verplichting om in overleg met MZK aan te sturen op een oplossing van de daardoor ontstane leemte.

4.9. De vordering van MZK om SAM te veroordelen aan MZK een bedrag van EUR 69.535,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de vervanging van muziekinstrumenten en ander lesmateriaal van MZK is veel te ruim en te algemeen om voor toewijzing in aanmerking te komen en zal daarom ook worden afgewezen.

MZK heeft een lijst in het geding gebracht van muziekinstrumenten en ander lesmateriaal die aan vervanging toe zijn, maar heeft niet geconcretiseerd op grond waarvan een financiële bijdrage van SAM voor de daarop vermelde zaken in de rede ligt. Zoals hiervoor overwogen bieden de statuten van SAM geen steun voor het standpunt van MZK dat de middelen van SAM zonder meer ten goede dienen te komen aan MZK. Dat neemt niet weg dat vast is komen te staan dat SAM in het verleden wel bijdragen heeft verstrekt – zonder dat is gebleken van een structurele subsidiëring – aan MZK ter vervanging van bepaalde muziekinstrumenten of ander lesmateriaal van MZK en dat SAM in die zin dus een ruimere toepassing heeft gegeven aan haar statutaire doelstelling. Niet valt in te zien waarom SAM in het onderhavige geval die gedragslijn niet opnieuw zou kunnen hanteren. Het is aan het bestuur van SAM om een daartoe strekkende aanvraag met inachtneming van de statuten en de daarop onstane toepassingspraktijk te beoordelen en, per onderdeel, gemotiveerd een standpunt in te nemen. MZK kan zich vervolgens via de daarvoor openstaande rechtsgang tot de rechter wenden, indien zij meent dat SAM in strijd met de statuten of anderszins onrechtmatig handelt.

4.10. De vordering van MZK om SAM te veroordelen een accountantsverklaring te doen opstellen over de jaarstukken 2005 en 2006 zal ook worden afgewezen, nu niet is gebleken van enig belang aan de zijde van MZK om een dergelijke verklaring te verlangen.

Gesteld noch gebleken is van enige aanwijzing dat sprake is van een onbehoorlijke financiële huishouding. De enkele verwijzing naar de omvang van het eigen vermogen van SAM is daarvoor onvoldoende. Bovendien heeft SAM aangeboden de jaarstukken over 2005 en 2006 ter inzage te geven aan MZK. MZK heeft ter zitting aangeboden de stukken door haar accountant en op haar kosten te laten beoordelen, zodat ook om die reden geen belang bestaat bij toewijzing van de vordering.

4.11. SAM heeft niet weersproken dat zij een bijdrage voor de Podiumklas van MZK zal voldoen voor het jaar 2007, indien MZK aan SAM een verantwoording verstrekt over de besteding van de Podiumklasbijdrage in het schooljaar 2006-2007. Reeds om die reden is er geen grond voor toewijzing van de vordering van MZK om SAM te veroordelen de Podiumklasbijdrage voor het jaar 2007 te voldoen. De voorzieningenrechter zal daarom ook deze vordering afwijzen.

Slotopmerking

4.12. Duidelijk is dat tengevolge van het ontbreken van een oudervereniging en vervolgens het geleidelijk scherper wordende verschil in opvatting omtrent de uitleg van de statuten tussen partijen een patstelling is ontstaan. Partijen kunnen die situatie alleen in gezamenlijk overleg oplossen. MZK zal moeten inzien dat zij aanspraken heeft gepretendeerd op zeggenschap en geld waarvoor in de bestaande relatie tussen partijen geen steun is te vinden (en daarbij een toonzetting heeft gebruikt die van weinig respect richting SAM getuigt). SAM zal moeten inzien dat de statuten, redelijk uitgelegd, geen grondslag bieden voor het leggen van een accent op bestedingen aan doelen die geen enkele relatie hebben met muziekonderwijs bij het MZK. Partijen wordt in overweging gegeven om een bemiddelaar te zoeken die in de wereld van het muziekleven en/of het muziekonderwijs gezaghebbend is te achten. Zolang de patstelling voortduurt blijft SAM zitten op dood geld. Daar zit in ieder geval geen muziek in.

4.13. MZK zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SAM worden begroot op:

- vast recht EUR 1.630,00

- salaris procureur 894,00

Totaal EUR 2.524,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt MZK in de proceskosten, aan de zijde van SAM tot op heden begroot op EUR 2.524,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2008.?