Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC4548

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-02-2008
Datum publicatie
18-02-2008
Zaaknummer
371176 VV EXPL 08-13
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst. Werknemer vordert, bij wijze van voorlopige voorziening, wedertewerkstelling in zijn oude functie. Werkgever beroept zich op het bestaan van een eenzijdig (schriftelijk) wijzigingsbeding. Belangenafweging van artikel 7:613 BW. Geen Taxi Hofmann-criterium.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0125
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 371176/ VV EXPL 08-13

datum uitspraak: 13 februari 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. G.P. Poiesz

tegen

De stichting ACTIEFTALENT

te Haarlem

gedaagde partij

hierna te noemen ActiefTalent

gemachtigde mr. E.V.H. van Tricht

De procedure

[eiser] heeft ActiefTalent op 30 januari 2008 gedagvaard. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 februari 2008, waarbij de gemachtigden zich hebben bediend van pleitnotities. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht. De griffier heeft aantekening gehouden van hetgeen ter zitting is verhandeld.

De feiten

1. [eiser] is op 1 juli 2004 bij ActiefTalent in dienst getreden in de functie van algemeen manager /directeur tegen een salaris van (laatstelijk) € 5.265,35 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag.

2. [eiser] is in zijn functie belast met de dagelijkse leiding van ActiefTalent en legt verantwoording af aan het bestuur van ActiefTalent.

3. Het bestuur van ActiefTalent wordt gevormd door de besloten vennootschap EcoSol B.V. en de Stichting Brijder Verslavingszorg (hierna achtereenvolgens: EcoSol en Brijder), respectievelijk vertegenwoordigd door [XXX], directeur van EcoSol, en [YYY] (hierna: [XXX] en [YYY]).

4. Artikel 3.6 van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke Statuut voor de algemeen manager (hierna: het statuut) luidt als volgt:

“Terzake van alle elementen, die een rol spelen bij de benoeming, functie-inhoud en -wijziging, beloning en ontslag van de algemeen manager, houdt het bestuur alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”

5. Op 9 november 2007 heeft [XXX] [eiser] op de hoogte gesteld van het besluit van het bestuur van ActiefTalent om [eiser] met ingang van 1 januari 2008 uit zijn functie van algemeen manager/directeur te ontheffen en hem de (nieuwe) functie van adjunct-directeur aan te bieden, met behoud van arbeidsvoorwaarden en salaris.

6. Bij brief van 18 november 2007 heeft [eiser] aan het bestuur van ActiefTalent doen weten zich tegen de functiewijziging te verzetten en zijn huidige functie te willen behouden.

7. Bij brief van 26 november 2007 heeft [XXX] onder meer het volgende aan [eiser] medegedeeld:

“Ik heb aangegeven dat wij van mening zijn dat op dit moment geen sprake is van “de juiste man op de juiste positie”. […]

1. De samenwerking tussen Actief Talent en EcoSol is eigenlijk mislukt en loopt steeds slechter. Actief Talent c.q. u gaat volstrekt uw eigen weg en zoekt geen samenwerking. […]

2. De samenwerking tussen u en diverse leidinggevenden van Brijder verloopt tevens moeizaam […]

3. Na voorfinanciering door EcoSol en Brijder kan Actief Talent nog steeds niet op eigen benen staan. […]

4. Het vertrouwen tussen u en het bestuur van EcoSol is verdwenen.

[…]

Tegenover deze punten staan positieve punten. U beschikt over persoonlijke kwaliteiten die passen bij een pioniersfunctie. […] In deze functie zult u in Zuid- Holland aan de slag gaan om Actief Talent van de grond te krijgen.”

8. Bij brief van 18 januari 2008 heeft [XXX] aan de medewerkers van ActiefTalent doen weten dat [ZZZ] (hierna: [ZZZ]), als clustermanager verbonden aan Brijder, de functie van directeur van ActiefTalent zal gaan vervullen.

9. [eiser] is inmiddels – onder protest - werkzaam in de functie van adjunct-directeur van ActiefTalent.

De vordering

[eiser] vordert, na zijn vordering te hebben gewijzigd, bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van ActiefTalent tot wedertewerkstelling van [eiser] in zijn functie van directeur/algemeen manager en het doen van mededeling aan de medewerkers van ActiefTalent van de opheffing door de kantonrechter van de functiewijziging, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat ActiefTalent niet aan de veroordelingen zal voldoen, alsmede tot betaling van € 2.000,00 ter zake van buitengerechtelijke kosten.

[eiser] stelt daartoe het volgende.

ActiefTalent is niet bevoegd de functie van [eiser] eenzijdig te wijzigen. Door dit zonder toestemming van [eiser] te doen heeft ActiefTalent gehandeld in strijd met de beginselen van goed werkgeverschap. ActiefTalent heeft [eiser] op onvoldoende gronden en onterecht uit zijn functie van directeur/algemeen manager ontheven.

In de eerste plaats is niet gebleken dat [eiser] niet goed functioneert. ActiefTalent legt daarvan geen enkele bewijs over. Voorts heeft ActiefTalent nagelaten om een redelijke motivering voor de beslissing van het bestuur te geven. Ten slotte heeft ActiefTalent vooraf geen overleg gevoerd met [eiser] en [eiser] niet in de gelegenheid gesteld om zijn bezwaren naar voren te brengen. Het besluit is hem op 9 november 2007 plompverloren medegedeeld. Van [eiser] kan dan ook in redelijkheid niet worden verwacht de functiewijziging te accepteren.

[eiser] heeft een spoedeisend belang bij wedertewerkstelling in zijn functie van directeur/algemeen manager.

Dit geldt eveneens voor de gevorderde mededeling van de opheffing van de functiewijziging aan de medewerkers van ActiefTalent. ActiefTalent heeft zich in strijd met artikel 7:611 BW niet als een goed werkgever gedragen door op 18 januari 2008 de degradatie van [eiser] aan het personeel bekend te maken en hem zo voor een voldongen feit te plaatsen.

Omdat ActiefTalent niet bereid bleek te zijn om de functiewijziging ongedaan te maken, heeft [eiser] zich van juridische hulp moeten voorzien. De daarmee gemoeide kosten bedragen € 2.000,00 exclusief btw en dienen voor rekening van ActiefTalent te komen.

Het verweer

ActiefTalent heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil zal worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

De gevorderde voorlopige voorziening komt slechts voor toewijzing in aanmerking als in dit geding aan de hand van de thans bekende feiten en omstandigheden de verwachting gewettigd is dat in een eventueel tussen partijen nog te voeren bodemprocedure een vordering van [eiser] tot ongedaanmaking van de functiewijziging tot toewijzing daarvan zal leiden.

De kantonrechter heeft partijen ten tijde van de mondelinge behandeling gewezen op hetgeen in artikel 3.6 van het statuut is vermeld met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuur van ActiefTalent en hen verzocht aan te geven welk standpunt zij ter zake innemen.

Desgevraagd heeft ActiefTalent opgemerkt, dat het bestuur van ActiefTalent op grond van artikel 3.6 bevoegd is tot eenzijdige wijziging van de functie van [eiser]. De kantonrechter begrijpt dit aldus, dat ActiefTalent zich met betrekking tot de functiewijziging van [eiser] (tevens) beroept op het bestaan van een eenzijdig wijzigingsbeding op de voet van artikel 7:613 BW.

[eiser] heeft daartegen aangevoerd, dat artikel 3.6 van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke statuut geen wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 BW inhoudt en dat de strekking van het beding overigens niet relevant is, omdat het in de onderhavige procedure gaat om de vraag of ActiefTalent de beslissing tot wijziging van de functie van [eiser] op redelijke gronden heeft mogen nemen.

Ter zake wordt het volgende overwogen. Bij gebreke van door [eiser] aangevoerde feiten en omstandigheden die op het tegendeel wijzen, laat de tekst van artikel 3.6 van het statuut naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter zich niet anders uitleggen dan dat het bestuur van ActiefTalent ingevolge een schriftelijk beding zich het recht voorbehoudt tot eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst van [eiser]. Vooralsnog is derhalve genoegzaam gebleken dat sprake is van een wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 BW.

Bij de beoordeling van de vraag of aan ActiefTalent een beroep op dit beding toekomt, dient

de maatstaf te zijn of er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang aan de zijde van ActiefTalent, dat het belang van [eiser] dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 6:248 BW, moet wijken. Dit brengt mee dat de beantwoording van de vraag of ActiefTalent de beslissing tot wijziging van de functie van [eiser] in redelijkheid heeft mogen nemen, zoals door [eiser] bepleit, voor de vaststelling van de rechtsgeldigheid van die beslissing niet bepalend is. Het beroep van [eiser] op artikel 7:611 BW gaat – los van de vraag of dit tot een ander oordeel zou leiden - dan ook niet op. Ook vereist de afweging van de belangen van beide partijen niet dat eerst het disfunctioneren van de werknemer komt vast te staan, zoals door [eiser] wordt betoogd.

Vooropgesteld dient te worden dat het in het algemeen tot de beleidsvrijheid van de ondernemer behoort om op grond van bedrijfseconomische en organisatorische redenen beslissingen te nemen, die hij in het belang van de onderneming acht.

Blijkens de stellingen van ActiefTalent ligt aan de beslissing om de functie van [eiser] te wijzigen met name ten grondslag het tekortschieten van [eiser] op organisatorisch en leidinggevend terrein, hetgeen er onder andere toe heeft geleid dat [eiser], in tegenstelling tot de bedoelingen, er niet in is geslaagd om van ActiefTalent een financieel onafhankelijke organisatie te maken. [XXX] heeft ter zitting betoogd, dat EcoSol alleen bereid is om ActiefTalent financieel te blijven steunen op voorwaarde dat de functie van algemeen manager/directeur door een ander wordt bekleed. Het bestuur van ActiefTalent wil en kan niet verder met [eiser] als algemeen manager/directeur, omdat daarmee het voortbestaan van ActiefTalent in de waagschaal wordt gesteld.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft ActiefTalent voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij te kampen heeft met bedrijfseconomische problemen, die het doorvoeren van een reorganisatie in de vorm van het aantrekken van een nieuwe algemeen manager/directeur noodzakelijk maakt. ActiefTalent heeft naar het oordeel van de kantonrechter dan ook een zwaarwichtig belang bij de eenzijdige wijziging van de functie van [eiser].

Vervolgens dient te worden vastgesteld welk belang van [eiser] door de functiewijziging zou worden geschaad. Niet in geschil is dat de functie van adjunct-directeur toegesneden is op de kwaliteiten die [eiser] heeft in het opzetten van nieuwe activiteiten en in de acquisitie en verkoop daarvan. Nu [eiser] in zijn nieuwe functie niet geconfronteerd wordt met een wijziging in ongunstige zin van zijn salaris en andere arbeidsvoorwaarden, vermag de kantonrechter niet in te zien welk belang van [eiser] door de functiewijziging zou worden geschaad. De door [eiser] ter zitting geuite teleurstelling in zijn verwachtingen omtrent het verloop van zijn carrière kan niet als zodanig belang worden beschouwd dat daarvoor het belang van ActiefTalent zou moeten wijken.

De kantonrechter is voorshands, op grond van de thans voorliggende gegevens, van oordeel dat

het oordeel in een bodemprocedure niet anders zal luiden.

Dit leidt ertoe dat de vordering tot het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening zal worden geweigerd.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- weigert de gevorderde voorlopige voorziening;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van ActiefTalent tot en met vandaag worden begroot op € 400,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Vogel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.