Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
30-01-2008
Datum publicatie
05-02-2008
Zaaknummer
357824 CV EXPL 07-8249
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opdracht tot het maken van twee stickers met startnummer voor een racewagen. Gelet op het feit dat eiseres, naar zij stelt, gespecialiseerd is in het vervaardigen van belettering, komt haar geen beroep toe op een gerechtvaardigd vertrouwen dat gedaagde twee identieke stickers heeft willen bestellen, beide voorzien van naar links hellende cijfers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 357824/ CV EXPL 07-8249

datum uitspraak: 30 januari 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOGO’S & LETTERS B.V.

te Nieuw Vennep

eisende partij

hierna te noemen Logo’s & Letters

gemachtigde H.J. Jansen

tegen

[gedaagde]

handelend onder de naam Tazman Autosport

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

De procedure

Logo’s & Letters heeft [gedaagde] gedagvaard op 29 augustus 2007. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft Logo’s & Letters schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

1. [gedaagde] heeft in september 2006 aan Logo’s & Letters opdracht gegeven tot het vervaardigen van twee stickers voor een racewagen, met het (start)nummer 34, in schuin gedrukte cijfers en de kleuren wit, geel en blauw.

2. Logo’s & Letters heeft een ontwerp gemaakt voor een sticker met het nummer 34 in schuin gedrukte, naar links hellende cijfers.

3. [gedaagde] heeft, na goedkeuring van het ontwerp, Logo’s & Letters opdracht gegeven tot het vervaardigen van twee stickers. Logo’s & Letters heeft de stickers vervaardigd conform het ontwerp.

4. [gedaagde] heeft Logo’s & Letters na levering van de stickers te kennen gegeven dat de cijfers op een van de twee stickers de verkeerde kant op wijzen. Hij heeft Logo’s & Letters opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuwe sticker met schuin naar rechts hellende cijfers in dezelfde kleuren als de eerste twee stickers.

5. In oktober 2006 heeft Logo’s & Letters [gedaagde] een sticker met het nummer 34 in naar rechts hellende cijfers en de kleuren wit, geel en blauw, geleverd.

6. Logo’s & Letters heeft [gedaagde] bij facturen van 25 september 2006 en 10 oktober 2006 € 287,98 en € 114,24 in rekening gebracht in verband met de in september 2006 respectievelijk oktober 2006 door haar in opdracht van [gedaagde] verrichte werkzaamheden.

7. [gedaagde] heeft de facturen, ondanks aanmaning, niet voldaan.

De vordering

Logo’s & Letters vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 494,59. Logo’s & Letters stelt daartoe het volgende.

[gedaagde] heeft de facturen van 25 september 2006 en 10 oktober 2006 ten onrechte onbetaald gelaten. Hij dient ter zake in totaal een bedrag van € 402,22 aan Logo’s & Letters te voldoen.

[gedaagde] is met betaling in verzuim, zodat hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is. Deze bedraagt, berekend vanaf de vervaldata van de facturen tot 8 augustus 2007, € 17,37.

Door ondanks aanmaning zijn betalingsverplichtingen jegens Logo’s & Letters niet na te komen, heeft [gedaagde] Logo’s & Letters genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Logo’s & Letters heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 75,00. Deze kosten dienen voor rekening van [gedaagde] te komen.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert daartoe het volgende aan.

Logo’s & Letters wist dat de stickers voor een raceauto bestemd waren en had dus moeten begrijpen dat de cijfers op de linker zijde van de auto de andere kant moesten opwijzen dan die op de rechter zijde. De cijfers op de derde sticker wezen weliswaar de goede kant op, maar de kleuren geel en blauw weken af van die van de eerste twee stickers.

Omdat Logo’s & Letters twee maal een fout heeft gemaakt en [gedaagde] ten gevolge daarvan extra tijd heeft moeten besteden aan het opplakken en het afhalen van de stickers, heeft [gedaagde] de nota’s niet betaald.

De beoordeling van het geschil

[gedaagde] beroept zich erop dat Logo’s & Letters toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de overeenkomsten.

Logo’s & Letters betwist de tekortkoming. Volgens Logo’s & Letters had het op de weg van [gedaagde] gelegen om zijn wensen en bedoelingen met betrekking tot de opdracht duidelijk te maken. Omdat [gedaagde] akkoord is gegaan met de proefdruk en niet heeft aangegeven dat de cijfers van de twee stickers in tegengestelde richting moesten wijzen, mocht Logo’s & Letters ervan uitgaan dat zij de opdracht conform de wensen van [gedaagde] heeft uitgevoerd, zo betoogt Logo’s & Letters.

De derde sticker is volgens Logo’s & Letters vervaardigd met behulp van dezelfde gegevens, als waarmee de eerste twee stickers zijn gemaakt. De derde sticker bevat dan ook precies dezelfde kleuren als de eerste twee. [gedaagde] heeft nooit een klacht geuit over de derde sticker, aldus nog steeds Logo’s & Letters.

Voor de uitkomst van het geschil is in de eerste plaats van belang de beantwoording van de vraag of Logo’s & Letters de eerste opdracht van [gedaagde], overeenkomstig de zin die zij daaraan onder de gegeven omstandigheden mocht toekennen, heeft mogen opvatten als een opdracht tot het vervaardigen van twee identieke stickers met naar links hellende cijfers.

Niet in geschil is dat Logo’s & Letters wist dat de stickers voor een raceauto waren bedoeld. Mede in aanmerking nemende het feit dat Logo’s & Letters, zoals zij zelf stelt, een bedrijf is dat gespecialiseerd is in (onder andere) belettering, had het Logo’s & Letters naar het oordeel van de kantonrechter duidelijk kunnen zijn – en zo niet, dan had zij daar ten minste bij [gedaagde] navraag naar moeten doen - dat de cijfers op zodanige wijze op de zijkanten van de raceauto zouden kunnen worden geplaatst, dat daarmee de snelheid van de auto zou worden geaccentueerd. Van een bedrijf als Logo’s en Letters mag het inzicht worden verwacht dat, om dit effect te bereiken, de cijfers achterover dienen te hellen, zodat de sticker voor de linker zijde van de auto het spiegelbeeld moet vormen van de sticker voor de rechterzijde en omgekeerd. Door het plaatsen van twee identieke stickers wordt dit effect immers geheel teniet gedaan, omdat in dat geval de cijfers op een van de zijden van de auto niet achterover, maar voorover, dat wil zeggen met de rijrichting mee, hellen.

Het voorgaande brengt mee dat aan Logo’s & Letters geen beroep toekomt op een bij haar aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen dat [gedaagde] opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van twee identieke stickers, zodat het verweer van [gedaagde] in zoverre slaagt.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Logo’s & Letters tekortgeschoten is in de uitvoering van de tweede opdracht. Daaromtrent wordt het volgende overwogen.

Uit niets blijkt dat [gedaagde] Logo’s & Letters deugdelijk in gebreke heeft gesteld en dat Logo’s & Letters dientengevolge in verzuim zou zijn geraakt, terwijl evenmin gesteld of gebleken is dat het verzuim is ingetreden zonder dat in casu ingebrekestelling noodzakelijk was. Dat brengt mee dat aan [gedaagde] geen beroep toekomt op tekortkoming door Logo’s & Letters in de nakoming van de overeenkomst tot het vervaardigen van de derde sticker. In zoverre faalt het verweer van [gedaagde].

Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat [gedaagde] de aan hem in rekening gebrachte kosten voor het maken van het ontwerp en het vervaardigen van twee stickers aan Logo’s & Letters dient te voldoen. De hoofdsom zal derhalve worden toegewezen tot een bedrag van € 287,98 (de factuur van 25 september 2006 tot een bedrag van € 173,74 en het totale factuurbedrag van 10 oktober 2006), en voor het overige worden afgewezen.

Aan wettelijke rente zal naar rato worden toegewezen een bedrag van € 12,44.

Ook de buitengerechtelijke kosten zijn toewijsbaar, nu [gedaagde] daartegen geen zelfstandig verweer heeft gevoerd en deze een naar redelijkheid te verwachten gevolg zijn van het feit dat [gedaagde], ondanks diverse betalingsherinneringen, niets van zich heeft laten horen, zodat het Logo’s & Letters vrij stond om ter verzekering van haar rechten incassomaatregelen te nemen.

Voor zover uit het verweer van [gedaagde] nog een beroep op verrekening kan worden afgeleid, kan dit niet tot een andere uitkomst leiden, nu de gegrondheid van dat verweer bij gebreke van onderbouwing van de door [gedaagde] gestelde onkosten, niet eenvoudig in rechte vast te stellen is.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze voor het grootste in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Logo’s & Letters van € 375,42 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 287,98 vanaf 8 augustus 2007 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Logo’s & Letters tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 70,85

vastrecht € 151,00

salaris gemachtigde € 120,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C. Smits en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.