Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0767

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-12-2007
Datum publicatie
11-01-2008
Zaaknummer
07/3209
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane: tariefindeling monitor. Gezien de objectieve kenmerken en eigenschappen van de monitor is aannemelijk dat hij hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem. Daarbij geldt dat het aansluiten van luidsprekers, om de monitor als videoweergave apparaat met audio te kunnen gebruiken, alleen mogelijk is via de USB-aansluiting en dan alleen indien het automatisch gegevensverwerkende systeem wordt aangezet. De stelling van eiseres dat de monitor hoofdzakelijk afzet vindt in de zakelijke markt, is door verweerder onvoldoende weersproken.

De door de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2007, nr. 42560, BNB 2007/272, gestelde prejudiciële vragen, vormen geen aanleiding om de uitspraak aan te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Procedurenummer: AWB 07/3209

Uitspraakdatum:11 december 2007

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X, gevestigd te Z, Frankrijk, eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Op 19 februari 2007 heeft verweerder aan eiseres een beschikking betreffende een bindende tariefinlichting (BTI) afgegeven met kenmerk NL RTD-[nummer]. Eiseres heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat door verweerder op 12 maart 2007 is ontvangen.

1.2. Verweerder heeft het bezwaar van eiseres bij uitspraak op bezwaar van 18 april 2007 afgewezen.

1.3. Eiseres heeft daartegen bij brief van 11 mei, ontvangen bij de rechtbank op 14 mei 2007, beroep ingesteld.

1.4. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 september 2007 te Haarlem. Namens eiseres zijn daar verschenen A, B, C en D, bijgestaan door haar gemachtigden E en F. Namens verweerder is verschenen G, tot bijstand vergezeld van H.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres heeft op 11 december 2006 een aanvraag voor een BTI ingediend voor een TFT monitor (hierna: de monitor). Als beoogde indeling vermeldde eiseres nomenclatuurcode 8528 5100 (code 2007). In de aanvraag is onder omschrijving van de goederen opgenomen:

“Modelnummer OO

beeldschermeenheid die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem.

Het betreft een TFT monitor met een zichtbaar beeldgebied van 24 inch (diagonaal), een dot/pixel grootte van 0,27 mm, een resolutie van 1920 x 1200, een aspectverhouding van 16:10 en twee DVI-I connectoren (VGA analoog en digitaal)”

2.2. De door verweerder afgegeven BTI vermeldt, voor zover van belang, als volgt:

“Een 24” breedbeeld kleurenmonitor met vloeibare kristallen (LCD), met onder andere de volgende (technische) kenmerken:

- schermgrootte 24”, met een beeldverhouding van 16:10;

- afmetingen (BxDxH), zonder voet, ongeveer 55,84 x 9,2 x 36,6 cm;

- gewicht ongeveer 10,7 kg;

- resolutie 1920 x 1200;

- pixelgrootte 0,27 mm;

- contrast ratio 1000:1;

- aantal kleuren maximaal 16,7 miljoen;

- voorzien van twee DVI-I aansluitingen (VGA analoge en digitale invoer) en een USB-hub;

- geplaatst op een voet.

Het apparaat wordt aangeboden inclusief een voedingskabel, een USB-kabel, twee VGA-naar-DVI-I kabels en een DVI-D-naar-DVI-D kabel.”.

2.3. De monitor wordt in de productspecificatie van eiseres als volgt omschreven:

“ De OO flatpanel monitor is uitgerust met de nieuwste technologie en een reeks geavanceerde presentatiekenmerken, speciaal voor workstation en high-end zakelijke gebruikers. Met een resolutie tot 1920 x 1200 produceert hij kristalheldere beelden op een schitterend 24-inch breedbeeldscherm. Dit innovatieve scherm heeft een aantal extra high-performance kenmerken, zoals de K (…). (…) Voor een nog hoger kijkcomfort verzorgt de K software de monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer via een grafische interface op de aangesloten pc. De instellingen kunnen lokaal of via het netwerk worden gewijzigd.

(…)

Door de in hoogte verstelbare voet en de 90-graden rotatiemogelijkheid voor portrait- of landscape-oriëntatie is de monitor gemakkelijk in de ideale positie te plaatsen. Superdunne randen maken een panoramische weergave met verschillende monitoren naast elkaar mogelijk om grote hoeveelheden informatie te bekijken.”

2.4. Tot de stukken van het geding behoort een (scherm)afdruk van de website van X Nederland, waarop een onderscheid is gemaakt tussen monitoren “Voor thuis en kleinzakelijk” enerzijds en monitoren voor “Voor bedrijven” anderzijds. De OO monitor valt op deze website onder “Midden- en Kleinbedrijf, Business monitoren”. De prijzen zijn op de website exclusief BTW vermeld.

3. Geschil

3.1. In geschil is of de monitor moet worden ingedeeld onder post 8528 5100 van het GDT zoals eiseres bepleit, dan wel onder post 8528 5990, zoals verweerder bepleit.

3.2. Voormelde posten luiden als volgt:

Post 8528 5100:

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden:

(…)

- andere monitors:

8528 5100 - - van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

8528 59 - - andere:

8528 5910 - - - voor monochrome weergave (…)

8528 5990 - - - voor kleurenweergave

3.3. Afdeling XVI, zoals deze geldt vanaf 1 januari 2007, bevat geen aantekeningen die betrokken moeten worden bij de indeling van deze monitor. Evenmin bevat hoofdstuk 85 aantekeningen die van toepassing zijn voor de indeling van deze nomenclatuur.

4. Standpunten van partijen

Voor de standpunten van partijen verwijst de rechtbank naar de stukken van het geding. Voor hetgeen partijen ter zitting hebben aangevoerd, wordt verwezen naar het aan deze uitspraak gehechte proces-verbaal van het verhandelde ter zitting.

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Het gebruik van de monitor dient in beginsel aan de hand van objectieve kenmerken te worden bepaald. Vaststaat dat de monitor multifunctioneel is en over meerdere aansluitingen beschikt, waardoor hij signalen van diverse bronnen kan verwerken. Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 11 januari 2007, nr. C-400/05 inzake Bas Trucks BV, geoordeeld dat de bestemming van een product tevens een objectief indelingscriterium kan zijn, wanneer die bestemming inherent is aan het product. Dit moet kunnen worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product.

5.2. De rechtbank acht het aannemelijk dat de monitor hoofdzakelijk gebruikt wordt in een automatisch gegevensverwerkend systeem. De USB-aansluiting, waardoor de gebruiker randapparatuur van het automatisch gegevensverwerkend systeem, bijvoorbeeld muis of toetsenbord, eenvoudig onder handbereik kan aansluiten, de mogelijkheid tot rotatie, de mogelijkheid dat de monitor in hoogte verstelbaar is en tot 90 graden kan kantelen, alsmede het feit dat de monitor standaard geleverd wordt met een bureauvoet, maken dat de monitor de objectieve kenmerken en eigenschappen heeft om gebruikt te worden in de zakelijke markt voor monitoren voor automatisch gegevensverwerkende systemen. Daarbij geldt dat het aansluiten van luidsprekers , om de monitor als videoweergave apparaat met audio te kunnen gebruiken, alleen mogelijk is via de USB-aansluiting en dan alleen indien het automatisch gegevensverwerkende systeem wordt aangezet.

5.3. Op grond van vorenstaande acht de rechtbank aannemelijk dat de monitor hoofdzakelijk bestemd is om te worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem. De stelling van eiseres, ondersteund door de onder 2.4. genoemde gegevens van haar website, dat de monitor hoofdzakelijk afzet vindt in de zakelijke markt, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende weersproken door verweerder. De enkele stelling van verweerder dat de monitor ook in detailhandelzaken zoals ‘L’ wordt verkocht, sluit immers zakelijk gebruikt niet uit, aangezien dergelijke detaillisten ook zakelijke afnemers hebben. De stelling van eiseres dat slechts een klein percentage (circa 2 procent) via detailhandelszaken wordt verkocht heeft verweerder niet, althans onvoldoende weersproken.

5.4. Naar het oordeel van de rechtbank staat het feit dat de monitor kenmerken heeft, zoals de DVI- aansluiting, waardoor hij bijkomend als televisiemonitor kan worden gebruikt, evenmin in de weg aan de indeling ervan als monitor die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem in de zin van de postonderverdeling.

5.5. Gezien het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de prejudiciële vragen die de Hoge Raad heeft gesteld in zijn arrest van 13 juli 2007, in de zaak met nummer 42560, BNB 2007/272, in het bijzonder de vraag aan de hand van welke criteria moet worden bepaald of een monitor uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, voor de rechtbank geen aanleiding vormen om de uitspraak aan te houden.

5.6. Gelet op het vorenoverwogene zal het beroep gegrond worden verklaard.

6. Proceskosten

De rechtbank vindt aanleiding verweerder te veroordelen in de kos¬ten die eiseres in verband met de behandeling van het bezwaar en het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 805 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, met een waarde per punt van € 161, 1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1).

7. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de BTI met nummer NL RTD-[nummer];

- stelt vast dat de OO monitor moet worden ingedeeld onder post 8528 5100;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 805, en wijst de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) aan dit bedrag aan eiseres te voldoen;

- gelast dat de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) het door eiseres betaalde griffierecht van € 285 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 11 december 2007 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. E. Polak, voorzitter, mr. A.J. Roke en mr. A. van Dongen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. V.M. Maat, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.