Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0356

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-12-2007
Datum publicatie
17-12-2007
Zaaknummer
352333 CV EXPL 07-3776
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Na pech op de weg krijgt klant via de ANWB een gratis vervangende auto. Zij verlengt de huurtermijn , maar moet daarvoor wel betalen. Complicaties over precieze duur van de autohuur, alsmede over de berekening van de af te rekenen extra kilometers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 352333 CV EXPL 07-3776

datum uitspraak: 13 december 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

Logicx Mobiliteit B.V.

te Apeldoorn

eisende partij

hierna te noemen Logicx

gemachtigde deurwaarder H.J. Jansen

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. C.D.R. Krommer.

De procedure

Logicx heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geantwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zo nodig in de vorm van een proces-verbaal worden uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

De vordering

Logicx vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoer¬baar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan Logicx te betalen de somma van € 331,07 met (verdere) rente en kos¬ten.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele afwijzing van de vordering.

De feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan omdat deze niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist zijn gebleven.

1. Op 22 november 2006 kreeg [gedaagde] pech op de weg. Via de ANWB heeft zij van Logicx een vervangende auto ter beschikking gesteld gekregen. Bij afgifte daarvan heeft [gedaagde] een contract ondertekend, waarin zij zich akkoord verklaarde met de door Logicx gehanteerde en bij ondertekening aan haar verstrekte algemene voorwaarden. Als tijdstip van uitgifte van de auto aan [gedaagde] wordt in dat contract 17.38 uur vermeld.

2. De auto moest aanvankelijk op 24 november 2006 door [gedaagde] worden teruggebracht. Op verzoek van [gedaagde] heeft Logicx echter bewilligd in een verlenging van deze periode, op kosten van [gedaagde], voor de duur van 2 dagen..

3. Gedurende de eerste 2 dagen betaalde de ANWB de huur van deze auto, alsmede alle daarmee gereden kilometers, voor zover deze méér beliepen dan de bij de huur inbegrepen 100 km per dag. Ingevolge de hiervoor bedoelde huurvoorwaarden moest [gedaagde] echter zelf de méérkilometers betalen, die de dagen erna werden verreden, nu de ANWB daarvoor niet betaalde.

4. [gedaagde] heeft de auto op 26 november omstreeks 20.15 uur teruggebracht. Daarmee had zij in totaal 1297 km. gereden.

De beoordeling van het geschil

Partijen verschillen van mening hoeveel [gedaagde] aan Logicx verschuldigd was voor het gebruik van de auto. De eerste 2 dagen waren voor rekening van de ANWB, daarover zijn ze het eens.

Zij verschillen echter om te beginnen van mening over het aantal dagen huur dat [gedaagde] daarna in rekening mocht worden gebracht. Logicx, die ervan uitgaat dat [gedaagde] de auto op 22 november 2006 reeds om 17.38 uur ter beschikking kreeg gesteld, rekent tot en met 26 november 20.15 uur, hetgeen zij (naar boven) afrondt op 3 dagen. [gedaagde], die volhoudt dat zij de auto op 22 november 2006 pas rond 20.15 uur ter beschikking kreeg gesteld, rekent 2 dagen.

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Gelet op de door [gedaagde] ter terechtzitting overgelegde uitdraai van de op 22 november 2006 door haar gevoerde telefoongesprekken, alsmede de erkentenis ter terechtzitting van de heer Dekker van Logicx, dat niet uit te sluiten valt dat een verkeerd tijdstip van uitgifte in de overeenkomst is vermeld, acht ik onvoldoende gebleken dat de auto inderdaad reeds op 22 november 2006 om 17.38 uur aan [gedaagde] ter beschikking is gesteld.

Meer in het bijzonder blijkt uit de gesprekkenuitdraai dat nog om 18.40 uur met de ANWB is gebeld, hetgeen naadloos past in het relaas van [gedaagde] (en haar ter terechtzitting meegekomen, als informant gehoorde zoon) dat zij toen nog met de ANWB hebben gebeld met de vraag, waarom het zo lang duurde met de vervangende auto en hoe het nu verder moest.

De lezing van de feiten door Logicx, te weten dat de pechmelding bij de ANWB op woensdag 22 november 2006 is binnengekomen om 16.33 uur (midden in de avondspits), waarna de vervangende auto reeds om 17.38 uur bij Logicx aan [gedaagde] ter beschikking zou zijn gesteld , is daaentegen nauwelijks geloofwaardig te noemen. In een tijdsbestek van iets meer dan een uur zou dan eerst de ANWB-wegenwacht ter plaatse hebben moeten komen, vervolgens de kapotte auto van [gedaagde] moeten zijn weggesleept, waarna [gedaagde] naar het afhaalpunt van de auto zou moeten zijn gebracht,waar tenslotte nog de nodige formaliteiten zouden moeten zijn vervuld voordat zij met de vervangende auto kon wegrijden.

Zo bezien moet er in deze procedure van worden uitgegaan dat de auto op 26 november 2006 op tijd is teruggebracht, zodat reeds daarom slechts 2 dagen huur verschuldigd zijn.

Partijen verschillen voorts van mening over de vraag of en zo ja, hoeveel kilometers aan [gedaagde] in rekening mogen worden gebracht over de laatste 2, voor haar rekening komende dagen.

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Hoewel ik wel wil geloven dat [gedaagde] niet heeft stilgestaan bij deze kilometers, omdat de ANWB over de eerste 2 dagen alle kilometers heeft vergoed, laten de door Logicx gehanteerde huurvoorwaarden, waarmee [gedaagde] akkoord is gegaan en die wat dit betreft niet onredelijk bezwarend zijn, geen andere conclusie toe, dan dat zij wel degelijk moet betalen voor de met die auto gedurende de laatste 2 dagen gereden kilometers, onder aftrek van 100 vrije km. per dag.

Omdat achteraf uiteraard niet meer objectief valt vast te stellen hoeveel kilometers [gedaagde] de eerste 2 dagen heeft gereden en hoeveel de laatste 2 dagen, komt het mij redelijk en billijk voor terzake een verdeling te maken zoals door Logicx voorgesteld. Die verdeling komt hierop neer, dat van de gereden 1297 km. er 50% ten laste van de laatste 2 dagen worden gebracht, hetgeen neerkomt op 648,5 km. Daarvan moeten worden afgetrokken 2 x 100 vrije km. zodat af te rekenen blijft 448,5 km.

Gelet op het voorgaande had Logicx recht op het volgende:

2 dagen huur ad € 73,95 = € 147,90

448,5 km.ad € 0,24 = € 107,64

19% BTW = € 48,55

Totaal = € 304,09

Nu [gedaagde] pas na het uit handen geven van de vordering € 170,-- heeft betaald moeten de buitengerechtelijke incassokosten over het totaal worden berekend, hetgeen neerkomt op € 89,25.

Na betaling van € 170,-- resteert dus nog te betalen de somma van € 223,34.

Rente is verschuldigd over € 304,09 vanaf 12 december 2006 totdat de € 170,-- zijn voldaan, alsmede over € 134,09 vanaf laatstgenoemde datum totdat is betaald.

Omtrent de proceskosten moet worden beslist zoals hierna bepaald.

Beslissing

[gedaagde] wordt veroordeeld om aan Logicx te betalen de somma van € 223,34 met de wettelij¬ke rente over € 304,09 vanaf 12 december 2006 totdat de reeds betaalde € 170,-- zijn voldaan, alsmede over € 134,09 vanaf laatstgenoemde datum totdat laatstgenoemd bedrag is betaald.

Iedere partij draagt de eigen proceskosten.

Dit vonnis wordt uitvoerbaar verklaard bij voorraad.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 13 december 2007, in tegen¬woor¬digheid van de griffier.