Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0352

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-12-2007
Datum publicatie
17-12-2007
Zaaknummer
354580 / CV EXPL 07-4186
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Art. 7.23 lid 1 BW. Koop van een papegaai met gedragsproblemen. Ktr: koper heeft te lang gewacht met klagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 68
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 354580 / CV EXPL 07-4186

datum uitspraak: 13 december 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. M.P. van Berlo

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procedeert in persoon

Verloop van de Procedure.

[eiser] heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geconcludeerd voor antwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking.

Van hetgeen ter terechtzitting is voorgevallen is door de griffier aantekening gehouden. Deze aantekeningen worden zo nodig in de vorm van een proces-verbaal uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak van dit vonnis op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

Als niet dan wel onvoldoende weersproken is in deze procedure het volgende komen vast te staan:

1. Op 27 januari 2007 heeft [gedaagde] aan [eiser] verkocht een vrouwtjesvogel, een ara militaris, genaamd Pina, van ongeveer 2 jaar oud. De koopprijs ad € 1.400 is door [eiser] betaald, waarna de vogel aan hem is geleverd.

2. Van deze koopovereenkomst is een schriftelijk contract opgesteld waarin voor zover thans van belang het volgende is bepaald:

Artikel 5. De verkoper verklaart, dat de vogel de eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik daarvan, waaronder: een goede gezondheid, zonder gebreken en met de vereiste wettelijke documenten

Artikel 9. Het is mogelijk dat u ervoor kiest de vogels door uw eigen dierenarts te laten testen op eventuele andere ziekten c.q. afwijkingen. Mocht blijken dat de aangekochte vogel een reeds bestaande ziekte of afwijking (…..) zou hebben dan wordt u direct na retour bezorgen van de vogel schadeloos gesteld. …

3. Partijen zijn beiden ter zake kundige houders van vogels. Het was hen beiden bekend dat de verkochte vogel, een pop, na 3 weken met de hand was opgevoed, verder ook handtam was en bestemd om mee te kweken. De vogel werd bij [gedaagde] thuis in huis gehouden. [eiser] heeft de vogel echter bij een soortgenoot buiten in een volière geplaatst.

4. Op de dag van aankoop heeft [gedaagde] de gekochte vogel ter keuring aangeboden bij dierenarts verstappen, specialist vogelgeneeskunde. Deze dierenarts heeft de gebruikelijke onderzoeken gedaan en monsters genomen. Er werd aan beide vleugels een iets beschadigd verenkleed waargenomen. De uitslag van het diergeneeskundig onderzoek was niet negatief, hetgeen door [eiser] aan [gedaagde] werd medegedeeld.

5. In de week na het hiervoor bedoelde onderzoek heeft [eiser] contact opgenomen met dierenarts verstappen over een opvallende gedraging van de vogel, te weten het met zijn poot over een neerhangende vleugel heenstappen, waarbij de vleugel wordt vastgepakt. In de maand februari 2007 heeft [eiser] de dierenarts daar nog eens twee keer over gebeld. Nadat het advies van de dierenarts, om het nog even aan te zien, niet tot verbetering had geleid is de dierenarts op 10 maart 2007 thuis langsgekomen om de vogel te observeren. Na observatie liet de dierenarts op 12 maart 2007 (productie 4 bij dagvaarding) aan [eiser] weten dat er sprake was van een gedragsstoornis, warbij het risico op problemen reëel aanwezig zijn, als de vogel als kweekvogel wordt ingezet. Samengevat was de dierenarts van mening dat de vogel niet .of minder geschikt was voor het gebruiksdoel waarvoor hij was aangeschaft, te weten kweekvogel.

6. Bij emailbericht van 13 maart 2007 (productie 5 bij dagvaarding) heeft [eiser] voor het eerst bij bij [gedaagde] geklaagd over de hiervoor onder 6. beschreven gedragsstoornis.

7. Na enig heen en weer mailen heeft [eiser] zich bij mailbericht van 14 maart 2007 (productie 8 bij dagvaarding) zich beroepen op de hiervoor onder 2. geciteerde contractsbepalingen. Daarbij is [gedaagde] een termijn van een maand gesteld om te voldoen aan de in artikel 9. verwoorde terugnameverplichting. [gedaagde] heeft geweigerd daaraan te voldoen.

De vordering.

[eiser] vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoer¬baar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan [eiser] te betalen de somma van € 1.400,-- (koopsom) vermeerderd met € 753,55 aan kosten dierenarts, alsmede de kosten van onderhoud van de vogel vanaf 16 maart 2007 tot de datum dat de vogel wordt teruggenomen, met rente en kosten. Daarbij gaat [eiser] primair voor het anker liggen van de nakoming van de overeenkomst, subsidiair voor dat van de ontbinding en meer subsidiair voor dat van de dwaling.

Het verweer.

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

Oordeel van de kantonrechter.

[gedaagde], die betwist dat de aan [eiser] geleverde vogel is behept met een bij de levering reeds bestaan gebrek, heeft zich er om te beginnen over beklaagd dat [eiser] zo lang heeft gewacht met klagen, hetgeen volgens hem temeer klemt, nu [eiser] eerder liet weten dat de vogel bij het diergeneeskundig onderzoek gezond was bevonden.

Dit verweer, dat neerkomt op een beroep op het bepaalde in artikel 7.23 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt gegrond bevonden.

Zoals in genoemd wetsartikel bepaald kan de koper er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. In gewoon Nederlands hebben we het hier over de plicht om binnen redelijk korte termijn te klagen, als de koper reden heeft om aan te nemen, dan wel vermoedt, dat de afgeleverde zaak niet in orde is. Bij het bepalen van de termijn die de koper daarvoor ten dienste staat zal zeker rekening mogen worden gehouden met de noodzaak om terzake deskundig advies in te winnen, voordat hij zijn klacht ter kennis van de verkoper brengt. Maar dat neemt niet weg dat de koper de verkoper in de tussentijd niet zomaar geheel in het ongewisse mag laten, zeker als dat onderzoek de nodige tijd vergt. In zo’n geval zal de koper de verkoper tenminste op de hoogte behoren te brengen van het onderzoek, waarbij hij zich alle rechten voorbehoudt, waarna de uitslag van het onderzoek natuurlijk alsnog met bekwame spoed aan de verkoper moet worden bekendgemaakt..

In de onderhavige zaak moet worden vastgesteld dat [eiser] reeds in de week volgend op de levering van de vogel het vermoeden kreeg dat er wat mis was met de vogel, vanwege het toen reeds voor hem kenbare, hiervoor onder 6. beschreven gedragsprobleem, waarna hij zijn dierenarts daarover herhaaldelijk heeft geconsulteerd. Daarover heeft hij [gedaagde] op geen enkele wijze mededeling gedaan. Integendeel, hij heeft [gedaagde] kort na de aankoopkeuring laten weten dat de vogel in orde was! Vervolgens heeft [eiser] de vogel pas op 10 maart 2007 door zijn dierenarts laten observeren, wederom zonder [gedaagde] daarvan op de hoogte te brengen. Pas op 13 maart 2007, een dag nadat [eiser] de conclusies van zijn dierenarts had vernomen, heeft hij [gedaagde] daarvan op de hoogte gesteld en geklaagd over de in deze procedure bedoelde gedragsafwijking.

Mede gelet op de (relatieve) deskundigheid van partijen, die beiden vogels fokken, de omstandigheid dat het hier om een na 3 weken met de hand opgevoede, handtamme vogel gaat, die voorheen in huis werd gehouden en na aflevering gedurende geruime tijd voor de observatie door de dierenarts in een voor haar vreemde omgeving bij soortgenoten buiten in een volière is geplaatst, met alle bewijsproblemen van dien waar het betreft de oorzaak van het uiteindelijk vastgestelde gedragsprobleem, heeft [eiser] naar mijn oordeel gelet op al het voorgaande de voor hem geldende redelijke klachttermijn laten verlopen. [gedaagde] had er recht op reeds in een veel eerder stadium te worden geconfronteerd met de vermoedens van [eiser]. Nu dat niet is gebeurd, mag [eiser] geen beroep meer doen op het gestelde gebrek van de vogel, hetgeen eveneens geldt voor het meer subsidiair gedane beroep op dwaling, nu dat beroep op dwaling feitelijk geheel en al samenhangt met het gestelde gebrek van de aan [eiser] verkochte vogel..

Gelet op het voorgaande moet de vordering worden afgewezen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

Beslissing.

De vordering wordt afgewezen.

[eiser] wordt veroordeeld in de proceskosten die aan de kant van [gedaagde] tot op heden worden begroot op € 50,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van datum vonnis , in tegen¬woor¬digheid van de griffier.