Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB7554

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-10-2007
Datum publicatie
09-11-2007
Zaaknummer
139580 - KG ZA 07-546
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiser vordert dat de organisatoren van de races om het Nederlands Kampioenschap BMW 130i 2007 worden veroordeeld om bij de vaststelling van de einduitslag de uitslagen van de evenementen te Assen en Zolder buiten beschouwing te laten, omdat niet vast staat dat alle deelnemers aan die races het zelfde type banden hebben gebruikt. Bevoegdheidsverweer. De voorzieningenrechter weigert, voor zover hij bevoegd is, de gevraagde voorzieningen, nu op grond van de toepasselijke reglementen niet aannemelijk is dat het aan de organisatoren van de races is om te bepalen of uitslagen al dan niet rechtsgeldig zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 139580 / KG ZA 07-546

Vonnis in kort geding van 17 oktober 2007

in de zaak van

[p],

wonende te [Z],

eiser,

procureur mr. J. Brons,

advocaat mr. M.E.F. Parramore te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAV B.V.,

gevestigd te Zandvoort,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXPLOITATIE CIRCUIT PARK ZANDVOORT B.V.,

gevestigd te Zandvoort,

gedaagden,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mr. B. van der Horst te Maarheeze.

Eiser zal hierna worden aangeduid als [p] en gedaagden als NAV en CPZ.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [p]

- de pleitnota van NAV en CPZ.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [p] is deelnemer aan de races voor de BMW 130i Cup 2007, het Nederlands Kampioenschap BMW 130i. Daarvoor wordt gereden tijdens zeven evenementen. Per evenement vinden twee wedstrijden plaats. Op basis van de uitslagen van de wedstrijden worden punten toegekend. De coureur die tijdens de veertien wedstrijden de meeste punten verzamelt wordt kampioen.

2.2. De races worden georganiseerd door NAV BV in samenwerking met Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV en onder auspiciën van de KNAC Nationale Autosport Federatie (hierna ook: KNAF).

2.3. In het kader van het Nederlands Kampioenschap BMW 130i hebben onder meer op 7 en 8 juli 2007 races plaatsgevonden op het circuit van Assen en op 4 en 5 augustus 2007 te Zolder, België.

2.4. Artikel 11.2 van het Technisch Reglement 2007 BMW 130i Cup bepaalt ten aanzien van de te gebruiken banden:

“De volgende Pirelli-banden worden verplicht gebruikt:

- Slick: 235/625-18 D3

- Regenband: 225/625-18 W5

(…)

Iedere modificatie (opsnijden, slijpen, oppervlaktebewerking, thermische of chemische behandeling e.d.) aan de banden is verboden.

(…)”

2.5. Op enig moment heeft de bandenfabrikant Pirelli de banden van het type 235/625-18 D3 uit veiligheidsoverwegingen aangepast. De nieuwe banden hebben de typeaanduiding 235/625-18 D3*. De oude banden zijn niet teruggenomen, zodat thans beide typen gebruikt kunnen worden.

2.6. In verband daarmee heeft [p] de sportcommissarissen van de KNAF verzocht alle deelnemers aan de races te verplichten om bij de races van 1en 2 september 2007 uitsluitend gebruik te maken van de nieuwe banden van het type 235/625-18 D3*. Dat verzoek is niet ingewilligd.

2.7. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage op vordering van [p] bij verstekvonnis van 31 augustus 2007 de KNAF veroordeeld om, kort gezegd, de deelnemers aan de BMW 130i cup races van 1 en 2 september 2007 te verplichten gebruik te maken van hetzelfde type band.

2.8. Bij brief van 4 september 2007 heeft de raadsman van [p] de KNAF medegedeeld dat ten gevolge van het feit dat de hiervoor genoemde twee typen banden in omloop zijn niet vast staat dat alle deelnemers aan de races te Assen en Zolder op dezelfde banden hebben gereden. In verband daarmee heeft hij de KNAF verzocht de uitslagen van die races niet mee te nemen in de totaaltelling voor het Nederlands Kampioenschap.

2.9. Tevens heeft [p] voornoemd geschil voorgelegd aan het College van Beroep voor de Autosport. Dat beroep heeft hij later ingetrokken.

2.10. De KNAF heeft het onder 2.8. bedoelde verzoek bij brief van 19 september 2007 afgewezen.

2.11. Tijdens het weekend van 20 en 21 oktober worden op het circuit te Zandvoort de laatste races om het Nederlands Kampioenschap BMW 130i gereden.

3. Het geschil

3.1. [p] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, NAV en CPZ zal veroordelen de resultaten van de races op het circuit van Assen op 7 en 8 juli 2007 en te Zolder op 4 en 5 augustus 2007 te vernietigen en/of te doen vernietigen, althans te schorsen totdat in hoogste instantie, althans in een bodemprocedure door de rechtbank is vastgesteld dat artikel 1 van het Technisch Reglement van de BMW 130i Cup 2007 niet is overtreden, zodat de resultaten van bedoelde races niet (meer), althans vooralsnog niet meetellen voor de totaalrangschikking voor het (voorlopig) Nederlands Kampioenschap 2007 in de BMW 130i Cup, één en ander op straffe van verbeurte van een bedrag van euro 350.000,-- als vergoeding van de kosten van [p] voor deelname aan de races om de BMW 130i Cup 2007.

3.2. NAV en CPZ voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [p] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Voor de BMW 130i Cup races gelden diverse reglementen, waarbij steeds het uitgangspunt is dat alle deelnemende auto’s zoveel mogelijk gelijkwaardig moeten zijn. Hij heeft geconstateerd dat de deelnemers aan de races te Assen en Zolder van verschillende typen banden hebben gebruik gemaakt, te weten 235/625-18 D3 en 235/625-18 D3*. Voorts heeft hij vastgesteld dat de D3-banden sneller zijn dan de D3*. Hij heeft dit kenbaar gemaakt aan NAV en CPZ als organisatoren van de races. Zij zijn echter niet bereid de uitslagen van de races te Assen en Zolder voor de eindrangschikking buiten beschouwing te laten. [p] stelt zich op het standpunt dat NAV en CPZ zich aldus onvoldoende hebben gekweten van hun taak voormeld uitgangspunt te bewaken en te controleren dat de deelnemende auto’s zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn.

4.2. NAV en CPZ voeren in de eerste plaats als verweer aan dat de voorzieningenrechter niet bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen, aangezien volgens artikel 3.7 van het Reglement betreffende de Autosport Rechtspraak daartoe bij uitsluiting het College van Beroep voor de Autosport bevoegd is.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vast staat dat [p] op zeer korte termijn een uitspraak in het onderhavige geschil nodig heeft. Immers, reeds op 20 en 21 oktober 2007 worden de laatste wedstrijden voor de BMW 130i Cup 2007 gereden, waarna de winnaar van het kampioenschap bekend zal worden gemaakt. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [p] is ter zitting onvoldoende duidelijk geworden of voor het thans aan de orde zijnde geschil een met voldoende waarborgen omklede snelle rechtsgang openstaat waarin [p] een met een kort geding vergelijkbaar resultaat kan bereiken. De beantwoording van die vraag kan echter in het midden blijven nu, indien de voorzieningenrechter bevoegd is, de gevraagde voorzieningen moeten geweigerd. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.4. NAV en CPZ hebben aangevoerd dat het niet aan hen is om te bepalen of uitslagen van races al dan niet rechtsgeldig zijn en meetellen voor het Nederlands kampioenschap, waarover op 21 oktober 2007 de beslissing valt. Dit verweer slaagt.

4.5. Partijen zijn het erover eens dat van toepassing is de Code Sportif International (hierna ook: CSI) van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Artikel 24 van de CSI luidt, voor zover hier van belang: “Seules les ASN concerneés peuvent autoriser un championnat national.” Zoals blijkt uit de brief van de KNAF aan mr. Parramore d.d. 19 september 2007 is de KNAF de door de FIA voor Nederland aangewezen ASN. Het is dan ook de KNAF die bevoegd is tot het toekennen van de status van Nederlands Kampioen, zoals ook is neergelegd in het Reglement Erkenning Nederlandse Kampioenschappen. Hieruit volgt dat [p] zich tot de KNAF had moeten richten.

4.6. [p] wijst erop dat de sportcommissarissen ingevolge artikel 141 CSI bevoegd zijn het Bijzonder Reglement van een race te wijzigen. Een wijziging van het Bijzonder Reglement is echter ingevolge artikel 66 CSI alleen mogelijk indien sprake is van force majeur of om redenen van veiligheid. Die situatie doet zich hier niet voor. Voor zover artikel 141 CSI de sportcommissarissen de bevoegdheid geeft het klassement te wijzigen, geldt dat uit artikel 168 CSI volgt dat deze bepaling uitsluitend ziet op wijzigingen in het klassement ten gevolge van een uitsluiting of diskwalificatie van een coureur. Bovendien worden de sportcommissarissen afgevaardigd door de KNAF. Indien al een beroep op voormelde bepalingen mogelijk zou zijn, dient [p] zich daarmee tot de KNAF te wenden.

4.7. [p] heeft zich voorts beroepen op het Sportief Reglement BMW 130i Cup 2007, aan het slot waarvan is vermeld dat de organisator zich het recht voorbehoudt om wedstrijden aan de kalender toe te voegen of te laten vervallen na goedkeuring van het BSA. Vooralsnog is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat daaronder moet worden begrepen het recht om uitslagen achteraf ongeldig te verklaren. Veeleer moet worden aangenomen dat deze bepaling betrekking heeft op het afgelasten van wedstrijden, bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden.

4.8. Nu ook overigens uit de toepasselijke reglementen niet valt af te leiden dat aan NAV en CPZ als organisatoren van de races de bevoegdheid toekomt om de einduitslag van eerder gehouden wedstrijden ongeldig te verklaren, moet de gevraagde voorziening worden geweigerd.

4.9. [p] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van NAV en CPZ worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.067,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter,

5.1. voor zover bevoegd, weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt [p] in de proceskosten, aan de zijde van NAV en CPZ tot op heden begroot op EUR 1.067,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2007.?