Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB6989

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-10-2007
Datum publicatie
02-11-2007
Zaaknummer
06/8245
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4572, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Het glas dan wel het metaal verleent het wezenlijk karakter aan de meubels. Indeling in post 9403 8000 90 dan wel 9403 2099 00. Indien de meubels geen kenmerkend materiaal bezitten dat het wezenlijk karakter aan de meubels verleent dan volgt op grond van indelingsregel 3c indeling in post 9403 8000 90.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Procedurenummer: AWB 06/8245

Uitspraakdatum: 4 oktober 2007

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X B.V., gevestigd te Z, eiseres,

Gemachtigde: mr. A

en

de inspecteur van de Belastingdienst te P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Aan eiseres is met dagtekening 5 oktober 2005 een uitnodiging tot betaling gezonden waarop vermeld een boeking achteraf van douanerechten ten bedrage van € 5.643,40.

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 21 juni 2006 de uitnodiging tot betaling gehandhaafd.

1.3. Eiseres heeft daartegen bij brief van 13 juli 2006, ontvangen bij de rechtbank op 17 juli 2006, beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Op verzoek van partijen heeft de rechtbank de behandeling van de zaak gevoegd met de behandeling van de zaak bij de rechtbank bekend onder nummer 06/4620.

1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 maart 2007 te Haarlem. Namens Eiseres is daar verschenen B en mr. A. Namens verweerder zijn verschenen mr. C en D. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst. Bij brief van 27 maart 2007 heeft verweerder schriftelijke inlichtingen aan de rechtbank gegeven. Eiseres heeft hierop gereageerd bij brief van 11 april 2007. Partijen hebben beiden schriftelijk toestemming als bedoeld in artikel 8:64, vijfde lid, Awb gegeven, waarna de rechtbank het onderzoek zonder nadere zitting heeft gesloten.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres heeft in opdracht van de firma E V.O.F. te Q de hierna vermelde aangiften voor de het vrije verkeer gedaan:

A. IM4 0000 0000000 00 00000000 d.d. 16 juli 2004

B. IM4 0000 0000000 00 00000000 d.d. 13 augustus 2004

C. IM4 0000 0000000 00 00000000 d.d. 20 augustus 2004

D. IM4 0000 0000000 00 00000000 d.d. 12 oktober 2004

De goederen komen van oorsprong uit China en zijn aangegeven de post 9403 20 99 00 van het Gemeenschappelijk douanetarief (GDT), waarvoor 0% rechten bij invoer verschuldigd zijn. De verificatie van de aangiften is uitsluitend aan de hand van bescheiden uitgevoerd. De goederen zijn vervolgens vrijgegeven.

2.2. Tot de stukken van het geding behoort een handelscatalogus van de firma E V.O.F. Het betreft productinformatie met foto’s van verschillende soorten meubels (tafels) met daarbij de afmetingen vermeld. In deze catalogus staan onder meer afbeeldingen van de meubelen met de nummers KL 100, 4000, 4003, 4075, 4012, 4013, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4022, 4023, 4025, 4030, 4031, 4034, 4037, 4049, 4050, 4051, 4079, 4331, 4332, 4334, 5032 en TL 2121. Partijen zijn het erover eens dat waar een genoemd artikelnummer niet in de papieren handelscatalogus is vermeld, desbetreffend artikelnummer op de website van de firma E V.O.F. staat vermeld.

2.3. Onder artikel 1 op aangifte A (0000 0000000 00 00000000) met dagtekening 16 juli 2004 werden 387 cartons meubels van metaal aangegeven. Het ging om de meubelen als omschreven in de handelscatalogus onder nummers KL 4000, 4003, 4012, 4034 en 4332.

2.4. Onder artikel 1 op aangifte B (0000 0000000 00 00000000) met dagtekening 13 augustus 2004 werden 1030 cartons meubels van metaal aangegeven. Het ging om de meubelen als omschreven in de handelscatalogus onder nummers KL 4000, 4003, 4012, 4013, 4031, 4022, 100 (te vergelijken met 1050), 5032 (te vergelijken met 339V), TL 2121 (te vergelijken met 339V) en een zogeheten corner profile (te vergelijken met KL 4000 en KL 4025).

2.5. Onder artikel 1 op aangifte C (0000 0000000 00 00000000) met dagtekening 20 augustus 2004 werden 1114 cartons meubels van metaal aangegeven. Het ging om de meubelen als omschreven in de handelscatalogus onder nummers KL 4000, KL 4034, KL 4037, KL 4332, KL 4334, KL 4331, KL 4022, KL 4023 en KL 4031.

2.6. Onder artikel 1 op aangifte D (0000 0000000 00 00000000) met dagtekening 12 oktober 2004 werden 1676 cartons meubels van metaal aangegeven. Het ging om de meubelen als omschreven in de handelscatalogus onder nummers KL 4000, KL 4012, KL 4031, KL 4003, KL 4030, KL 4023, KL 4049, KL 4050 en KL 4051 .

2.7. In 2005 heeft verweerder op de voet van artikel 78 van het Communautair douanewetboek een controle na invoer ingesteld bij eiseres. In het met dagtekening 15 augustus 2005 met betrekking tot deze controle uitgebrachte rapport is onder meer vermeld:

“2.2. Correctie aangegeven goederencode

(...)

Op 16-07-2004 werd door (eiseres) een IM 4 nummer 0000 0000000 00 00000000 opgemaakt voor de invoer van meubelen met een onderstel van metaal en een bovendeel van glas, goederencode 9403 2099 00. (...) Deze meubelen dienen ingedeeld te worden onder goederencode 9403 8000 90 belast met 5,6% douanerecht. (...) Het alsnog verschuldigde douanerecht bedraagt 5,6% van € 7.975,00 = € 446,60.

Op 13-08-2004 werd door (eiseres) een IM 4 nummer 0000 0000000 00 00000000 opgemaakt voor de invoer van meubelen met een onderstel van metaal en een bovendeel van glas, goederencode 9403 2099 00. (...) Deze meubelen dienen ingedeeld te worden onder goederencode 9403 8000 90 belast met 5,6% douanerecht. (...) Het alsnog verschuldigde douanerecht bedraagt 5,6% van € 26.848,00 = € 1.503,49.

Op 20-08-2004 werd door (eiseres) een IM 4 nummer 0000 0000000 00 00000000 opgemaakt voor de invoer van meubelen met een onderstel van metaal en een bovendeel van glas, goederencode 9403 2099 00. (...) Deze meubelen dienen ingedeeld te worden onder goederencode 9403 8000 90 belast met 5,6% douanerecht. (...) Het alsnog verschuldigde douanerecht bedraagt 5,6% van € 36.204,00 = € 2.027,42.

Op 12-10-2004 werd door (eiseres) een IM 4 nummer 0000 0000000 00 00000000 opgemaakt voor de invoer van meubelen met een onderstel van metaal en een bovendeel van glas, goederencode 9403 2099 00. (...) Deze meubelen dienen ingedeeld te worden onder goederencode 9403 8000 90 belast met 5,6% douanerecht. (...) Het alsnog verschuldigde douanerecht bedraagt 5,6% van € 29.748,00 = € 1.665,89.

2.10. Naar aanleiding van de resultaten van deze controle heeft verweerder aan eiseres de onder 1 genoemde uitnodiging tot betaling uitgereikt met indeling van de goederen onder post 9403 8000 90 van de GDT, waarbij het verschil aan douanerechten tussen voormelde indelingsposten is nagevorderd.

3. Geschil

3.1. In geschil is of verweerder terecht de goederen heeft ingedeeld onder post 9403 80 00 90 van het GDT of dat de goederen, zoals eiseres voorstaat, ingedeeld dienen te worden in post 9403 20 99 00.

4. In geschil zijnde posten en van toepassing zijnde regels.

4.1. In de algemene regels voor de interpretatie van de GN gelden voor de indeling van goederen, voorzover hier van belang, de volgende bepalingen:

(...)

2 b. Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die stof in zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere stoffen. Evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan die werken die geheel uit die stof bestaan, doch ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan. De vorenbedoelde mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming van de onder 3 vermelde beginselen.

3. Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b) of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:

a) (...)

b) mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a), worden ingedeeld naar de stof of naar het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;

c) in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a) en 3 b) niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.”

4.2. De door eiseres voorgestane post luidt als volgt:

“9403 20 - andere meubelen van metaal:

- - andere:

9403 20 99 00 - - - andere”

De door verweerder voorgestane post luidt als volgt:

“9403 80 - meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen:

9403 80 00 90 - - andere”

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de onderhavige meubels ingedeeld dienen te worden in post 9403 80 00 90, aangezien het glas aan de meubels het wezenlijke karakter verleent. Nu verweerder van de aangifte wil afwijken rust op hem de bewijslast.

5.2. Verweerder heeft, met hetgeen hij daartoe heeft aangevoerd met betrekking tot een aantal ingevoerde artikelen voldoende aannemelijk gemaakt dat het glas, met name gezien de hoeveelheid daarvan in verhouding tot de andere materialen die deel uitmaken van het meubel, het wezenlijke karakter aan de meubels verleent. Met behulp van indelingsregel 3b dienen deze meubelen te worden ingedeeld in post 9403 8000 90. Het betreft de meubels uit de handelscatalogus met de nummers: KL 4000 en KL 4019. Deze meubelen komen voor op de hiervoor onder 2.1. genoemde aangiften A, B, C en D, zodat verweerder de in de UTB vervatte douanerechten in zoverre terecht heeft geboekt.

5.3. Verweerder heeft eveneens met betrekking tot een aantal ingevoerde artikelen voldoende aannemelijk gemaakt dat desbetreffende meubels geen kenmerkend materiaal - noch van glas noch van staal – bezitten, dat het wezenlijke karakter aan het meubel verleent. Om die reden is de rechtbank van oordeel dat desbetreffende producten op grond van indelingsregel 3c ingedeeld dienen te worden in post 9403 8000 90, aangezien deze post in nummering het laatste is geplaatst. Het betreft de meubels uit de handelscatalogus met de nummers: KL 4003, KL 4015, KL 4016, KL 4017, KL 4018, KL 4022, KL 4030, KL 4031, KL 4032. Deze meubelen komen voor op al de hiervoor onder 2.1 genoemde aangiften, zodat verweerder de in de UTB vervatte douanerechten in zoverre eveneens terecht heeft geboekt.

5.4. Verweerder heeft, tegenover de betwisting door eiseres, met betrekking tot een aantal ingevoerde artikelen onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het metaal, niet het wezenlijke karakter aan de meubels zou verlenen. Met name gezien de hoeveelheid metaal daarvan in verhouding tot de andere materialen die deel uitmaken van het meubel en de wezenlijke functie ervan, heeft eiseres deze meubels terecht ingedeeld in post 9403 2099 00, zodat de boeking achteraf in zoverre niet in stand kan blijven. Het betreft de meubels uit de handelscatalogus met de nummers: KL 4012, KL 4013 en KL 4075. Deze meubels komen voor op de aangiften A, B en D zodat verweerder in zoverre de UTB ten onrechte heeft opgelegd.

5.5. Gezien hetgeen onder 5.4 is geoordeeld, zal het beroep van eiseres gegrond worden verklaard. De rechtbank zal de UTB verminderen met € 133,43 wat betreft aangifte A, met € 344,31 wat betreft aangifte B en met € 181,10 wat betreft aangifte D.

6. Proceskosten

De rechtbank vindt aan¬lei¬ding verweerder te veroordelen in de kos¬ten die eiseres in verband met de behande¬ling van het bezwaar en het beroep redelij¬kerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 805 (1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting met een waarde per punt van € 161, 1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322 en een wegingsfactor 1).

7. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de UTB tot € 4.984,56;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 805 en wijst de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) aan dit bedrag aan eiseres te voldoen;

- gelast dat de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) het door eiseres betaalde griffierecht van € 281 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan op 4 oktober 2007 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. E. Polak, voorzitter, mr. A. Roelvink-Verhoeff en mr. A.J. Roke, rechters, in tegenwoordigheid van mr. O. Nijhuis, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.