Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB4061

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-09-2007
Datum publicatie
21-09-2007
Zaaknummer
137181 - KG ZA 07-371
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Executoriale kracht authentieke akte. De authentieke akte strekt in dit geval tot bewijs van het verhandelde in de vergadering van de Vereniging van Eigenaren en de besluiten die aldaar genomen zijn. De authentieke akte strekt daarmee niet tot bewijs van het bestaan van een schuld en een vordering. De grosse van de authentieke akte kan daarom niet dienen als executoriale titel ter incassering van de gestelde vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 137181 / KG ZA 07-371

Vonnis in kort geding van 17 september 2007

in de zaak van

[Eiser],

wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

eiser,

procureur mr. N.A. Wilms,

tegen

[Gedaagde],

wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

gedaagde,

procureur mr. Th. F. Roest,

advocaat mr. O.P. van der Linden te Utrecht.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser]

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [Eiser] is eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op uitsluitend gebruik van de op de begane grond gelegen woning met schuur, erven en grond, plaatselijk bekend Koningin Wilhelminakade 243 te IJmuiden, uitmakende een 7/15 gedeelte van de gemeenschap bestaande uit het gebouw met schuur, erf en grond, plaatselijk bekend Koningin Wilhelminakade 243 en 245 te IJmuiden (verder te noemen: het gebouw).

2.2. [Gedaagde] is eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op uitsluitend gebruik van de op de eerste en tweede verdieping gelegen woning, plaatselijk bekend Koningin Wilhelminakade 245 te IJmuiden, uitmakende een 8/15 gedeelte van het gebouw.

2.3. [Eiser] en [gedaagde] vormen samen de Vereniging van Eigenaren van het gebouw Koningin Wilhelminakade 243/245 te IJmuiden (hierna te noemen: de Vereniging van Eigenaren). [Eiser] is gerechtigd tot het uitbrengen van 7 van de in totaal 15 stemmen in de Vereniging van Eigenaren. [Gedaagde] is gerechtigd tot het uitbrengen van de overige 8 stemmen.

2.4. Op 17 juli 2006 heeft P.C. de Smit B.V. te IJmuiden offerte uitgebracht voor dakwerkzaamheden aan het gebouw ten bedrage van EUR 8.037,40.

2.5. Op 18 oktober 2006 zijn de leden van de Vereniging van Eigenaren ten kantore van notaris mr. E.J.G. Ros te Velsen in vergadering bijeen geweest en zijn volgens het door genoemde notaris opgemaakt proces-verbaal d.d. 20 oktober 2006 (verder te noemen de authentieke akte d.d. 20 oktober 2006), met de 8 stemmen van [gedaagde] voor en de 7 stemmen van [eiser] tegen, de volgende besluiten genomen:

[…]

1. het geven van de opdracht aan P.C. de Smit B.V. tot het uitvoeren van de werkzaamheden als vermeld in de offerte van zeventien juli tweeduizend zes (17-7-2006).

[…]

2. de vaststelling dat de individuele eigenaren gehouden zijn in de kosten van voornoemde werkzaamheden, vermeerderd met eventueel nog op te komen meerwerk en verminderd met eventueel nog op te komen minderwerk naar rato van het eigenaarsaandeel bijdragen.

[…]

3. te bepalen dat [gedaagde] namens de vereniging de opdracht zal geven, de betaling van de door P.C. de Smit B.V. te verzenden factuur zal voldoen, en voorts te bepalen dat, voor zover [gedaagde] kosten moet maken voor het verhaal van het voor [eiser] voorgeschoten aandeel, deze kosten volledig en integraal geheel voor rekening komen van [eiser].

[…]

2.6. Bij verzoekschrift van 17 november 2006 heeft [eiser] de kantonrechter verzocht bovengenoemde besluiten van de Vereniging van Eigenaren te vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Bij beschikking van 24 januari 2007 (zaaknummer 329576/AL VERZ 06-3200) heeft de kantonrechter van deze rechtbank dat verzoek afgewezen en [eiser] veroordeeld in de kosten van het geding (EUR 400,--).

2.7. Op 4 mei 2007 heeft genoemde notaris op verzoek van deurwaarder D.G. van Hooff te IJmuiden een grosse van de authentieke akte d.d. 20 oktober 2006

uitgegeven.

2.8. Op 14 mei 2007 heeft [gedaagde] (en niet de Verenging van Eigenaren) ten laste van [eiser] uit hoofde van voornoemde beschikking en de grosse van de authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 executoriaal beslag laten leggen op het appartementsrecht van [eiser] en de onroerende zaak op het erf van [eiser] ter incassering van een bedrag van EUR 11.115,56, bestaande uit het aandeel van [eiser] in de factuur van P.C. de Smit B.V. (EUR 3.750,78),), kosten notaris (EUR 1.5999,36), kosten advocaat (EUR 3.673,54), genoemde proceskostenveroordeling (EUR 400,--)invorderingskosten (EUR 257,17)en de kosten van het executoriaal beslag (EUR 81,16).

3. Het geschil

3.1. [Eiser] vordert zakelijk weergegeven:

- de vordering van [gedaagde] op [eiser] vast te stellen op een bedrag ad EUR 4.150,78 (te weten genoemde EUR 3.750,78 plus genoemde EUR 400,--),

- de opheffing van het op 14 mei 2007 gelegde beslag,

met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure.

3.2. [Gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [Eiser] heeft bij gelegenheid van de tweede termijn van de behandeling van het kort geding ter zitting zich in antwoord op een desbetreffende vraag van de voorzieningenrechter op het standpunt gesteld dat de grosse van de authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 en de beschikking van de kantonrechter van 24 januari 2007 geen executoriale titel opleveren voor de gestelde vordering.

4.2. Dit betoog slaagt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de grosse van een in Nederland verleden authentieke akte in beginsel weliswaar als executoriale titel ten uitvoer kan worden gelegd, maar dat daarbij voorts van belang is, gelet op het bepaalde in de artikelen 156 en 157 Rv, tot welk bewijs de akte dient. Een authentieke akte als de onderhavige levert bewijs op van hetgeen de notaris binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen heeft verklaard. De authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 dient in dit geval tot bewijs van het verhandelde in de vergadering van de Vereniging van Eigenaren van 18 oktober 2006 en de besluiten die aldaar genomen zijn. Die besluiten van de vereniging behelzen het geven van een opdracht aan P.C. de Smit B.V. tot het uitvoeren van dakwerkzaamheden aan het gebouw, de vaststelling van de wijze van verdeling van de kosten daarvan, en de wijze van betaling en verhaal. De authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 strekt daarmee niet tot bewijs van het bestaan van een schuld en een vordering van [gedaagde] op [eiser]. De grosse van authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 kan daarom naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dienen als executoriale titel ter incassering van de gestelde vordering.

4.3. De tussen [eiser] als verzoeker en de Verenging van Eigenaren gewezen beschikking van de kantonrechter van 24 januari 2007 levert die executoriale titel (behoudens, maar dat alleen jegens de Verenging van Eigenaren, voor de daarin opgenomen proceskostenveroordeling ad EUR 400,--) naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin. De beschikking betekent immers niet meer dan dat de kantonrechter geen gronden aanwezig achtte om de besluiten die door de Vereniging van Eigenaren op 18 oktober 2006 zijn genomen en zijn neergelegd in de authentieke akte d.d. 20 oktober 2006 te vernietigen. De beschikking doet niet toe of af aan hetgeen waartoe de akte tot bewijs strekt, zoals hiervoor overwogen, het verhandelde in de vergadering van de Vereniging van Eigenaren van 18 oktober 2006 en de besluiten die aldaar genomen zijn, en niet het bestaan van een schuld en een vordering van [gedaagde] op [eiser].

4.4. Wegens het ontbreken van een voor tenuitvoerlegging vatbare titel, zal de voorzieningenrechter het gelegde beslag opheffen. De overige stellingen van [eiser] met betrekking tot zijn vordering tot het opheffen van het beslag behoeven daarom geen bespreking.

4.5. De voorzieningenrechter merkt ten overvloede op dat, als de grosse van de authentiekeauthentieke akte d.d. 20 oktober 2006 en de beschikking van de kantonrechter van 24 januari 2007 (afgezien van de daarin opgenomen kostenveroordeling) al een executoriale titel zouden opleveren, deze titel niet zou gelden voor [gedaagde]. De akte betreft immers geen overeenkomst tussen [eiser] en [gedaagde], maar heeft betrekking op de vergadering en de besluiten van de Vereniging van Eigenaren, terwijl de beschikking van de kantonrechter niet tussen [eiser] en [gedaagde] is gewezen, maar tussen [eiser] en de Vereniging van Eigenaren. Gesteld noch gebleken is dat cessie heeft plaatsgevonden van enige vordering van de vereniging op [eiser] aan [gedaagde].

4.6. Het verzoek van [eiser] om de vordering van [gedaagde] op een lager bedrag vast te stellen is in het kader van dit executiegeschil niet aan de orde. Aan de voorzieningenrechter in kort geding is het immers niet gegeven een rechtsverhouding tussen partijen vast te stellen, maar om, na afweging van de wederzijdse belangen van partijen, een voorziening te treffen tot het moment dat de bodemrechter de rechtsverhouding tussen partijen definitief heeft vastgesteld. De voorzieningenrechter zal de vordering van [eiser] in zoverre afwijzen.

4.7. [Gedaagde] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 84,31

- betaald vast recht 62,75

- in debet gesteld vast recht 188,25

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.151,31

4.8. Omdat [eiser] met een toevoeging procedeert, zal de voorzieningenrechter toepassing geven aan het bepaalde in artikel 243, eerste lid, Rv.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. heft op het op 14 mei 2007 ten laste van [eiser] op het appartementsrecht van [eiser] en de onroerende zaak op het erf van [eiser] gelegde beslag,

5.2. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.151,31, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer 19.23.25.833 ten name van MvJ arrondissement Haarlem onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 17 september 2007.?

Conc.: 877