Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB3561

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
31-08-2007
Datum publicatie
14-09-2007
Zaaknummer
138446
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter wijst een verzoek ex artikel 1019e Rv af omdat slechts sprake is van de vrees van verzoekster voor mogelijk tot inbreuk leidend handelen. Van daadwerkelijke (vermeende) inbreuk is op dat moment echter geen sprake.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 138446 / KG RK 07-756

Beschikking van 31 augustus 2007

in de zaak van

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mr. D.M. Wille te Amsterdam

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WORLDWIDE ART B.V.,

gevestigd te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer,

belanghebbende.

1. De beoordeling

1.1. Gehoord (de advocaat van) verzoekster en gezien het aangehechte verzoekschrift ex artikel 1019e Rv tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te voorkomen wordt als volgt beslist.

1.2. Vooropgesteld dient te worden dat een verzoek als het onderhavige niet van eenvoudige aard is. Bij een verzoekschrift ex artikel 1019e Rv, waarbij wordt afgeweken van het uitgangspunt dat de rechter alvorens op een verzoek (van niet eenvoudige aard) te beslissen, beide partijen in de gelegenheid stelt te worden gehoord, zal de voorzieningenrechter dan ook allereerst moeten beoordelen of onherstelbare schade dreigt, die zo ernstig is dat een kort geding op tegenspraak niet kan worden afgewacht. Daarbij geldt dat naarmate de inbreuk meer in het oog springend is, eerder een dergelijk verzoek kan worden gehonoreerd.

1.3. In onderhavig geval is daarvan geen sprake.

Daartoe is redengevend dat uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bijlagen volgt dat slechts sprake is van de vrees van verzoekster voor het handelen van gerekwestreerde dat mogelijk tot inbreuk zou kunnen leiden, maar dat thans geen sprake is van een daadwerkelijke (vermeende) inbreuk. Voorts is onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een reële dreiging van een mogelijke inbreuk. Daar komt bij dat niet is gebleken dat verzoekster gerekwestreerde heeft gesommeerd zich te onthouden van inbreuk voordat zij tot onderhavig verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening als hier aan de orde is overgegaan, hetgeen wel in de reden had gelegen.

1.4. De gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd.

2. De beslissing

De voorzieningenrechter

weigert de gevraagde voorzieningen.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2007.?

VERZOEKSCHRIFT EX ARTIKEL 1019e RV TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN

Aan de Edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem

Verzoekster is mevrouw [verzoekster] h.o.d.n. Naomi Art, wonende te [woonplaats] (hierna: “[XXX]” of “Verzoekster”), te dezer zake domicilie kiezende te (1077 BM) Amsterdam aan het Albert Hahnplantsoen 23, ten kantore van de maatschap van advocaten Klos Morel Vos & Schaap, van welke de advocaat mr. D.M. Wille deze zaak behandelt, alsmede te Haarlem (bij Pot Jonker Seunke Advocaten) aan de Nieuwe Gracht 124, ten kantore van de advocaat en procureur mr. M. Middeldorp, die te dezer zake tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor Verzoekster zal optreden;

Verweerster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Worldwide Art B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer en kantoorhoudende te (2142 EN) Cruquius aan de Spaarneweg 14 (hierna: “Worldwide Art” of “Verweerster”);

Inleiding

1. Verzoekster is kunstenares. In die hoedanigheid heeft zij een aantal kunstschilderijen gemaakt. De schilderijen laten zich omschrijven als een op een bepaald thema gebaseerde collage van foto’s die na bewerking op creatieve wijze gerangschikt worden en vervolgens op canvas (in afmeting 1.10 m x 1.10 m) worden afgebeeld met goud- of zilverkleurige metalen kaders tussen de foto’s die de collage vormen. De thema’s zijn o.a. “Afrika”, “Amsterdam”, “Buddha”, “Italië”, “Koe”, “New York”, “Rotterdam”, en “Barcelona”. Afbeeldingen van voorbeelden zijn bijgesloten als Bijlage 1 t/m 8. De kunstschilderijen zijn o.a. te bestellen via de website www.naomi-art.eu, voor 540 dollar per doek, en worden tevens verkocht door kunstboetieken in Nederland. De schilderijen zijn een groot succes.

2. Worldwide Art is, blijkens de omschrijving uit het handelsregister, een bedrijf dat zich bezig houdt met “het importeren van schilderijlijsten en materialen om die te maken, tevens groothandel” (Bijlage 9). Worldwide Art handelt tevens onder de handelsnamen Verno.com en World of Wonders, blijkens het uittreksel uit het handelsregister. Een van de leidinggevenden van de onderneming is de heer Haim Tsuff, een (tot voor kort) goede vriend van Verzoekster.

Intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) Verzoekster

3. De hiervoor genoemde kunstwerken van Verzoekster (hierna: “de Werken”) hebben een eigen, oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker; zij komen daarom voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De Werken zijn gemaakt door [XXX] die dan ook exclusief auteursrechthebbende op de Werken is.

Inbreuk op de Auteursrechten

4. Verzoekster heeft enige tijd geleden de Werken bij de groothandel van Verweerster gebracht om deze te laten voorzien van lijsten. Toen Verzoekster vorige week (medio augustus 2007) andermaal de groothandel van Verweerster bezocht om materialen ten behoeve van de Werken en/of nieuwe kunstwerken te bestellen, heeft zij moeten constateren dat Verweerster bezig is op brutale wijze de rechten van verzoekster te schenden.

5. Bij genoemde gelegenheid bood Verweerster bij monde van de heer Tsuff aan Verzoekster aan, dat Verzoekster op canvas afgebeelde prints van de Werken geheel kant en klaar van Verweerster kon kopen voor een bedrag van € 50 per stuk. Op de vraag van Verzoekster of Verweerster voor het maken van zulke prints geen digitale voorbeelden nodig had, antwoordde Verweerster dat zij zelf foto’s van de Werken heeft gemaakt en vervolgens grote hoeveelheden prints ervan op canvas heeft laten maken door een Chinese leverancier, die de bestelde prints een dezer dagen (eind augustus 2007) bij Verweerster zal afleveren. Verzoekster heeft daarop kenbaar gemaakt bezwaar te hebben tegen deze gang van zaken, waarop de heer Tsuff heeft laten weten niet van plan te zijn de bestelling en de verhandeling van de bestelde prints af te blazen. Een beschrijving van dit gesprek door Verzoekster (en haar daarbij aanwezige dochter) is te vinden in Bijlage 10.

6. Worldwide Art B.V. is een groothandel maar beschikt daarnaast over verkooppunten in Nederland zoals World of Wonders (WoW) en diverse andere verkooppunten, en beschikt tevens over (connecties met) verschillende verkooppunten buiten Nederland, in de EU (waaronder in elk geval Spanje). Naar alle waarschijnlijkheid zal de verhandeling langs al deze wegen geschieden.

7. De op canvas geprinte verveelvoudigingen van de Werken (hierna: “Inbreukmakende Doeken”) kunnen niet anders dan een slaafse kopie van de Werken zijn met dien verstande, dat de Inbreukmakende Doeken geen (aluminium) vlakverdeling hebben; sprake is immers van een (foto-)kopie. Aangenomen moet worden dat de totaalindruk van de Inbreukmakende Doeken (vrijwel) identiek is aan die van de Werken.

8. De Inbreukmakende Doeken zijn te beschouwen als inbreukmakend op de auteursrechten van Verzoekster meer in het bijzonder als een ongeoorloofde openbaarmakingen en verveelvoudigingen van de Werken in de zin van artikel 13 Auteurswet. Het (doen) produceren, importeren, aanbieden, verkopen, exporteren of anderszins verhandelen en/of daartoe in voorraad houden van de Inbreukmakende Doeken zonder toestemming van Verzoekster vormt derhalve een inbreuk op de auteursrechten van Verzoekster.

Spoedeisend Belang en Onherstelbare Schade

9. Omdat de Inbreukmakende Doeken tamelijk goedkoop zijn (kennelijk € 50,-), is aannemelijk dat zij goed en snel zullen verkopen. Het is om die reden ook zeer aannemelijk dat Verweerster de Inbreukmakende Doeken in grote getale in haar verkooppunten zal aanbieden en verkopen. Gevolg hiervan is dat de Werken onherstelbaar aan exclusiviteit zullen inboeten hetgeen onherstelbare schade oplevert.

10. De enige manier om aan de (dreigende) inbreuk een eind te kunnen maken is door zeer snel op te treden en zo spoedig mogelijk die verhandeling van de Inbreukmakende Doeken te doen staken. Immers, Verweerster is al op de hoogte van de bezwaren van Verzoekster maar heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan dat zij gewoon doorgaat met verhandeling van de Inbreukmakende Doeken. Dat Verweerster nota bene aan Verzoekster zelf heeft aangeboden prints van haar eigen kunstwerken te kopen – zonder Verzoekster om toestemming te vragen en voor nog geen kwart van de prijs - geeft aan, dat Verweerster een brutale inbreukmaker is die zich niet vrijwillig laat tegenhouden.

11. De Nederlandse kort geding praktijk toont aan dat zelfs de kortgeding procedure in het algemeen te lang duurt om verhandeling van dit soort inbreuken optimaal te stoppen. Tegen de tijd dat in zo’n procedure een verbod is gewezen en betekend, is het vaak al te laat en zijn de inbreukmakende producten “gevlogen”. Aangezien de inbreukmaker in de aanloop tot de procedure weet dat hij kan worden geconfronteerd met een verbod blijkt in de praktijk dat de nog aanwezige inbreukmakende producten nog voor het wijzen van het vonnis ofwel tegen nog lagere prijzen worden verkocht ofwel snel worden doorverhandeld naar verbonden of bevriende ondernemingen, al of niet in het buitenland.

12. Conservatoir beslag op de Inbreukmakende Doeken biedt geen soelaas tegen de verhandeling hiervan. Onbekend is wanneer, waar en hoe zij Nederland binnen zullen komen, wanneer zij bij Verweerster zullen aankomen en hoe en waar zij worden verspreid. Het is dan ook ondoenlijk voor Verzoekster om effectieve conservatoire maatregelen te nemen tegen Verweerster.

13. Gelet op deze achtergrond, de ernst en de verwijtbaarheid van de inbreuk, alsmede de ernst van de verdere dreigende inbreuk op de auteursrechten van Verzoekster, ondervindt Verzoekster onherstelbare schade wanneer de (dreigende) inbreuk van Verweerster voortduurt. Om die reden heeft Verzoekster een zwaarwegend en spoedeisend belang bij de onderhavige onmiddellijke voorziening bij voorraad.

Bevoegdheid

14. Omdat zowel Verzoekster als Verweerster (als belanghebbende in de zin van artikel 262, aanhef en onder a Rv) woonplaats hebben in het arrondissement Haarlem is de Edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem op grond van artikel 262, aanhef en onder a Rv. bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift.

Bevel

15. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft Verzoekster recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Verweerster tot het staken van enige (dreigende) inbreuk op de auteursrechten van Verzoekster op grond van artikel 1019e Rv.

WESHALVE:

Verzoekster zich tot U Edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem wendt met het eerbiedig verzoek:

1. Verweerster te bevelen - bij beschikking uit te geven voor grosse - om met onmiddellijke ingang de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de auteursrechten van Verzoekster op de Werken te staken en gestaakt te houden;

2. Verweerster te veroordelen om aan Verzoekster een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom te betalen van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat Verweerster het onder 1. verzochte bevel niet naleeft, of - zulks naar keuze van Verzoekster - voor ieder product waarmee Verweerster dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als U Edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;

3. de termijn waarbinnen Verzoekster de eis in hoofdzaak dient in te stellen tegen Verweerster als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als U Edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;

4. de hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Haarlem, 2007

____________________

Procureur