Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB3510

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-06-2007
Datum publicatie
13-09-2007
Zaaknummer
15/030507-00
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking verlenging TBS.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE RAADKAMER

Parketnummer: 15/030507-00

Uitspraakdatum: 14 juni 2007

BESCHIKKING (art. 509t Sv)

1. Ontstaan en loop van de procedure

Op 27 april 2007 is op de griffie van deze rechtbank ingekomen de vordering, gedateerd 23 april 2007, van de officier van justitie in het arrondissement Haarlem tot verlenging van de termijn gedurende welke

[terbeschikkinggestelde],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende in de Pompekliniek te Nijmegen,

bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Haarlem van 23 mei 2001 ter beschikking werd gesteld met voorwaarden. De termijn nam een aanvang op 6 juni 2001. Bij beslissing van de raadkamer van deze rechtbank van 24 december 2002 is deze terbeschikkingstelling met voorwaarden omgezet in een terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege.

Van deze terbeschikkingstelling werd de termijn laatstelijk verlengd bij beschikking van deze rechtbank van 3 juni 2005.

Een advies als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, aanhef en onder 10 van het Wetboek van Strafvordering, gedateerd 5 april 2007, is uitgebracht door drs.A.W.T.M Vissers, klinisch psycholoog/psychotherapeut , plaatsvervangend hoofd van de inrichting ( Pompestichting), strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar.

Voorts zijn adviezen als bedoeld in artikel 509o, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, op respectievelijk 23 maart 2007 en 6 april 2007 uitgebracht door A.D. Wallace, GZ-psycholoog en J.M.J.F. Offermans, psychiater.

Tenslotte zijn de in artikel 509o, tweede lid, aanhef en onder 20 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ter beschikking gestelde overgelegd.

Op 31 mei 2007 is de vordering in het openbaar in raadkamer behandeld. Daarbij zijn gehoord de terbeschikkinggestelde, zijn raadsvrouw mr. Y. Welter, advocaat te Purmerend, de deskundige drs. W. van Bergen en de officier van justitie.

Van dit verhoor is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

2. Beoordeling

De vordering strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling met 2 jaar.

Uit het door de deskundige Wallace, psycholoog, uitgebrachte advies blijkt dat er bij betrokkene nog altijd duidelijke aanwijzingen zijn voor zeer ernstige persoonlijkheidspathologie. De persoonlijkheidsstructuur van betrokkene toont antisociale, narcistische en paranoïde trekken. Hierbij is sprake van een sterk verhoogde krenkbaarheid en waakzaamheid, gebrekkig functionerende frustratietolerantie en dito agressieregulatie, en een sterke neiging om agressie op de omgeving te projecteren. Daarnaast heeft hij een zwak ontwikkelde gewetensfunctie, een groot gebrek aan inzicht in zijn psychische functioneren en sterke neiging om zwakheden en problemen te ontkennen, minimaliseren en bagatelliseren. Betrokkene heeft bijzonder veel moeite met kritiek, negatieve waardering en is waarschijnlijk bang om te worden afgewezen.

Het grote gebrek aan vaardigheden en methoden om effectief om te gaan met prikkels, emoties, stress, frustratie en spanningen is voor betrokkene even ernstig als zijn onvermogen om van behandelingen in diverse settings te kunnen profiteren. Verontrustend is de sterke neiging van betrokkene om mislukte behandelingen alsnog grotendeels als geslaagd te labelen. Eveneens verontrustend is de sterke neiging van betrokkene om de oorzaken van zijn delictgedrag grotendeels buiten zichzelf te plaatsen en aan omstandigheden of lichamelijke klachten te wijten. Er bestaat nog altijd een groot gevaar voor het tonen van seksueel gekleurde, agressieve ontladingen bij provocaties, krenkingen en beledigingen. Zonder behandeling van de in de rapportage omschreven problemen is er een grote kans op herhaling van soortgelijke delicten als waarvoor hij aanvankelijk een TBS met voorwaarden kreeg opgelegd.

Vanwege de ernst van de aan de persoonlijkheidsstoornis gerelateerde gebreken in de frustratietolerantie en agressieregulatie, is de prognose voor vooral vergroting van de controle over zijn agressieve impulsen en de vergroting van zijn zelfinzicht, zeker op korte termijn, niet rooskleurig.

Gezien het voorgaande adviseert de deskundige de terbeschikkingstelling te verlengen met twee jaar.

Ook de deskundige Offermans, psychiater, adviseert de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen.

Offermans heeft in zijn rapportage geconcludeerd dat de basale problematiek c.q. persoonlijkheidsstoornis van betrokkene nog nauwelijks enige verandering heeft ondergaan en het nog veel tijd en inspanningen van kliniek en betrokkene zal vergen om tot een daadwerkelijke verbetering te komen. Het recidiverisico moet dan ook als onverminderd hoog worden ingeschat. De prognose is vooralsnog somber.

De deskundige Van Bergen heeft bij de behandeling van de vordering het advies van het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting toegelicht en onderschreven en heeft daarbij opgemerkt dat het moeilijk is een prognose te geven, maar dat er een redelijk ongunstig beeld is. Betrokkene wordt nu onderzocht om te kijken of er nog behandelmogelijkheden zijn en zo ja, hoe de behandeling het best kan worden ingestoken. Op grond van de ernstige persoonlijkheidsproblematiek, het geringe effect van eerdere behandelpogingen en het immer aanwezige gevaar voor herhaling wordt verlenging van de terbeschikkingstelling met 2 jaar geadviseerd.

De raadsvrouw van de terbeschikkinggestelde heeft de rechtbank verzocht de vordering van de officier van justitie toe te wijzen.

De rechtbank is, gelet op voormelde adviezen en de toelichting daarop door de deskundige van oordeel, dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen eist dat de termijn gedurende welke betrokkene ter beschikking is gesteld, dient te wordt verlengd voor na te melden duur.

De rechtbank neemt in aanmerking dat bij de terbeschikkingstelling een bevel als bedoeld in artikel 37b van het Wetboek van Strafrecht is gegeven en dat de terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een misdrijf dat was gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 509o, 509s en 509t van het Wetboek van Strafvordering.

3. Beslissing

De rechtbank:

Verlengt de termijn voor de terbeschikkingstelling en verpleging van [terbeschikkinggestelde] voor de duur van TWEE JAAR.

4. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Deze beschikking is gegeven door

mr. Van Santen, voorzitter,

mrs. Milius en De Vries, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Alexander, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 juni 2007.