Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB3147

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
05-09-2007
Datum publicatie
06-09-2007
Zaaknummer
352046 AO VERZ 07-713
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer in verband met disfunctioneren. De werknemer doet een beroep op (de reflexwerking van) het opzegverbod bij ziekte, stellende dat hij te maken heeft met een ernstige problematiek in de vorm van een combinatie van psychische problemen en gebruik van alcohol, waarvoor hij zich onder behandeling heeft gesteld. Naar het oordeel van de kantonrechter valt niet uit te sluiten dat het disfunctioneren van de werknemer is veroorzaakt door zijn ziekte (i.c. zijn psychische problemen en alcoholverslaving). Het verzoek wordt afgewezen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 670
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2007/239
JIN 2007/577
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

Zaak/rep.nummer: 352046/AO VERZ 07-713

Datum uitspraak: 5 september 2007

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de besloten vennootschap TELENOR COMMUNICATIONS SERVICES B.V.,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

verzoekster,

hierna te noemen: Telenor,

gemachtigde: mr. U. Hoogland,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

hierna te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. P.A. Schmidt.

De procedure

Op 10 juli 2007 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Telenor. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2007. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van Telenor heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

a. [verweerder], 41 jaar oud, is sinds 1 mei 2005 bij Telenor in dienst, laatstelijk in de functie van Manager Project Department tegen een salaris van € 4.759,-- bruto per maand, exclusief vakantiegeld en overige emolumenten. [verweerder] maakt deel uit van het Management Team.

b. Bij een beoordeling van 12 december 2006 scoort [verweerder] op een aantal punten een onvoldoende. Met name de vaardigheden managen, coachen en rapporteren laten te wensen over. Bij de beoordeling spreken Telenor en [verweerder] onder meer af dat er een actieplan zal worden opgesteld en dat er tweemaandelijks vervolggesprekken zullen plaatsvinden, waarvan de eerste keer eind februari 2007.

c. Bij brief van 18 april 2007 heeft Telenor [verweerder] een waarschuwing gegeven voor het zonder opgave van een geldige reden afwezig zijn op 16 en 17 april 2007.

d. Op 4 juni 2007 heeft [verweerder] zich ziek gemeld.

e. Op 6 juni 2007 heeft de arbo-arts [verweerder] volledig arbeidsgeschikt geoordeeld.

f. In een op 6 juni 2007 gevoerd gesprek heeft Telenor [verweerder] laten weten niet meer met hem verder te willen. Telenor heeft [verweerder] een voorstel gedaan voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en hem met onmiddellijke ingang geschorst.

g. Bij brief van 25 juni 2007 bericht de gemachtigde van [verweerder] Telenor onder meer: “Het blijkt nu dat cliënt zijn arbeidsongeschiktheid en de daaraan ten grondslag liggende problematiek ernstig onderschat heeft. Dat maakt dat de oorspronkelijke diagnose van de arbo-arts niet (meer) adequaat is en cliënt in zoverre eigenlijk opnieuw door de arbo-arts beoordeeld zou moeten worden. Voorzover nodig meldt cliënt zich hierbij wederom ziek. Voorst is cliënt hierdoor op dit moment niet in staat om verder overleg te voeren over de door u voorgestelde regeling. Cliënt zal nu eerst volledig hersteld dienen te zijn alvorens met u verder in overleg te treden. Gezien het uitkeringsrisico kan ik cliënt op dit moment ook niet adviseren om tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, nog daargelaten of beëindiging van het dienstverband in het onderhavige geval noodzakelijk is.”

h. Bij brief van 25 juni 2007 bericht Telenor de gemachtigde van [verweerder] onder meer: “Wij delen u mede dat wij niet akkoord gaan met de inhoud van uw schrijven. De heer de Haan is niet arbeidsongeschikt verklaard door de Arbo arts en derhalve ontbreekt elke juridische grond van arbeidsongeschiktheid. Indien de heer de Haan hierop alsnog een beroep wil doen, dient hij een zogenaamd “second opinion”aan te vragen bij UWV.”

i. Op 18 juli 2007 heeft UWV een second opinion gegeven. UWV heeft [verweerder] op 6 juni 2007 arbeidsongeschikt geoordeeld zowel voor de eigen functie als voor aangepaste werkzaamheden.

j. Met ingang van 23 juli 2007 is [verweerder] met een indicatie van een specialist opgenomen in een kliniek in Schotland. [verweerder] heeft psychische problemen en een alcoholversla-ving.

Het verzoek

Telenor verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn, primair wegens een dringende reden en subsidiair wegens veranderingen in de omstandig-heden, en zonder toekenning van enige vergoeding.

Ter toelichting stelt Telenor - samengevat - het volgende. [verweerder] heeft een voorbeeld-functie in haar organisatie. In zijn vele interne en externe contacten had [verweerder] zich dat moeten realiseren. In zijn contacten met directie, managers en ondergeschikten heeft hij er blijk van gegeven weinig op te hebben met de belangen van Telenor. Hij heeft slecht gefunctioneerd en zich op diverse punten misdragen (o.a. roekeloos omspringen met bedrijfseigendommen, ongeoorloofd verzuim, buiten staat geraken werk te verrichten, schofferen medewerkers, lastigvallen etc.). [verweerder] heeft aangetoond de verantwoordelijk-heid die zijn functie voor hem met zich brengt niet te kunnen dragen. Telenor kan niet meer verder met [verweerder], nu hij binnen het management en bij de medewerkers van Telenor geen draagvlak meer heeft.

Het verweer

[verweerder] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsover-eenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [verweerder] om toekenning van een billijke vergoeding met een correctiefactor van meer dan 1.

Ter toelichting voert [verweerder] - samengevat - het volgende aan. Hij beroept zich op de ontslagbescherming bij ziekte. Hij heeft te maken met een ernstige problematiek in de vorm van een combinatie van psychische problemen en gebruik van alcohol, welke slechts met een intensieve behandeling oplosbaar zijn. Een en ander heeft ertoe geleid dat hij met een indicatie van de specialist per 23 juli 2007 is opgenomen in een kliniek in Schotland.

Hij is van mening dat Telenor hem in staat moet stellen om te genezen en te re-integreren.

Wanneer de oorzaak voor zijn arbeidsongeschiktheid is weggenomen, is er geen enkel beletsel om het dienstverband van partijen te continueren.

Hij betwist het door Telenor gestelde slechte functioneren. Met deze stelling valt niet te rijmen dat hij de afgelopen jaren promotie heeft gemaakt en salarisverhogingen en bonussen heeft gekregen. In maart/april 2007 heeft hij zelfs binnen Telenor de hoogste bonus gekre-gen. Hij erkent deels de door Telenor gestelde misdragingen. De oorzaak van deze misdra-gingen is echter gelegen in zijn psychische problemen en alcoholverslaving, waarvoor hij zich inmiddels laat behandelen.

De beoordeling van het verzoek

1. De verzekeringsarts van het UWV heeft in de second opinion de beslissing van de arbo-arts overruled. Een gevolg daarvan is dat er in de voorliggende zaak vanuit dient te worden gegaan dat [verweerder] op dit moment volledig arbeidsongeschikt is.

2. [verweerder] heeft een beroep gedaan op (de reflexwerking van) het opzegverbod bij ziekte. De kantonrechter dient te controleren of het verzoek verband houdt met de aanwezigheid van dit opzegverbod. Bij een geconstateerd verband zal de kantonrechter het verzoek afwijzen, tenzij zich andere omstandigheden voordoen die een gewichtige reden voor ontbinding vormen.

3. Telenor heeft haar stelling dat [verweerder] slecht heeft gefunctioneerd - na de gemotiveerde betwisting daarvan door [verweerder] - naar het oordeel van de kantonrechter niet aanneme-lijk gemaakt. Uit de beoordeling van 12 december 2006 blijkt weliswaar dat [verweerder] op een aantal punten onvoldoende heeft gescoord, maar daaruit valt niet zonder meer te concluderen dat [verweerder] ook slecht heeft gefunctioneerd. Naar een manager op het niveau van [verweerder] mag heel kritisch worden gekeken, hetgeen Telenor ook heeft gedaan. Dat kritische kijken heeft verbeterpunten met zich gebracht. Over deze verbeter-punten hebben partijen afspraken gemaakt. Zo zou er een actieplan worden opgesteld en zouden er tweemaandelijkse vervolggesprekken gaan plaatsvinden. Deze afspraken zijn echter niet nagekomen en dat dient voor risico van Telenor te komen. Op grond van de in het geding gebrachte producties en de stellingen van partijen is komen vast te staan dat [verweerder] is doorgegroeid van Project Manager naar Manager Project Department en dat hij telkens salarisverhogingen en bonussen van Telenor heeft gekregen. Dit valt niet te rijmen met het gestelde slechte functioneren.

4. Dat er gedurende het hele dienstverband sprake is geweest van zodanig onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag dat dit de ontbinding zou rechtvaardigen is - in het licht van de betwisting van [verweerder] - niet aannemelijk geworden. Doorslaggevend daarbij is dat een groot deel van deze gedragingen voor het laatste functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden, maar er kennelijk geen reden was om deze gedragingen bij dit gesprek aan de orde te stellen. [verweerder] heeft de door Telenor gestelde recentere misdragingen deels erkend. Gelet op de door partijen in het geding gebrachte producties en hetgeen door hen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gebracht, valt naar het oordeel van de kantonrechter echter niet uit te sluiten dat deze misdragingen van [verweerder] zijn veroorzaakt door zijn ziekte (i.c. zijn psychische problemen en alcoholverslaving). Telenor is er daarom niet in geslaagd om haar stelling dat de grondslag van het verzoek niet in die ziekte is gelegen voldoende te onderbouwen.

5. Het bovenstaande brengt overigens niet met zich dat een werkgever zich maar alles van haar (alcohol)verslaafde werknemer moet laten welgevallen. Van een verslaafde werknemer mag verwacht worden dat hij zijn verslaving adequaat aanpakt en alles in het werk stelt om zo gauw mogelijk weer van waarde te zijn voor zijn werkgever. Van een werkgever mag in dat stadium verwacht worden dat hij zijn werknemer daarbij ondersteunt. [verweerder] heeft kort geleden zijn alcoholverslaving onderkend en laat zich daarvoor inmiddels behandelen. Deze behandeling zal volgens zijn gemachtigde nog ongeveer drie maanden nemen. De kantonrechter is van oordeel dat Telenor hem tenminste die tijd moet gunnen.

6. Gelet op het bovenstaande zal het verzoek van Telenor worden afgewezen.

7. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. B. Vogel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.