Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA9723

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-07-2007
Datum publicatie
17-07-2007
Zaaknummer
337739 CV EXPL 07-1458
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na opzegging door gedaagde van (beveiligings)overeenkomst, vordert eiseres betaling van de eindfactuur. Gedaagde betwist de vordering en voert daartoe aan dat eiseres creditering van de factuur heeft toegezegd. Eiseres erkent de toezegging, maar stelt deze dezelfde dag te hebben ingetrokken, omdat de door gedaagde aangevoerde gronden niet op waarheid bleken te berusten. De kantonrechter leest hierin een beroep op artikel 3:44 lid 3 BW (vernietigbaarheid van een rechtshandeling op grond van bedrog).

Nu eiseres heeft voldaan aan de ingevolge artikel 211 lid 3 Rv op haar rustende substantiëringsplicht en gedaagde eerst bij conclusie van dupliek (en slechts in algemene termen) heeft betwist onjuiste informatie aan eiseres te hebben verstrekt, wordt zijn verweer als onvoldoende gemotiveerd verworpen. De vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 337739/ CV EXPL 07-1458

datum uitspraak: 4 juli 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap VAREL SECURITY ALARMCENTRALESERVICE B.V.

handelend onder de naam Alarmgroep Meldnet

te Eindhoven

eisende partij

hierna te noemen Varel Security

gemachtigde N.A. Hofman, gerechtsdeurwaarders

tegen

de besloten vennootschap BIO TWIN B.V.

te Uitgeest

gedaagde partij

hierna te noemen Bio Twin

vertegenwoordigd door haar directeur [XXX]

De procedure

Varel Security heeft Bio Twin gedagvaard op 1 februari 2007. Bio Twin heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft Varel Security schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna Bio Twin nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

1. Op 25 september 2002 heeft Bio Twin bij Varel Security een zogenoemd dienstverleningscontract voor aansluiting op de alarmcentrales van Alarmgroep Meldnet afgesloten.

2. Op de overeenkomst zijn de door Varel Security gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden is de overeenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar.

3. Bij brief van 3 juli 2006 heeft de directeur van Bio Twin, [XXX] (hierna: [XXX]), voor zover van belang, het volgende aan Varel Security medegedeeld:

“Wegens een verhuizing wil ik hierbij onze overeenkomst beëindigen per 13-09-06.”

4. Bij brief van 10 juli 2006 heeft Varel Security onder meer het volgende aan Bio Twin bericht:

“Conform de Algemene voorwaarden eindigt de overeenkomst [...] op 25 september 2007. [...]

U zult binnenkort een eindafrekening ontvangen [...] voor de resterende periode [...]”

5. Bij nota van 11 juli 2006 heeft Varel Security Bio Twin een bedrag van € 306,06 in rekening gebracht voor de periode 13-09-2006 t/m 24-09-2007.

6. Op 26 september 2006 heeft Varel Security Bio Twin gesommeerd tot betaling van de factuur van 11 juli 2006 onder aanzegging van incassomaatregelen. Zij heeft daarbij onder meer het volgende opgemerkt:

“[...] op 10 juli 2006 heeft u telefonisch contact met ondergetekende over deze eindafrekening [...]. U geeft [...] aan dat u het hier niet mee eens bent en dat u meerdere bedrijven bij Alarmgroep Meldnet BV heeft ondergebracht. [...] Ook noemt u het feit dat het niet uw handtekening is die onder de overeenkomst staat. Op grond daarvan heb ik u, uit coulance, een credit toegezegd.

Op 10 juli 2006 heb ik u meteen teruggebeld en u medegedeeld, dat de creditering niet zal plaatsvinden op grond van het feit dat er onder de opzegging dezelfde handtekening stond. [...] Ook was er geen sprake van andere aansluitingen op onze alarmcentrale.”

7. Bij brief van 30 september 2006 heeft Bio Twin onder meer het volgende aan Varel Security bericht:

“U geeft nu ook gelukkig schriftelijk toe dat u de faktuur zou crediteren. [...] U kunt zich nu juridisch nergens meer op beroepen.”

8. Bij brief van 2 oktober 2006 heeft Varel Security Bio Twin onder meer het volgende doen weten:

“Wij hebben u, op grond van de door u onjuist verstrekte gegevens, in eerste instantie een credit toegezegd. Wij hebben u ook meteen retour gebeld met de mededeling dat [...] Alarmgroep Meldnet BV derhalve factuur 3391444 NIET zou crediteren.”

9. Bio Twin is, ondanks aanmaningen van de gemachtigde van Varel Security, niet tot betaling van de factuur van 11 juli 2006 overgegaan.

De vordering

Varel Security vordert (samengevat) veroordeling van Bio Twin tot betaling van € 399,47. Varel Security stelt daartoe het volgende.

Bio Twin dient de openstaande nota van 11 juli 2006 te voldoen. Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft Bio Twin Varel Security genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Varel Security heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van € 75,00. Deze kosten komen ingevolge de artikelen 6:74 en 6:96 BW voor rekening van Bio Twin.

Voorts is Bio Twin de contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Deze bedraagt, berekend tot 1 februari 2007, € 18,41.

Het verweer

Bio Twin betwist de vordering. Zij voert daartoe het volgende aan.

Varel Security heeft uit coulance creditering van de factuur toegezegd. Zij kan niet zomaar op die toezegging terugkomen.

Voorts is de prijsverhoging reden om de overeenkomst met Varel Security te beëindigen. Bio Twin is Varel Security derhalve niets verschuldigd.

De beoordeling van het geschil

Bepalend voor de uitkomst van het onderhavige geschil is de beantwoording van de vraag of de door Varel Security toegezegde creditering door de latere intrekking daarvan teniet is gegaan.

Varel Security stelt de toegezegde creditering te hebben ingetrokken omdat de door Bio Twin aangevoerde redenen – Bio Twin zou meerdere panden bij Varel Security hebben ondergebracht en de handtekening op het contract zou niet van [XXX] afkomstig zijn - niet op waarheid bleken te berusten. De kantonrechter leest hierin een beroep op vernietigbaarheid van de rechtshandeling op grond van bedrog ingevolge artikel 3:44 lid 3 BW.

Hoewel Varel Security bij dagvaarding heeft voldaan aan de ingevolge artikel 111 lid 3 Rv op haar rustende substantiëringsplicht, heeft [XXX] eerst bij conclusie van dupliek betwist dat hij op 10 juli 2006 heeft gezegd diverse panden bij Varel Security te hebben ondergebracht. Op Bio Twin rust de plicht haar verweer met redenen te omkleden. Nu Bio Twin zich met betrekking tot de door Varel Security gestelde argumenten voor de creditering enerzijds heeft beperkt tot een enkele, blote ontkenning, en anderzijds in het geheel niet is ingegaan op de kwestie van de handtekening onder het contract, zal haar verweer als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen.

Op het door Bio Twin gevoerde (subsidiaire) verweer dat de tariefverhoging op zichzelf voldoende reden is voor de beëindiging van de overeenkomst, heeft Varel Security bij conclusie van repliek betoogd dat en waarom hiervan in het onderhavige geval geen sprake kan zijn. Nu Bio Twin hierop bij conclusie van dupliek niet meer heeft gereageerd, zal ook dit verweer als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van Varel Security zal worden toegewezen, inclusief de contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten, nu Bio Twin daartegen geen zelfstandig verweer heeft gevoerd.

De proceskosten komen voor rekening van Bio Twin omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Bio Twin tot betaling aan Varel Security van € 399,47 te vermeerderen met de rente ad 1% per maand over € 306,06 vanaf 1 februari 2007 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt Bio Twin tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Varel Security tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 80,85

vastrecht € 90,00

salaris gemachtigde € 120,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J. Harts en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.