Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA8783

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-07-2007
Datum publicatie
04-07-2007
Zaaknummer
346574/AO VERZ 07-501
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Na reorganisatie is de functie van verweerder komen te vervallen. Het verlies van wederwijds vertrouwen van partijen vormt een zodanige verandering van omstandigheden, dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Vergoeding met toepassing van de correctiefactor C=1. Geen omstandigheden die een hogere vergoeding rechtvaardigen. Bij het bepalen van de datum van de ontbinding speelt de fictieve opzegtermijn geen rol. Deze ligt in het algemeen in de risicosfeer van de werknemer. De kantonrechter acht het bovendien niet redelijk om rekening te houden met de fictieve opzegtermijn, omdat vanaf 27 maart 2007 tegenover de loonbetalingen geen werkzaamheden van verweerder meer hebben gestaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

Zaak/rep.nummer: 346574/AO VERZ 07-501

Datum uitspraak: 3 juli 2007

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de besloten vennootschap TECHNICAL CONCEPTS BENTFIELD B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

hierna te noemen: TC Bentfield,

gemachtigden: mrs. E.S. Bronkhorst en M. Ritmeester

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

hierna te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. K. Wiersma.

De procedure

Op 10 mei 2007 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van TC Bentfield. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 26 juni 2007. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. Namens TC Bentfield zijn pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

a. [verweerder], 53 jaar oud, is sinds 1 augustus 1996 bij TC Bentfield in dienst in de functie van Plant Manager tegen een salaris van € 7.516,-- bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld en overige emolumenten.

b. TC Bentfield is in januari 2006 overgenomen door Technical Concepts LLC, zijnde een vennootschap naar het recht van de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika.

c. [verweerder] heeft voor zijn bijdrage aan deze overname een bonus van € 150.000,-- ontvangen.

d. Naast TC Bentfield heeft Technical Concepts LLC nog een dochtermaatschappij, te weten Technical Concepts International in het Verenigd Koninkrijk.

e. Technical Concepts LLC heeft er voor gekozen haar voornaamste activiteiten vanuit Europa te concentreren bij haar dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk.

Het verzoek

TC Bentfield verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden met toekenning van een vergoeding aan [verweerder] van € 156.052,-- bruto,

kosten rechtens.

Ter toelichting stelt TC Bentfield - samengevat - het volgende. De functie van [verweerder] is ten gevolge van een door de moedermaatschappij doorgevoerde reorganisatie vervallen. Zijn werkzaamheden worden inmiddels door een ander bij de dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. Naar een andere passende functie voor [verweerder] is gezocht, maar deze bleek niet voorhanden. De arbeidsovereenkomst van partijen dient dan ook op korte termijn te eindigen. De reden voor de ontbinding kan niet aan [verweerder] worden verwe-ten en daarom is TC Bentfield bereid om hem de bij een reorganisatie gebruikelijke vergoe-ding te betalen, welke vergoeding gebaseerd is op de neutrale kantonrechtersformule met een factor C=1.

Het verweer

[verweerder] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsover-eenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [verweerder] om toekenning van een vergoeding van

€ 314.770,-- en om bij het vaststellen van de datum van de ontbinding rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. [verweerder] verzoekt tevens om hem een vergoeding van € 5.000,-- (exclusief btw) toe te kennen voor de door hem gemaakte juridische kosten.

Ter toelichting voert [verweerder] - samengevat - het volgende aan.

Voor het doorvoeren van een reorganisatie heeft geen valide reden bestaan. [verweerder] betwist dat er door de reorganisatie inkoop- en synergievoordelen zijn behaald. De inkoop van alle zaken die nodig zijn voor de productie in Nederland en China werden al door TC Bentfield ingekocht. De omzet van TC Bentfield is vanaf 1996 gestaag gaan groeien en deze groei heeft zich ook na de overname door Technical Concepts LLC verder doorgezet. Ook het aantal medewerkers van TC Bentfield is in deze periode sterk uitgebreid. Technical Concepts LLC heeft dan ook een zeer goed draaiend en zeer winstgevend TC Bentfield overgenomen.

[verweerder] betwist tevens dat zijn functie is komen te vervallen, omdat er een overlap van activiteiten bij TC Bentfield en de dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk ontstond. TC Bentfield en de dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk hebben weinig tot niets met elkaar gemeen. TC Bentfield is een productiebedrijf, terwijl deze dochtermaatschappij een groothandel is. De werkzaamheden van [verweerder] bij TC Bentfield omvatten meer dan TC Bentfield stelt. Hij houdt zich bezig met het managen van de Inkoopafdeling, het Supply Chain Management en hij onderhoudt alle contacten met Chinese leveranciers. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de faciliteiten, de IT, de Technische Dienst en voor al het artwork. Tevens was hij mede verantwoordelijk voor de machines en de ontwikkeling van dispensers en navullingen. Hij vervulde een centrale rol in de organisatie van TC Bentfield, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat hij vanaf 1998 deel is gaan uitmaken van het manage-mentteam van 4 personen.

[verweerder] denkt dat de werkelijke reden voor het verval van zijn functie gelegen is in het feit dat de Amerikaanse manier van werken kennelijk niet strookt met de mondigheid van een Nederlandse werknemer. In januari 2007 is de Angelsaksische inval verder vormgegeven door de aanstelling van een interim algemeen directeur. Deze directeur duldde geen inspraak.

Naar zijn mening kon alles veel efficiënter en andere meningen waren niet juist en mochten zelfs niet worden gegeven. De interim algemeen directeur weigerde te luisteren naar het personeel.

Naast het feit dat de noodzaak van de reorganisatie niet voldoende is onderbouwd, heeft TC Bentfield ook nog eens niet voldaan aan de formele vereisten die aan een reorganisatie worden gesteld. TC Bentfield heeft [verweerder] niet tijdig geïnformeerd en heeft niet serieus gezocht naar een andere passende functie voor [verweerder]. Vanuit het niets heeft [verweerder] op

27 maart 2007 een brief overhandigd gekregen met de mededeling dat zijn functie is komen te vervallen.

Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden verzoekt [verweerder] rekening te houden met de volgende omstandigheden. De reden voor de ontbinding van de arbeidsover-eenkomst is volledig aan de gedragingen van TC Bentfield te wijten. Gelet op zijn leeftijd zal het praktisch onmogelijk voor hem worden om een vergelijkbare functie te verwerven. Zijn pensioenvoorziening is mager. Voormelde omstandigheden rechtvaardigen een afwijking van de gebruikelijke kantonrechtersformule. Een correctiefactor van 2 acht [verweerder] billijk.

TC Bentfield is in haar berekening van de vergoeding van een te laag salaris uitgegaan.

De beoordeling van het verzoek

1. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

2. Naar ter zitting is gebleken, is het tussen partijen noodzakelijke vertrouwen voor een verdere voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer aanwezig. Hierin is een zodanige verandering in de omstandigheden gelegen, dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden.

3. Bij het bepalen van de datum van de ontbinding zal geen rekening gehouden worden met de fictieve opzegtermijn. In de eerste plaats geldt dat deze in het algemeen in de risicosfeer ligt van de werknemer. Daar komt bij dat tot aan het moment waarop er een einde aan de arbeidsovereenkomst van partijen komt, TC Bentfield de verplichting heeftom het salaris van [verweerder] door te betalen, [verweerder] met ingang van 27 maart 2007 op non actief is gestelden er derhalve vanaf die datum tegenover de loonbetalingen van TC Bentfield geen werkzaamheden van [verweerder] meer hebben gestaan. Onder die omstandigheden oordeelt de kantonrechter het niet redelijk om met een fictieve opzegtermijn rekening te houden. De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden met ingang van 16 juli 2007.

4. Niet in geschil tussen partijen is dat aan [verweerder] in redelijkheid een vergoeding dient toe te komen. Gelet op de omstandigheden van de voorliggende zaak, waarbij het aannemelijk is dat er sprake is van het wegvallen van een functie ten gevolge van een reorganisatie, is ook de kantonrechter van oordeel dat een vergoeding naar billijkheid op zijn plaats is.

5. Partijen verschillen echter van mening over de hoogte van deze vergoeding en dit verschil is met name gelegen in de omstandigheid dat zij ieder een afwijkend standpunt hebben over de mate waarin TC Bentfield aan de oorzaak van de ontbinding een verwijt te maken valt.

6. Het wegvallen van een functie van een werknemer ten gevolge van een reorganisatie is in de regel een risico dat voor rekening van de werkgever komt, omdat de werknemer daarvan geen verwijt valt te maken. In de voorliggende zaak is dit niet anders. TC Bentfield heeft dit risico ook aanvaard door [verweerder] de bij een reorganisatie gebruikelijke (neutrale) vergoeding met een correctiefactor (C) van 1 aan te bieden. [verweerder] is van mening dat een hogere vergoeding dan de gebruikelijke op zijn plaats is. Hij verzoekt een vergoeding, waarbij de correctiefactor is gesteld op 2. De kantonrechter is van oordeel dat de door [verweerder] ter onderbouwing aangevoerde om-standigheden niet zodanig bijzonder zijn dat deze de toekenning van een hogere vergoe-ding rechtvaardigen. Het staat een onderneming in beginsel vrij haar organisatie zo in te richten en indien gewenst zo te herstructureren als het die onderneming goeddunkt. Het was Technical Concepts LLC dan ook toegestaan om het management van TC Bentfield te vervangen en activiteiten over te hevelen naar het Verenigd Koninkrijk. De omstandigheid dat [verweerder] de noodzaak van de koerswijzigingen niet inziet (en deze zelfs onverstandig acht) zijn daarbij niet relevant.

7. Uit de in het geding gebrachte stukken en het tijdens de mondeling behandeling gestelde is aannemelijk geworden dat de informatie aan [verweerder] over de reorganisatie en het daarmee samenhangende verval van zijn functie te wensen heeft overgelaten. Met [verweerder] is de kantonrechter van oordeel dat dit zorgvuldiger had kunnen gebeuren. Niet aannemelijk is geworden dat TC Bentfield uitgebreid naar andere passende functies heeft gezocht, maar een opzienbarend resultaat bij een dergelijke zoektocht valt bij functies als die van [verweerder] ook niet te verwachten. De mogelijkheden zijn waarschijnlijk zeer beperkt en ook [verweerder] zelf heeft geen andere passende functie kunnen aandragen. Met de leeftijd van [verweerder] wordt in de vergoeding te allen tijde rekening gehouden. Daarbij geldt echter bovendien dat de kansen voor [verweerder] op de arbeidsmarkt - gezien zijn ruime ervaring, de gunstige arbeidsmarkt en gezien het gegeven dat TC Benfield heeft aangegeven hem niet aan het concurrentiebeding te willen houden - in de visie van de kantonrechter gunstiger zijn dan [verweerder] thans meent. De magere pensioen-voorziening is geen omstandigheid die bij het bepalen van de vergoeding een rol dient te spelen. Gelet op het vorenstaande zal de kantonrechter bij de berekening van de vergoeding uitgaan van een correctiefactor van 1.

8. Partijen verschillen tevens van mening over de hoogte van het bruto maandsalaris van [verweerder], inclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. TC Bentfield stelt dat salaris op € 8.669,53 bruto per maand, waarbij rekening wordt gehouden met een gemiddelde eindejaarsbonus van € 6.627,-- bruto. [verweerder] stelt dat salaris op € 8743,61 bruto per maand, waarbij rekening wordt gehouden met een jaarlijkse dertiende maand van € 7.516,-- bruto. De kantonrechter is van oordeel dat het door [verweerder] berekende salaris van € 8.743,61 bruto per maand in de voorliggende zaak als uitgangspunt genomen dient te worden. Weliswaar kan op grond van de in het geding gebrachte stukken niet worden aangeno-men, dat er sprake is van een dertiende maand, maar de (eindejaars)bonus die [verweerder] over de jaren 2003 tot en met 2006 steeds in de maand december ontving was telkens gelijk aan het bruto maandsalaris dat hij in die jaren ontving. TC Bentfield heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is geworden, dat te ver-wachten valt dat de in 2007 aan haar werknemers uit te betalen bonus afwijkend zal zijn van die in de jaren 2003 tot en met 2006.

1. Gelet op het bovenstaande oordeelt de kantonrechter een vergoeding van € 157.385,-- redelijk.

10. TC Bentfield heeft een lagere vergoeding aangeboden, zodat de kantonrechter TC Bentfield in de gelegenheid zal stellen het verzoek in te trekken.

11. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in deze beschikking is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

12. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

- stelt partijen ervan in kennis voornemens te zijn de arbeidsovereenkomst tegen 16 juli 2007 te ontbinden onder toekenning van een vergoeding als hierna is vermeld;

- bepaalt dat TC Bentfield de gelegenheid heeft het verzoek in te trekken door middel van een uiterlijk op donderdag 12 juli 2007 te 15.00 uur ter griffie ontvangen schriftelijke mededeling met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de wederpartij;

voor het geval TC Bentfield het verzoek niet intrekt wordt alvast als volgt beslist:

- ontbindt de arbeidsovereenkomst tegen 16 juli 2007;

- kent aan [verweerder] ten laste van TC Bentfield een vergoeding toe van € 157.385,-- bruto, ineens te voldoen, als aanvulling op ingevolge sociale verzekeringswetten te ontvangen uitkeringen dan wel elders te verwerven lager inkomen uit arbeid;

- veroordeelt voor zover nodig TC Bentfield tot betaling van die vergoeding;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht;

voor het geval TC Bentfield het verzoek wel intrekt:

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. B. Vogel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.