Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA2034

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-03-2007
Datum publicatie
02-04-2007
Zaaknummer
15/003980-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Raadsman betwist dat de kennisgeving conform art. 588 lid 3 Sv is betekend, waardoor de termijn voor instellen van bezwaarschrift niet is gaan lopen. De politierechter verwerpt dit verweer. Artikel 588, vierde lid, Sv bepaalt dat, in het belang van een goede uitvoering van dat wetsartikel, nadere regels kunnen worden gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Artikel 3 van het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen, in samenhang met artikel 1 van de Regeling bepalingen uitreiking van gerechtelijke mededelingen aan griffier, bepaalt ter uitwerking van bovenstaande dat, in een geval als dit waarin het Centraal Justitieel Incassobureau handelt namens het openbaar ministerie, voor de uitreiking aan de griffier als bedoeld in artikel 588, derde lid, Sv, kan worden volstaan met toezending van de mededeling aan de desbetreffende griffie. De politierechter is voorts van oordeel dat genoemde (lagere) regelgeving binnen de grenzen blijft van het belang van een goede uitvoering. De afwijking van de wettelijke regeling, verzending per post naar de griffie in plaats van feitelijke uitreiking aan de griffier, is gering terwijl het belang in de uitvoerende sfeer groot is. Gelet op de keuze voor een landelijk geconcentreerde verwerking bij het CJIB, is het immers niet doenlijk om elk stuk ter plaatse van elke griffie uit te reiken. Het belang van veroordeelde is, te meer daar de mededeling in elk geval door het openbaar ministerie naar zijn GBA-adres wordt verzonden, met deze regelgeving niet in het geding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2007, 148
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

VESTIGING SCHIPHOL

SECTOR STRAFRECHT

POLITIERECHTER

Registratienummer: 07/265

Parketnummer: 15/003980-04

Uitspraakdatum: 21 maart 2007

BESCHIKKING (art. 22g Sr.)

1. Ontstaan en loop van de procedure

Op 22 februari 2007 is op de griffie van de rechtbank Haarlem ingekomen een bezwaarschrift, gedateerd 22 februari 2007, van

[veroordeelde],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].

Op 7 maart 2007 is dit bezwaarschrift in het openbaar behandeld.

Veroordeelde is niet in persoon verschenen.

Aanwezig waren de raadsman van veroordeelde mr. O.O. van der Lee en de officier van justitie.

Van het verhandelde ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De inhoud daarvan wordt als hier ingelast beschouwd.

2. Beoordeling

Het bezwaarschrift is gericht tegen de kennisgeving, gedateerd 24 november 2005, van het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden dat in dezen handelt namens de officier van justitie in dit arrondissement. In die kennisgeving wordt veroordeelde medegedeeld dat de door de politierechter in deze rechtbank bij vonnis van 18 februari 2005 opgelegde vervangende hechtenis ten uitvoer zal worden gelegd. Bij dit, onherroepelijk geworden, vonnis is een werkstraf voor de duur van 180 uur opgelegd, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 90 dagen hechtenis.

De officier van justitie stelt zich primair op het standpunt dat veroordeelde niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn bezwaar omdat het bezwaarschrift na het verstrijken van de termijn van artikel 22g, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is ingediend.

De raadsman van veroordeelde heeft erop gewezen dat de betekening van bovengenoemde kennisgeving niet conform artikel 588, derde lid, sub c van het Wetboek van Strafvordering (Sv) heeft plaatsgevonden. Aldus is, naar zijn zeggen, bedoelde termijn niet gaan lopen.

De politierechter overweegt het volgende.

Artikel 588, vierde lid, Sv bepaalt dat, in het belang van een goede uitvoering van dat wetsartikel, nadere regels kunnen worden gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Artikel 3 van het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen, in samenhang met artikel 1 van de Regeling bepalingen uitreiking van gerechtelijke mededelingen aan griffier, bepaalt ter uitwerking van bovenstaande dat, in een geval als dit waarin het Centraal Justitieel Incassobureau handelt namens het openbaar ministerie, voor de uitreiking aan de griffier als bedoeld in artikel 588, derde lid, Sv, kan worden volstaan met toezending van de mededeling aan de desbetreffende griffie.

Aldus is in deze gehandeld, zo blijkt uit de akte van betekening. Vervolgens is namens het openbaar ministerie op 20 december 2005 een afschrift van de kennisgeving per gewone post verzonden aan - destijds - het GBA-adres van veroordeelde, zoals artikel 588, derde lid, Sv voorschrijft. De politierechter constateert dan ook dat is voldaan aan de bestaande regelgeving.

De politierechter is voorts van oordeel dat genoemde (lagere) regelgeving binnen de grenzen blijft van het belang van een goede uitvoering. De afwijking van de wettelijke regeling, verzending per post naar de griffie in plaats van feitelijke uitreiking aan de griffier, is gering terwijl het belang in de uitvoerende sfeer groot is. Gelet op de keuze voor een landelijk geconcentreerde verwerking bij het CJIB, is het immers niet doenlijk om elk stuk ter plaatse van elke griffie uit te reiken. Het belang van veroordeelde is, te meer daar de mededeling in elk geval door het openbaar ministerie naar zijn GBA-adres wordt verzonden, met deze regelgeving niet in het geding.

Het voorgaande betekent dat het bezwaarschrift te laat is ingediend en dat veroordeelde niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

3. Beslissing

De politierechter:

- verklaart veroordeelde niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.

4. Samenstelling enkelvoudige kamer en uitspraakdatum

Deze beschikking is gegeven door mr. D. Kingma, rechter,

in tegenwoordigheid van F. Zierikzee, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2007.