Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1879

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
28-03-2007
Datum publicatie
29-03-2007
Zaaknummer
333193 / CV EXPL 13032
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot vernietiging van een bindend advies van de Geschillencommissie Reizen. Eiser heeft de Geschillencommissie om toekenning van een vergoeding gevraagd, stellende dat de door gedaagde verzorgde reis (op onderdelen) niet heeft voldaan aan de verwachtingen van eiser, waardoor eiser ongerief heeft ondervonden. Eiser is door de Geschillencommissie in het ongelijk gesteld. De vordering tot vernietiging van de uitspraak van de Geschillencommissie wordt afgewezen, nu niet is komen vast te staan dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om deze uitspraak naar haar inhoud in stand te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 333193 / CV EXPL 13032

datum uitspraak: 28 maart 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

procederend in persoon

tegen

de besloten vennootschap

AEROFUN TRAVEL B.V.

te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde partij

hierna te noemen Aerofun Travel

gemachtigde B. Hems

De procedure

[eiser] heeft Aerofun Travel gedagvaard op 18 december 2006 en een vordering tegen Aerofun Travel ingesteld zoals in de dagvaarding vermeld. Aerofun Travel heeft schriftelijk geantwoord.

Bij tussenvonnis van 14 februari 2007 heeft de kantonrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of zij er de voorkeur aan geven dat de kantonrechter uitspraak doet zonder dat eerst een comparitie van partijen of een nadere conclusiewisseling plaatsvindt. Daarbij heeft de kantonrechter aangegeven dat indien een partij niet reageert, de kantonrechter het ervoor zal houden dat die partij daar geen bezwaar tegen heeft.

Geen van partijen heeft daarop gereageerd.

De beoordeling van het geschil

1. [eiser] vordert vernietiging van de uitspraak van de Geschillencommissie Reizen (hierna: de commissie) van 9 november 2006 waarbij hetgeen [eiser] had verlangd werd afgewezen.

[eiser] had de Geschillencommissie om toekenning van een vergoeding gevraagd omdat de door Aerofun Travel verzorgde vliegreis en rondreis in Thailand niet had voldaan aan de verwachtingen ter zake van onder meer één van de verblijfsaccomodaties en het vervoermiddel waarvan de airconditioning het op enig moment heeft begeven waardoor [eiser] ongerief heeft ondervonden. Het door Aerofun Travel in een eerder stadium gedane schikkingsvoorstel (betaling aan [eiser] van € 600,00 + het klachtengeld van € 60) had [eiser] als onvoldoende afgewezen.

2. Zowel [eiser] als Aerofun Travel hebben hun standpunt tegenover de commissie toegelicht, waarna de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan.

3. [eiser] vordert vernietiging van die uitspraak omdat die niet redelijk en billijk is nu [eiser] wel degelijk nadeel heeft ondervonden onder meer ter zake van de verblijfsaccomodatie. Hij vordert dat Aerofun Travel wordt veroordeeld hem alsnog € 600,00 te betalen.

4. Aerofun Travel betwist de vordering en voert daartoe onder meer het volgende aan. Het eerder door Aerofun Travel gedane schikkingsvoorstel is na afwijzing door [eiser] komen te vervallen. De uitspraak van de commissie is op rechtens correcte wijze en met inachtneming van de daarvoor geldende procedure tot stand gekomen; dat dat niet heeft geresulteerd in het door [eiser] gewenste resultaat doet daar niet aan af.

5. De kantonrechter is van oordeel dat de vordering van [eiser] moet worden afgewezen op grond van de volgende vaststellingen en overwegingen.

6. De bij een bindend advies in het ongelijk gestelde partij kan dat advies alleen dan bij de rechter met succes bestrijden, wanneer het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om die partij aan dat advies gehouden te achten, hetzij vanwege de inhoud van dat advies hetzij vanwege de wijze, waarop het is tot stand gekomen.

Daarvan is hier geen sprake.

7. [eiser] heeft niet betwist dat beide partijen tegenover de commissie hun standpunt hebben toegelicht; [eiser] heeft ook de weergave van die standpunten in de uitspraak onweersproken gelaten. De commissie heeft haar beslissing voorzien van een uitgebreide motivering. De gevoerde procedure geeft dan ook geen aanleiding voor de conclusie dat [eiser] om die reden niet gebonden zou zijn aan het bindend advies van de commissie.

8. Ook inhoudelijk bezien zijn er geen gronden voor de conclusie dat de commissie niet in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen.

De commissie heeft onder meer overwogen dat [eiser] niet duidelijk heeft gemaakt dat hij door de (formeel) onjuiste classificatie van de accommodatie in Jomtien (4**** hotel in de brochure, plaatselijk geclassificeerd als 3*** accomodatie) werkelijk nadeel heeft ondervonden, daar waar Aerofun Travel heeft aangevoerd dat de service en faciliteiten van het hotel wel op 4 **** niveau liggen. [eiser] heeft dat betoog van Aerofun Travel niet althans onvoldoende weersproken, aldus het oordeel van de commissie.

Ten aanzien van de uitgevallen airconditioning in de minibus heeft de commissie overwogen dat, voorzover Aerofun Travel daarover een verwijt valt te maken, dat verwijt van onvoldoende gewicht is om een vergoeding te rechtvaardigen daar Aerofun Travel de volgende dag een luxe touringcar heeft ingezet om de reis te vervolgen.

Ook de klachten van [eiser] over de olifantenexcursie en de stadtour heeft de commissie inhoudelijk beoordeeld.

9. Omdat het bindend advies daarmee naar het oordeel van de kantonrechter voldoet aan de eisen die aan een redelijk advies mogen worden gesteld en [eiser] in zijn dagvaarding onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn de uitspraak van de commissie naar haar inhoud in stand te laten, moet de vordering van [eiser] als ongegrond worden afgewezen.

10. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in dit vonnis is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

11. De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Aerofun Travel tot en met vandaag worden begroot op € 100,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C. Smits en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.