Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ7827

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-02-2007
Datum publicatie
05-02-2007
Zaaknummer
130795 - KG ZA 06-617
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Bewijsbeslag ex art. 843a Rv. Vordering om inzage te krijgen in de in beslag genomen bescheiden wordt geclausuleerd toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 284
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 130795 / KG ZA 06-617

Vonnis in kort geding van 2 februari 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk,

MBLOX LTD.,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

eiseres,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaten mrs. M.J. Heerma van Voss en A.H. Ekker te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XSGRANTED B.V.,

gevestigd te Haarlem,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEL SABIO BEHEER B.V.,

gevestigd te Haarlem,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESRUDA BEHEER B.V.,

gevestigd te Berkhout,

4. [GEDAAGDE SUB 4],

wonende te [woonplaats],

5. [GEDAAGDE SUB 5],

wonende te [woonplaats],

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XSGTELECOM B.V.,

gevestigd te Heemskerk,

verweerders sub 4. en 5. vrijwillig verschenen in persoon, tevens als vertegenwoordigers van verweersters sub 1., 2., 3., en 6.

Partijen zullen hierna mBlox en XSGranted c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de vrijwillige verschijning van partijen

- de concept-dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van mBlox

- de pleitnota van XSGranted c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. mBlox is exploitant van het grootste mobiele transactienetwerk ter wereld en als zodanig gespecialiseerd in het verschaffen van connectiviteit, afhandeling van sms-berichten en toepassingen voor mobiele betaalmethoden aan ondernemingen wereldwijd.

2.2. Verweerster sub 1., XSGranted, is een Nederlandse onderneming die actief is op het gebied van het ontwikkelen, implementeren en integreren van nieuwe interactieve tele-communicatie- en mobiele oplossingen, alsmede het opvangen en routeren van vast en mo-biel telefoonverkeer. Verweerders sub 4. en 5., [gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 5], zijn, via hun persoonlijke holdings, verweersters sub 2. en 3., indirect bestuurders van XSGran-ted. Verweerster sub 6. is een in augustus 2006 door [gedaagde sub 4 ]en [gedaagde sub 5] opgerichte vennootschap, die zich eveneens bezighoudt met hard- en software en behoeve van telecommunicatiediensten.

2.3. Op 7 maart 2006 hebben mBlox en XSGranted een overeenkomst gesloten tot leve-ring door mBlox van diensten op het gebied van sms-verkeer. De door mBlox geleverde diensten werden achteraf, op basis van het plaatsgevonden sms-verkeer, door haar aan XS-Granted gefactureerd.

2.4. Tussen partijen is een geschil ontstaan betreffende de betaling voor de door mBlox geleverde diensten. In augustus 2006 heeft mBlox een bodemprocedure tegen XSGranted aanhangig gemaakt, waarin zij betaling vordert van openstaande facturen ad EUR 800.753,51, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten.

2.5. Ter verzekering van haar gepretendeerde vordering heeft mBlox ten laste van XS-Granted diverse conservatoire beslagen gelegd. Een vordering in kort geding van XSGran-ted tot opheffing van die beslagen is door de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij vonnis van 26 oktober 2006 afgewezen.

2.6. Op 13 november 2006 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank aan mBlox verlof verleend om ten laste van XSGranted c.s. op de voet van artikel 843a van het Wet-boek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) beslag te leggen op alle zich onder XSGranted c.s. bevindende digitale en andere gegevensdragers, alsmede computers en bijbehorende apparatuur, en kopieën van de in beslag genomen bescheiden, gegevensdragers, administra-tie en documenten in gerechtelijke bewaring te geven.

2.7. Op 15 november 2006 zijn ten laste van XSGranted c.s. diverse gegevensdragers, papieren administratieve bescheiden en digitale data in beslaggenomen. Van de gegevens-dragers en administratieve bescheiden zijn kopieën gemaakt, die aan de gerechtelijk be-waarder zijn afgegeven. De originele stukken zijn aan XSGranted c.s. geretourneerd.

3. Het geschil

3.1. mBlox vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair zal bepalen dat het mBlox is toegestaan de afschriften, zijnde kopieën van de be-scheiden die blijkens de processen-verbaal onder XSGranted c.s. in beslag ex artikel 843a Rv. zijn genomen en bij de deurwaarder in gerechtelijke bewaring zijn gegeven, in te zien, al dan niet door door mBlox in te schakelen derden(-deskundigen),

subsidiair XSGranted c.s. zal veroordelen om aan mBlox te verstrekken toegankelijke en leesbare afschriften (papieren dan wel digitale kopieën van hetzelfde formaat als de origi-nele papieren bescheiden, dan wel van hetzelfde formaat en in hetzelfde digitale bestands-formaat als de originele digitale bescheiden) van de bescheiden die (ex artikel 843a Rv.) in beslag zijn genomen blijkens de betreffende processen-verbaal, dan wel afschriften van door de voorzieningenrechter te bepalen bescheiden, één en ander binnen een werkdag na bete-kening van het te wijzen vonnis en op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2. XSGranted c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. mBlox stelt dat verweerders onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door voor haar bestemde gelden zonder zakelijke grondslag aan XSGranted te onttrekken en die gel-den weg te sluizen naar derden, zoals verweerster sub 6. Voorts stelt mBlox dat verweerders sub 2., 3., 4. en 5. als (indirecte) bestuurders van XSGranted aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de niet-nakoming door XSGranted van haar verplichtingen. Om deze stellin-gen te kunnen bewijzen dient zij zich op de hoogte te kunnen stellen van het financiële rei-len en zeilen van verweerders en met name van de geldstromen tussen verweerders. Daartoe is het noodzakelijk dat zij inzage krijgt in de onder verweerders in beslag genomen beschei-den.

4.2. Artikel 843a Rv. bepaalt dat degene die daarbij een rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij partij is, van degene die die bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, waarbij onder bescheiden tevens worden verstaan op gegevens-dragers aangebrachte gegevens.

4.3. Blijkens de parlementaire geschiedenis kan de door het artikel geëiste rechtsbe-trekking ook een verbintenis uit onrechtmatige daad zijn. Zoals onder 4.1. werd overwogen heeft mBlox aan haar vordering onrechtmatige handelen ten grondslag gelegd. XSGranted c.s. heeft het door mBlox bedoelde onrechtmatig handelen betwist. Gelet op het verhandelde ter terechtzitting en de overgelegde producties, waaronder het vonnis van de voorzieningen-rechter van 26 oktober 2006, zijn er niettemin vooralsnog voldoende aanknopingspunten om aannemelijk te achten dat van onrechtmatig handelen als door mBlox wordt gesteld sprake is. In voormeld vonnis overwoog de voorzieningenrechter immers “indien zou worden uit-gegaan van de door XSGranted gestelde tarieven (…), kan niet anders worden geconclu-deerd dan dat zij in ieder geval een bedrag van circa zes ton in euro’s van haar debiteuren heeft ontvangen, maar zodanig bedrag niet aan mBlox heeft voldaan”.

4.4. Zoals de feiten thans liggen moet er van worden uitgegaan dat mBlox niet in staat zal zijn het gestelde onrechtmatig handelen in de bodemprocedure te bewijzen zonder inza-ge in de in beslag genomen bescheiden. In die situatie moet zij geacht worden een rechtma-tig en tevens een voldoende spoedeisend belang te hebben bij toewijzing van het gevorder-de.

4.5. Een afweging van de wederzijdse belangen kan niet tot een ander oordeel leiden. XSGranted c.s. heeft ter zitting verzocht de zaak aan te houden, onder meer omdat partijen schikkingsonderhandelingen voeren. mBlox heeft echter gemotiveerd betwist dat sprake is van vergevorderde onderhandelingen, zodat daarin geen aanleiding kan worden gevonden voor aanhouding van het kort geding. Voorts heeft XSGranted c.s. bezwaar gemaakt tegen toewijzing van het gevorderde omdat zich onder de in beslag genomen bescheiden ook di-verse privé bescheiden bevinden. Hieraan zal worden tegemoetgekomen doordat slechts inzage zal worden toegestaan van financiële bescheiden en niet van informatie aangaande het privéleven van verweerders sub 4. of 5. Ook zullen uitsluitend bescheiden mogen wor-den ingezien die dateren van na 1 juli 2005, nu partijen voor die datum geen contact met elkaar hebben gehad. Voorts zal de (e-mail-)correspondentie tussen XSGranted c.s. en hun raadsman, mr. M. de Vries te Hilversum, van inzage worden uitgezonderd, alsmede be-scheiden die anderszins de contacten van verweerders met hun raadsman betreffen. De voorzieningenrechter zal bepalen dat de selectie van de bescheiden die mBlox zal mogen inzien zal worden gemaakt door de gerechtelijk bewaarder, die zich daarbij desgewenst kan laten bijstaan door een deskundige. Om een eerlijke procesvoering zoveel mogelijk te be-vorderen zal de bewaarder tevens opdracht krijgen om de bescheiden waarin aan mBlox inzage zal worden verleend eveneens toe te sturen aan mr. M. de Vries voornoemd.

4.6. Het voorgaande voert ertoe dat de vordering als volgt zal worden toegewezen. Verweerders zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van mBlox worden begroot op:

- vast recht 248,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.064,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder van de ten processe bekende in beslag geno-men bescheiden, al dan niet met inschakeling van een deskundige, aan mBlox inzage zal verschaffen in die bescheiden die betrekking hebben op de periode na 1 juli 2005 en infor-matie bevatten betreffende de financiële positie van verweerders en de geldstromen tussen verweerders onderling, waarbij geldt dat van het recht op inzage is uitgezonderd informatie aangaande het privéleven van verweerders sub 4. of 5., alsmede informatie betreffende de contacten tussen verweerders en hun raadsman,

5.2. bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder de bescheiden waarin aan mBlox inzage zal worden verleend eveneens zal toesturen aan mr. M. de Vries te Hilversum,

5.3. veroordeelt XSGranted c.s. in de proceskosten, aan de zijde van mBlox tot op he-den begroot op EUR 1.064,00,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2007.?