Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ7524

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-01-2007
Datum publicatie
31-01-2007
Zaaknummer
122525/2006-928
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gelet op de conclusie van 23 februari 2006 van eerdergenoemd DNA-onderzoek en de op 30 juni 2003 namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse Ambassade te Islamabad, Pakistan inhoudelijk geverifieerde en akkoord bevonden huwelijksakte d.d [datum] van verzoekers, is de rechtbank van oordeel dat de aangevoerde gronden tot wijziging van de geboorteakte van [naam kind] genoegzaam gewichtig zijn. Nu ook redenen van openbaar belang zich niet tegen het verzochte verzetten, zal het verzoek worden toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

Wijziging akte burgerlijke stand

zaak-/rekestnr.: 122525/2006-928

beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken d.d. 16 januari 2007

in de zaak van:

[naam verzoekers],

beiden wonende te [woonplaats verzoekers],

hierna mede te noemen: verzoekers,

procureur mr. J.P. Koets,

advocaat mr. A.M.L. van As te Nieuwegein.

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- de beschikking van deze rechtbank van 10 oktober 2006;

- de brief met bijlagen van 19 oktober 2006 van de procureur van verzoekers;

- het verhandelde ter terechtzitting op 21 november 2006 in aanwezigheid van partijen, bijgestaan door mr. A.M.L. van As te Nieuwegein en de heer [naam], tolk.

2 De verdere beoordeling

2.1 De rechtbank heeft de brief van 28 november 2006 van de procureur van verzoekers buiten beschouwing gelaten aangezien de behandeling ter zitting reeds was gesloten en door de rechtbank niet is toegestaan dat verzoekers nog stukken in het geding konden brengen.

2.2 Verzoekers verzoeken te gelasten dat akte nummer [nummer] voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem over het jaar 2002, betreffende de akte van geboorte van de minderjarige [naam kind], geboren op [geboortedatum], wordt gewijzigd in die zin dat verzoekers worden aangeduid als de ouders van de minderjarige met bepaling dat de geslachtsnaam van de minderjarige wordt gewijzigd in [naam].

2.3 Zij voeren daartoe aan dat zij recht en belang hebben bij een verbetering van eerdergenoemde geboorteakte nu vaststaat dat deze akte een misslag bevat omdat [naam kind] niet is geboren uit mevrouw [naam vrouw], maar uit verzoekster. Voorts stellen verzoekers dat zij ten tijde van de geboorte van [naam kind] met elkaar waren gehuwd, zodat de minderjarige de geslachtsnaam [naam] dient te dragen en niet [naam].

2.4 Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting door verzoeker naar voren is gebracht is het volgende gebleken:

Ten aanzien van verzoekers en de minderjarige:

2.5 Verzoekers zijn op [datum] te [plaats] Pakistan met elkaar gehuwd. De Nederlandse ambassade heeft de huwelijksakte op 30 juni 2003 gelegaliseerd, nadat deze op 1 februari 2002 was geregistreerd bij de daartoe bestemde instantie in Pakistan.

Verzoekster heeft op 9 mei 2000 bij de Nederlandse vertegenwoordiging te Islamabad een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf ingediend, welk verzoek op 24 oktober 2000 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet is ingewilligd. Het op 2 november 2000 namens verzoekster ingediende bezwaarschrift tegen de beschikking van 24 oktober 2000 is op 13 april 2001de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ongegrond verklaard.

In december 2001 is verzoekster op basis van een toeristenvisum met een geldigheidsduur van zes maanden naar Nederland gekomen. Zij is in de periode rond haar vertrek uit Pakistan naar Nederland zwanger geraakt. Teneinde gebruik te kunnen maken van de Nederlandse medische voorzieningen heeft verzoeker tegen betaling van € 5.000,-- een paspoort uit het illegale circuit aangeschaft. Het betreffende paspoort met nr[nummer] was op 17 juli 2000 afgegeven in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Ierland en stond op naam van [naam vrouw], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. De geldigheidsduur van dit paspoort is op 18 augustus 2006 verstreken. Met gebruikmaking van dit vervalste paspoort heeft verzoeker verzoekster onder de naam [naam] ingeschreven in het Spaarne Ziekenhuis en bij andere instanties dan wel hulpverleners.

Na de geboorte van de minderjarige op 7 augustus 2002 heeft de man met gebruikmaking van voornoemd paspoort hem aangegeven bij de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem heeft op [datum] de geboorteakte onder nummer [nummer] ten name van [naam kind] opgemaakt.

Op 13 augustus 2002 is door een medewerker van het “City District Government Lahore Pakistan” een Pakistaanse geboorteakte van [naam kind] opgemaakt met als geboorteplaats [naam geboorteplaats].

Deze geboorteakte is door de Pakistaanse Ambassade in Nederland erkend.

Verzoekster heeft, nadat haar paspoort 10 december 2003 in [naam gemeente] was opgegeven als gestolen op 19 december 2003 van de Pakistaanse Ambassade te ‘s-Gravenhage een nieuw paspoort ontvangen, waarin gelijktijdig [naam kind] als haar zoon [naam kind] door de Ambassade was bijgeschreven. Verzoekers zijn vervolgens met [naam kind] naar Pakistan gereisd en hebben hem aldaar bij familieleden achtergelaten. De Nederlandse Ambassade in Pakistan heeft op 18 februari 2004 geweigerd de Pakistaanse geboorteakte te erkennen. Hierdoor was het voor verzoekers niet mogelijk om [naam kind] in het kader van gezinshereniging naar Nederland te laten komen. Het verzoek tot wijziging van de geboorteakte van [naam kind] strekt ertoe om voor hem alsnog een verblijfsstatus in Nederland te mogelijk te maken.

Ten aanzien van de persoon [naam vrouw]

2.6 Verzoeker heeft onder gebruikmaking van het paspoort op naam van [naam vrouw] verzoekster op 6 november 2002 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie te [naam gemeente] en daarna op opvolgende adressen in [naam gemeente] dan wel [naam gemeente].

Het laatst bekende adres van mevrouw [naam] was [adres], alwaar zij op 28 april 2006 is uitgeschreven onder de vermelding: “vertrokken naar onbekend”.

Verzoeker heeft desgevraagd verklaard dat hij, nadat aan verzoekster in februari 2004 een machtiging tot voorlopig verblijf was verleend, geen gebruik meer heeft gemaakt van het vervalste paspoort, omdat verzoekers geen belang meer bij dit paspoort hadden.

2.7 Ter onderbouwing van hun stelling dat zij de biologische ouders van [naam kind] zijn, hebben verzoekers een DNA onderzoek laten uitvoeren bij [naam] te Amsterdam. Uit de door verzoekers op 6 februari 2006 ondertekende verklaringsformulieren blijkt op welke wijze de legitimatie van verzoekers heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van [naam kind] is op 20 januari 2006 een DNA onderzoek uitgevoerd in Islamabad, Pakistan en is een door een medewerker van de Consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade te Islamabad, Pakistan ondertekend Verklaringsformulier ouderschapsonderzoek van het Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst overgelegd.

Uit de op 23 februari 2006 opgestelde conclusie van [naam] te Amsterdam blijkt dat de kans dat [naam verzoekers] om de werkelijke ouders van het kind [naam kind] te zijn groter dan 99.9999% is, tegen een kans van kleiner dan 0,0001%, dat het kind [naam kind] een ander ouderpaar als ouders heeft.

2.8 Op grond van de legitimatie van verzoekers en het kind bij het DNA onderzoek en de uitkomst van dit onderzoek is voor de rechtbank voldoende aannemelijk geworden dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid [naam kind] het kind van verzoekers is.

Hoewel volgens de geboorteakte [naam vrouw] de wettige moeder van [naam kind] is, kan op basis van de conclusie van voormeld DNA onderzoek thans worden aangenomen dat [naam verzoekster] de biologische moeder van [naam kind] is. Nu de als wettige moeder aangemerkte [naam vrouw] op basis van de uitkomst van het DNA-onderzoek redelijkerwijze niet zal kunnen weerspreken dat zij niet de moeder van [naam kind] is, is de rechtbank van oordeel dat oproeping per openbaar exploot van [naam vrouw] niet noodzakelijk is om een beslissing te geven in de onderhavige procedure en is zij ook niet opgeroepen om ter zitting te verschijnen om gehoord te worden als belanghebbende.

2.9 De officier van justitie heeft op 25 september 2006 geconcludeerd tot inwilliging van het verzoek, mits naar de overtuiging van de rechtbank het verzochte voldoende gegrond wordt geacht.

De officier van justitie heeft in zijn vervolgbrief van diezelfde datum medegedeeld dat tegen verzoekers door de Vreemdelingenpolitie processen-verbaal zijn opgemaakt wegens overtreding van art. 231.2 jo 47.1, art.227.1 en/of 225 Sr en 225.1 Sr en dat deze processen-verbaal door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen.

Verzoekers dienen zich te zijner tijd nog te verantwoorden ten overstaan van de strafrechter voor -kort gezegd- het gebruik maken van een vals dan wel vervalst paspoort.

2.10 Gelet op de conclusie van 23 februari 2006 van eerdergenoemd DNA-onderzoek en de op 30 juni 2003 namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse Ambassade te Islamabad, Pakistan inhoudelijk geverifieerde en akkoord bevonden huwelijksakte d.d [datum] van verzoekers, is de rechtbank van oordeel dat de aangevoerde gronden tot wijziging van de geboorteakte van [naam kind] genoegzaam gewichtig zijn. Nu ook redenen van openbaar belang zich niet tegen het verzochte verzetten, zal het verzoek worden toegewezen.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1 Gelast wijziging van akte nummer [nummer] voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem over het jaar 2002, relaterende aan de geboorte van [naam kind], geboren op [geboortedatum] als volgt:

- verbetering van de geslachtsnaam van het kind “[naam]” in “[naam]”,

- aanvulling van de geslachtsnaam van de vader met: [geslachtsnaam],

- aanvulling van de voornamen van de vader met [voornamen],

- doorhaling van de geslachtsnaam van de moeder,

- doorhaling van de voornamen van de moeder,

- aanvulling van de naam van de moeder in: [naam verzoekster],

- aanvulling van de plaats van geboorte van de vader in [geboorteplaats],

- aanvulling van dag van geboorte van de vader in [geboortedatum],

- verbetering van de plaats van geboorte van de moeder in [geboorteplaats],

- verbetering van dag van geboorte van de moeder in [geboortedatum].

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter, als voorzitter, en mrs. E. de Rooij en

F. Hijink, als leden van deze kamer en in het openbaar uitgesproken van 16 januari 2007 in tegenwoordigheid van M.P. Joukes als griffier.