Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ7512

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-01-2007
Datum publicatie
31-01-2007
Zaaknummer
128937/06-3416
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nu er geen objectief aanknopingspunt is dat X niet in het belang van betrokkene zal handelen, is hij naar het oordeel van de rechtbank in deze geschikt als curator. Verweerders hebben onvoldoende met concrete feiten en/of schriftelijke stukken onderbouwd dat X de belangen van betrokkene niet op de juiste wijze zal behartigen. De enkele verwijzing, in een door verweerder [naam verweerder], opgestelde brief naar een gerechtelijke procedure in of omstreeks het jaar 2001 waarbij X als raadsman van betrokkene is opgetreden, is daartoe ontoereikend. Gesteld noch gebleken is dat betrokkene reeds in die periode aan een psychische stoornis leed en/of dat X destijds eigenmachtig en met verwaarlozing van de belangen van betrokkene heeft gehandeld. De rechtbank concludeert dat er geen aanleiding is om een andere curator te benoemen dan de door verzoekers voorgestelde curator. De rechtbank tekent hierbij nog aan dat de curator jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen aan de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

curatele

zaak-/rekestnr.: 128937/06-3416

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken d.d. 17 januari 2007

gegeven op het verzoek van:

[naam verzoekers],

beiden wonende te [woonplaats verzoekers],

hierna mede te noemen: verzoekers,

procureur: mr. P.A. Montagne - Helmig,

advocaat mr. Y.G.H. van der Poel,

strekkende tot ondercuratelestelling van:

[naam betrokkene],

wonende te [woonplaats betrokkene], feitelijk verblijvende te [verblijfplaats betrokkene]

hierna mede te noemen: betrokkene,

tegen:

[naam verweerders],

allen wonend te [woonplaats verweerders],

hierna mede te noemen: verweerders,

procureur: mr. H.K. Garvelink,

advocaat mr. M.M.J. van der Gaag – van Hulst.

1 Verloop van de procedure

1.1 Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar:

- het op 17 oktober 2006 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift, met bijlagen;

- het op 21 december 2006 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verweerschrift, tevens houdende zelfstandig verzoek, met bijlagen;

- het verhandelde ter terechtzitting op 8 januari 2007 in aanwezigheid van partijen, bijgestaan door hun raadslieden;

- de op 11 januari 2006 ter griffie ontvangen geneeskundige verklaring d.d. 9 januari 2007 van de psychiater [naam psychiater] betreffende betrokkene;

- het proces-verbaal van het gehoor van betrokkene d.d. 15 januari 2007. Een afschrift van dit proces-verbaal is als bijlage aan deze beschikking gehecht.

1.3 Na te noemen belanghebbenden, kinderen uit het tweede huwelijk van betrokkene, zijn van het verzoek op de hoogte gesteld: [namen belanghebbenden]. De belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen en worden in deze zaak als verweerder aangemerkt.

2 Vaststaande feiten

2.1 Betrokkene is op [geboortedatum betrokkene] geboren te [woonplaats betrokkene].

De kinderen van betrokkene zijn:

- [naam], geboren op [geboortedatum];

- [naam], geboren op [geboortedatum];

- [naam], geboren op [geboortedatum];

- [naam], geboren op [geboortedatum].

Deze familieleden worden krachtens de wet aangemerkt als belanghebbenden.

3 Het verzoek

Verzoekers hebben verzocht betrokkene onder curatele te stellen met benoeming van [naam], hierna ook te noemen X, tot curator. Zij voeren aan dat betrokkene lijdt aan een geestelijke stoornis waardoor hij, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Betrokkene heeft, aldus verzoekers, uitdrukkelijk schriftelijk de wens te kennen gegeven dat X tot curator wordt benoemd.

4 Het verweer

Ook verweerders hebben verzocht betrokkene onder curatele te stellen met als motivatie dat deze lijdt aan een geestelijke stoornis waardoor hij, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Zij hebben aangevoerd dat de door verzoekers voorgestelde benoeming van X tot curator niet in het belang van betrokkene is. X is, aldus verweerders, niet volledig onafhankelijk en zal vooral voor zijn eigen belang opkomen. De echtheid van de door verzoekers overgelegde “verklaring vader” wordt door verweerders betwist. Zij wijzen erop dat de verklaring dateert uit de periode waarin betrokkene op een gesloten afdeling van [naam] verbleef en dat hij is voorzien van twee handtekeningen die niet overeenstemmen met die van betrokkene. Verweerder [naam verweerder] heeft bovendien verklaard dat betrokkene hem persoonlijk heeft verzocht zijn belangen te (laten) behartigen. Bij wege van zelfstandig verzoek vragen verweerders betrokkene onder curatele te stellen en tot curator te benoemen Y.

4 Beoordeling

4.1 Uit de overgelegde stukken, waaronder de medische verklaring d.d. 9 januari 2007 van [naam psychiater], psychiater te [plaats], en uit het verhoor van betrokkene op 15 januari 2007 is genoegzaam gebleken dat betrokkene lijdt aan een geestelijke stoornis waardoor hij al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

4.2 De in sub 2 genoemde belanghebbenden hebben zowel schriftelijk als ter zitting te kennen gegeven in te stemmen met het verzoek tot ondercuratelestelling.

4.3 De rechtbank is van oordeel dat aan alle vereisten voor een ondercuratelestelling is voldaan.

Ten aanzien van de persoon van de te benoemen curator geldt dat, op grond van het wettelijk systeem, de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene gevolgd dient te worden, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten (art. 1:383 lid 2 BW). Bij de stukken bevindt zich een schriftelijke verklaring van betrokkene dat hij wenst dat de heer X tot zijn curator wordt benoemd.

X heeft zich daartoe bij schriftelijke verklaring d.d. 16 oktober 2006 bereid verklaard.

4.4. De rechtbank heeft betrokkene tijdens het verhoor op 15 januari 2007 de vraag voorgelegd door wie hij zijn financiële en overige zaken wilde laten behartigen. Betrokkene heeft hierop geantwoord dat hij X als curator wenst. Betrokkene beschrijft X als goede vriend, maar ook als een persoon die zijn zaken altijd behartigd heeft en waarin hij vertrouwen heeft. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat betrokkene de aard en reikwijdte van deze vraag en zijn antwoord daarop heeft onderkend. Zij wordt in deze opvatting gesteund door de psychiater [naam psychiater] die bij het verhoor aanwezig is geweest. Volgens de psychiater was betrokkene op dat moment tijdens het verhoor in staat zijn wil voldoende te bepalen.

4.5 Nu er geen objectief aanknopingspunt is dat X niet in het belang van betrokkene zal handelen, is hij naar het oordeel van de rechtbank in deze geschikt als curator. Verweerders hebben onvoldoende met concrete feiten en/of schriftelijke stukken onderbouwd dat X de belangen van betrokkene niet op de juiste wijze zal behartigen. De enkele verwijzing, in een door verweerder [naam verweerder] opgestelde brief naar een gerechtelijke procedure in of omstreeks het jaar 2001 waarbij X als raadsman van betrokkene is opgetreden, is daartoe ontoereikend. Gesteld noch gebleken is dat betrokkene reeds in die periode aan een psychische stoornis leed en/of dat X destijds eigenmachtig en met verwaarlozing van de belangen van betrokkene heeft gehandeld. De rechtbank concludeert dat er geen aanleiding is om een andere curator te benoemen dan de door verzoekers voorgestelde curator. De rechtbank tekent hierbij nog aan dat de curator jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen aan de kantonrechter.

4.6 De door verzoekers voorgestelde curator heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

4.7 Nu aan alle vereisten voor een ondercuratelestelling is voldaan, kan het verzoek worden toegewezen. De rechtbank kan zich met de benoeming van de voorgestelde curator verenigen.

5 Beslissing

De rechtbank:

5.1 Stelt [naam betrokkene], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende aan het adres [woonadres], tijdelijk verblijvende in de psychiatrische instelling [naam] te [plaats], onder curatele wegens een geestelijke stoornis waardoor hij, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

5.2 Benoemt X, wonende aan het adres [woonadres], tot curator.

5.3 Bepaalt dat deze beschikking door verzoekers naast publicatie in de Staatscourant zal worden bekend gemaakt in het Noordhollands Dagblad, editie Dagblad Waterland, en Trouw.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 17 januari 2007, in tegenwoordigheid van mr. J. Kroon als griffier.