Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ3131

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-11-2006
Datum publicatie
28-11-2006
Zaaknummer
320204 CV EXPL 06-8273
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Algemene voorwaarden wijzen de rechter van de vestigingsplaats van eiseres als bevoegde rechter aan. Beroep op vernietigbaarheid van de betrokken bepaling slaagt. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd en verwijst de zaak naar de kantonrechter te Rotterdam, waar gedaagde is gevestigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 320204 / CV EXPL 06-8273

datum uitspraak: 22 november 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

in het incident inzake

de besloten vennootschap Methon B.V.

te Heemstede

eisende partij in de hoofdzaak

verwerende partij in het incident

hierna te noemen: Methon

gemachtigde: mr. M. Bitter

tegen

de besloten vennootschap Pincash International B.V.

te Rotterdam

gedaagde partij in de hoofdzaak

eisende partij in het incident

hierna te noemen: Pincash

gemachtigde: mr. S. Malik

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stukken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- de dagvaarding van 11 augustus 2006, met producties;

- de conclusie van antwoord, tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, met producties;

- de conclusie van repliek in de hoofdzaak tevens conclusie van antwoord in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid.

IN DE HOOFDZAAK:

De vordering

Methon vordert (samengevat) veroordeling van Pincash tot betaling van € 781,29, vermeerderd met rente en kosten. Methon stelt daartoe het volgende.

Methon heeft op verzoek van Pincash een ‘TR6 besturing’ aan Pincash geleverd en gefactureerd. De betreffende factuur beloopt € 662,95 en is tot op heden niet voldaan. Ingevolge de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven, die op de overeenkomst van toepassing zijn, is Pincash buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te vorderen bedrag verschuldigd geworden. Deze bedragen derhalve € 118,34. Op grond van art. 6:119a BW en art. 6:120 BW is Pincash tevens wettelijke rente over de hoofdsom verschuldigd geworden.

IN HET INCIDENT:

De vordering van Pincash

Pincash vordert dat de kantonrechter te Haarlem zich onbevoegd zal verklaren om van de vordering kennis te nemen en de zaak zal verwijzen naar de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam.

Zij stelt daartoe het volgende. De Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, waarop Methon de bevoegdheid van de sector kanton van de Rechtbank Haarlem baseert, zijn bij het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de tourniquetten door Pincash niet ontvangen, hetgeen volgens de wettelijke bepalingen betekent dat deze voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst niet van toepassing zijn. Derhalve is de sector kanton van de Rechtbank Haarlem niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Het verweer van Methon

Methon vordert dat de vordering in incident zal worden afgewezen met veroordeling van Pincash in de kosten daarvan.

Methon heeft daartoe aangevoerd, dat het niet hebben ontvangen van algemene voorwaarden er niet toe leidt dat diezelfde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst niet van toepassing zijn. Volgens art. 6:232 BW is de wederpartij zelfs dan aan de algemene voorwaarden verbonden als de gebruiker – Methon derhalve – begreep of zou hebben moeten begrijpen dat haar contractspartij – in casu Pincash – de inhoud daarvan niet kende. In de offerte van 10 juli 2003 staat vermeld dat de algemene voorwaarden ‘op verzoek gratis worden toegezonden’. Pincash heeft verder vele offertes en brieven ontvangen met de genoemde verwijzing naar de algemene voorwaarden inclusief het aanbod deze op verzoek kosteloos toe te zenden. Nu Pincash niet om toezending heeft verzocht, mocht Methon er van uit gaan dat Pincash met de voorwaarden al bekend was. De betreffende bepaling is ten slotte niet onredelijk bezwarend.

De beoordeling van het geschil in het incident

Op grond van art. 6:233 sub b BW is een beding in algemene voorwaarden onder meer vernietigbaar, wanneer de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De kantonrechter overweegt dat - indien de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt - van zo een redelijke mogelijkheid pas sprake is wanneer de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk was.

Door Pincash gesteld en door Methon niet weersproken is dat Pincash de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst heeft ontvangen. Er zijn verder omstandigheden gesteld noch gebleken op grond waarvan het voor Methon alsdan redelijkerwijs niet mogelijk was deze voorwaarden te verstrekken.

De kantonrechter overweegt dat de stelling van Methon - dat zij ervan mocht uitgaan dat Pincash de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven kende, aangezien Pincash niet om toezending daarvan heeft gezocht terwijl deze toezending wel is aangeboden - niet is te rijmen met het huidige wettelijke systeem en daarmee als onjuist moet worden verworpen. De in art. 6:234 lid 2 BW vastgelegde bepaling - dat algemene voorwaarden vernietigbaar zijn indien de algemene voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld en de gebruiker deze niet op verzoek van de wederpartij onverwijld gratis toezendt - wordt namelijk slechts van toepassing indien het bedoelde ter hand stellen redelijkerwijs niet mogelijk was. Indien het voor de gebruiker redelijkerwijs mogelijk is de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen, kan het aanbod van de gebruiker om de algemene voorwaarden gratis aan de wederpartij toe te zenden de vernietigbaarheid van deze voorwaarden naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel niet dekken. Dit ligt anders indien partijen regelmatig overeenkomsten sluiten én de algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst wel ter hand zijn gesteld, maar van het laatste is niets gesteld of gebleken. Dat Methon haar aanbod de algemene voorwaarden gratis aan Pincash toe te zenden een aantal maal heeft herhaald, doet aan het voorgaande niet af.

Gezien het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat Methon aan Pincash geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijvenkennis te nemen en dat Pincash met recht de vernietigbaarheid mag inroepen van het in art. 73 van deze voorwaarden opgenomen beding, waaruit volgt dat de rechter van de vestigingsplaats van Methon bevoegd wordt verklaard. De stelling van Methon dat het beding niet onredelijk bezwarend is, is op zichzelf juist maar doet niet ter zake, omdat de vernietigbaarheid reeds met succes op andere gronden kan worden gestoeld.

De kantonrechter zal zich gezien het voorgaande onbevoegd verklaren om van het geschil kennis te nemen en de zaak in de stand waarin deze zich bevindt verwijzen naar de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, aangezien Pincash statutair is gevestigd in Rotterdam.

Methon zal, als de in het incident in het ongelijk gestelde partij, in de kosten daarvan worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

IN HET INCIDENT:

verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen;

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam;

bepaalt dat de zaak wordt ingeschreven op de rolzitting van de genoemde sector en de genoemde rechtbank op woensdag 13 december 2006 te 10.00 uur;

beveelt Methon deze verwijzingsbeslissing bij deurwaardersexploot aan Pincash te doen betekenen, waarbij dag en uur van de hiervoor genoemde rolzitting wordt aangezegd;

veroordeelt Methon in de kosten van het geding in incident, tot op heden aan de zijde van Pincash begroot op € 100,-- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.