Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ0776

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
18-10-2006
Datum publicatie
24-10-2006
Zaaknummer
317525/ CV EXPL 06-7292
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser vordert abonnementsgeld uit hoofde van een (stilzwijgend voortgezette) service-overeenkomst. Gedaagde heeft het abonnement niet conform de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden per aangetekende post opgezegd. Niet is gebleken dat toepassing van de voorwaarden in de geven omstandigheden in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. De vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 317525/ CV EXPL 06-7292

datum uitspraak: 18 oktober 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap “Quadrant Software BV”

te Capelle aan den IJssel

eisende partij

hierna te noemen Quadrant

gemachtigde mr. T. van den Bout

tegen

[gedaagde], handelend onder de naam [xxx] Int.

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

De procedure

Quadrant heeft [gedaagde] gedagvaard op 10 juli 2006. [gedaagde] heeft mondeling geantwoord.

Quadrant heeft daarop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven. Beide partijen hebben producties overgelegd.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partijen het volgende vast:

- Quadrant en [gedaagde] zijn op 8 maart 2002 een Support- en Service Abonnement overeengekomen ten behoeve van het gebruik van het software-pakket Microloon;

- Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Quadrant van toepassing, alsmede de op de achterzijde van deze overeenkomst geplaatste standaardvoorwaarden;

- Op de door beide partijen ondertekende overeenkomst zijn onder meer de volgende zinnen opgenomen:

“Dit onderhoudsabonnement wordt afgesloten voor het lopende kalenderjaar. Indien geen van beide partijen voor 15 december deze overeenkomst middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd, zal deze overeenkomst worden geacht stilzwijgend met een kalenderjaar te zijn verlengd.”

- Quadrant heeft aan [gedaagde] voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 een factuur d.d. 1 december 2005 gezonden ad € 535,50;

- [gedaagde] heeft deze factuur onbetaald gelaten;

De vordering

Quadrant vordert, naast proceskosten, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van primair

€ 651,05, subsidiair € 646,45. Het gaat daarbij om een bedrag van € 535,50, zijnde de niet door [gedaagde] betaalde factuur, vermeerderd met een bedrag van € 30,63 aan contractuele rente tot en met 19 april 2006 en een bedrag van primair € 84,92 subsidiair € 80,32 aan buitengerechtelijke incassokosten. [gedaagde] heeft ondanks diverse aanmaningen van de zijde van Quadrant en haar gemachtigde het gevorderde bedrag niet betaald.

Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Zij voert daartoe aan dat zij het met Quadrant gesloten abonnement al bij brief van 18 oktober 2005 heeft opgezegd. De nieuwe cd-rom, die zij eind december 2005 van Quadrant ontving, heeft zij begin januari 2006 teruggestuurd en daarbij vermeld dat zij al had opgezegd. [gedaagde] heeft haar loonadministratie uit handen gegeven en zal geen gebruik maken van de cd-rom en de service van Quadrant. Het is naar de mening van [gedaagde] niet redelijk dat zij voor iets moet betalen waar zij geen gebruik van maakt.

De beoordeling van het geschil

[gedaagde] heeft aangevoerd de overeenkomst tijdig te hebben opgezegd. Zij heeft daartoe een kopie van haar brief van 18 oktober 2005 overgelegd. Quadrant heeft de ontvangst van deze brief ontkend en gesteld dat opzegging conform de voorwaarden tijdig bij aangetekend schrijven dient te gebeuren. Het overleggen van de brief van 18 oktober 2005 door [gedaagde] kan in dat licht bezien niet worden aangemerkt als een geldige opzegging van de overeenkomst jegens Quadrant. Bij haar conclusie van dupliek heeft [gedaagde] niet betwist dat opzegging bij aangetekend schrijven had dienen te gebeuren. Zij heeft erkend dat haar brief van 18 oktober 2005 niet aangetekend is verzonden.

Het door [gedaagde] aangevoerde argument dat zij het onredelijk vindt dat zij moet betalen voor een dienst waarvan zij geen gebruik maakt kan Quadrant niet tegengeworpen worden. Dat is een keuze die voor rekening en risico van [gedaagde] behoort te komen. Dat [gedaagde] de cd-rom heeft teruggestuurd doet hier niet aan af. Hier doet zich dus niet het geval voor van artikel 6:248 BW waarin toepassing van de regel uit de toepasselijke voorwaarden in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

De conclusie van het voorgaande is dat de vordering dient te worden toegewezen.

De gevorderde rente en de primair gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zijn ook toewijsbaar. Tegen de verschuldigdheid van die posten, noch tegen de omvang/opbouw van die posten, is zelfstandig en gemotiveerd verweer gevoerd. Overigens zijn de gevorderde bedragen ook niet ongebruikelijk of buitensporig.

De door [gedaagde] met haar conclusie van dupliek meegezonden cd-rom in een envelop van Microloon, zal met gelijktijdige toezending van dit vonnis aan [gedaagde] worden geretourneerd.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Quadrant van € 651,05 te vermeerderen met de contractuele rente ad 1 % per maand of gedeelte van een maand over € 535,50 vanaf 20 april 2006 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Quadrant tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

exploot € 71,32

vastrecht € 149,00

salaris gemachtigde € 200,00;

- draagt de griffier op om de door [gedaagde] bij haar conclusie van dupliek toegezonden cd-rom aan [gedaagde], tegelijk met het verzenden van dit vonnis, te retourneren;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders mocht zijn gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.