Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY8990

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-09-2006
Datum publicatie
27-09-2006
Zaaknummer
126961 - KG ZA 06-389
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat Holland Casino niet onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld door haar een bezoekbeperking op te leggen. Als uitgangspunt heeft te gelden dat aan Holland Casino een zeker mate van beoordelingsvrijheid toekomt bij de toepassing van haar preventiebeleid. Dit geldt ook voor de beoordeling van de vraag of de belangen van eiseres door haar speelgedrag worden geschaad. Holland Casino kon zich redelijkerwijs op het standpunt stellen dat het speelgedrag van eiseres haar belangen schaadt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 126961 / KG ZA 06-389

Vonnis in kort geding van 27 september 2006

in de zaak van

[EISERES],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. J.W. Spanjer,

advocaat mr. J.W. Spanjer te Haarlem,

tegen

de stichting NATIONALE STINCHTING TOT EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde,

procureur mr. A.R. Ytsma,

advocaat mr. A.R. Ytsma te Hoofddorp.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Holland Casino genoemd worden.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van [eiseres],

- de pleitnota van Holland Casino.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Holland Casino exploiteert een aantal speelcasino's in Nederland.

2.2. De Beschikking casinospelen 1996 bevat onder meer de volgende bepalingen:

Artikel 10

(..)

2. De stichting stelt een reglement op met regels die door bezoekers in acht moeten worden genomen bij de toegang tot het speelcasino en het verblijf in de speelzaal.

3. Het huisreglement bevat ten minste regels inzake:

(..)

c. het opleggen van entreebeperkingen en entreeverboden.

(..)

Artikel 15

1. De stichting draagt zorg voor een evenwichtig beleid op het gebied van de kansspelverslaving en treft de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om onmatige deelneming aan de door de stichting georganiseerde kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen.

(..)

2.3. In het Huisreglement voor de speelcasino's, een reglement zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Beschikking casinospelen 1996, wordt onder het volgende bepaald:

Artikel 12

Terzake van het door Holland Casino te voeren preventiebeleid kansspelverslaving kan onder bijzondere omstandigheden aan personen de toegang tot het speelcasino worden ontzegd, dan wel een bezoekbeperking worden opgelegd. Zulks kan het geval zijn indien het speelgedrag de belangen van de betrokken persoon of diens direct afhankelijken schaadt.

2.4. De afdeling Security & Risk Control (hierna: SRC) van het casino is verantwoordelijk voor de uitvoering van het preventiebeleid. Hiertoe voert SRC - onder meer - preventiebeleid kansspelgesprekken (hierna: PBK-gesprekken) met gasten.

2.5. Een notitie van de PBK-gesprekken wordt vastgelegd in OASE, een geautomatiseerd systeem waarin incidenten met gasten worden vastgelegd. Dergelijke notities geven het verloop van het gesprek en opgedane indrukken weer.

2.6. [Eiseres] bezoekt sinds september 2005 de vestiging van Holland Casino in Zandvoort, in welke maand zij het casino 14 keer bezocht. In de daarop volgende negen maanden bezocht [eiseres] het casino 31, 30, 30, 31, 23, 29, 30, 29 en 23 keer.

2.7. Op 20 oktober 2005 heeft het eerste PBK-gesprek met [eiseres] plaatsgevonden, welke in de daarop volgende maanden door 5 PBK-gesprekken is gevolgd.

2.8. Op 16 juni 2006 is [eiseres] een bezoekbeperking opgelegd. Dit houdt een beperking in van het aantal bezoeken aan Holland Casino, met een maximum van 8 bezoeken per kalendermaand, voor een periode van 6 maanden.

2.9. [Eiseres] heeft middels een brieven van 3 juli 2006 en een fax gedateerd 18 juli 2006 via haar gemachtigde meegedeeld bezwaar te maken tegen de bezoekbeperking.

2.10. Holland Casino heeft middels een brief en fax van 14 juli 2006 medegedeeld de bezoekbeperking niet op te heffen.

3. Het geschil

3.1. [Eiseres] vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter uitvoerbaar bij voorraad beveelt Holland Casino de jegens [eiseres] opgelegde bezoekbeperking op te heffen op verbeurte van een dwangsom van EUR 1000,= per dag indien Holland Casino dit bevel negeert, alsmede veroordeling van Holland Casino in de kosten van dit geding. [Eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat Holland Casino met het opleggen van een bezoekbeperking onrechtmatig jegens haar handelt.

3.2. Holland Casino voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [Eiseres] stelt zich primair op het standpunt dat Holland Casino onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door haar een bezoekbeperking op te leggen die niet steunt op de toepasselijke bepalingen van de beschikking Casinospelen of het Huisreglement voor de Speelcasino's. Met name wijst zij er op dat er geen sprake van is dat haar speelgedrag haar belangen of de belangen van haar direct afhankelijken schaadt, hetgeen volgens haar een voorwaarde is voor het opleggen van een bezoekbeperking.

4.2. Dit standpunt wordt verworpen. Als uitgangspunt heeft te gelden dat aan Holland Casino een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt bij de toepassing van haar preventiebeleid. Dit geldt ook voor de beoordeling van de vraag of de belangen van [eiseres] door haar speelgedrag worden geschaad. Op grond van de frequentie van de bezoeken van [eiseres] aan het casino (volgens Holland Casino en niet betwist door [eiseres] sedert september 2005 tot 16 juni 2006 vrijwel elke avond van omstreeks 17.00 uur tot omstreeks 03.00 uur), in samenhang met de mededelingen die [eiseres] tijdens de hiervoor onder 2.7 bedoelde preventiegesprekken volgens de daarvan opgemaakte verslagen aan personeel van Holland Casino heeft gedaan, kan Holland Casino zich redelijkerwijs op het standpunt stellen dat het speelgedrag van [eiseres] haar belangen schaadt. Volgens die gespreksverslagen heeft [eiseres] er tegenover het personeel van Holland Casino immers blijk van gegeven dat haar casinobezoek niet goed te combineren is met haar baan en dat er een dreiging van verslaving bestaat. Zij heeft onvoldoende gemotiveerd betwist deze uitlatingen te hebben gedaan. Ten overvloede wordt overwogen dat het bepaalde in artikel 12 van het Huisreglement voor de speelcasino's "Zulks kan het geval zijn indien het speelgedrag de belangen van de betrokken persoon of diens direct afhankelijken schaadt." niet zonder meer als de enige voorwaarde kan worden beschouwd, zoals [eiseres] doet, waaronder een bezoekbeperking kan worden opgelegd. Gelet op de samenhang met hetgeen verder in dit artikel is bepaald is het veeleer een voorbeeld van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in de eerste zin van dat artikel.

4.3. [Eiseres] betwist dat de opgemaakte gespreksverslagen de inhoud van de gesprekken juist weergeeft. Zij wijst er op dat geen hoor en wederhoor met betrekking tot die verslagen heeft plaatsgevonden. Zij wijst er op dat zij financieel voldoende draagkrachtig is om langdurig met kleine inzetten te spelen, zodat haar financiƫle belang geen schade lijdt en zij wijst er op dat andere bezoekers met dezelfde bezoekfrequentie als zij door Holland Casino ongemoeid worden gelaten. Tenslotte stelt zij dat Holland Casino andere argumenten heeft om haar een bezoekbeperking op te leggenolland casino dan de argumenten die zijn ontleend aan het preventiebeleid. Wat er ook zij van deze stellingen, zij kunnen niet tot het oordeel leiden, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.2 is overwogen, dat Holland Casino zich onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gedragen door haar op grond van het preventiebeleid een bezoekbeperking op te leggen.

4.4. Nu van onrechtmatige gedragingen door Holland casino niet is gebleken komt de grondslag aan de vordering te ontvallen. De gevraagde voorzieningen zullen daarom worden geweigerd, met veroordeling van [eiseres], als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het kort geding.

4.5. De kosten aan de zijde van Holland Casino worden begroot op:

- vast recht EUR 248,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.064,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Holland Casino tot op heden begroot op EUR 1.064,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. Monster en in het openbaar uitgesproken op 27 september 2006.

Conc.: 836