Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY8842

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-09-2006
Datum publicatie
26-09-2006
Zaaknummer
305716/ CV EXPL 06-2976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Muziekschool vordert in conventie betaling van lesgeld. Gedaagde vordert in reconventie betaling van schadevergoedingen.

Vordering in conventie wordt toegewezen, nu gedaagde de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd.

Vordering in reconventie wordt afgewezen, nu gedaagde eiseres niet in gebreke heeft gesteld en van verzuim zonder ingebrekestelling niet is gebleken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 305716/ CV EXPL 06-2976

datum uitspraak: 20 september 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

STICHTING NEW WAVE

te Zandvoort

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

hierna te noemen New Wave

gemachtigde J. Harteveld

tegen

[gedaagden]

beiden te [woonplaats]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

hierna tezamen te noemen [gedaagden]

procederend in persoon

In conventie en in reconventie

De procedure

New Wave heeft [gedaagden] op 15 maart 2006 gedagvaard en gevorderd (in conventie) conform de dagvaarding. [gedaagden] heeft geantwoord en een tegenvordering (in reconventie) ingesteld. Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, hebben partijen over en weer schriftelijk gereageerd, New Wave als laatste.

De feiten

Op 12 september 2003 heeft [gedaagden] hun dochter [XXX] bij New Wave opgegeven voor vioolles in de vorm van groepslessen. Op het door [gedaagden] getekende aanmeldingsformulier staat onder meer “Ondergetekende gaat akkoord met de lesovereenkomst en de spelregels.”

In de spelregels van New Wave staat onder meer:

“Wanneer u de lessen wilt beëindigen, dan kunt u dat op drie momenten in het cursusjaar schriftelijk kenbaar maken. Er geldt steeds een opzegtermijn van 1 maand. De data zijn: vóór 1 november 2003 (ingangsdatum 1 december 2003), vóór 1 maart 2004 (ingangsdatum 1 april 2004) en voor 1 juni 2004 (ingangsdatum 1 augustus 2004). U kunt uw brief sturen naar het vestigingshoofd: [YYY], [adres], [woonplaats].”

De vioollessen zijn aanvankelijk gegeven door [leraar 1], nadien door de heer [leraar 2].

[gedaagden] heeft in een gesprek met [leraar 2] aangegeven de lessen van [XXX] te willen beëindigen vanwege hun verhuizing naar Bergen.

Bij op 26 september 2004 gedateerde brief, waarop verder geschreven staat “ontvangst waarvan 7 oktober 2004” heeft [gedaagden] New Wave onder meer geschreven: “Ruim drie weken geleden heb ik met [leraar 2] gesproken over beëindiging van de vioollessen van mijn dochter [XXX].(…)In een goed gesprek liet ik ook weten dat we graag van vervolglessen willen afzien. De heer [leraar 2] was het daarmee wel eens en ik beschouwde de lessen als gestopt. Hoewel ik misschien niet helemaal volgens de regels schriftelijk heb opgezegd meen ik dat van een feitelijke beëindiging van de relatie met wederzijds goedvinden sprake is. Ik was dan ook verbaasd toen ik vorige week geconfronteerd werd met een factuur. (…) Ik neem aan dat we de factuur als niet verzonden kunnen beschouwen.”

Bij brief van 4 oktober 2004 heeft [YYY] namens New Wave [gedaagden] onder meer laten weten: “In een telefoongesprek met mij en het daaraan voorafgaande gesprek met de heer [leraar 2] heeft u aangegeven de lessen van uw dochter te beëindigen. Uw verzoek tot onmiddellijke uitschrijving kunnen wij niet honoreren. De uitschrijving kan eerst per de hiervoor in aanmerking komende datum t.w. 1 december 2004. Op korte termijn ontvangt u een aangepaste nota. (…) De lesmogelijkheid voor uw dochter [XXX] blijft nog steeds van kracht, dus tot 1 december 2004.”

Bij factuur van 5 oktober 2004 heeft New Wave [gedaagden] € 135,37 voor de vioollessen in rekening gebracht. [gedaagden] heeft dat bedrag ondanks aanmaning onbetaald gelaten.

In conventie

De vordering van New Wave

New Wave vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagden] tot betaling van € 182,39. New Wave stelt daartoe het volgende. De voorwaarden van New Wave waaronder de spelregels zijn uitdrukkelijk op de overeenkomst van toepassing verklaard. De mondelinge opzegging medio september 2004 was niet rechtsgeldig. Voorts is [leraar 2] door New Wave ingeschakeld als leraar en vertegenwoordigt hij New Wave niet inzake opzeggingen. Zoals de spelregels aangeven moet de opzegging schriftelijk plaatsvinden.

[gedaagden] moet het lesgeld over de periode tot 1 december 2004 ad € 135,37 nog betalen, zoals [gedaagden] in de brief van 4 oktober 2004 is meegedeeld. Naast dat lesgeld moet [gedaagden] nu ook de noodzakelijk gemaakte incassokosten ad € 40,46 vergoeden en rente betalen.

Het verweer

[gedaagden] betwist de vordering. Hij voert daartoe het volgende aan. New Wave is zelf de overeenkomst niet nagekomen. Na 2,5 maand vond een ongewenste leraarwisseling plaats, een verandering van groepsles in privéles, en verandering van locatie. Dat was echter niet wat was overeengekomen. Op de door New Wave verstrekte formulieren staat niet dat er niet mondeling mocht worden opgezegd. [gedaagden] heeft meermaals mondeling opgezegd bij [leraar 2], al sinds april 2004. [leraar 2] heeft [gedaagden] er niet op gewezen dat opzegging schriftelijk moest gebeuren.

Die opzegging was wel rechtsgeldig en tijdig gedaan, zodat per 1 augustus 2004 een einde was gekomen aan de overeenkomst. [gedaagden] is daarom niet verplicht het gevorderde lesgeld alsnog te betalen. [XXX] heeft ook geen gebruik meer gemaakt van de lessen.

In reconventie

De vordering van [gedaagden]

[gedaagden] vordert (samengevat) veroordeling van New Wave tot betaling van schadevergoedingen, te weten € 500 voor de tranen van [XXX] toen [leraar 1] wegging, € 500 omdat ze les kreeg in een stinkend vies lokaal, € 500 voor het wisselen van groepsles in privéles, € 500 voor de leugens van [leraar 2] die had beloofd 30 minuten in plaats van 20 minuten per keer les te geven en € 500 voor het treiteren door het bombardement aan brieven van New Wave. [gedaagden] stelt daartoe dat New Wave de overeenkomst waarvoor [gedaagden] getekend had niet correct is nagekomen, waardoor [gedaagden] schade heeft geleden tot voornoemde bedragen.

Het verweer

New Wave betwist de vordering. Zij voert daartoe onder meer het volgende aan. Er is geen enkele grond voor toekenning van een schadevergoeding. New Wave is de overeenkomst wel degelijk en correct nagekomen. [gedaagden] heeft haar ook niet eerder in gebreke gesteld over de nu door hem gestelde onvolkomenheden. Reeds daarom was New Wave niet in verzuim. Bovendien was niet overeengekomen dat de lessen door een met naam genoemde leraar zouden worden gegeven. Op grond van de toepasselijke voorwaarden was New Wave gerechtigd een andere locatie aan te wijzen, deed [leraar 2] meer dan waartoe hij verplicht was door priveles te geven en ook nog langer dan 20 minuten. Tot slot heeft [gedaagden] de hoogte van zijn vorderingen, waarin hij bij repliek deels niet eens heeft gepersisteerd, niet onderbouwd.

De beoordeling van het geschil

In conventie en in reconventie

De geschillen in conventie en in reconventie lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

Vast staat dat New Wave door onder meer inschakeling van leerkrachten ervoor gezorgd heeft dat de minderjarige dochter van [gedaagden], [XXX], vioolles kon volgen. Ook over de periode waarover New Wave nu het lesgeld vordert, had [XXX] vioolles kunnen volgen, zoals New Wave [gedaagden] ook heeft geschreven. Of van die mogelijkheid al dan niet door [XXX] gebruik is gemaakt, maakt daarbij niet uit.

Voor zover [gedaagden] al gedurende de looptijd van de overeenkomst klachten had over de uitvoering van de overeenkomst door New Wave, is uit niets gebleken dat hij New Wave daarvoor behoorlijk in gebreke heeft gesteld en correcte nakoming heeft gevorderd. Met een dergelijke ingebrekestelling weet een schuldenaar wat hem verweten wordt en wat hij moet doen om het verzuim te herstellen.

Door het ontbreken van die ingebrekestelling is New Wave niet in verzuim gekomen; dat zich hier de situatie zou voordoen dat New Wave als schuldenaar zonder ingebrekestelling al in verzuim zou zijn, is niet gebleken. Reeds daarop strandt de vordering in reconventie van [gedaagden]. Maar ook overigens heeft hij zijn vordering onvoldoende onderbouwd en het verweer van New Wave ter zake onvoldoende weerlegd. De vordering van [gedaagden] wordt dan ook afgewezen.

De kernvraag in het geschil in conventie luidt of [gedaagden] de overeenkomst met New Wave tijdig en rechtsgeldig heeft opgezegd waardoor [gedaagden] het nu gevorderde lesgeld over de periode september – 1 december 2004 niet verschuldigd is.

De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend.

[gedaagden] heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat bij het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden van New Wave van toepassing zijn verklaard, waarvan de hierboven aangehaalde spelregels deel uitmaken. In die regels is voldoende duidelijk aangegeven hoe en tegen welke data de lesovereenkomst kan worden opgezegd: schriftelijk, bij het vestigingshoofd. Verder heeft [gedaagden] onvol-doende gesteld en onderbouwd en/of te bewijzen aangeboden dat de leerkracht [leraar 2] bevoegd zou zijn namens New Wave een opzegging te accepteren of dat de New Wave toerekenbare schijn daartoe was gewekt en bovendien heeft New Wave betwist dat [leraar 2] een mededeling van dergelijke aard gedaan zou hebben. Verder heeft New Wave naar aanleiding van de berichten van [gedaagden] in september 2004 [gedaagden] binnen adequate termijn duidelijk gemaakt dat zij de voortijdige (mondelinge) opzegging niet accepteert en dat de overeenkomst en daarmee de lesmogelijkheden doorlopen tot 1 december 2004. Daarmee heeft New Wave ook na september 2004 aan haar verplichtingen uit de overeen-komst voldaan. Het is aan [gedaagden] om nu ook zijn verplichtingen na te komen.

De vordering van New Wave wordt daarom toegewezen, ook wat de buitengerechtelijke kosten en rente betreft. [gedaagden] heeft op zichzelf geen verweer gevoerd tegen de tevens gevorderde incassokosten die eveneens kunnen worden toegewe-zen. [gedaagden] dient deze incassokosten te voldoen, omdat deze een redelij-kerwijs te verwachten gevolg zijn van het feit dat [gedaagden] niet op tijd aan zijn verplichtingen heeft vol-daan. Het staat New Wave immers vrij om ter verzekering van haar rechten incas-somaatregelen te nemen en aanmaningsbrieven te (laten) verzenden. [gedaagden] heeft niet betwist dat de opgevoerde kosten door New Wave zijn gemaakt, zodat dit vast staat. Omdat [gedaagden] met tijdige betaling in verzuim is gekomen is ook de gevorderde rente toewijsbaar, behalve over de al verschenen rente.

Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer, nu dit in het licht van hetgeen in dit vonnis is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

De proceskosten komen zowel in conventie als in reconventie voor rekening van [gedaagden] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie

- veroordeelt [gedaagden] tot betaling aan New Wave van € 182,39 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 175,83 vanaf 15 maart 2006 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagden] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van New Wave tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd, en bepaalt dat de explootkosten worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in art. 9, 1e lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968, omdat New Wave de haar in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en dit nadrukkelijk verklaart, en de gerechtsdeurwaarder aan de voet van het exploot verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd:

exploot € 80,52

vastrecht € 90,00

salaris gemachtigde € 60,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

in reconventie

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [gedaagden] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van New Wave tot en met vandaag worden begroot op € 150,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. Boom en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.