Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV7759

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-03-2006
Datum publicatie
30-03-2006
Zaaknummer
296911/ CV EXPL 05-13816
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser vordert nakoming (betaling) van een door voormalig vennoot namens de vennootschap gesloten overeenkomst. Het verweer van gedaagden dat voormalig vennoot niet bevoegd was, wordt verworpen. Eiser mocht er, gelet op (deel)betaling door een van de andere vennoten en het uitblijven van een beroep op vernietiging van de overeenkomst van uitgaan, dat tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 296911/ CV EXPL 05-13816

datum uitspraak: 29 maart 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap MCXESS B.V.

te Amstelveen

eisende partij

hierna te noemen MCXess

gemachtigde C.H. Boeder

tegen

1. de vennootschap onder firma

VERKEERSSCHOOL DIAMOND V.O.F.

te Haarlem

en haar vennoten

2. [gedaagde 2]

te [woonplaats]

en

3. [gedaagde 3]

te [woonplaats]

en haar voormalig vennoot

4. [gedaagde 4]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna gezamenlijk te noemen gedaagden dan wel en ieder voor zich, Diamond, [gedaagde 2], [gedaagde 3] en [gedaagde 4]

procederend zonder gemachtigde

De procedure

MCXess heeft gedaagden gedagvaard op 21 december 2005. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] hebben mondeling geantwoord. [gedaagde 4] heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft MCXess schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde 2] en [gedaagde 3] nog een mondelinge reactie hebben gegeven.

Een (tijdige) reactie van [gedaagde 4] is achterwege gebleven.

De feiten

1. MCXess is een bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen en exploiteren van servicenummers.

2. Op 24 september 2004 is Diamond opgericht. Naast [gedaagde 2], [gedaagde 3] en [gedaagde 4], worden in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam van die datum nog een drietal andere vennoten genoemd, onder wie [xxx].

3. Blijkens voornoemd uittreksel zijn de vennoten ten opzichte van derden ieder afzonderlijk bevoegd tot een bedrag van € 500,--.

4. Op 20 december 2004 heeft [gedaagde 4] in zijn hoedanigheid van directeur van Diamond namens Diamond aan MCXess opdracht gegeven tot het bouwen en installeren van een servicenummer en het verzorgen van een maandelijks abonnement.

5. Op de overeenkomst zijn de door MCXess gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

6. Bij facturen van 7 januari 2005, 14 februari 2005, 14 maart 2005 en 28 april 2005 heeft MCXess Diamond een bedrag van in totaal € 2.859,68 in rekening gebracht in verband met installatie-, abonnements- en variabele kosten.

7. Op 18 januari 2005 heeft [xxx] een bedrag van € 1.000,-- op de factuur van 7 januari 2005 voldaan. Gedaagden hebben het restant van de factuur alsmede de overige facturen, ondanks aanmaning, onbetaald gelaten.

De vordering

MCXess vordert (samengevat) hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van € 2.242,28. MCXess stelt daartoe het volgende.

Diamond dient haar betalingsverplichtingen uit de op 20 december 2004 met MCXess gesloten overeenkomst, na te komen. Na de betaling van het bedrag van € 1.000,-- staat nog een bedrag van € 1.859,68 open. Diamond dient dit bedrag aan MCXess te voldoen.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft Diamond MCXess genoodzaakt de vordering uit handen te geven. MCXess heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van € 300,--. Deze kosten komen krachtens de wet voor rekening van Diamond.

Voorts is Diamond de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen. Deze rente bedraagt, berekend tot 21 december 2005, € 82,60.

[gedaagde 2], [gedaagde 3] en [gedaagde 4] zijn als vennoten respectievelijk voormalig vennoot naast Diamond hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering.

Het verweer

Gedaagden betwisten de vordering. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] voeren daartoe aan dat [gedaagde 4], zonder dat zij ervan op de hoogte waren, de overeenkomst met MCXess heeft gesloten, terwijl hij daartoe niet bevoegd was, omdat de transactie het bedrag van € 500,-- te boven ging. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn niet aansprakelijk voor de vordering.

[gedaagde 4] voert aan dat hij bij brief van 17 februari 2005 de overeenkomst met MCXess heeft opgezegd, omdat MCXess geen informatie kon verstrekken over het aantal keren dat het servicenummer werd gebeld. Voorts voert [gedaagde 4] nog aan dat hij MCXess bij die brief en nogmaals bij brief van 5 mei 2005 heeft doen weten dat hij vanaf januari 2005 geen vennoot meer was, waarbij hij MCXess naar de andere vennoten heeft verwezen.

De beoordeling van het geschil

MCXess heeft bij conclusie van repliek betoogd dat door de betaling van het bedrag van € 1.000,-- door [xxx] de transactie tussen MCXess en [gedaagde 4] is bekrachtigd, zodat MCXess, mede gelet op de omstandigheid dat door geen van de andere vennoten van Diamond een beroep op de vernietiging van de overeenkomst is gedaan, redelijkerwijs mocht aannemen dat [gedaagde 4] bevoegd was tot het aangaan van die overeenkomst. Dit betoog treft doel.

Dat het bedrag van € 1.000,-- is voldaan van de privé rekening van [xxx] en niet van de rekening van de vennootschap, zoals [gedaagde 2] en [gedaagde 3] bij conclusie van dupliek hebben aangevoerd, kan niet aan de terechte veronderstelling van MCXess dat tussen haar en Diamond een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen, in de weg staan. In de betalingsopdracht staat immers zowel de naam van Diamond als het factuurnummer waarop de betaling betrekking heeft, vermeld. Nu niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan MCXess had moeten begrijpen dat de betaling niet als zodanig was bedoeld, mocht MCXess deze betaling dan ook opvatten als een gedraging van Diamond waarmee deze de overeenkomst heeft bekrachtigd.

Het door [gedaagde 2] en [gedaagde 3] voorts gevoerde verweer, dat zij niets wisten van de door [gedaagde 4] met MCXess gesloten transactie, zodat zij ook daarom niet aansprakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, kan hen, wat daar ook van zij, niet baten nu zij geen feiten en omstandigheden hebben aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is geworden, dat zij niets wisten, dan wel konden of behoefden te weten van het door MCXess aan Diamond ter beschikking gestelde servicenummer. Dit klemt te meer nu de facturen door MCXess steeds naar het adres van Diamond zijn gestuurd en [gedaagde 2] en [gedaagde 3] niet hebben aangevoerd deze nota’s niet te kennen.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat [gedaagde 2] en [gedaagde 3] geen beroep toekomt op de onjuistheid van de aanname van MCXess, dat tussen haar en Diamond een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn derhalve als vennoten van Diamond, naast Diamond hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van die overeenkomst.

MCXess heeft bij repliek het door [gedaagde 4] gevoerde verweer gemotiveerd weersproken. Nu [gedaagde 4] daarop niet meer heeft gereageerd, zijn de door MCXess aan de vordering ten grondslag gelegde feiten bij gebreke van nader verweer van [gedaagde 4] komen vast te staan tussen partijen.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat de vordering zal worden toegewezen, inclusief de rente en de buitengerechtelijke kosten, nu gedaagden daartegen geen zelfstandig verweer hebben gevoerd.

De proceskosten komen voor rekening van gedaagden omdat deze in het ongelijk worden gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan MCXess van € 2.242,28 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.859,68 vanaf 21 december 2005 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt gedaagden, eveneens hoofdelijk des dat de een betalende, de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van MCXess tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

exploot € 92,93

vastrecht € 192,00

salaris gemachtigde € 300,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders mocht zijn gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M. van Wassenaer en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.