Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV2198

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-02-2006
Datum publicatie
21-02-2006
Zaaknummer
13 februari 2006
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

OR vordert (in conventie) Connexxion te verbieden om het dienstrooster, dat per 11 december 2005 zonder de daartoe vereiste toestemming van de OR is ingevoerd, van kracht te laten zijn dan wel toe te passen op het personeel binnen het vervoersgebied. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat voor toewijzing daarvan, gelet op de omstandigheden, thans geen aanleiding is. De vordering van OR tot veroordeling van Connexxion tot betaling van een voorschot op de vergoeding van door OR geleden schade, wordt gedeeltelijk toegewezen.

De vordering (in reconventie) van Connexxion tot het verlenen van vervangende toestemming als bedoeld in artikel 27 lid 4 van de WOR wordt afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de ondernemingsraden 27
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ROR 2006, 12
JAR 2006/60
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR KANTON, LOCATIE ZAANDAM

Vonnis in het kort geding van:

1.

de Ondernemingsraad Connexxion Openbaar Vervoer N.V., gevestigd te Hilversum,

gemachtigde: Mr A. Joosten,

2.

de vereniging FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam.

gemachtigde: Mr R. van der Stege,

verder ook te noemen OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s.,

eisende partij in conventie,

gedaagde partij in reconventie

tegen:

de naamloze vennootschap Connexxion Openbaar Vervoer N.V. , gevestigd te Hilversum,

verder ook te noemen Connexxion Openbaar Vervoer,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

gemachtigde: Mr M.A. Huisman,

Verloop van de procedure

De OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. hebben Connexxion Openbaar Vervoer N.V. in kort geding doen dagvaarden.

De zitting heeft plaatsgevonden op 1 februari 2006.

Hierna is uitspraak bepaald.

Motivering

In conventie

1.

De OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. verzoeken om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de volgende voorlopige voorziening te treffen:

A;

Connexxion Openbaar Vervoer te verbieden om na twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis het per 11 december 2005 vastgestelde dienstrooster/werktijdregeling van kracht te laten zijn, respectievelijk toe te passen op haar (rijdende) personeel dat werkzaam is binnen het vervoersgebied in en rond Zaandam, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag waarop Connexxion Openbaar Vervoer in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen; een en ander voor zolang en zover Connexxion Openbaar Vervoer geen instemming van de onderdeelcommissie Noord West (verder te noemen OC ) heeft verkregen, danwel vervangende toestemming van de kantonrechter als bedoeld in artikel 27 lid 4 WOR.

B;

Connexxion Openbaar Vervoer te veroordelen tot betaling van een bedrag ter hoogte van € 15.000,- aan FNV Bondgenoten ten titel van een voorschot op door FNV Bondgenoten geleden schade;

met veroordeling van Connexxion Openbaar Vervoer in de kosten van het geding.

Ter toelichting op de vordering hebben OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. gesteld dat de OC van Connexxion Openbaar Vervoer niet heeft ingestemd met het per 11 december 2005 vastgestelde dienstrooster/werktijdregeling. De vervangende toestemming van de kantonrechter is niet verzocht en derhalve evenmin gegeven. De nietigheid van het besluit tot invoering van het dienstrooster/werktijdregeling per 11 december 2005 is door de OC op 8 december 2005 ingeroepen.

2.

Connexxion Openbaar Vervoer voert verweer.

In reconventie

3.

Connexxion Openbaar Vervoer verzoekt om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de volgende voorlopige voorziening te treffen:

Primair:

aan Connexxion Openbaar Vervoer voor het per 11 december 2005 geldende dienstrooster vervangende toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 27 lid 4 WOR;

Subsidiair:

te verklaren voor recht dat het Connexxion Openbaar Vervoer is toegestaan het sinds 11 december 2005 geldende dienstrooster uit te voeren tot het moment dat door de OR aan het eerstvolgende nieuwe dienstrooster instemming zal zijn verleend dan wel door de kantonrechter vervangende toestemming is gegeven;

Meer subsidiair:

althans een zodanige voorziening te treffen dat Connexxion Openbaar Vervoer in staat wordt gesteld tot het moment dat door de OR aan het eerstvolgende nieuwe dienstrooster instemming zal zijn verleend dan wel door de kantonrechter vervangende toestemming is gegeven.

4.

OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. voeren verweer.

In conventie en in reconventie

5.

De volgende feiten zijn komen vast te staan omdat deze zijn erkend, dan wel omdat deze niet, althans onvoldoende, zijn betwist.

Connexxion Openbaar Vervoer verzorgt in grote delen van Nederland het streekvervoer, waaronder in en rond Zaandam. Connexxion Openbaar Vervoer heeft een ondernemingsraad (verder te noemen OR) . De OR heeft een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan de OC’s, waaronder OC Noord West. De RC (roostercommissie) is een door de OR ingestelde commissie die roosters inhoudelijk beoordeelt en de OC adviseert daar al dan niet mee in te stemmen.

De RC van de OR heeft bij brief van 2 november 2005 haar instemming onthouden aan het haar op 5 oktober 2005 voorgelegde dienstrooster/werktijdregeling . Bij brief van 6 december 2005 heeft de OC de regiodirecteur van Connexxion Openbaar Vervoer bericht dat zij, in navolging van het advies van de RC haar instemming onthoudt aan het (inmiddels enigszins gewijzigde) dienstrooster/werktijdregeling. Op 8 december 2005 heeft de regiodirecteur van Connexxion Openbaar Vervoer besloten om, ondanks het ontbreken van de vereiste instemming, het dienstrooster/werktijdregeling met ingang van 11 december 2005 in te voeren. Op 8 december 2005 heeft de OC de nietigheid van dit besluit ingeroepen. Met ingang van 11 december 2005 is vervolgens het bedoelde dienstrooster/werktijdregeling ingevoerd. Connexxion Openbaar Vervoer heeft geen vervangende toestemming aan de kantonrechter gevraagd ex artikel 27 lid 4 WOR. Op 11 januari 2006 hebben OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. zich tot de kantonrechter gewend en om een datum voor de behandeling van een voorlopige voorziening verzocht.

Het dienstrooster/werktijdregeling wordt een aantal maal per jaar, gemiddeld 5 maal, gewijzigd. Connexxion Openbaar Vervoer ”bouwt” landelijk tussen de 120 en 150 dienstroosters/werktijdregelingen per jaar. Er bestaat een zomer en een winter dienstrooster/werktijdregeling. Schoolvakanties leiden eveneens tot roosterwijzigingen. In april/mei 2006 dient wordt voor de omgeving Zaandam een nieuw dienstrooster te worden ingevoerd. Een voorstel daartoe zal de RC ter instemming worden voorgelegd.

De wijziging van dienstrooster/werktijdregeling per 11 december 2005 was het gevolg van het feit dat Connexxion Openbaar Vervoer een aantal concessies in de omgeving Zaandam is verloren. Een maand voorafgaand aan de invoering worden wijzigingen in de dienstregeling aan het publiek bekend gemaakt.

De redenen dat de OC zijn instemming heeft geweigerd zijn de volgende:

- een aantal diensten voldoet niet aan de in de CAO voorgeschreven netto pauze van 30 of 15 minuten;

- een aantal diensten kent pauzes die op een onjuist tijdstip vallen;

- het rooster bevat te weinig parttime diensten om het 35 uurs-rooster te vullen;

- een groot aantal diensten(143) biedt geen gelegenheid om van het toilet gebruik te maken.

- de wachthuisjes bij Sloterdijk en op de Sluispolderweg zijn of niet te betreden of zijn volstrekt ongeschikt om in te pauzeren;

In conventie

6.

Vaststaat dat het besluit tot invoering van een nieuw dienstrooster/werktijdregeling ingaande 11 december 2005 de vereiste instemming van de OC Noord West ontbeert. Evenmin is (tijdig) vervangende toestemming aan de kantonrechter verzocht. Van voormeld besluit is de nietigheid ex artikel 27 WOR lid 5 ingeroepen. Hierover zijn partijen het eens.

In deze procedure wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De gevorderde voorziening betreft een verbod om het dienstrooster/werktijdregeling van kracht te laten zijn.

De kantonrechter ziet, ondanks het feit dat de feitelijke situatie in stijd is met de bepalingen van de WOR, geen aanleiding om thans, nu op korte termijn een voorstel voor een nieuwe dienstregeling aan de RC ter instemming zal worden voorgelegd, en de huidige dienstregeling reeds 2 maanden van kracht is een zo’n ingrijpende voorziening te treffen als door OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. gevorderd. Daarbij spelen de omstandigheden dat het publiek niet tijdig is te informeren over de wijzigingen in de dienstregeling een rol alsmede de (praktische) onmogelijkheid om het dienstrooster/werktijdregeling zo als dat gold vóór 11 december 2005 wederom in te voeren evenals de aard (en ernst) van de bezwaren van de OR tegen de huidige dienstrooster/werktijdregeling.

7.

De kantonrechter is met OR Connexxion Openbaar Vervoer c.s. van oordeel dat de handelwijze van Connexxion Openbaar Vervoer flagrant in strijd is met de WOR en de toepasselijke CAO. Dit levert voor FNV Bondgenoten schade op in de vorm van o.a. reputatieschade en verlies aan wervingskracht . De kantonrechter ziet aanleiding om FNV als een voorschot op schadevergoeding een bedrag van € 7.500,- toe te kennen.

In reconventie

8.

Het verlenen van vervangende toestemming als bedoeld in art 27 lid 4 WOR is niet aan te merken als een voorlopige voorziening en deze vordering kan derhalve niet worden toegewezen.

7.

De kantonrechter verwijst naar het hiervoor in conventie onder 6 overwogene. De beslissing op vordering A in conventie heeft tot gevolg dat de feitelijke situatie, zijnde uitvoering van een besluit tot invoering van een nieuw dienstrooster/werktijdregeling per 11 december 2005 zonder dat de OR hier mee heeft ingestemd, wordt gehandhaafd tot het tijdstip waarop een nieuw dienstrooster/werktijdregeling wordt ingevoerd. Om die reden, alsmede de mededeling van Connexxion Openbaar Vervoer dat het nieuwe dienstrooster/werktijdregeling aan de RC/OR ter instemming zal worden voorgelegd, ziet de kantonrechter vooralsnog geen aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening. Mochten de omstandigheden wijzigen dan kan alsnog aanleiding ontstaan om een voorlopige voorziening te treffen. Echter, gezien de huidige omstandigheden bestaat daar thans geen aanleiding voor.

In conventie en in reconventie

8.

De kantonrechter ziet aanleiding tot compensatie van de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

In conventie

wijst het onder A gevorderde af;

veroordeelt Connexxion Openbaar Vervoer om aan eiseres sub 2 tegen bewijs van kwijting te betalen € 7.500,- .

In reconventie

wijst de vordering af;

In conventie en in reconventie

compenseert de proceskosten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.S.A.M. Schokkenbroek, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2006.