Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AU8684

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-12-2005
Datum publicatie
23-12-2005
Zaaknummer
115381
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Handelsnaamwet, overdracht domeinnamen, geldvordering in kort geding

Samenvatting

Viskraam Lijnzaat te Haarlem wordt verboden de handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat en de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl en partyservicelijnzaat.nl te gebruiken. De toezegging van viskraam Lijnzaat is onvoldoende om dit verbod niet op te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419

Vonnis in kort geding van 19 december 2005

in de zaak van

de vennootschap onder firma

PARTY SERVICE JAN LIJNZAAT V.O.F.,

gevestigd te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

procureur mr. H.K. Garvelink,

advocaat mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [X], gemeente [Y], zaakdoende te Haarlem,

2. [[gedaagde sub 2]

wonende en zaakdoende te [X], gemeente [Y],

gedaagden,

procureur mr. R.A.M. Schram.

Partijen zullen hierna Party Service Jan Lijnzaat, respectievelijk [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]] genoemd worden, welke laatste twee gezamenlijk ook zullen worden aangeduid met [gedaagden]

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Party Service Jan Lijnzaat

- de wijziging van eis

- de pleitnota van [gedaagden]

- de aanhouding ten behoeve van het beproeven van een minnelijke schikking

- het faxbericht d.d. 5 december 2005 van de raadsman van Party Service Jan Lijnzaat met het verzoek om vonnis te wijzen.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam is de vennootschap onder firma Party Service Jan Lijnzaat gevestigd voor de onderneming met de handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat, die als bedrijfsomschrijving heeft: Party service, verzorging van feesten en party’s door geheel Nederland.

Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam drijft [gedaagde sub 1] een onderneming onder de handelsnaam Lijnzaat met de bedrijfsomschrijving: kleinhandel in patat en aanverwante artikelen (standplaats); detailhandel in vis. Zij heeft haar standplaats in Haarlem.

Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam drijft [gedaagde sub 2]] een onderneming onder de handelsnaam Vishandel Dolfy met de bedrijfsomschrijving: ambulante handel in zeevis.

Op 17 augustus 2004 heeft [gedaagde sub 1] de door haar geregistreerde domeinnamen janlijnzaat.nl en janlijnzaat.com tegen een vergoeding van EUR 3.000,-- aan Party Service Jan Lijnzaat overgedragen.

Op overzichten van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland is vermeld dat [gedaagde sub 2]] op 2 september 2004 de domeinnaam partyservicejanlijnzaat.nl heeft geregistreerd en op 16 september 2004 de domeinnaam partyservicelijnzaat.nl.

De raadsman van [gedaagden] heeft op 9 augustus 2005 een fax gestuurd aan de raadsman van Party Service Jan Lijnzaat met de volgende inhoud:

“Naar aanleiding van uw fax van 8 augustus jl. bericht ik u dat cliënte van oordeel is dat zij gerechtigd is de website “partyservicelijnzaat.nl” te voeren. Echter, cliënten hebben er thans geen behoefte aan om hierover een procedure te voeren (met alle kosten van dien). Cliënten berichtten mij dan ook dat de website “partyservicelijnzaat.nl” eveneens van het web zal worden gehaald. Echter, cliënten zijn thans met vakantie en keren op 29 augustus a.s. terug. Alsdan zal dit geschieden.”

De raadsman van Party Service Jan Lijnzaat heeft bij brief van 9 augustus 2005 een fax verzonden aan de raadsman van [gedaagden] waarin onder meer is vermeld:

“(...)

Uit de correspondentie van u en uw cliënten begrijp ik dat uw cliënt [gedaagde sub 2]] de domeinnamen partyservicelijnzaat.nl en partyservicejanlijnzaat.nl vanaf 29 augustus a.s. niet meer zal gebruiken, maar wel geregistreerd zal houden. Uw cliënt wenst niet mee te werken aan overdracht van de domeinnamen. Voorts weigeren uw cliënten te verklaren dat zij niet langer met de handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat overeenstemmende tekens zullen voeren.

Daarmee dreigen uw cliënten nog steeds inbreuk te maken op de rechten van mijn cliënte. Immers, uw beide cliënten hebben respectievelijk mondeling en schriftelijk verklaard dat zij de handelsnaam en de domeinnaam partyservicelijnzaat willen gaan c.q. blijven voeren. Zo is op dit moment op de website, die te raadplegen is via bovengenoemde domeinnamen te lezen dat de onderneming van uw cliënte wordt aangeduid met de woorden Party Service Lijnzaat. Dat u nu namens uw cliënten verklaart dat zij de website partyservicelijnzaat niet langer zullen voeren, kan niet worden opgevat als een verklaring dat zij zich zullen onthouden de gelijkluidende handelsnaam nog te voeren.

Mijn cliënte waardeert dat wel uw cliënt de gewraakte domeinnamen niet langer zal voeren. Cliënte verzet zich echter niet alleen tegen het voeren van de domeinnaam, doch echter ook tegen het geregistreerd houden van de domeinnaam, alsmede tegen het voeren van de handelsnaam Party Service Lijnzaat.

(...)”

Het geschil

Party Service Jan Lijnzaat vordert na eiswijzing buiten procesrechtelijk bezwaar van [gedaagden] – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagden] vanaf betekening van dit vonnis ieder gebruik van de tekens partyservicejanlijnzaat.nl, partyservicelijnzaat.nl alsmede ieder gebruik van iedere met handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat overeenstemmende tekens zal verbieden, zulks op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 1.000,-- per overtreding per keer, waarbij iedere dag dat [gedaagden] handelen in strijd met voormeld verbod een aparte overtreding zal opleveren, zulks met een maximum van EUR 50.000,--;

2. [gedaagde sub 2]] zal veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl en partyservicelijnzaat.nl aan Party Service Jan Lijnzaat in eigendom te doen overdragen, althans alle noodzakelijke en formele handelingen te verrichten teneinde aan deze overdracht mee te werken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 1.000,-- per overtreding per keer, waarbij iedere dag dat [gedaagde sub 2]] handelt in strijd met voormeld verbod een aparte overtreding zal opleveren, zulks met een maximum van EUR 10.000,--;

3. [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Party Service Jan Lijnzaat een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van EUR 3.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag te voldoen;

4. [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis EUR 1.500,-- aan buitengerechtelijke kosten te voldoen aan Party Service Jan Lijnzaat;

5. [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

[gedaagden] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Verbod op gebruik handelsnaam

Party Service Jan Lijnzaat beroept zich op bescherming op grond van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) en legt aan het eerste onderdeel van haar vordering zoals genoemd onder 3.1 onder 1 ten grondslag dat [gedaagden] verwarring wekt door het gebruik als handelsnaam van de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl, partyservicelijnzaat.nl en (op haar website) van de tekens Party Service Lijnzaat voor producten en diensten die identiek zijn aan de producten en diensten van Party Service Jan Lijnzaat. Via de beide domeinnamen wordt volgens Party Service Jan Lijnzaat genoemde website bereikt.

Ter zitting heeft [gedaagden] aangevoerd dat zij - conform de door haar advocaat bij de hiervoor onder 2.6. genoemde brief van 9 augustus 2005 gedane toezegging - sedert eind augustus 2005 de onderhavige domeinnamen niet meer in gebruik heeft en daarmee de aan die domeinnamen verbonden website. Blijkens haar stelling geeft het opvragen van de website op internet bij het intypen van de domeinnamen slechts een resultaat omschreven met de mededeling “Not Found”.

[gedaagden] stelt voorts dat zij de handelsnaam Party Service Lijnzaat uitsluitend op haar website heeft gevoerd en dat zij bij geen enkele andere aanduiding van haar onderneming van de handelsnaam Party Service Lijnzaat gebruik maakt of heeft gemaakt.

Genoemde stellingen van [gedaagden] zijn ter zitting door Party Service Lijnzaat onvoldoende betwist. Daartegenover heeft [gedaagden] onvoldoende heeft betwist dat bij een gebruik door haar van de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl en partyservicelijnzaat.nl en (op haar website) van de tekens Party Service Lijnzaat sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Party Service Lijnzaat. Nu [gedaagden] met betrekking tot genoemd gebruik bij brief van 9 augustus 2005 een toezegging heeft gedaan, dient ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorziening voor toewijzing in aanmerking komt, voorts te worden vastgesteld of die toezegging voldoende is om geen verbod op het gebruik van de tekens partyservicejanlijnzaat.nl, partyservicelijnzaat.nl alsmede ieder gebruik van iedere met handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat overeenstemmende tekens te geven. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze vraag is dat de enkele omstandigheid dat de aangesprokene toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de rechter niet behoeft te beletten een verbod tot het plegen van een zodanige handeling op te leggen (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 663 en HR 1 december 1995, NJ 1996, 510). De voorzieningenrechter ziet vooralsnog onvoldoende grond om het gevraagde verbod niet toe te wijzen. Vast staat dat de toezegging die [gedaagden] bij brief van 9 augustus 2005 heeft gedaan in feite alleen inhoudt dat zij de website verbonden aan de domeinnaam partyservicelijnzaat.nl van het web zal halen. [gedaagden] heeft dat ook daadwerkelijk gedaan en maakt bedoeld gebruik thans ook niet. [gedaagden] heeft echter niet volmondig erkend dat zij met het gebruik van de tekens partyservicejanlijnzaat.nl, partyservicelijnzaat.nl alsmede ieder gebruik van iedere met handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat overeenstemmende tekens inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Party Service Jan Lijnzaat. Gelet hierop en het feit dat [gedaagden] meteen na het bereiken van een schikking in het vorige geschil tussen partijen over de domeinnamen janlijnzaat.com en janlijnzaat.nl de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl en partyservicelijnzaat.nl heeft laten registreren, moet geoordeeld worden dat bij Party Service Jan Lijnzaat gegronde vrees kan bestaan dat zonder het gevraagde verbod in de toekomst hernieuwde inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw door [gedaagden] niet uitgesloten is. De gevraagde vordering zal daarom worden toegewezen, met inachtneming van de gevorderde dwangsom.

Voor alle duidelijkheid en om executiegeschillen te voorkomen overweegt de voorzieningenrechter nog dat met het enkele doen registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam nog geen sprake is van gebruik van die domeinnaam als handelsnaam.

Overdracht registratie domeinnamen

Voorts vordert Party Service Jan Lijnzaat zoals genoemd onder 3.1 onder 2 dat [gedaagden] de registratie van de onderhavige domeinnamen overdraagt. Party Service Jan Lijnzaat legt aan dit onderdeel van haar vordering ten grondslag dat [gedaagden] onrechtmatig handelt, doordat zij Party Service Jan Lijnzaat registratie van haar eigen handelsnaam als domeinnaam belemmert.

[gedaagden] heeft de bereidheid getoond de registratie van de domeinnamen over te dragen, doch uitsluitend tegen betaling. Daarbij beroept zij zich erop dat Party Service Jan Lijnzaat geen belang heeft bij de overdracht van de registratie, aangezien Party Service Jan Lijnzaat zelf al een website beheert en niet van plan is de door [gedaagden] geregistreerde domeinnamen voor haar onderneming te gaan gebruiken.

De voorzieningenrechter overweegt in dit verband als volgt. Zoals uit hetgeen hiervoor onder 4.4. is overwogen volgt, houdt het enkele feit dat [gedaagden] de domeinnamen partyservicejanlijnzaat.nl en partyservicelijnzaat.nl heeft geregistreerd en geregistreerd houdt op zich geen inbreuk in op de rechten van Party Service Jan Lijnzaat. Dit feit kan derhalve niet leiden tot toewijzing van de onderhavige vordering. Over het vorenstaande zou anders geoordeeld kunnen worden indien [gedaagden] met die registratie Party Service Jan Lijnzaat zou belemmeren in de mogelijkheid om voor haar onderneming een eigen bij de handelsnaam van die onderneming aansluitende domeinnaam te registreren. Die situatie doet zich in het onderhavige geval echter niet voor, aangezien Party Service Jan Lijnzaat reeds over een dergelijke domeinnaam beschikt, te weten janlijnzaat.info, waaronder zij al langer een eigen website voor haar onderneming voert. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat er geen grond is voor toewijzing van dit onderdeel van de vordering van Party Service Jan Lijnzaat.

Voorschot schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten

Deze onderdelen van de vordering van Party Service Jan Lijnzaat betreffen beide een geldvordering in kort geding. In kort geding zal per vordering moeten worden beoordeeld of voor toewijzing daarvan voldoende spoedeisend belang bestaat. Als uitgangspunt heeft te gelden dat toewijzing van een geldvordering in kort geding slechts mogelijk is wanneer het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is, terwijl bovendien sprake dient te zijn van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Met betrekking tot het spoedeisend belang gelden verzwaarde motiveringseisen (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 en HR 22 januari 1982, NJ 1982, 505). [gedaagden] heeft deze onderdelen van de vordering van Party Service Jan Lijnzat bestreden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Party Service Jan Lijnzaat deze onderdelen van haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd, zodat onvoldoende aannemelijk is geworden dat zij aanspraak heeft op betaling van de gevorderde bedragen. De enkele stelling dat zij een gedeelte van de kosten van haar raadsman reeds heeft voldaan, is voorts onvoldoende om spoedeisend belang aan te nemen. De desbetreffende voorzieningen zullen derhalve worden geweigerd.

Proceskosten

Aangezien partijen elk ten dele ongelijk zullen worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

De beslissing

De voorzieningenrechter

verbiedt [gedaagden] vanaf betekening van dit vonnis ieder gebruik van de tekens partyservicejanlijnzaat.nl, partyservicelijnzaat.nl alsmede ieder gebruik van met de handelsnaam Party Service Jan Lijnzaat overeenstemmende tekens,

bepaalt dat [gedaagden] voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Party Service Jan Lijnzaat een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,--, tot een maximum van EUR 50.000,--,

verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.1 en 5.2 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2005.?