Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AU4735

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-09-2005
Datum publicatie
21-10-2005
Zaaknummer
268777
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres in conventie geeft nauwelijks antwoord op tijdens comparitie gestelde vragen, laat het gevoerde verweer onbesproken of weerlegt dit onvoldoende, legt ter comparitie stukken over die bij dagvaarding overlegd hadden moeten worden en beroept zich op producties die niet in het geding zijn gebracht. Ook in reconventie is hier sprake van.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 268777/CV EXPL 05-3290

datum uitspraak: 7 september 2005

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap Accountancy for Creators BV voorheen de besloten vennootschap De Manie Groep B.V.

te Amsterdam

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

hierna te noemen AFC

gemachtigde DBI Credit Collect B.V.

tegen

[gedaagde/eiser]

te [woonplaats]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. W.D. Vorstman

In conventie en in reconventie

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk-ken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- de dagvaarding van 15 maart 2005, met producties,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewe-zen en op 22 juni 2005 uitgesproken tussenvonnis,

- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge het vonnis van 22 juni 2005 op

5 augustus 2005 gehouden comparitie van partijen.

In conventie en in reconventie

De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweerspro-ken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partij-en vast dat AFC voor [gedaagde] administratieve werkzaamheden heeft verricht voor de boekjaren 2001 en 2002.

In conventie

De vordering

AFC vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van:

1. €2.903,31, primair te vermeerderen met de contractuele rente ad 10% vanaf de vervaldata van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening,

2. de buitengerechtelijke incassokosten van €435,50, althans een door de rechtbank vast te stellen bedrag en

3. de kosten van de procedure.

AFC heeft het volgende aan haar vordering ten grond-slag gelegd:

Ter zake van door AFC in opdracht van [gedaagde] verrichte werkzaamheden heeft AFC facturen met de nummers 5462, 6077, 6182, 400060, 400061 en 4000215 aan [gedaagde] gezonden voor een totaalbedrag van €2.903,31 inclusief omzetbelasting.

Ondanks herhaalde sommaties is [gedaagde] in verzuim gebleven met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [gedaagde] AFC genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. AFC heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van €435,50. [gedaagde] dient deze kosten ingevolge de algemene betalingsvoorwaarden dan wel ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c BW aan AFC te voldoen.

Voorts is [gedaagde] primair de contractuele rente ad 10%, subsidiair de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de factuur verschuldigd geworden.

Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

In reconventie:

De vordering

[gedaagde] vordert veroordeling van AFC tot betaling van €4.095,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over €2.795,00 vanaf 24 december 2003 althans vanaf 21 april 2005 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van AFC in de kosten van de procedure.

AFC heeft het volgende aan zijn vordering ten grond-slag gelegd:

De overdracht van De Manie Groep aan AFC moet gezien worden als een voortzetting van de overeenkomst van [gedaagde] met De Manie Groep. Een nieuwe overeenkomst met nieuwe voorwaarden is niet tot stand gekomen en derhalve dienen de prijsafspraken te worden gehandhaafd.

AFC had niet een afwijkende facturering mogen toepassen en als zij tot aanmerkelijk hogere declaraties kwam dan indertijd De Manie Groep dan had zij dat vooraf moeten bespreken en diende zij de instemming van [gedaagde] te hebben. Dat is niet gebeurd. Daarom kan [gedaagde] niet meer verschuldigd zijn voor de werkzaamheden van AFC dan grosso modo het over eerdere boekjaren berekende bedrag.

Over de jaren 2001 en 2002 had AFC een bedrag van (2 x €1.437,00 =) €2.874,00 mogen rekenen. [gedaagde] heeft €5.670,90 voldaan, zodat hij €2.795,00 onverschuldigd heeft betaald.

[gedaagde] maakt aanspraak op de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van zijn laatste betaling, zijnde 24 december 2003, althans van 21 april 2005.

[gedaagde] heeft veel tijd moeten besteden aan het controleren van de cijfers van AFC en heeft zelf verschillende keren nieuwe berekeningen en opstellingen naar AFC moeten sturen. [gedaagde] begroot het aantal bestede uren voor de twee boekjaren op 60 uur. Hij beperkt zijn hieruit voortvloeiende vordering in redelijkheid tot 20 uur.

[gedaagde] vordert daarom betaling van 20 x zijn uurloon ad €65,00, ofwel een bedrag van €1.300,00

Het verweer

AFC heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

In conventie

De kantonrechter is van oordeel dat AFC haar vordering op onvoldoende wijze concreet heeft onderbouwd en gemotiveerd. Gelet op het uitgebreide verweer had het op de weg van AFC gelegen ter comparitie nader in te gaan op dat verweer, waartoe zij toen in de gelegenheid is gesteld. Niettemin kon zij ter comparitie nauwelijks antwoord geven op de gestelde vragen en bleef hetgeen door [gedaagde] als verweer is aangevoerd onbesproken of onvoldoende weerlegd. De producties die door AFC ter comparitie zijn overgelegd had zij al bij de dagvaarding dienen te voegen, zodat daar thans geen acht meer op wordt geslagen. Bovendien heeft AFC zich op producties beroepen die zij heeft verzuimd in het geding te brengen. Er bestaat nu geen aanleiding meer haar daartoe alsnog de gelegenheid te geven. Gelet op het bepaalde bij de artikelen 21 en 111 Rv had zij dat immers al eerder moeten doen.

Doordat AFC aldus onvoldoende het verweer van [gedaagde] heeft besproken en/of heeft weerlegd moet de kantonrechter uitgaan van de juistheid van de stellingen van [gedaagde]. Dat betekent dat voor juist moet worden gehouden dat AFC zonder dat [gedaagde] daarmee voldoende bekend was haar tarieven heeft gewijzigd. AFC had daarover met [gedaagde] moeten overleggen en daarover nieuwe afspraken met hem moeten maken.

Reeds op grond van het vorenstaande zal de vordering van AFC als onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd worden afgewezen.

AFC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

In reconventie

De kantonrechter is van oordeel dat ook hier AFC tekort is geschoten in een deugdelijke onderbouwing van haar betoog. Zij heeft ook in reconventie verzuimd de stukken waar zij zich op beroept in het geding te brengen.

Zij heeft wel aangevoerd dat de werkzaamheden die zij voor [gedaagde] heeft verricht, afweken van de werkzaamheden in voorgaande jaren en dat [gedaagde] daarom ten onrechte van de tarieven van die voorgaande jaren uitgaat. De kantonrechter verwerpt dat betoog omdat AFC op geen enkele wijze heeft aangetoond of aannemelijk heeft gemaakt dat haar stelling juist is.

Het had in dat verband op haar weg gelegen precies aan te geven waarom haar werkzaamheden meer of anders waren dan de werkzaamheden in voorgaande jaren. Zij heeft dat niet gedaan.

Overigens heeft AFC geen relevant verweer gevoerd tegen de vordering van [gedaagde], zodat die vordering zal worden toegewezen.

AFC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

In conventie:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt AFC in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op €450,00 aan salaris voor de gemachtigde.

In reconventie:

Veroordeelt AFC om tegen behoorlijk bewijs van kwij-ting aan [gedaagde] te betalen €4.095,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over €2.795,00 vanaf 24 december 2003 tot aan de dag der alge-hele voldoening.

Veroordeelt AFC in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op €450,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voor-raad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.