Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT9841

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-07-2005
Datum publicatie
21-07-2005
Zaaknummer
112885 KG ZA 05-252
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vergelijkende en misleidende reclame. Het vergelijken in zijn advertenties door gedaagde van zijn prijzen met de catalogus- of adviesprijzen van Profile is niet misleidend in de zin van artikel 6:194a BW. Het bij dit vergelijken noemen van het merk Profile levert evenmin merkinbreuk op. Misleidend wordt wel geacht de vergelijking 'XX procent goedkoper dan Profile', omdat hierbij de indruk wordt gewekt dat gedaagde in zijn algemeenheid XX% goedkoper is dan Profile, hetgeen niet is aangetoond, en de aanduiding 'Nederlands grootste rijwielhandelaar', waarvoor hetzelfde geldt. Ook maakt gedaagde inbreuk op het auteursrecht van Profile door een foto uit haar folder over te nemen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 112885/KG ZA 05-252

Vonnisdatum: 21 juli 2005

754

RECHTBANK TE HAARLEM,

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIRETCO B.V.,

gevestigd te Breda,

eisende partij,

procureur mr. H.K. Garvelink,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

-- tegen --

[gedaagde],

wonende te [woonplaats], zaakdoende te [vestigingsplaats],

gedaagde partij,

procureur mr. G.J. Wilschut.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Biretco, respectievelijk [gedaagde].

1. Het verloop van het geding

1.1 Ter terechtzitting van 9 juli 2005 heeft Biretco overeenkomstig de dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. [gedaagde] heeft tegen deze vordering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.2 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 21 juli 2005.

2. De vaststaande feiten

2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a. Biretco (voorheen Euretco Tweewielers B.V. (hierna: ‘Euretco’)) is een full-service retailorganisatie voor zelfstandige rijwielondernemers. Zij exploiteert onder andere de soft-franchise formules ‘Profile, de fietsspecialist’ (hierna: ‘Profile’), waarbij in Nederland 245 ondernemers zijn aangesloten.

b. Jaarlijks publiceert Profile een catalogus, inhoudende een assortimentsoverzicht met adviesprijzen.

c. Biretco is exclusief rechthebbende op:

? het woordmerk PROFILE DE FIETSSPECIALIST, geregistreerd door het Benelux Merkenbureau op 1 augustus 1995 onder nummer 561381, voor waren in de klassen 12, 25, 28 en 37, en

? het woordbeeldmerk PROFILE, geregistreerd door het Benelux Merkenbureau op 1 april 1998 onder nummer 443678, voor waren in de kassen 8, 12, 25 en 28 (hierna: ‘de Profile-merken’).

d. [gedaagde] exploiteert een (zelfstandige) rijwielhandel onder de naam [handelsnaam].

e. Euretco heeft [gedaagde] tegen 1 juli 2004 in kort geding gedagvaard en gevorderd [gedaagde] te veroordelen tot het plaatsen van een rectificatie, te verbieden misleidende mededelingen en/of reclame ten laste van Euretco openbaar te maken en gebruikte maken van het woord- en/of beeldmerk van Euretco, stellende dat [gedaagde] in de door hem geplaatste advertenties inbreuk maakt op het aan Euretco toekomende woord- en beeldmerk, en dat [gedaagde] onrechtmatig jegens Euretco handelt door in door hem geplaatste advertenties onjuiste prijsvergelijkingen op te nemen. Bij vonnis van 13 juli 2004 met rolnummer 102890/KG ZA 04-294 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem [gedaagde] verboden ‘het openbaar maken of laten maken van misleidende mededelingen en/of reclame ten laste van Euretco, voor zover die mededelingen en/of reclame strekking hebben dat de Profile-ondernemers geen kortingen verstrekken.’, en het anders of meer gevorderde afgewezen.

f. Bij dagvaarding van 11 maart 2005 heeft Biretco een bodemprocedure jegens [gedaagde] aangespannen met betrekking tot onder andere een aantal door [gedaagde] geplaatste advertenties in 2004.

g. [gedaagde] heeft op verschillende data in 2005 en in diverse kranten - in ieder geval - 24 advertenties geplaatst, waaronder:

[afbeelding advertentie De Haarlemmer 24 februari 2005]

[afbeelding advertentie De Haarlemmer 24 maart 2005]

[afbeelding advertentie De Haarlemmer 28 april 2005]

3. De vordering en de grondslag daarvan

3.1 Biretco vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde] zal gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Biretco toekomende merk- en/of auteursrechten, alsmede ieder onrechtmatig handelen als in het lichaam van de dagvaarding omschreven, meer in het bijzonder het openbaar maken of doen openbaar maken van onrechtmatige advertenties als in het lichaam van de dagvaarding omschreven, op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 25.000,-- voor iedere keer of dag dat [gedaagde] in strijd met dit bevel zou handelen;

II. [gedaagde] zal gebieden binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Biretco een schriftelijk, door een onafhankelijke register-accountant gecertificeerd chronologisch overzicht te verstrekken van alle door [gedaagde] vanaf 1 januari 2005 openbaar gemaakte advertenties onder vermelding van de titel van de uitgaven waarin deze advertenties zijn geplaatst en de datum of data van plaatsing onder bijvoeging, eveneens in chronologische volgorde, van een kopie van al deze advertenties waarop de hierboven genoemde gegevens zijn vermeld, op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,-- voor iedere dag dat [gedaagde] geheel dan wel gedeeltelijk in gebreke zou blijven met de tijdige of volledige nakoming van dit bevel;

III. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2 Biretco legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] onrechtmatig jegens haar handelt door in de door hem geplaatste advertenties onjuiste (prijs)vergelijkingen op te nemen en daarbij ook inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten. Biretco heeft - kort gezegd - de volgende bezwaren tegen de advertenties zoals genoemd onder 2.1 sub g.:

a. de vergelijking van de actuele (actie)prijzen van [gedaagde] met de prijzen van Profile in zijn algemeenheid dan wel met de catalogusprijzen van Profile, is per definitie onjuist of onvolledig;

b. de stelling dat [gedaagde] in zijn algemeenheid ‘XX’ procent goedkoper is dan Profile, is onjuist of onvolledig;

c. het gebruik door [gedaagde] van superlatief claims als ‘super-mega-rijwielstore’ en ‘Nederlands grootste rijwielhandelaar’, is misleidend en onjuist;

d. het gebruik door [gedaagde] van de Profile-merken is inbreukmakend nu [gedaagde] zonder toestemming van Biretco en zonder geldige reden hiervan gebruik maakt. Bovendien trekt [gedaagde] ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidende vermogen en de reputatie van de Profile-merken (vgl. artikel 13A lid 1 sub c Benelux Merkenwet (BMW);

e. door beeldmateriaal uit folders van Biretco te kopiëren ten behoeve van eigen folders, maakt [gedaagde] inbreuk op de auteursrechten van Biretco.

4. Het verweer en de slotsom daarvan

4.1 [gedaagde] heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van Biretco in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

5. De gronden van de beslissing

Bevoegdheid

5.1 Ter voldoening aan artikel 37 sub B BMW stelt de voorzieningenrechter vast dat, nu het door [gedaagde] uitgeoefende bedrijf woonplaats (gevestigd is) in het arrondissement Haarlem heeft, hij op grond van artikel 37 sub A BMW bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen.

Vergelijkende reclame

5.2 Bij de beoordeling van (prijs)vergelijkende reclame geldt als uitgangspunt het bepaalde in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek (BW), tot stand gekomen door de implementatie van de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG (inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen), op grond waarvan vergelijkende reclame onder voorwaarden is toegestaan. Voor het onderhavige geschil is van belang dat de vergelijkende reclame - kort weergegeven - niet misleidend mag zijn, objectief wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken met elkaar dient te vergelijken, en niet de goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over de concurrent.

5.3 Bij de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame een misleidend of anderszins ongeoorloofd karakter heeft, geldt voorts als toetsingsmaatstaf de intelligentie en het voorstellingsvermogen van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, in casu meer in het bijzonder de zodanige consument, geïnteresseerd in het aanbod van fietsen en aanverwante artikelen.

5.4 In het navolgende wordt elk van de door Biretco aangevoerde en onder 3.2 sub a. tot en met e. opgesomde bezwaren puntsgewijs besproken.

Prijsvergelijkingen (sub a. en b.)

5.5 Met betrekking tot de volgens Biretco onrechtmatige vergelijkingen, nu [gedaagde] zijn actieprijzen vergelijkt met de prijzen van Profile in zijn algemeenheid dan wel met haar catalogusprijzen, wijst de voorzieningenrechter vooreerst naar zijn vonnis van 13 juli 2004 waarin dit punt ook al aan de orde is geweest en waaromtrent hij heeft geoordeeld dat [gedaagde] gerechtigd was zijn prijzen te vergelijken met de in het Profile-magazine gehanteerde prijzen 2004, daar de door Profile in verschillende uitgaven gepubliceerde prijzen niet van elkaar afweken.

5.6 Biretco kan in haar huidige stelling (weer) niet worden gevolgd. Ten eerste is het argument dat [gedaagde] geen vast assortiment heeft en dus per definitie actieprijzen hanteert niet aannemelijk gemaakt. In verschillende advertenties van [gedaagde] worden steeds dezelfde modellen fietsen genoemd, zodat het de voorzieningenrechter niet waarschijnlijk voorkomt dat [gedaagde] enkel kortdurende acties voert. Vervolgens is [gedaagde] niet gehouden zijn prijzen alleen met die van de individuele Profile-ondernemers te vergelijken nu Profile zich als organisatie uit en zich naar de consument toe - via advertenties, een website e.d. - als één organisatie (keten) manifesteert. Ten slotte is het vergelijken met catalogus c.q. adviesprijzen, anders dan Biretco lijkt te doen voorkomen, niet per definitie misleidend. Dit is onder andere wel het geval indien blijkt dat er door de concurrent waarmee wordt vergeleken, daadwerkelijk andere verkoopprijzen worden gebruikt, waarmee aldus niet wordt vergeleken

5.7 In navolging van het hiervoor bepaalde heeft [gedaagde] - volgens de genoemde bronnen in zijn advertenties - in het merendeel van de onderhavige 24 advertenties zijn prijzen vergeleken met de adviesprijzen van Profile zoals kenbaar gemaakt in ‘Profile de fietsspecialist magazine 2005’, een ‘verspreidingsfolder Profile verspreiddoor netwerk.vsp.nl’ en ‘www.profiledefietsspecialist.nl’. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [gedaagde] ook thans, mede aan de hand van een aantal voorbeelden, voldoende aannemelijk gemaakt dat hij gerechtigd is te vergelijken met de adviesprijzen omdat er geen sprake is van andere verkoopprijzen. De individuele Profile ondernemers wijken voor wat betreft de prijzen van de nieuwste modellen fietsen (vrijwel) niet af van de door de Profile-organisatie in verschillende bronnen kenbaar gemaakte adviesprijzen en geven alleen korting op overjarige modellen of actiefietsen. Ten aanzien van de advertentie van Profile Heemskerk (‘Nu 50% korting op al onze 2005 modellen’) heeft [gedaagde] aannemelijk gemaakt dat het hier een opheffingsuitverkoop betrof. Biretco heeft voornoemde concrete voorbeelden van [gedaagde] ook niet weersproken.

5.8 Van de onderhavige prijsvergelijking kan aldus worden aangenomen dat de consument, in wiens belang de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 en artikel 6:194a BW zijn opgesteld, op toelaatbare wijze wordt geïnformeerd en inzicht verkrijgt in het aanbod doordat de fietsen op objectieve en controleerbare wijze worden vergeleken, waarbij ook de bron wordt vermeld. Ten overvloede wordt daarbij nog overwogen dat de consument weet dat gehanteerde adviesprijzen niet altijd gelijk zijn aan verkoopprijzen, hetgeen hij overigens ook gemakkelijk kan nagaan. Het voorgaande in ogenschouw genomen, wordt geoordeeld dat van der Vossen door zijn prijzen te vergelijken met de adviesprijzen van Profile niet handelt in strijd met artikel 6:194a BW.

5.9 Biretco wordt wel gevolgd in haar stelling dat de vergelijking van [gedaagde], dat hij ‘XX procent goedkoper is dan Profile’, onjuist of onvolledig is, een en ander voor zover in de advertentie niet duidelijk is weergegeven dat het betreffende percentage betrekking heeft op een (concrete vergelijking van een) bepaald artikel. In een groot aantal advertenties van [gedaagde] heeft hij op een goed zichtbare plaats en in een afwijkend groot lettertype de aanduiding ‘(…) 25% of 35% goedkoper’ opgenomen zonder nadere dan wel duidelijke toelichting op welke producten deze vergelijking betrekking heeft. Tezamen met de vermelding van en vergelijkingen met Profile, wordt aldus bij de consument de indruk gewekt dat [gedaagde] in zijn algemeenheid 25% of 35% goedkoper is dan Profile, hetgeen niet is aangetoond. Naar het voorlopig oordeel dient deze vergelijking dan ook als misleidend te worden aangemerkt met als gevolg dat de vordering van Biretco hieromtrent zal worden toegewezen.

Gebruik van superlatieven (sub c.)

5.10 Biretco heeft gesteld dat [gedaagde], door zich in een groot aantal van zijn advertenties ‘super mega store’ en/of ‘Nederlands grootste rijwielhandelaar’ te noemen, het publiek misleidt in de zin van artikel 6:194 BW, omdat de winkel van [gedaagde] niet groter is dan 550 m², terwijl de winkels van een aantal bij Profile aangesloten ondernemers qua oppervlakte beduidend groter zijn.

5.11 Met [gedaagde] is de voorzieningenrechter van oordeel dat de hiervoor weergegeven uitdrukkingen geen betrekking hebben op het vloeroppervlakte van de winkel van [gedaagde], maar op het aantal fietsen dat [gedaagde] te koop aanbiedt dan wel verkoopt. Dit neemt echter niet weg dat, indien [gedaagde] pretendeert Nederlands grootste rijwielhandelaar te zijn, hij de juistheid hiervan overeenkomstig artikel 6:195 BW dient te bewijzen (dan wel in kort geding aannemelijk dient te maken) en niet kan volstaan met de enkele opmerking ter zitting ‘dat hij gewoon weet dat een ander niet zoveel fietsen verkoopt’. Nu de aanduiding grootste rijwielhandelaar in Nederland vooralsnog onwaar is, dient deze als misleidend te worden aangemerkt en de vordering hieromtrent zal dan ook worden toegewezen. Dit geldt echter niet voor de aanduiding ‘super mega store, nu deze niet meer inhoudt dan een veel gehoorde en populaire uitdrukking voor winkels met een groot aanbod (met scherpe prijzen). Daarbij komt dat een zekere overdrijving eigen is aan reclame met als gevolg dat een dergelijke aanduiding bij de consument (mede gezien de context waarin de aanduiding is geplaatst oftewel de gehele advertentie van [gedaagde]) geen andere voorstelling zal wekken dan dat [gedaagde] veel fietsen en aanverwante artikelen te koop aanbiedt. Dit laatste is door Biretco ook niet betwist.

Inbreuk op merkrechten (sub d.)

5.12 Inzake dit bezwaar van Biretco dient voorop te worden gesteld dat, overeenkomstig nr. 14 en 15 van de considerans van de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997, vergelijkende reclame waarin een merk van een ander wordt gebruikt en die voldoet aan de voorwaarden die de Richtlijn (en overeenkomstig artikel 6:194a (lid 1 sub e en g) BW) hieraan stelt, niet met een beroep op het merkenrecht kan worden verboden. De voornoemde voorwaarden zijn: de vergelijkende reclame mag er niet toe leiden dat op de markt de adverteerder met een concurrent wordt verward, dat zij niet de goede naam mag schaden of zich kleinerend mag uitlaten over het merk van de concurrent en dat zij geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een concurrent.

5.13 Biretco is de mening toegedaan dat het gebruik van het merk Profile door [gedaagde] niet voldoet aan de laatste twee hiervoor genoemde voorwaarden omdat - kort gezegd - [gedaagde] zich in zijn advertenties niet beperkt tot een objectieve en zakelijk neutrale presentatie van de uitkomsten van de door hem verrichtte prijsvergelijkingen, maar zo vaak en opvallend het merk Profile gebruikt dat hij slechts de bedoeling heeft aan te haken bij de bekendheid van Profile om zo de aandacht van de consument te trekken.

5.14 Anders dan Biretco betoogt, acht de voorzieningenrechter een verbod op het gebruik van het merk Profile door [gedaagde] vooralsnog niet aan de orde. Zoals hierboven onder 5.5 tot en met 5.8 reeds is bepaald, is de door [gedaagde] in zijn advertenties gedane prijsvergelijking geoorloofd. Alhoewel de advertenties van [gedaagde] wellicht wat ‘schreeuwerig’ genoemd kunnen worden, beperkt hij zich in het merendeel van de advertenties tot het noemen van het merk Profile bij de vergelijking ‘Profile Adviesprijs’ en ‘[naam gedaagde] Prijs’, en noemt hij het merk bij de bronvermelding. In het laatste geval maakt het merk onderdeel uit van de bron, met als gevolg dat [gedaagde] dit niet zomaar kan weglaten omdat de bronvermelding dan niet meer juist zou zijn. Het noemen van het merk bij de prijsvergelijking kan niet anders worden begrepen dan als een onderdeel van een objectieve en zakelijk neutrale presentie van de prijsvergelijking. Aldus kan niet gezegd worden dat [gedaagde] het merk dusdanig vaak noemt dat er eigenlijk sprake is van voordeel trekken van dan wel aanhaken bij de bekendheid van Profile. Dat voornoemde (ook) zou blijken uit het gegeven dat [gedaagde] adverteert in landelijke dagbladen heeft Biretco niet aannemelijk gemaakt, de 24 overgelegde advertentie zijn allemaal gepubliceerd in lokale bladen.

Inbreuk op auteursrecht (sub e.)

5.15 Met betrekking tot de weergave in 8 van zijn advertenties van twee identieke foto’s van een VDO (fiets)computer C10 elk met een andere prijs, zoals hierboven ook afgebeeld onder 2.1 sub g., heeft [gedaagde] ten eerste aangevoerd dat Biretco de foto van de fietscomputer zelf heeft overgenomen van de verpakking en het garantiebewijs van de fabrikant. Dit verweer wordt gepasseerd daar de foto van de fietscomputer op de verpakking en het garantiebewijs van de fabrikant voor wat de betreft de hoek waaruit is gefotografeerd en de cijfers op de computer niet overeenkomt met de foto van de fietscomputer zoals opgenomen in de Profile-folder. Daarbij komt dat de afbeelding in de Profile-folder een compositie betreft, inhoudende de foto van de fietscomputer, de afbeelding van de verschillende prijzen en een kortingsbedrag. [gedaagde] heeft niet betwist dat Biretco auteursrechthebbende is op deze compositie zodat in dit kort geding hiervan uit wordt gegaan.

5.16 [gedaagde] heeft vervolgens betwist dat hij de foto heeft overgenomen uit een folder van Profile. Ter zitting heeft hij desgevraagd medegedeeld dat hij aan de hand van de verpakking zelf een schets van de fietscomputer heeft gemaakt, en deze aan de krant heeft gegeven. Het komt de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk voor dat de door [gedaagde] in zijn advertenties afgebeelde foto het resultaat is van een eigen creatie, aangezien deze, zowel wat betreft de foto van de fietscomputer zelf als de compositie, exact gelijk is aan de afbeelding in de Profile folder. Uit de rechterfoto zoals opgenomen in de advertentie zoals afgebeeld onder 2.1 sub g. valt - gezien het gebruik van een ander ‘lettertype’ - ook duidelijk op te maken dat enkel de prijs die [gedaagde] voor de fietscomputer vraagt en hieruit voortvloeiende kortingsbedrag zijn gewijzigd. Het gevolg van het voorgaande is dat ook dit verweer van [gedaagde] zal worden gepasseerd.

5.17 Ook het verweer van [gedaagde] dat hij het gebruik van deze foto al na enkele weken heeft gestaakt omdat hij een andere vorm had gekozen en zijn toezegging dat hij niet van plan is deze foto nog eens te gebruiken, daarmee klaarblijkelijk aangevende dat Biretco geen belang meer heeft bij haar vordering, wordt gepasseerd. In zijn arrest van 23 februari 1990, NJ 1990, 663 (nog eens bevestigd in HR 1 december 1995, NJ 1996, 510) heeft de Hoge Raad bepaald dat de enkele omstandigheid dat de aangesprokenen toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de rechter niet behoeft te beletten een verbod tot het plegen van zodanige handeling op de te leggen, een en ander afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Mede gezien hetgeen hiervoor en in het vonnis van 24 juli 2004 reeds is overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde] met zijn jegens Profile gerichte vergelijkende advertenties, met regelmaat de grenzen van het toelaatbare opzoekt. Indien [gedaagde] hiermee de grenzen overschrijdt dient dit voor zijn risico te komen en dient hij aldus de gevolgen hiervan onder ogen te zien. Bireto hoeft geen genoegen te nemen met een algemene toezegging van [gedaagde] dat hij verder geen inbreuk (op in casu de auteursrechten van Biretco) meer zal plegen, maar heeft belang bij een algemeen verbod met dwangsom. Dit onderdeel van de vordering van Biretco zal dan ook worden toegewezen.

Slotsom

5.18 Nu blijkens het voorgaande niet elk van de bezwaren van Biretco terecht is opgeworpen, is het onder 3.1 sub I gevorderde gebod te ruim geformuleerd. Het gevorderde gebod komt wel voor toewijzing in aanmerking voor zover het betreft de onder 3.2 sub b., c. (voor wat betreft de aanduiding ‘Nederlands grootste rijwielhandelaar’) en e. genoemde bezwaren, zoals hierna te melden. Het onder 3.1 sub II gevorderde verbod zal worden toegewezen, eveneens voor zover het betreft voornoemde bezwaren, en binnen een termijn als het de voorzieningenrechter redelijk voorkomt.

5.19 De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden (gematigd en) gemaximeerd als na te melden.

5.20 Aangezien partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1 Gebiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Biretco toekomende auteursrechten.

6.2 Gebiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis tot het openbaar maken of doen openbaar maken van de vergelijkende reclame en/of misleidende mededeling dat hij:

? in zijn algemeenheid ‘XX’ procent goedkoper is dan Profile, en

? ‘Nederlands grootste rijwielhandelaar’is.

6.3 Gebiedt [gedaagde] binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Biretco een schriftelijk, door een onafhankelijke register-accountant gecertificeerd chronologisch overzicht te verstrekken van alle door [gedaagde] vanaf 1 januari 2005 openbaar gemaakte advertenties waarin de inbreukmakende foto’s van de fietscomputer, de vergelijkende reclame dat [gedaagde] in zijn algemeenheid ‘XX’ procent goedkoper is dan Profile en/of de misleidende mededeling dat [gedaagde] ‘Nederlands grootste rijwielhandelaar’ zijn opgenomen, onder vermelding van de titel van de uitgaven waarin deze advertenties zijn geplaatst en de datum of data van plaatsing onder bijvoeging, eveneens in chronologische volgorde, van een kopie van al deze advertenties waarop de hierboven genoemde gegevens zijn vermeld.

6.3 Veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 10.000,-- voor iedere keer of dag dat hij handelt in strijd met de onder 6.1 en 6.2 opgelegde geboden en/of voor iedere dag dat hij geheel dan wel gedeeltelijk in gebreke blijft met de tijdige of volledige nakoming van het onder 6.3 opgelegde gebod, zulks met een maximum van EUR 100.000,--.

6.4 Compenseert de proceskosten aldus dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

6.5 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

6.6 Wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 21 juli 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.