Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT6861

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-05-2005
Datum publicatie
07-06-2005
Zaaknummer
110112/05
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het Turkse Burgerlijk Wetboek (hierna: Turks BW) is met ingang van 1 januari 2002 op het punt van het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Het wettelijk stelsel is gewijzigd van het bestaan van geen enkele gemeenschap van goederen in een stelsel zoals omschreven in de artikelen 218-220 Nieuw Turks BW, dat er kort gezegd op neer komt dat hetgeen door partijen ten tijde van het huwelijk wordt verkregen gelijkelijk over partijen verdeeld wordt, tenzij partijen iets anders zijn overeenkomen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 266
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2005/83
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Zaaknummer : 110112/05

Datum beschikking : 3 mei 2005

RGK/MG

echtscheiding

BESCHIKKING ENKELVOUDIGE KAMER VOOR FAMILIEZAKEN

in de zaak van:

[naam vrouw],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: de vrouw,

procureur mr. G.F.H. Velthuizen,

-- tegen --

[naam man],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: de man.

Verloop van de procedure

Bij verzoekschrift is een verzoek tot echtscheiding ingediend, alsmede verzoeken tot verdeling en toekenning van het huurrecht van de echtelijke woning.

Bij de stukken bevindt zich een door de man getekende referteverklaring ten aanzien van het verzochte.

Hierna is de zitting bepaald; deze heeft op 1 april 2005 plaatsgevonden.

Beoordeling:

Ten aanzien van de rechtsmacht

Door de omstandigheid dat partijen de Turkse nationaliteit bezitten, draagt de onderhavige zaak een internationaal karakter, zodat eerst de vraag dient te worden beantwoord of de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht toekomt.

Deze vraag wordt ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding in bevestigende zin beantwoord, nu uit de overgelegde stukken is gebleken dat beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

Met betrekking tot de nevenvoorziening betreffende verdeling komt de rechtbank rechtsmacht toe daar de rechtbank bevoegd is ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding.

Met betrekking tot de nevenvoorziening tot toekenning van het huurrecht van de echtelijke woning komt de rechtbank rechtsmacht toe daar de rechtbank bevoegd is ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding en deze woning in Nederland gelegen is.

Ten aanzien van het toepasselijk recht

Vervolgens komt aan de orde welk rechtsstelsel op het verzoek tot echtscheiding en de nevenvoorzieningen van toepassing is.

Op het verzoek tot echtscheiding is Turks recht van toepassing, aangezien de vrouw een onweersproken keuze heeft gedaan voor toepassing van dit recht op het verzoek.

De nevenvoorziening tot verdeling wordt beheerst door het Turkse rechtsstelsel, aangezien dit de gemeenschappelijke nationaliteit van partijen is.

Op de nevenvoorziening tot toekenning van het huurrecht van de echtelijke woning is het Nederlands recht van toepassing, aangezien die woning in Nederland is gelegen.

Ten aanzien van het verzochte

De vrouw en de man hebben ter zitting afzonderlijk van elkaar verklaard, dat zij wensen dat hun huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden en dat zij uit vrije wil tot echtscheiding hebben besloten. Zij stellen ieder afzonderlijk dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht en wel zo ernstig dat het samenleven van partijen ondraaglijk is geworden. Nu dit naar Turks recht een grond voor echtscheiding oplevert en partijen meer dan een jaar zijn gehuwd, zal het verzoek tot echtscheiding naar Turks recht worden toegewezen.

De vrouw heeft verzocht partijen te bevelen om over te gaan tot verdeling van de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen, waartegen de man geen verweer heeft gevoerd. De rechtbank overweegt als volgt.

Zoals hiervoor vermeld, wordt het verzoek met betrekking tot de verdeling beheerst door het Turkse rechtsstelsel. Het Turkse Burgerlijk Wetboek (hierna: Turks BW) is met ingang van 1 januari 2002 op het punt van het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Het wettelijk stelsel is gewijzigd van het bestaan van geen enkele gemeenschap van goederen in een stelsel zoals omschreven in de artikelen 218-220 Nieuw Turks BW, dat er kort gezegd op neer komt dat hetgeen door partijen ten tijde van het huwelijk wordt verkregen gelijkelijk over partijen verdeeld wordt, tenzij partijen iets anders zijn overeenkomen. Aangezien partijen zijn gehuwd voor

1 januari 2002, vallen zij voor wat betreft hun huwelijksvermogensrecht onder twee regimes. Tot 1 januari 2002 geldt het oude wettelijke regime en het nieuwe wettelijke regime geldt voor de na 1 januari 2002 verkregen zaken, nu niet is gebleken dat partijen vóór de in artikel 10 van de invoeringswet gestelde termijn bij huwelijkse voorwaarden een keuze hebben gemaakt voor een ander regime. De roerende en onroerende zaken verkregen na 1 januari 2002 vallen daarom in de gemeenschap. Deze gemeenschap is voor verdeling vatbaar.

Gelet op het vorenstaande kan het verzoek van de vrouw als op de wet gegrond worden toegewezen.

Het verzoek met betrekking tot toekenning van het huurrecht van de echtelijke woning kan eveneens als op de wet gegrond worden toegewezen.

Beslissing

De rechtbank:

Spreekt op grond van artikel 166 van het Turks Burgerlijk Wetboek de echtscheiding uit tussen partijen, op [datum] te [plaats], Turkije met elkaar gehuwd.

Beveelt partijen over te gaan tot verdeling van de goederen welke gemeenschappelijk eigendom zijn van partijen.

Benoemt, tenzij partijen binnen veertien dagen na de inschrij-ving van deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand anders overeenkomen, notaris

mr. N. Vanderveen te Zaandam, gemeente Zaanstad, of diens waar-nemer of opvolger om de verdeling op een door hem te bepalen plaats en tijd te bewerkstelligen.

Bepaalt dat de vrouw, met ingang van de datum waarop deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, huurster zal zijn van de woning aan [adres]

Verklaart deze beschikking, met uitzondering van de echtscheiding, uit-voerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.G. Kemmers en in het openbaar uit-gesproken ter terechtzitting van 3 mei 2005, in tegenwoor-digheid van de griffier.