Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AS6713

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-02-2005
Datum publicatie
21-02-2005
Zaaknummer
260865
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. De kantonrechter acht het aannemelijk dat een restauranthouder een in diens ogen disfunctionerende chefkok na periode van ziekte wil laten terugkeren als assistent-kok. De vervolgens ontstane problemen rekent de kantonrechter partijen in gelijke mate aan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Haarlem

sector kanton, locatie Haarlem

zaak/rep.nummer: 260865/AO VERZ 05-29

datum uitspraak: 11 februari 2005

Beschikking ontbinding arbeidsovereenkomst

in de zaak van:

de besloten vennootschap Lamham B.V.

te Amsterdam

verzoekster

hierna: Luca-Lucas

gemachtigde: mr. S.A. Ruijs

--tegen--

[verweerder]

te [woonplaats]

verweerder

hierna: [verweerder]

gemachtigde: mr. J. Korzelius

De procedure

Op 11 januari 2005 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Luca-Lucas, strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 4 februari 2005. Op deze zitting hebben partijen hun standpunt nader toegelicht. De gemachtigden van partijen hebben pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is verhandeld. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken wordt van het volgende uitgegaan.

a. Lamham B.V. exploiteert een Italiaans restaurant, genaamd Luca-Lucas, dat op 11 juni 2004 is geopend.

b. [verweerder] is [leeftijd] jaar oud. Hij is sedert 3 maart 2004 bij Luca-Lucas in dienst als chef kok op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zijn salaris bedraagt thans € 3.734,-- bruto per maand (exclusief emolumenten).

c. Op 28 augustus 2004 is [verweerder] arbeidsongeschikt geworden.

d. Een periodieke evaluatie van de bedrijfsarts van 15 november 2004 luidt: “uw medewerker bezocht het spreekuur. Zijn verzuim heeft een relatie met het werk. Het is gewenst dat knelpunten in het werk met elkaar in kaart worden gebracht en worden opgelost. Indien hierin problemen ontstaat moet het inschakelen van een bemiddelaar/mediator worden overwogen…Uw medewerker is medisch gezien weer volledig in eigen werk belastbaar mits er een oplossing voor de aangegeven knelpunten is gevonden.”

e. Er heeft een gesprek tussen [verweerder] en Luca-Lucas plaatsgevonden omtrent -samengevat- de toekomst van [verweerder] bij Luca-Lucas. Dit heeft niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat geleid.

f. Per 7 december 2004 is [verweerder] weer volledig arbeidsgeschikt verklaard. [verweerder] heeft zijn werkzaamheden echter niet meer hervat.

Het verzoek

Luca-Lucas verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst Zij baseert het verzoek primair op een dringende reden en subsidiair op veranderingen in de omstandigheden.

Ter toelichting heeft Luca-Lucas – samengevat – het volgende gesteld. Het was Luca-Lucas bekend dat [verweerder] had gekampt met rugklachten. Reeds nadat [verweerder] vijf weken in het geopende restaurant had gewerkt, is hij al weer uitgevallen ten gevolge van deze klachten. Gedurende zijn arbeidsongeschiktheid is Luca-Lucas gebleken dat [verweerder] als chef-kok niet goed had gefunctioneerd. Zo was hij niet in staat gebleken tot een goede organisatie van inkoop en personeel. Verschillende personeelsleden hebben dit bij Luca-Lucas aangegeven. Om die redenen heeft Luca-Lucas in een gesprek met [verweerder] aangegeven dat het geen goed idee leek hem nadat hij weer arbeidsgeschikt zou zijn direct weer in te zetten als chef-kok. Met hem is gesproken over een (tijdelijke) terugkeer als “gewone” kok. Aldus zou [verweerder] weer kunnen reintegreren. [verweerder] heeft echter ten ene male geweigerd daaraan zijn medewerking te verlenen. [verweerder] heeft een negatieve instelling, hetgeen zijn weerslag heeft op de sfeer in het restaurant, aldus nog steeds Luca-Lucas.

Het verweer

[verweerder] concludeert primair tot niet-ontvankelijkheid /afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [verweerder] om ontbinding per 1 april 2005 en toekenning van een vergoeding van € 8.065,44 bruto.

Ter toelichting heeft [verweerder] – samengevat – het volgende aangevoerd.

[verweerder] heeft veel te hard moeten werken voor Luca-Lucas. Het restaurant liep van meet af aan zeer goed en zat altijd vol. De organisatie was daar niet op ingesteld. Dientengevolge heeft [verweerder] zeer veel overuren moeten draaien, hetgeen geleid heeft tot zijn uitval.

Luca-Lucas heeft [verweerder] nooit eerder laten weten dat hij niet goed zou functioneren. Dat is ook niet het geval. Luca-Lucas wilde niet dat [verweerder] zou reintegreren en terug zou keren op zijn eigen functie. Alles was er op gericht om [verweerder] niet meer als chef-kok aan het werk te laten. Luca-Lucas had voorts het voornemen het salaris van [verweerder] te halveren.

[verweerder] heeft op enig moment zijn horeca-papieren bij Luca-Lucas opgehaald, omdat hij geen vertrouwen meer had in de heer Fretz, eigenaar van Luca-Lucas.

De beoordeling van het verzoek

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

Omtrent de vraag of zich gewichtige redenen voordoen die tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst nopen, wordt het volgende overwogen. Luca-Lucas heeft primair aangevoerd dat sprake is van een dringende reden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou moeten leiden. De door Luca-Lucas aangevoerde omstandigheden kunnen echter, ook indien zou moeten worden uitgegaan van de juistheid daarvan, niet de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van zodanige omstandigheden dat van haar redelijkerwijze niet langer kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Van een dringende reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is dan ook geen sprake.

Wel is in casu sprake van veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve na korte tijd behoort te eindigen. Met name tijdens de mondelinge behandeling is de kantonrechter gebleken dat er geen vertrouwen meer tussen partijen bestaat en er derhalve geen basis meer is voor verdere samenwerking.

Er zijn dus voldoende gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden tegen 1 maart 2005. Voor een ontbinding op langere termijn –[verweerder] heeft verzocht om ontbinding tegen 1 april 2005 – ziet de kantonrechter geen aanleiding.

Vervolgens is de vraag aan de orde of de omstandigheden van het geval meebrengen dat aan [verweerder] naar billijkheid een vergoeding behoort te worden toegekend. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend om de volgende redenen.

Luca-Lucas heeft aangevoerd voor een vergoeding geen aanleiding te zien omdat [verweerder] van meet af aan onvoldoende zou hebben gefunctioneerd. Ter adstructie van deze stelling heeft zij een aantal verklaringen van medewerkers overgelegd. Daartegenover heeft [verweerder] echter een aantal verklaringen van andere medewerkers overgelegd, die juist lovend over hem waren. In deze procedure kan derhalve niet als vaststaand worden aangenomen dat [verweerder] slecht zou hebben gefunctioneerd. Daarbij is van belang dat zulks in ieder geval nooit in enig schriftelijk stuk is vastgelegd. Als Luca-Lucas zich had willen beroepen op het slechte funtioneren van [verweerder] had het tenminste op haar weg gelegen dit ondubbelzinnig aan [verweerder] kenbaar te maken. Dit is echter niet geschied, hetgeen voor risico van Luca-Lucas dient te komen.

De kantonrechter heeft evenmin voldoende inzicht gekregen in de vraag op welke wijze met [verweerder] is gesproken over terugkeer in het restaurant na zijn arbeidsongeschiktheid. Luca-Lucas heeft aangevoerd dat het de bedoeling was dat [verweerder] op termijn weer zou worden ingezet op zijn eigen functie, doch dat [verweerder] weigerde mee te werken aan enige vorm van reintegratie. [verweerder] heeft daar tegenover aan gegeven dat Luca-Lucas niet van plan was om hem te laten terugkeren in zijn functie als chef-kok, doch hem daarentegen slechts wilde terugnemen als assistent kok tegen een aanmerkelijk lager salaris. Ook hier ontbreekt ieder vorm van schriftelijke verslaglegging. Gelet echter op het feit dat Luca-Lucas zich op het standpunt stelt dat [verweerder] niet goed functioneerde als chef-kok acht de kantonrechter de lezing van [verweerder] dat het niet de bedoeling van Luca-Lucas was dat [verweerder] op termijn zou terugkeren als chef-kok aannemelijk. Dat een oplossing voor de ontstane problemen is uitgebleven acht de kantonrechter mede te wijten aan Luca-Lucas, die –nadat een eerste poging op niets was uitgelopen- heeft verzuimd nogmaals met een voorstel te komen waarin partijen zich allebei zouden kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld bemiddeling door een mediator, hetgeen door de bedrijfsarts was voorgesteld. Anderzijds heeft de kantonrechter de indruk gekregen dat [verweerder] zich ook wel enigszins “vierkant” heeft opgesteld en –zo blijkt onder meer uit het zonder overleg ophalen van de horecapapieren- duidelijk kenbaar heeft gemaakt weinig vertrouwen meer in zijn werkgever te hebben.

Alle hiervoor genoemde omstandigheden in aanmerking genomen acht de kantonrechter een vergoeding van € 8.065,-- bruto redelijk. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat [verweerder] op 7 december 2004 volledig arbeidsgeschikt is verklaard en vanaf die datum door Luca-Lucas is vrijgesteld van werkzaamheden, onder doorbetaling van het volledige salaris. Anders dan Luca-Lucas heeft betoogd, ziet de kantonrechter aanleiding rekening te houden met het feit dat [verweerder] reeds de leeftijd heeft van [leeftijd] jaar, hetgeen van invloed is op zijn positie op de arbeidsmarkt. Dat hij pas ongeveer een jaar in dienst is van Luca-Lucas maakt dit in casu niet anders.

Luca-Lucas heeft geen vergoeding aangeboden, zodat de kantonrechter Luca-Lucas in de gelegenheid zal stellen het verzoek in te trekken.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

- stelt partijen ervan in kennis voornemens te zijn de arbeidsovereenkomst tegen 1 maart 2005 te ontbinden onder toekenning van een vergoeding als hierna is vermeld;

- bepaalt dat Luca-Lucas tot 21 februari 2005 te 15.00 uur de gelegenheid heeft het verzoek in te trekken door middel van een uiterlijk op die datum en dat tijdstip ter griffie ontvangen schriftelijke mededeling met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de wederpartij;

voor het geval Luca-Lucas het verzoek niet intrekt wordt reeds thans als volgt beslist:

- ontbindt de arbeidsovereenkomst tegen 1 maart 2005 ;

- kent aan Luca-Lucas te laste van [verweerder] een vergoeding toe van € 8.065,-- bruto, ineens te voldoen, als aanvulling op ingevolge sociale verzekeringswetten te ontvangen uitkeringen dan wel elders te verwerven lager inkomen uit arbeid;

- veroordeelt Luca-Lucas tot betaling van die vergoeding;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

voor het geval Luca-Lucas het verzoek wel intrekt:

- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A. Boom en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.